Aprepitant, Aprepitantum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o aprepitancie

Rok wprowadzenia na rynek
2003
Substancje aktywne
aprepitant
Działanie aprepitantu
przeciwwymiotne, Leki przeciwwymiotne
Postacie aprepitantu
kapsułki twarde
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny aprepitantu

Aprepitant jest lekiem, który znalazł zastosowanie u pacjentów onkologicznych poddanych chemioterapii u których występują nudności oraz wymioty na skutek zastosowania leczenia onkologicznego. Aprepitant został opatentowany i dopuszczony do obrotu w 2003 roku przez firmę MERCK.

Wzór sumaryczny aprepitantu

C23H21F7N4O3

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające aprepitant

Wskazania do stosowania aprepitantu

Aprepitant jest lekiem należącym do grupy leków o działaniu przeciwwymiotnym i przeciw nudnością. Stosuje się go w celu złagodzenia mdłości oraz wymiotów u pacjentów z chorobą nowotworową, którzy zostali poddani chemioterapii. Aprepitant stosuje się u pacjentów powyżej 12 roku życia.

Dawkowanie aprepitantu

Aprepitant stosuje się w połączeniu z deksametazonem oraz antagonistą receptora 5-HT3.

Schemat dawkowania dla osób dorosłych: 1. dzień - 125mg aprepitantu doustnie na godzinę przed rozpoczęciem chemioterapii, 2. i 3. dzień - 80mg aprepitantu doustnie rano.

Schemat dawkowania dla osób w wieku 12-17 lat: 1. dzień - 125mg aprepitantu doustnie na godzinę przed rozpoczęciem chemioterapii, 2. i 3. dzień - 80mg aprepitantu doustnie rano.

Nie jest potrzebne dostosowanie dawki leku ze względu płeć, podeszły wiek pacjenta (powyżej 65 roku życia), zaburzenia czynności nerek oraz wątroby.

Przeciwskazania do stosowania aprepitantu

Przeciwwskazaniem do stosowania rolapitantu jest nadwrażliwość na substancję czynną.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania aprepitantu

Pacjenci u który w wywiadzie wykazano zaburzenia czynności wątroby podczas stosowania terapii przy pomocy aprepitantu muszą zachować szczególną ostrożność oraz mieć możliwość sprawdzenia podstawowych parametrów enzymów wątrobowych.

Przeciwwskazania aprepitantu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Aprepitant nie może być jednocześnie stosowany u osób, które przyjmują astemizol, cyzapryd, pimozyd lub terfenadynę. Aprepitant jako inhibitor CYP3A4 może spowodować gwałtowne zwiększenie stężenia wymienionych leków w osoczu, czego skutkiem może być nasilenie oraz zagrażające życiu reakcje i działania niepożądane tych leków.

Interakcje aprepitantu z innymi substancjami czynnymi

Aprepitant nie może być jednocześnie stosowany u osób, które przyjmują astemizol, cyzapryd, pimozyd lub terfenadynę. Aprepitant jako inhibitor CYP3A4 może spowodować gwałtowne zwiększenie stężenia wymienionych leków w osoczu, czego skutkiem może być nasilenie oraz zagrażające życiu reakcje i działania niepożądane tych leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia aprepitantem u pacjentów, którzy przyjmują jednocześnie leki metabolizowane przez enzym CYP3A4. Podczas trzydniowego leczenia przy pomocy aprepitantu stężenie leków w osoczu, które są metabolizowane przez enzym CYP3A4 może wzrosnąć nawet trzykrotnie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Należy dostosować dawkę kortykosteroidów do odpowiedniego schematu leczenia podczas stosowania aprepitantu jako leku zmniejszającego nudności oraz wymioty po chemioterapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia chemioterapeutykami stosując jednocześnie aprepitant ze względu na częściowe metabolizowanie tych leków przez enzym CYP3A4
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etopozyd (Etoposide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Winorelbina (Vinorelbine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Należy zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym podawaniu aprepitantu wraz z ifosfamidem, ze względu na możliwe wystąpienie neurotoksyczności.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ifosfamid (Ifosfamide) cytostatyki alkilujące
Ze względu na fakt, że benzodiazepiny są metabolizowane przez CYP3A4 może dojść do okresowego zwiększenia stężenia tych substancji w osoczu przy jednoczesnym stosowaniu tych leków wraz z aprepitantem.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Pacjenci którzy w sposób przewlekły stosują warfarynę muszą ściśle monitorować wartość znormalizowanego współczynnika protrombinowego (INR) przez 14. dni po każdorazowej terapii aprepitantem.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Pacjenci stosujący leki metabolizowane przez enzym CYP2C9 np. acenokumarol, warfaryna, fenytoina, tolbutamid muszą zachować szczególną ostrożność podczas trwania terapii aprepitantem ze względu na możliwe zmiany stężenia tych leków w osoczu krwi i możliwe nasilenie działań niepożądanych tych leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Podczas trwania terapii aprepitantem oraz do 28 dni po jej zakończeniu może dojść do obniżenia skuteczności hormonalnych środków antykoncepcyjnych, dlatego w czasie stosowania aprepitantu oraz dwa miesiące po ostatniej dawce należy stosować inne, niehormonalne metody anykoncepcji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania aprepitantu z inhibitorami CYP3A4. Szacuje się, że te leki mogą kilkukrotnie zwiększać stężenie aprepitantu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania aprepitantu z induktoramii CYP3A4. Szacuje się, że te leki mogą zmniejszyć stężenie aprepitantu w osoczu, czego skutkiem będzie brak efektu terapeutycznego aprepitantu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE

Wpływ aprepitantu na prowadzenie pojazdów

W wyniku stosowania aprepitantu mogą ujawnić się takie działania niepożądane leku jak zwroty głowy czy senność, dlatego aprepitant może mieć wpływ na zdolność obsługi maszyn i prowadzenie pojazdów.

Inne rodzaje interakcji

W czasie leczenia przy pomocy aprepitantu nie jest zalecane spożywanie naparów w ziela dziurawca oraz innych suplementów diety zawierających w swoim składzie wyciąg z ziela dziurawca.

Wpływ aprepitantu na ciążę

Brak jest wystarczających badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania aprepitantu u kobiet w ciąży. Przed zastosowaniem leku u ciężarnych kobiet należy rozważyć korzyści terapeutyczne płynące z terapii w stosunku do potencjalnych działań niepożądanych wstępujących w czasie terapii aprepitantem.

Wpływ aprepitantu na laktację

Brak badań potwierdzających przenikanie aprepitantu do mleka kobiet. Nie należy stosować aprepitantu u kobiet karmiących piersią.

W badaniach laboratoryjnych wykazano obecność aprepitantu w mleku samic szczurów.

Wpływ aprepitantu na płodność

Wpływ aprepitantu na płodność nie został w badaniach w pełni określony. W badaniach na zwierzętach nie wykazano bezpośredniego ani pośredniego wpływu leku na płodność samców i samic, rozwój płodu oraz zarodka, a także liczbę i ruchliwość plemników.

Skutki uboczne

ból głowy
niestrawność
uczucie zmęczenia
zaparcia
zwiększenie aktywności AlAT
czkawka
zmniejszenie łaknienia
zawroty głowy
złe samopoczucie
zwiększenie aktywności AspAT
kołatanie serca
ból brzucha
niepokój
nudności
uderzenia gorąca
trądzik
zaczerwienienie twarzy
niedokrwistość
senność
trudności w oddawaniu moczu
suchość błony śluzowej jamy ustnej
osłabienie
Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej
wymioty
wysypka
wzdęcia
gorączka neutropeniczna
kwaśne odbijanie
refluks
dezorientacja
euforia
kaszel
letarg
obrzęki
podrażnienie gardła
obecność krwinek czerwonych w moczu
obniżenie stężenia sodu we krwi
skurcze mięśni
szum w uszach
wzmożone wydalanie moczu
zaburzenia smaku
zapalenie jamy ustnej
zapalenie spojówek
bradykardia
obecność glukozy w moczu
wzdęcie brzucha
Kichanie
przemijające zaburzenia funkcji poznawczych
łojotok
zmniejszenie liczby neutrofilów
częstomocz
Ból jamy ustnej i gardła
zaburzenie chodu
zmiany skórne
twarde stolce
nadwrażliwość na światło
zakażenie drożdżakowe
infekcje gronkowcowe
zaburzenia sercowo-naczyniowe
zespól Stevensa-Johnsona
spadek masy ciała
perforujący wrzód dwunastnicy
zapalenie okrężnicy w przebiegu neutropenii
nadmierna potliwość
swędząca wysypka
słabość mięśni
dolegliwości w obrębie klatki piersiowej
nadmierne pragnienie
pokrzywka
reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne)
świąd

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Mechanizm działania aprepitantu

Aprepitant pomaga zwalczać mdłości oraz wymioty poprzez blokowanie wiązania się substancji "P" (neurokiny 1 - NK1) z komórkami nerwowymi w ośrodku wymiotów w mózgu. Substancja "P" może wytwarzać się w organizmie w czasie stosowania przez pacjenta chemioterapii, w wyniku czego następuję pobudzenie komórek nerwowych w ośrodku wymiotów w mózgu czego wynikiem jest uczucie mdłości oraz wymioty.

Wchłanianie aprepitantu

Średnia dostępność biologiczna aprepitantu po podaniu doustnym wynosi 59-67% w zależności od dawki leku. Średnie maksymalne aprepitantu w osoczu krwi było osiągane po około 4 godzinach od podania leku.

Dystrybucja aprepitantu

Aprepitant w 97% wiąże się z białkami osocza. Średnia geometryczna pozornej objętości dystrybucji w stanie równowagi (Vdss) wynosi u ludzi ok. 66 litrów.

Metabolizm aprepitantu

Aprepitant jest metabolizowany głównie przez CYP3A4 i w mniejszym stopniu przez CYP1A2 oraz CYP2C19. W osoczu krwi oznaczono dwanaście metabolitów aprepitantu. Metabolizm leku następuje głównie poprzez oksydację pierścienia morfolinowego i jego łańcuchów bocznych, a metabolity, które powstają, mają znikome działanie farmakologiczne.

Wydalanie aprepitantu

Część aprepitantu w postaci niezmienionej jest wydalana z moczem, natomiast jego metabolity są wydalane z moczem, a także z żółcią do stolca. Okres półtrwania w fazie końcowej wynosi od 9 do 13 godzin.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij