Oksaliplatyna, Oxaliplatinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o oksaliplatynie

Rok wprowadzenia na rynek
1998 r.
Substancje aktywne
oksaliplatyna
Działanie oksaliplatyny
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie oksaliplatyny
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Chirurgia onkologiczna, Onkologia kliniczna, Proktologia
Rys historyczny oksaliplatyny

Pierwsze badania nad oksaliplatyną sięgają jeszcze lat 60-tych i dotyczyły wpływu elektrod platynowych na komórki mięsaka u szczura. Zaobserwowano wtedy, iż komórki te pod wpływem działania prądu obumierały i traciły zdolność do namnażania. Wyniki te potwierdziły działanie niszczące komórki nowotworowe poprzez zastosowane elektrody z platyny. Wkrótce rozpoczęto pracę nad lekami cytostatycznymi w oparciu o platynę. Leki cytostatyczne uzyskane na bazie platyny to cisplatyna i jej pochodne: karboplatyna i oksaliplatyna.

Wzór sumaryczny oksaliplatyny

C8H14N2O4Pt

Spis treści

Wskazania do stosowania oksaliplatyny

Oksaliplatyna jest stosowana w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym w leczeniu wspomagającym raka okrężnicy w III stadium po całkowitej resekcji pierwotnego guza oraz w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami.

Dawkowanie oksaliplatyny

Oksaliplatyna podawana jest dożylnie w dawce 85 mg/m2 p.c. przez 6 miesięcy ( w dwunastu cyklach). Najwyższe stężenie stosowane w praktyce klinicznej u pacjentów wynosi 0,7 mg/ml, głównie w połączeniu z 5-fluorouracylem.

Dawki podawanej oksaliplatyny mogą ulegać zmianom w zależności od jednostki chorobowej pacjenta, gdzie w przypadku ciężkiej niewydolności nerek oksaliplatyna jest przeciwwskazana w stosowaniu, natomiast w lekkiej niewydolności nerek nie ulegają zmianie. Nie zaleca się także podawania oksaliplatyny u dzieci i młodzieży. U pacjentów obciążonych chorobami wątroby i w podeszłym wieku dawki także nie ulegają zmniejszeniu.

Przeciwskazania do stosowania oksaliplatyny

Przeciwwskazaniem do stosowania oksaliplatyny jest ciężka niewydolność nerek, karmienie piersią, mielosupresja ( zmniejszenie liczby komórek szpiku kostnego ), obwodowa neuropatia czuciowa, a także nadwrażliwość na substancję czynną.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania oksaliplatyny

Oksaliplatynę należy stosować bardzo ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek, z nadwrażliwością na związki zawierające platynę w wywiadzie, przyjmujących inne leki o wysokiej neurotoksyczności, neuropatią obwodową. U pacjentów przyjmujących oksaliplatynę odnotowano przypadki zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS). RPLS jest rzadką, odwracalną, szybko postępującą chorobą neurologiczną, w której możemy spodziewać się u pacjentów napadów drgawkowych, nadciśnienia tętniczego, bólów głowy, splątania, utraty wzroku.

Ostrożność, a nawet przerwanie terapii oksaliplatyną należy zastosować także w przypadku zaobserwowania następujących objawów niepożądanych:

  • kaszlu bez odkrztuszania, duszności, trzeszczenia w płucach lub nacieków płucnych widocznych w badaniu RTG;
  • nagłego zmniejszenia poziomu hemoglobiny, zwiększenia stężenia bilirubiny i kreatyniny w surowicy, azotu mocznikowego we krwi lub aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH);
  • wydłużenia odstępu QT ( zwiększenie ryzyka komorowych zaburzeń rytmu serca);
  • owrzodzenia błony śluzowej żołądka i jelit (łącznie z perforacją błony żołądka i jelit oraz krwawieniem).

Oksaliplatyny nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących.

Interakcje oksaliplatyny z innymi substancjami czynnymi

Zmniejszenie liczby krwinek białych, czerwonych i płytek krwi. Ryzyko wystąpienia anemii, groźnych infekcji i krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Idarubicyna (Idarubicin) antybiotyki cytostatyczne
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Wzrost ryzyka zakażeń bakteryjnych niektórych narządów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Zaburzenia rytmu serca groźne dla życia pacjenta.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amifamprydyna (Amifampridine) inne substancje działające na układ nerwowy
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Olodaterol (Olodaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Pefloksacyna (Pefloxacin) fluorochinolony
Piperachina (Piperaquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Tolterodyna (Tolterodine) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Wzrost ryzyka uszkodzenia nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Iksazomib (Ixazomib) inne leki przeciwnowotworowe
Nasilenie działania toksycznego oksaliplatyny na nerki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Paracetamol (Paracetamol (acetaminophen)) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol

Wpływ oksaliplatyny na prowadzenie pojazdów

W chwili obecnej nie dysponujemy badaniami określającymi wpływ oksaliplatyny na zdolność prowadzenia pojazdów. Wiadomo natomiast, iż istnieje wiele działań niepożądanych w czasie terapii oksaliplatyną, które to mogą tę zdolność w znaczny sposób upośledzać. Należą do nich: zawroty głowy, nudności i wymioty, a także inne objawy neurologiczne wpływające na chód i utrzymanie równowagi, co może wpływać na wykonywanie tych czynności. Pacjent powinien zostać poinformowany o możliwości wystąpienia tego typu zaburzeń.

Wpływ oksaliplatyny na ciążę

Obecne badania nie dostarczają nam żadnych informacji na temat bezpieczeństwa stosowania oksaliplatyny u kobiet w ciąży. W trakcie leczenia i 4 miesiące po, kobiety powinny stosować antykoncepcje. 

Wpływ oksaliplatyny na laktację

Karmienie piersią jest przeciwwskazane w czasie terapii oksaliplatyną. Nie dysponujemy badaniami na temat przenikania oksaliplatyny do mleka kobiecego.

Wpływ oksaliplatyny na płodność

Na podstawie obecnych badań wiadomo, iż oksaliplatyna może powodować nieodwracalną niepłodność, dlatego ważne jest, aby poinformować pacjenta planującego ojcostwo o możliwości oddania nasienia przed rozpoczęciem terapii przeciwnowotworowej. Zarówno mężczyźni jak i kobiety w wieku rozrodczym poddani terapii oksaliplatyną powinni stosować środki zapobiegające zapłodnieniu. W badaniach na zwierzętach wykazano jej działanie mutagenne i klastogenne oraz toksyczność wobec zarodków i płodów szczurów.

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie dożylne skutki uboczne wg częstotliwości występowania:

  • bardzo często - niedokrwistość, neutropenia, małopłytkowość leukopenia, zakażenia pasożytnicze, reakcja alergiczna, jadłowstręt, hiperglikemia, hipokaliemia, hipernatremia, obwodowa neuropatia czuciowa,  bóle głowy,  zaburzenia czucia, zaburzenia smaku, duszność, kaszel, krwawienie z nosa, biegunka, nudności wymioty, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha, zaparcia, gorączka, reakcja w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, osłabienie, ból w miejscu podania, zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie aktywności LDH, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie masy ciała;
  • często - zapalenie błony śluzowej nosa, zakażenie górnych dróg oddechowych, posocznica neutropeniczna,  zawroty głowy, zapalenie nerwów ruchowych, odczyn oponowy,  zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia,  krwotok, uderzenia gorąca, zakrzepowe zapalenie żył głębokich, nadciśnienie tętnicze, czkawka, zatorowość płucna,  niestrawność, refluks żołądkowo - przełykowy, krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawienie z odbytu, wysypka rumieniowata, wysypka, nadmierne pocenie się, zaburzenia paznokci, krwiomocz, olesne lub trudne oddawanie moczu, nieprawidłowa częstość mikcji;
  • niezbyt często - posocznica, kwasica metaboliczna, nerwowość, ototoksyczność, niedrożność jelit;
  • rzadko - RPLS, dyzartria, przemijające zmniejszenie ostrości wzroku, zaburzenia pola widzenia, zapalenie nerwu wzrokowego,  śródmiąższowa choroba płuc, zapalenie jelita grubego, zapalenie trzustki.

Objawy przedawkowania oksaliplatyny

W przypadku przedawkowania oksaliplatyny obserwuję się znaczne zaostrzenie działań niepożądanych u pacjenta.

Mechanizm działania oksaliplatyny

Oksaliplatyna należy do grupy leków przeciwnowotworowych o działaniu alkilującym. Oksaliplatyna ulega nieenzymatycznej konwersji do aktywnych pochodnych (po aktywacji oksaliplatyna wiąże się preferencyjnie z ugrupowaniami guaniny i cytozyny DNA, prowadząc do sieciowania DNA, hamując w ten sposób syntezę i transkrypcję DNA)Leki alkilujące hamują zdolność DNA do replikacji, mają zdolność do przyłączania rodników alkilowych do DNA, RNA, enzymów i hormonów o strukturze peptydu, prowadząc do  zaburzenia syntezy białek i aktywnych enzymów. Związki platyny biorą czynny udział w tworzeniu  połączenia między nićmi spirali DNA, które prawdopodobnie prowadzą do apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórki). 

Wchłanianie oksaliplatyny

Biodostępność oksaliplatyny jest całkowita po podaniu dożylnym. Po podaniu pojedynczej, dwugodzinnej infuzji dożylnej oksaliplatyny w dawce 85 mg / m2 p.c. maksymalne stężenie w surowicy wynosiło 0,814 mcg / ml.

Dystrybucja oksaliplatyny

Podczas 2 godzinnej infuzji oksaliplatyny wykazano, iż 15 % podanej platyny obecne było w krążeniu układowym, natomiast pozostałe 85 % uległo szybkiej dystrybucji do tkanek albo w procesie eliminacji zostało wydalone się z moczem. Wiązanie platyny (czynnego metabolitu) z białkami ( głównie z albuminami i gamma-globulinami) osocza jest nieodwracalne i przekracza 90%. Oksaliplatyna wykazuje także zdolność do nieodwracalnego wiązania z erytrocytami krwi. Okres półtrwania leku wynosi 38 - 47 godzin. Lek nie ulega gromadzeniu mimo wielokrotnego podania.

Metabolizm oksaliplatyny

Oksaliplatyna ulega przekształceniu do aktywnych pochodnych w wyniku nieenzymatycznej konwersji w roztworach fizjologicznych.  Dzięki temu wytwarza się kilka przejściowych, reaktywnych form (monoaquo i diaquo DACH), które kowalencyjnie wiążą się z makrocząsteczkami. Nie znaleziono dowodów na metabolizm, w którym pośredniczy cytochrom P450.

W układzie krążenia pacjentów poddanych terapii wykryto kilka cytotoksycznych produktów biotransformacji.

Wydalanie oksaliplatyny

Główną drogą eliminacji platyny są nerki. Platyna jest wydalana z moczem. Po upływie 5 dni od podania infuzji wydalona ilość platyny stanowiła 54 % całkowitej dawki , natomiast z kałem tylko 2 %.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij