Olodaterol, Olodaterolum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o olodaterolu

Rok wprowadzenia na rynek
2013
Substancje aktywne
olodaterol, chlorowodorek olodaterolu
Działanie olodaterolu
rozszerza oskrzela (rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli)
Postacie olodaterolu
roztwór do inhalacji
Układy narządowe
układ oddechowy
Specjalności medyczne
Choroby płuc
Rys historyczny olodaterolu

Olodaterol został wprowadzony na rynek w 2013 roku  w preparacie Striverdi Respimat decyzją MHRA UK. Podmiotem odpowiedzialnym był Boehringer Ingelheim.

Wzór sumaryczny olodaterolu

C21H26N2O5

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające olodaterol

Wskazania do stosowania olodaterolu

Wskazaniem do stosowania olodaterolu jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Olodaterol stosuje się w leczeniu podtrzymującym POChP, przewlekłym zapaleniu oskrzeli oraz rozedmie płuc. Nie jest wskazany w leczeniu zaostrzeń POChP lub astmy.

Dawkowanie olodaterolu

Olodaterol podawany jest wziewnie.

Zalecana dawka dobowa to 5 mikrogramów olodaterolu, podawana raz dziennie o tej samej porze. Dawka uzależniona jest od jednostki chorobowej, wieku, masy ciała, chorób towarzyszących i innych stosowanych leków. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Przeciwskazania do stosowania olodaterolu

Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na olodaterol.

Leku nie należy stosować w przypadku astmy oraz w przypadku ostrego skurczu oskrzeli zagrażającego życiu.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania olodaterolu

Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania olodaterolu u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, arytmią, ciężką niewydolnością serca, kardiomiopatią przerostową, nadciśnieniem i innymi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego.

Należy pamiętać że stosowanie olodaterolu może powodować zmiany w zapisie EKG, takie jak spłaszczenie załamka T oraz obniżenie odcinka ST.

Szczególną ostrożność należy zachować stosując olodaterol u pacjentów z nadczynnością tarczycy, zaburzeniami drgawkowymi, u pacjentów, u których stwierdzono zespół wydłużonego odstępu OT (LQTS) a także w przypadku planowanych zabiegów chirurgicznych, ze znieczuleniem za pomocą węglowodorów halogenowych.

Duże dawki olodaterolu mogą powodować wzrost stężenia glukozy we krwi, należy więc zwrócić szczególną uwagę na pacjentów z cukrzycą.

Przeciwwskazania olodaterolu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Nie należy łączyć olodaterolu z innymi długodziałającymi agonistami receptora β2.

Interakcje olodaterolu z innymi substancjami czynnymi

Obniżenie stężenia potasu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Teofilina (Theophylline) metyloksantyny - blokery adenozyny i fosfodiesterazy
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Osłabienie działania olodaterolu. Wzrost ryzyka silnego skurczu oskrzeli.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Karteolol (Carteolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metipranolol (Metipranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nasilenie wpływu olodaterolu na układ sercowo-naczyniowy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Opipramol (Opipramol) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sulpiryd (Sulpiride) neuroleptyki klasyczne - pochodne benzamidu
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Ryzyko groźnych zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Apomorfina (Apomorphine) agoniści receptorów dopaminowych
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Bedakilina (Bedaquiline) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Bikalutamid (Bicalutamide) inne leki hormonalne
Bosutinib (Bosutinib) inhibitory kinazy białkowej
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Degareliks (Degarelix) inne leki przeciwnowotworowe
Doksorubicyna (Doxorubicin) antybiotyki cytostatyczne
Donepezil (Donepezil) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Piperachina (Piperaquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Rybocyklib (Ribociclib) inhibitory kinazy białkowej
Wzrost stężenia glukozy po zastosowaniu olodaterolu, może spowodować że konieczna będzie modyfikacja dawki leku obniżającego stęźenie glukozy we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Akarboza (Acarbose) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy
Albiglutyd (Albiglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Dapagliflozyna (Dapagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2

Wpływ olodaterolu na prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania olodaterolu należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, ponieważ możliwe jest wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia.

Inne rodzaje interakcji

Stosowanie olodaterolu może powodować zmiany w zapisie EKG, takie jak spłaszczenie załamka T oraz obniżenie odcinka ST.

Wpływ olodaterolu na ciążę

Zaleca się ostrożność podczas stosowania olodaterolu w trakcie ciąży.

Ze względu on działanie rozkurczające mięśnie gładkie olodaterol może opóźniać poród poprzez wpływ na mięśnie macicy.

Wpływ olodaterolu na laktację

W badaniach przeprowadzonych na samicach szczurów wykazano, że olodaterol i jego metabolity przechodzą do mleka samic, nie ma jednak potwierdzenia czy przenikają do mleka ludzkiego. Dodatkowo zakłada się, że ilość która może przeniknąć do mleka matki z dawki stosowanej u ludzi (5 mikrogramów), nie powinna mieć istotnego wpływu na dziecko karmione piersią.

Decyzję o stosowaniu olodaterolu podczas karmienia piersią należy podjąć rozważając korzyści matki i dziecka.

Wpływ olodaterolu na płodność

W badaniach przedklinicznych nie wykazano szkodliwego wpływu olodaterolu na płodność.

Inne możliwe skutki uboczne

Po podaniu wziewnym olodaterol może wykazywać działania niepożądane związane ze swoim wpływem na receptory β2 - adrenergiczne. Obserwować można wpływ na układ krążenia (tachykardia, arytmia, zawał serca, dusznica bolesna, nadciśnienie), ból i zawroty głowy, senność, zmęczenie, suchość w jamie ustnej, drżenie mięśni. Podczas stosowania olodaterolu może dojść do wystąpienia hipokaliemii, hiperglikemii czy kwasicy metabolicznej.

Ponadto podczas stosowania olodaterolu w postaci inhalacji może dojść do zapalenia nosa i gardła (niezbyt często), wysypka (niezbyt często) oraz bóle stawów (rzadko).

Objawy przedawkowania olodaterolu

W przypadku przedawkowania olodaterolu zaobserwować można objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego (podwyższenie lub obniżenie ciśnienia krwi, tachykardia, kołatanie serca, niedokrwienie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca) oraz inne objawy, takie jak:

  • nerwowość;
  • bezsenność;
  • bóle i zawroty głowy;
  • suchość w ustach;
  • drżenie, skurcze mięśni;
  • hipokaliemia (obniżone stężenie potasu w surowicy krwi);
  • hiperglikemia (podwyższone stężenie glukozy we krwi);
  • kwasica metaboliczna;
  • zmęczenie, złe samopoczucie.

Mechanizm działania olodaterolu

Olodaterol jest długodziałającym, selektywnym agonistą receptorów β- adrenergicznych. Po podaniu wziewnym łączy się z receptorami β2 - adrenergicznymi, aktywuje je i powoduje rozkurcz oskrzeli.

Receptory  β- adrenergiczne znajdują się głównie na powierzchni komórek mięśni gładkich dróg oddechowych. Przyłączenie do receptora olodaterolu, będącego aktywatorem, stymuluje wewnątrzkomórkowy enzym - cyklazę adenylową, która bierze udział w syntezie 3',5' - cyklicznego adenozynomonofosforanu (cAMP). Cykliczny adenozynomonofosforan aktywuje kinazę proteinową A (PKA). Szereg procesów, wywołanych przez PKA prowadzi m.in. do obniżenia wewnątrzkomórkowego stężenia jonów Ca2+, co powoduje rozluźnienie mięśni gładkich dróg oddechowych i w efekcie prowadzi do rozszerzenia oskrzeli.

Wchłanianie olodaterolu

Biodostępność olodaterolu po podaniu wziewnym wynosi ok. 30% i znacznie przewyższa biodostępność po podaniu doustnym (ok. 1%)

Stężenie maksymalne olodaterolu obserwuje się ok. 10 - 20 min po podaniu w postaci inhalacji, a stacjonarne stężenie olodaterolu we krwi osiągane jest po 8 dniach stosowania.

Dystrybucja olodaterolu

Stopień wiązania olodaterolu z białkami wynosi ok 60% i jak wykazały badania in vitro nie zależy od stężenia leku. Wysoka objętość dystrybucji (1110 L) wskazuje na znaczny stopień dystrybucji w tkankach.

Metabolizm olodaterolu

Olodaterol jest metabolizowany na drodze bezpośredniej glukuronizacji, O - demetylację ugrupowań metoksy oraz sprzęganie.

Za tworzenie glukuronidów olodaterolu odpowiedzialne są izoformy urydyny glikozylotransferazy difosforanowej (UGT2B7, UGT1A1, 1A7 i 1A9), natomiast w O - demetylacji olodaterolu biorą udział izoenzymy cytochromu P450 (CYP2C9, CYP2C8 i w niewielkim stopniu CYP3A4).

Zidentyfikowano sześć metabolitów, jednak żaden z nich nie wykazuje istotnego działania farmakologicznego.

Wydalanie olodaterolu

Okres półtrwania olodaterolu po podaniu wziewnym szacuje się na ok. 45 godzin.

Około 5 - 7 % dawki olodaterolu podanego wziewnie jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem w czasie przed przyjęciem kolejnej dawki.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij