Nitrazepam, Nitrazepamum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o nitrazepamie

Rok wprowadzenia na rynek
1965
Substancje aktywne
nitrazepam
Działanie nitrazepamu
nasenne, przeciwlękowe (anksjolityczne), uspokajające, przeciwdrgawkowe
Postacie nitrazepamu
tabletki
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Neurologia, Psychiatria
Rys historyczny nitrazepamu

Nitrazepam należy do pochodnych benzo-1,4-diazepiny o działaniu nasennym, przeciwlękowym, uspokajającym. Został dopuszczony do obrotu w 1965 roku w Szwajcarii, podmiotem odpowiedzialnym za rejestrację była firma Meda Pharmaceuticals Switzerland Gmbh.

Wzór sumaryczny nitrazepamu

C15H11N3O3

Spis treści

Wskazania do stosowania nitrazepamu

Nitrazepam należy do pochodnych benzodiazepiny, leki z tej grupy wykorzystywane są ze względu na swoje właściwości nasenne i uspokajające. Substancja czynna jest wykorzystywana w krótkotrwałej terapii poważnej bezsenności, charakteryzującej się częstymi wybudzeniami w porze nocnej. 

Dawkowanie nitrazepamu

Schemat dawkowania substancji czynnej jest zależny od masy ciała pacjenta, jego wieku a także chorób współistniejących. Przyjmowanie leku przez dzieci jest przeciwwskazane. Nitrazepam należy stosować przed snem.

Zalecana dawka dobowa występuje w zakresie od 2.5 mg do 10 mg nitrazepamu. 

Zaleca się aby zaczynać przyjmowanie leku od najmniejszych dawek. Samo leczenie powinno być krótkotrwałe – do 4 tygodni. 

Nitrazepam należy odstawiać stopniowo, pod nadzorem lekarza. Zbyt szybkie przerwanie przyjmowania leku może wywołać objawy odstawienne (np. bóle głowy, depresja, nerwowość, lęk, bezsenność, biegunka, pocenie się, osłabienie mięśni, niepokój czy silny lęk).

Ilość substancji czynnej powinna zostać zredukowana w przypadku osób w podeszłym wieku oraz pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby lub nerek. 

Przeciwskazania do stosowania nitrazepamu

Przeciwwskazaniem do stosowania nitrazepamu jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości na tę substancję czynną. Innymi ograniczeniami w wykorzystaniu leku w terapii zaburzeń snu są:

  • długotrwałe psychozy;
  • natręctwa;
  • miastenia;
  • spowolnienie oddechu;
  • zespół bezdechu sennego;
  • ciężka niewydolność wątroby;
  • fobie.

Ponadto, nitrazepam nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania nitrazepamu

Podczas przyjmowania nitrazepamu zalecane jest zachowanie ostrożności i obserwowanie niektórych pacjentów ze względu na ryzyko szybkiego uzależnienia oraz rozwój tolerancji podczas terapii. Przyjmowanie większych dawek substancji czynnej niesie ze sobą ryzyko uzależnienia i pojawienia się objawów odstawienia podczas przerwania terapii. Do typowych objawów zespołu odstawienia zaliczamy ból głowy, problemy ze snem, drażliwość, niepokój, stany depresyjne. W cięższych przypadkach odnotowano ryzyko pojawienia się omamów, mrowienia lub drętwienia kończyn, zmian osobowości oraz napadów padaczkowych.

Podczas leczenia nitrazepamem istnieje ryzyko upadków i złamań ze względu na miorelaksacyjne działanie substancji czynnej. 

Podczas terapii nitrazepamem istnieje pewne ryzyko pojawienia się objawów odstawienia leku. Jest to zjawisko z odbicia polegające na nawrotach objawów podstawowych, które były przyczyną rozpoczęcia leczenia benzodiazepinami.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku pacjentów cierpiących na alkoholizm. Alkohol etylowy może nasilać działanie nitrazepamu, zwiększając tym samym ryzyko ciężkiego przedawkowania.

W przypadku pacjentów ze współistniejącą niewydolnością wątroby, płuc, oraz nerek zalecane jest dostosowanie dawki nitrazepamu. 

Po upłynięciu 2 godzin od przyjęcia preparatu zawierającego nitrazepam istnieje ryzyko wystąpienia zjawiska niepamięci wstecznej. W celu ograniczenia niebezpiecznych sytuacji z tym związanych zaleca się, aby pacjent po przyjęciu leku miał zapewniony około 8 godzinny odpoczynek.

Nie zaleca się stosowania leku w monoterapii stanów depresyjnych oraz zaburzeń psychotycznych. 

Zwiększone ryzyko zaburzeń oddechowych, nadmiernego uspokojenia i śpiączki odnotowano również w przypadku jednoczesnego stosowania opioidów. Łączenie leków z grupy benzodiazepin i opioidów wymaga starannego dobrania najmniejszej skutecznej dawki indywidualnie do każdego pacjenta. Konieczna jest również regularna obserwacja reakcji pacjenta na zastosowane leczenie.

Stosowanie nitrazepamu podczas traumatycznych przeżyć (utrata członka rodziny, wypadki) nie jest zalecane.  Substancja czynna może spowolnić proces dostosowania psychologicznego. 

Interakcje nitrazepamu z innymi substancjami czynnymi

Prawdopodobieństwo nasilenia działania nitrazepamu ze względu na zahamowanie aktywności cytochromu p450.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Nasilenie hamującego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy, możliwość wystąpienia depresji oddechowej, senności oraz zaburzeń koordynacji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Medazepam (Medazepam) BZD - benzodiazepiny
Mianseryna (Mianserin) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Temazepam (Temazepam) BZD - benzodiazepiny
Flunitrazepam (Flunitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Ryzyko nasilenia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leków przeciwpadaczkowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Wzrost ryzyka wystąpienia depresji oddechowej, śpiączki, zgonu i nadmiernego wyciszenia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Dihydrokodeina (Dihydrocodeine) agoniści receptora opioidowego
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Kodeina (Codeine) agoniści receptora opioidowego
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Tramadol agoniści receptora opioidowego

Interakcje nitrazepamu z pożywieniem

W trakcie przyjmowania nitrazepamu zalecane jest ograniczenie spożycia kawy. Lek można przyjmować z pokarmem.

Interakcje nitrazepamu z alkoholem

Przyjmowanie nitrazepamu podczas spożywania alkoholu lub w przypadku pacjentów z ostrym zatruciem alkoholowym jest niebezpieczne ze względu na zwiększenie ryzyko nadmiernego uspokojenia i nasilenia depresyjnego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy.

Wpływ nitrazepamu na prowadzenie pojazdów

Nitrazepam może w znacznym stopniu ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Po zastosowaniu substancji czynnej może wystąpić senność, uspokojenie, amnezja i zaburzenia koordynacji. Pacjenci przyjmujący nitrazepam powinni ocenić swoją reakcję na leczenie przed podjęciem aktywności wymagającej koordynacji. 

Wpływ nitrazepamu na ciążę

Stosowanie nitrazepamu w okresie ciąży nie jest zalecane. Szczególnie niebezpieczne jest stosowanie leku w II i III trymestrze ciąży. Nitrazepam może spowodować spowolnienie tętna, zaburzenia czynności ośrodka oddechowego, spadek temperatury ciała u płodu. 

Długotrwała terapia nitrazepamem podczas ciąży może skutkować wystąpieniem objawów zespołu odstawienia u płodu po przerwaniu leczenia. 

Wpływ nitrazepamu na laktację

Karmienie piersią podczas przyjmowania nitrazepamu nie jest zalecane. Lek może przenikać do mleka kobiecego i wywoływać u karmionego dziecka szereg działań niepożądanych.

Skutki uboczne

ból głowy
chwiejność emocjonalna
osłabienie mięśni
senność
splątanie
zawroty głowy
zmęczenie
podwójne widzenie
ataksja
zmniejszenie czujności
niedociśnienie tętnicze
rozstrój żołądka
wysypki skórne
zaburzenia widzenia
zatrzymanie moczu
żółtaczka
zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
zaburzenia libido
Dyskrazja
depresja
dezorientacja
objawy odstawienia
zaburzenia koordynacji ruchów
osłabienie siły mięśniowej
uzależnienie lekowe
amnezja
nieprawidłowy skład krwii
niepamięć następcza

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania nitrazepamu

Przyjęcie zbyt dużej dawki substancji czynnej może doprowadzić do wystąpienia depresji oddechowej. Lekkie przedawkowanie może spowodować wystąpienie senności, zaburzeń mowy, zaburzeń koncentracji. Przyjęcie większych dawek substancji leczniczej może doprowadzić do ataksji, spadku ciśnienia tętniczego, spowolnienia oddechu, śpiączki i zgonu. 

Mechanizm działania nitrazepamu

NItrazepam wykazuje działanie przeciwdrgawkowe, przeciwlękowe, nasenne i uspokajające. 

Mechanizm działania nitrazepamu jest powiązany z wpływem GABA  (kwas gamma-aminomasłowy). W wyniku działania nitrazepamu dochodzi do nasilenia depresyjnego wpływu GABA na ośrodkowy układ nerwowy. Zwiększona aktywność kwasu gamma–aminomasłowego, odpowiada za zwiększenie przepływu jonów chlorkowych do wnętrza neuronu. Dzięki hiperpolaryzacji komórki nerwowej, zmniejsza się jej pobudliwość.

Wchłanianie nitrazepamu

Nitrazepam szybko i w dobrym stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie substancji czynnej w osoczu występuje około 2 godziny od podania. 

Dystrybucja nitrazepamu

Substancja czynna szybko przenika z krążenia ogólnego do płynu mózgowo rdzeniowego.

Metabolizm nitrazepamu

Nitrazepam jest metabolizowany do nieaktywnych farmakologicznie związków. 

Wydalanie nitrazepamu

Proces eliminacji nitrazepamu polega na wydaleniu niezmienionej substancji czynnej oraz jej nieaktywnych metabolitów z moczem. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij