Artykaina, Articainum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o artykainie

Substancje aktywne
artykaina, chlorowodorek artykainy
Działanie artykainy
znieczulające miejscowo
Postacie artykainy
roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Stomatologia dziecięca, Stomatologia estetyczna, Stomatologia ogólna, Stomatologia zachowawcza
Rys historyczny artykainy

Pierwotna nazwa artykainy to kartykaina, którą odkryto w 1969 roku i wprowadzono do stomatologii w Niemczech w 1976 roku, a w Kanadzie w 1983 roku. Artykaina została zatwierdzona przez Food and Drug Administration (FDA) w 2000 roku w połączeniu z adrenaliną w stosunku 1:100 000 (4% artykaina : adrenalina), a 6 lat później z adrenaliną w stosunku 1:200 000.

Wzór sumaryczny artykainy

C13H20N2O3S

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające artykainę

Wskazania do stosowania artykainy

Artykaina jest stosowana w praktyce stomatologicznej jako środek znieczulający miejscowo celem uzyskania analgezji u osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 4 roku życia.

Dawkowanie artykainy

Dawka zależna jest od wieku, masy ciała, rozległości zabiegu, chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby), jednoczesnego stosowania leków uspokajających, niedoborów cholinesterazy osoczowej itp.
Artykainę stosuje się jako nasączanie iniekcyjne i podanie okołonerwowe w jamie ustnej. Artykaina może być podawana tylko przez wykwalifikowany personel medyczny, lekarzy, w tym lekarzy stomatologów.
Szybkość podawania leku powinna wynosić około
1 ml/min. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie, aby stosować możliwe najmniejszą skuteczną dawkę leku.
U dorosłych i młodzieży od 12 roku życia maksymalna dawka dobowa wynosi 7 mg/kg masy ciała. Nie należy przekraczać dawki maksymalnej 500 mg.
U dzieci w wieku 4-11 lat (lub od 20 kg) zwykle stosowane dawki dobowe to 2–4 mg/kg masy ciała, maksymalnie 7 mg/kg masy ciała. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 385 mg.
Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania artykainy u dzieci poniżej 4 roku życia.

Przeciwskazania do stosowania artykainy

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na artykainę lub inne amidowe środki miejscowo znieczulające, wiek poniżej 4 lat oraz pacjenci z nieleczoną padaczką.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania artykainy

U pacjentów leczonych na padaczkę należy uwzględnić drgawkotwórcze działanie artykainy.
U pacjentów, u których wystąpiły objawy przedawkowania mimo podania zalecanej dawki należy podejrzewać niedobór cholinesterazy osoczowej i następnym razem zastosować mniejszą dawkę. Zmniejszenie dawki dotyczy także osób z miastenią, które przyjmują inhibitory acetylocholinoesterazy, a także pacjentów, którym podawane są jednocześnie halotenowe wziewne środki znieczulające.
Artykainę należy stosować ostrożnie u osób z porfirią.
Należy unikać picia i spożywania posiłków do czasu całkowitego powrotu czucia, aby uniknąć obrażeń w jamie ustnej spowodowanych ugryzieniem.
Osoba podająca lek musi zachować ostrożność, aby przypadkowo nie wstrzyknąć leku do naczynia krwionośnego lub nerwu, co wiąże się z ryzykiem wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych lub
uszkodzenia nerwu i neurotoksyczności.
Szczególnej ostrożności wymagają pacjenci z zaburzeniami przewodzenia impulsów w sercu, ostrą niewydolnością serca i ciężkim niedociśnieniem.
Wstrzyknięcie artykainy w miejsce zakażenia lub w miejsce objęte procesem zapalnym może skutkować osłabieniem działania leku.

Interakcje artykainy z innymi substancjami czynnymi

Nasilenie toksyczności leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bupiwakaina (Bupivacaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Chloroprokaina (Chloroprocaine) substancje znieczulające miejscowo - INNE
Lidokaina (Lidocaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Mepiwakaina (Mepivacaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Proksymetakaina (Proxymetacaine, proparacaine) substancje znieczulające miejscowo - INNE
Prilokaina (Prylokaina) (Prilocaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Ropiwakaina (Ropivacaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Oksybuprokaina (Oxybuprocaine) substancje znieczulające miejscowo - INNE
Benzokaina (Anestezyna) (Benzocaine) substancje znieczulające miejscowo - INNE
Nasilenie działania depresyjnego na ośrodkowy układ nerwowy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Chlorodiazepoksyd (Chloradiazepoxide) BZD - benzodiazepiny
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Melatonina (Melatonin) melatonina i analogi
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Nitrazepam (Nitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Temazepam (Temazepam) BZD - benzodiazepiny
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zopiklon (Zopiclone) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Flunitrazepam (Flunitrazepam) BZD - benzodiazepiny

Wpływ artykainy na prowadzenie pojazdów

Artykaina może wywierać niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów. U pacjenta mogą wystąpić objawy takie jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia i zmęczenie, które zazwyczaj ustępują w ciągu 30 minut od zakończenia zabiegu stomatologicznego. Zaleca się zachowanie ostrożności po znieczuleniu do czasu odzyskania dobrego samopoczucia.

Wpływ artykainy na ciążę

Dostępne dane pochodzącą ze stosowania artykainy podczas porodu. Artykaina przenika do łożyska, osiągając u noworodka stężenie odpowiadające 30% wartości stężenia u matki. W badaniach prowadzonych na zwierzętach nie stwierdzono, aby lek wpływał szkodliwie na rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu, jak również rozwój pourodzeniowy dziecka.

Wpływ artykainy na laktację

Artykaina przenika do mleka kobiecego w niewielkich ilościach ze względu na szybki spadek jej stężeń w surowicy i szybką eliminację. Kobietom w okresie laktacji zaleca się zachowanie 5-godzinnego odstępu pomiędzy znieczuleniem, a karmieniem piersią.

Inne możliwe skutki uboczne

Znieczulenie nasiękowe i przewodowe: zapalenie dziąseł, neuralgia, zdrętwienie okolic ust, przeczulica, zaburzenia smaku i czucia, przeczulica w zakresie odczuwania temperatury, ból głowy, allodynia, bradykardia, tachykardia, niedociśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze, obrzęk języka/warg/dziąseł, uczucie pieczenia, zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka, biegunka, nudności, wymioty, świąd, wysypka, ból szyi, ból w miejscu iniekcji, reakcje alergiczne, reakcje anafilaktyczne, lęk, nerwowość, senność, oczopląs, zaburzenia nerwu twarzowego (porażenie, paraliż, niedowład, zespół Hornera (opadanie powieki, enoftalmia, zwężenie źrenicy), czasowa ślepota, podwójne widzenie, rozszerzenie lub zwężenie źrenicy, zapadnięcie się gałki ocznej w oczodoleprzeczulica słuchowa, szum w uszach, kołatanie serca, uderzenia gorąca, skurcz oskrzeli, duszność, złuszczanie/owrzodzenia błony śluzowej dziąseł i jamy ustnej, obrzęk naczyniowy, pokrzywka, drobne skurcze mięśni, złuszczanie/martwica w miejscu wstrzyknięcia, dreszcze, zmęczenie, osłabienie, miejscowy obrzęk, uczucie gorąca, uczucie zimna, nasilenie nerwowo-mięśniowych objawów zespołu Kearns-Sayre, szczękościsk, nadmierna potliwość, rumień, obrzęk policzków, dysfagia, bolesność języka, chrypka, rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwężenie naczyń krwionośnych, miejscowe przekrwienie, blok przedsionkowo-komorowy, euforia.

Objawy przedawkowania artykainy

Pierwszymi objawami przedawkowania artykainy są objawy neurologiczne: zawroty i ból głowy, stan przedomdleniowy i omdlenia, splątanie, pobudzenie, utrata przytomności, śpiączka, drgawki, zaburzenia mowy i równowagi, niewyraźne widzenie, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic. W zależności od przyjętej dawki może wystąpić bladość skóry, zatrzymanie oddechu, spowolnienie lub przyspieszenie oddechu, depresja oddechowa. Przedawkowanie artykainy zagraża zatrzymaniem krążenia i depresją mięśnia sercowego.

Mechanizm działania artykainy

Artykaina stabilizuje błonę komórek nerwowych poprzez blokowanie przepływu jonów sodowych w obrębie napięciowo-zależnych kanałów jonowych, które uczestniczą w przekazywaniu impulsów nerwowych. Zablokowanie przepływu jonów sodowych do wnętrza komórki nerwowej powoduje brak depolaryzacji błony (zmniejszenia ujemnego potencjału elektrycznego wewnątrz neuronu) i zdolności do przekazywania potencjału czynnościowego, z czego wynika działanie znieczulające artykainy.

Wchłanianie artykainy

Stężenie maksymalne artykainy jest osiągane średnio po 10-15 minutach po podaniu.

Dystrybucja artykainy

Artykaina wiąże się w około 95% z białkami osocza, głównie z albuminami i /β-globulinami. Podanie artykainy w połączeniu z adrenaliną (środek obkurczający naczynia krwionośne) zapewnia opóźnienie wchłaniania artykainy do krążenia ogólnego i wydłużenie jej działania w tkankach.

Metabolizm artykainy

Artykaina jest szybko rozkładana na drodze hydrolizy przy udziale nieswoistych esteraz w tkankach i we krwi, a także ulega metabolizmowi wątrobowemu przez cytochrom P450. Głównym metabolitem jest kwas artykainowy, który w dalszym etapie jest sprzęgany z kwasem glukuronowym.

Wydalanie artykainy

Wydalanie artykainy zachodzi głównie z moczem w postaci metabolitów (95% dawki w postaci kwasu artykainowego). Niezmieniona postać artykainy stanowi w moczu zaledwie 2% dawki. Okres półtrwania leku wynosi 20-40 minut.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij