Ofatumumab, Ofatumumabum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o ofatumumabie

Rok wprowadzenia na rynek
2009
Substancje aktywne
ofatumumab
Działanie ofatumumabu
immunosupresyjne (zmniejsza odporność), przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie ofatumumabu
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy), układ nerwowy i narządy zmysłów, układ połączeń kości (stawy i jego elementy)
Specjalności medyczne
Immunologia kliniczna, Neurologia, Onkologia kliniczna, Reumatologia
Rys historyczny ofatumumabu

W 2009 roku ofatumumab został zatwierdzony przez Agencję Żywności i Leków US FDA (United States Food and Drug Administration). Podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie leku na rynek została firma GLAXOSMITHKLINE LLC. Rok później, w 2010 roku ofatumumab uzyskał pozytywną opinię Europejskiej Agencji Leków i został dopuszczony na rynek europejski. Podmiotem odpowiedzialnym była firma farmaceutyczna NOVARTIS EUROPHARM LTD. Szwajcarska Agencja Produktów Leczniczych Swissmedic zaaprobowała lek w 2011 roku, natomiast PMDA Japan wydało pozytywną opinię na temat ofatumumabu w 2013 roku. Na rynku japońskim podmiotem odpowiedzialnym została firma farmaceutyczna GLAXO JAPAN . W 2020 roku Agencja Żywności i Leków oraz Europejska Agencja leków zatwierdziły wniosek o licencję uzupełniającą leków biologicznych i wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla ofatumumabu w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych pacjentów. Wniosek ten został zatwierdzony w sierpniu 2020 roku przez FDA.

Wzór sumaryczny ofatumumabu

C6480H10022N1742O2020S44

Spis treści

Wskazania do stosowania ofatumumabu

Ofatumumab to przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko limfocytom B. Wskazaniem do stosowania ofatumumabu jest leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych pacjentów oraz  przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) oporna na leczenie fludarabiną i alemtuzumabem. Ofatumumab stosuje się w leczeniu długotrwałym nawracającej postaci przewlekłej białaczki limfocytowej. Lek może być stosowany w monoterapii bądź połączeniu z innymi lekami. Nowym wskazaniem dla ofatuzumabu jest rzutowo-remisyjna postać stwardnienia rozsianego u pacjentów dorosłych.

Dawkowanie ofatumumabu

Ofatumumab podawany jest w postaci infuzji dożylnej. Lek w terapii  przewlekłej białaczki limfocytowej aplikuje się raz na 7 dni przez kolejne 8 tygodni, następnie ma miejsce przerwa wynosząca 4-5 tygodni i podawane są kolejne 4 infuzje w częstotliwości 1 wlew co miesiąc. Zwykle stosowana dawka ofatumumabu wynosi 2000 mg, poza pierwszą infuzją podczas której podawane jest 300 mg leku.

Szybkość infuzji leku można stopniowo zwiększać, leczenie należy rozpoczynać jednak od powolnych wlewów rzędu 25 ml/godzinę.

Profil bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia nie został ustalony, dlatego nie powinno się stosować leku w tej grupie wiekowej.

Modyfikowanie dawek u pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne.

Brak jest danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u osób z zaburzeniami pracy wątroby i nerek.

Przeciwskazania do stosowania ofatumumabu

Ofatumumabu nie mogą stosować pacjenci nadwrażliwi na tę substancję leczniczą.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania ofatumumabu

Ofatumumab może powodować zaburzenia rytmu serca (tachykardię) oraz zmiany ciśnienia tętniczego krwi. Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego.

Ból brzucha, zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia ofatumumabem powinien być wskazaniem do wizyty lekarskiej. Ofatumumab może powodować niedrożność jelit.

Należy zachować ostrożność u osób z zapaleniem wątroby typu B (HBV) w wywiadzie. Terapia ofatumumabem może prowadzić do reaktywacji wirusa. W razie stwierdzenia zakażenia konieczne jest przerwanie leczenia przeciwciałem monoklonalnym.

Ofatumumab może powodować wieloogniskową leukoencefalopatię, objawiająca się drgawkami, osłabieniem, zaburzeniami widzenia i upośledzeniem mowy. W razie zaobserwowania objawów neurologicznych należy pilnie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Pacjenci z niewydolnością nerek i zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi oraz dużą masą nowotworu i liczbą komórek nowotworowych we krwi o stężeniu  25 000/mm3 są szczególnie narażeni na wystąpienie zespołu rozpadu guza. Objawy sugerujące pojawienie się tego zespołu to bóle brzucha, wymioty, zatrzymanie moczu bądź skąpomocz oraz zaburzenia rytmu mięśnia sercowego.

Przeciwwskazania ofatumumabu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Podczas leczenia ofatumumabem zmniejsza się skuteczność szczepionek żywych atenuowanych lub inaktywowanych. Z tego powodu nie zaleca się szczepień w trakcie terapii lekiem.

Interakcje ofatumumabu z innymi substancjami czynnymi

nasilenie działań niepożądanych leków
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Alemtuzumab (Alemtuzumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Alirokumab (Alirocumab) przeciwciała monoklonalne - zmniejszające poziom lipidów we krwi
Bazyliksymab (Basiliximab) inhibitory interleukiny
Belimumab (Belimumab) selektywne leki immunosupresyjne
Bewacyzumab (Bevacizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Bezylezomab (Besilesomab) radiofarmaceutyki
Blinatumomab (Blinatumomab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Brentuksymabu wedotin (Brentuximab vedotin) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Certolizumab pegol (Certolizumab pegol) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Cetuksymab (Cetuximab) przeciwciała monoklonalne - immunoglobuliny
Daklizumab (Daclizumab) inhibitory interleukiny
Daratumumab (Daratumumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Denozumab (Denosumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwosteoporotyczne
Dinutuksymab beta (Dinutuximab beta) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ekulizumab (Eculizumab) selektywne leki immunosupresyjne
Elotuzumab (Elotuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ewolokumab (Evolocumab) przeciwciała monoklonalne - zmniejszające poziom lipidów we krwi
Golimumab (Golimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwreumatyczne
Ibrytumomab (Ibritumomab) radiofarmaceutyki
Idarucyzumab (Idarucizumab) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Iksekizumab (Ixekizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Infliksymab (Infliximab) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Ipilimumab (Ipilimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Kanakinumab (Canakinumab) inhibitory interleukiny
Katumaksomab (Catumaxomab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Mepolizumab (Mepolizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwastmatyczne
Natalizumab (Natalizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Necytumumab (Necitumumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Obinutuzumab (Obinutuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Olaratumab (Olaratumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Omalizumab (Omalizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwastmatyczne
Paliwizumab (Palivizumab) przeciwciała monoklonalne - immunoglobuliny
Panitumumab (Panitumumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Pembrolizumab (Pembrolizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Petruzumab (Pertuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ranibizumab (Ranibizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciw neowaskularyzacji
Reslizumab (Reslizumab) przeciwciała monoklonalne - inhibitory interleukiny
Rytuksymab (Rituximab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Sulesomab (Sulesomab) radiofarmaceutyki
Syltuksymab (Siltuximab) przeciwciała monoklonalne - inhibitory interleukiny
Toclizumab (Tocilizumab) inhibitory interleukiny
Trastuzumab (Trastuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ustekinumab (Ustekinumab) inhibitory interleukiny
Wedolizumab (Vedolizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Benralizumab (Benralizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwastmatyczne
Burosumab (Burosumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwosteoporotyczne
Dupilumab (Dupilumab) przeciwciała monoklonalne - immunoglobuliny
Erenumab (Erenumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwmigrenowe
Galkanezumab (Galcanezumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwmigrenowe
Inotuzumab ozogamycyny (Inotuzumab ozogamicin) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Kaplacyzumab (Caplacizumab) leki przeciwzakrzepowe - INNE
Sekukinumab (Secukinumab) inhibitory interleukiny
Awelumab (Avelumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Brolucizumab (Brolucizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciw neowaskularyzacji
nasilenie trombogennego działania ofatumumabu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Estriol (Estriol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne

Wpływ ofatumumabu na prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań wpływu ofatumumabu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym samochodów.

Wpływ ofatumumabu na ciążę

Ofatumumab należy do kategorii C według klasyfikacji FDA (Food and Drug Administration) opisującej ryzyko stosowania leków przez kobiety ciężarne. Oznacza to, że ofatumumab powinien być stosowany jedynie wówczas,  gdy korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla nienarodzonego dziecka. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych nie wykazały toksycznego wpływu leku na płód. Podczas terapii ofatumumabem i rok po przyjęciu ostatniej dawki leku konieczne jest stosowanie skutecznych metod antykoncepcyjnych.

Wpływ ofatumumabu na laktację

Ofatumumab należy do kategorii L3 według klasyfikacji prof. Hyle'a opisującej ryzyko stosowania leków przez kobiety karmiące piersią. Nie przeprowadzono badań dotyczących przenikania leku do mleka. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się przerwanie karmienia piersią podczas terapii ofatumumabem i nie karmienie przez okres 12 miesięcy od przyjęcia ostatniej dawki leku.

Wpływ ofatumumabu na płodność

Brak jest badań opisujących wpływ ofatumumabu na płodność ludzi.

Inne możliwe skutki uboczne

Infuzja ofatumumabu może być przyczyną wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych, w tym wstrząsu anafilaktycznego. W celu uniknięcia tych objawów stosuje się premedykację, polegającą na podaniu sterydu, leku przeciwbólowego i przeciwhistaminowego.

Do bardzo częstych działań niepożądanych leku należą zaburzenia krwi takie jak neutropenia i niedokrwistość oraz uogólniona wysypka. Podczas terapii ofatumumabem bardzo częste są zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych. U pacjentów często występuje zmęczenie, gorączka oraz nadmierne pocenie się, głównie podczas rozpoczęcia terapii. Ofatumumab może powodować zaburzenia układu sercowo-naczyniowego takie jak niedociśnienie bądź nadciśnienie oraz tachykardię. Lek często był przyczyną pojawienia się  gorączki neutropenicznej, małopłytkowości i leukopenii, zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego (niedrożność jelita cienkiego, biegunka, nudności), zmian skórnych (zaczerwienienie, pokrzywka, świąd). Obserwowane zaburzenia układu oddechowego w trakcie terapii ofatumumabem to dyskomfort w klatce piersiowej, skurcz oskrzeli, hipoksja (niedotlenienie) i duszności. Opisywano objawy grypopodobne tj. ból gardła i krtani, kaszel oraz zatkanie nosa. Terapia ofatumumabem sprzyja zakażeniom układu moczowego oraz zakażeniom wirusem opryszczki Herpex simplex. Podawanie leku może być przyczyną rozwinięcia się  posocznicy, w tym posocznicy neutropenicznej. Niezbyt częste działania niepożądane oftatumumabu to zespół rozpadu guza, agranulocytoza, zaburzenia krzepnięcia, aplazja czerwonokrwinkowa, limfopenia i wstrząs anafilaktyczny.

Objawy przedawkowania ofatumumabu

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania ofatumumabu.

Mechanizm działania ofatumumabu

Ofatumumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne oznaczane skrótem IgG1. Lek za pomocą domeny Fab wiąże się z antygenem CD20 występującym na powierzchni limfocytów B oraz na powierzchni komórek guzów które wywodzą się z komórek B. Związanie się ofatumumabu z antygenem CD20 nie prowadzi do przemieszczania się tego antygenu w głąb komórki (tzw. internalizacja), co umożliwia utrzymywanie się leku przez dłuższy czas na powierzchni komórkowej. Dochodzi  do aktywowania układu dopełniacza komórki i w rezultacie skutkuje lizą komórek nowotworowych. Pod wpływem ofatumumabu wzrasta również cytotoksyczność komórkowa zależną od przeciwciał.

Wchłanianie ofatumumabu

Na podstawie wyników badania opisującego stężenie maksymalne leku i czas potrzebny do jego osiągnięcia, po infuzji dożylnej 300 mg ofatumumabu oszacowano Cmax na poziomie 94 μg/ml i Tmax na poziomie 7,3 godziny.

Dystrybucja ofatumumabu

Objętość dystrybucji ofatumumabu dla pacjentów cierpiących na przewlekłą białaczkę limfocytową wynosi 5,8 litra. Stopień wiązania leku z białkami osocza nie został określony.

Metabolizm ofatumumabu

Przemiany metaboliczne ofatumumabu polegają na reakcjach hydrolizy za pośrednictwem enzymów proteolitycznych do mniejszych cząsteczek peptydowych oraz aminokwasów. Dotychczas nie przeprowadzono badań dotyczących metabolizmu leku, jednak przewiduje się że część leku ulega lizosomalnemu rozpadowi z udziałem układu siateczkowo-śródbłonkowego (układ fagocytarny).

Wydalanie ofatumumabu

Okres półtrwania dla ofatumumabu wśród pacjentów cierpiących na przewlekłą białaczkę limfocytową wynosi średnio 17,1 dnia. Wydalanie leku odbywa się na dwóch drogach: mechanizm niezależny od miejsca docelowego ofatumumabu oraz mechanizm wynikający z wiązania się leku z komórkami B.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij