Morfina, Morphinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o morfinie

Rok wprowadzenia na rynek
1941
Substancje aktywne
chlorowodorek morfiny, siarczan morfiny
Działanie morfiny
uspokajające, przeciwbólowe (opioidy)
Postacie morfiny
roztwór do wstrzykiwań, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Geriatria, Medycyna paliatywna, Neurologia, Neurologia dziecięca, Onkologia kliniczna
Rys historyczny morfiny

Działanie znieczulające i uspokajające opium znane jest ludzkości od tysiącleci. W starożytnych przekazach odnotowano informacje na temat zastosowania główek makowych do uśmierzania bólu. Nowoczesna historia morfiny zaczęła się w 1804 roku, kiedy po raz pierwszy ten alkaloid został wyekstrahowany przez niemieckiego farmaceutę Friedricha Sertürnera. Jemu też substancja zawdzięcza swoją nazwę, pochodzącą od greckiego boga snu Morfeusza. Lek został wprowadzony do użytku publicznego w 1817 roku przez Sertürner & Company, jako środek przeciwbólowy oraz lek do walki z uzależnieniem od alkoholu. Produkcja na skalę komercyjną rozpoczęła się w Darmstadtdzie (Niemcy) w 1827 roku przez firmę farmaceutyczną, która później przekształciła się w Merck Company. Morfina miała szerokie zastosowanie na frontach II wojny światowej, gdzie stała się podstawowym wyposażeniem apteczki polowej. Po odkryciu uzależniających właściwości substancji wprowadzono ścisły nadzór nad jej dystrybucją. Na początku XX wieku w USA posiadanie morfiny bez przepisu lekarza było uważane za przestępstwo. W 1941 roku morfina została zatwierdzona przez FDA (Food & Drug Administration) i wprowadzona na rynek amerykański. W Europie substancję w 1982 roku zatwierdziła szwajcarska firma farmaceutyczna Swissmedic. Obecnie morfina stosowana jest tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim, najczęściej w lecznictwie zamkniętym. 

Wzór sumaryczny morfiny

C17H19NO3

Spis treści

Wskazania do stosowania morfiny

Morfina stosowana jest w leczeniu bólu o umiarkowanym i silnym nasileniu, który nie ustępuje po podaniu leków o słabszym działaniu. Substancja może być stosowana w różnych rodzajach bólu w tym pourazowych, pooperacyjnych, przewlekłych, najczęściej pochodzenia nowotworowego. Wyjątek stanowią bóle spowodowane skurczem mięśni gładkich. 

Dawkowanie morfiny

Morfinę podaje się doustnie, podskórnie, dożylnie lub domięśniowo. Dawka i droga podania ustalana jest indywidualnie w zależności od wskazań, schematu terapeutycznego, wieku pacjenta, jego masy ciała, chorób towarzyszących oraz natężenia bólu i odpowiedzi na leczenie. Zakres stosowanych dawek jest bardzo szeroki.

Przeciwskazania do stosowania morfiny

Przeciwwskazaniem do stosowania morfiny są nadwrażliwość na substancję czynną i inne leki opioidowe, zahamowanie czynności oddechowych (depresja oddechowa), zespół ostrego brzucha, ciężka astma oskrzelowa a także stosowanie jednocześnie inhibitorów MAO i okres dwóch tygodni od zaprzestania terapii. Nie podaje się morfiny pacjentom z kolką wątrobową i nerkową oraz drgawkami.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania morfiny

W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego, ciężką astmą oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc oraz w stanach z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym należy zachować ostrożność w stosowaniu.

Grupy pacjentów szczególnie narażone na działania niepożądane w przypadku stosowania morfiny to dzieci, osoby starsze, pacjenci ze stwierdzoną padaczką lub skłonnością do drgawek, osoby uzależnione od opiodiów. leków psychotropowych lub alkoholu.

Należy rozważyć zmniejszenie dawek u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek lub wątroby, a także w przypadku występowania choroby Addisona, niedoczynności tarczycy, przerostu gruczołu krokowego lub zwężeniu cewki moczowej. 

Nie podawać morfiny, lub stosować w bardzo małych dawkach, w okresie okołooperacyjnym, ze względu na ryzyko wystąpienia porażennej niedrożności jelit. 

Morfinę należy łączyć ostrożnie z innymi środkami działającymi depresyjnie na układ nerwowy, do których można zaliczyć leki uspokajające, nasenne, znieczulające, przeciwlękowe, miorelaksacyjne czy leki obniżające ciśnienie, a także gabapetynę, pochodne fenotiazyny i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Jednoczesne przyjmowanie podanych substancji prowadzić może do nadmiernej sedacji (uspokojenia), zaburzenia oddychania, obniżenia ciśnienia tętniczego a nawet śpiączki. 

Przyjmowanie morfiny łącznie z lekami przeciwcholinergicznymi, jak środki przeciwhistaminowe, przeciwwymiotne, psychotropowe czy stosowane w chorobie Parkinsona, mogą powodować nasilenie działań niepożądanych takich jak zaparcia, suchość w jamie ustnej czy zaburzenia oddawania moczu. 

Przeciwwskazania morfiny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Istotnym przeciwwskazaniem jest łączenie morfiny z inhibitorami MAO, należy odczekać 2 tygodnie od czasu zażywania inhibitorów MAO.

Nie podaje się równolegle z wybiórczymi antagonistami receptorów opioidowych (np. nalokson), gdyż powoduje to zniesienie działania morfiny.

Interakcje morfiny z innymi substancjami czynnymi

Zmniejszenie stężenia morfiny we krwi
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Wystąpienie objawów odstawienia
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Nalbufina (Nalbuphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Pentazocyna (Pentazocine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Usuwa działanie morfiny
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nalokson (Naloxone) antagoniści receptora opioidowego
Możliwość wystąpienia ciężkich zaparć i zatrzymania moczu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Zmniejszenie stężenia ciprofloksacyny w osoczu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Hamowania działania wymienionych substancji na układ pokarmowy, nasilenie działania morfiny
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Domperidon (Domperidone) inne leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach jelit
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Działanie toksyczne na układ nerwowy, podwyższona temperatura ciała
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
nasilenia działania przeciwkrzepliwego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
zwiększone ryzyko hipotonii, nadmiernej sedacji, senności, bezdechu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Cetyryzyna (Cetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Desloratadyna (Desloratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Klemastyna (Clemastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Loratadyna (Loratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Tramadol agoniści receptora opioidowego

Interakcje morfiny z alkoholem

Alkohol może nasilać działanie morfiny i prowadzić do licznych działań niepożądanych, nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania. 

Wpływ morfiny na prowadzenie pojazdów

Morfina wpływa na sprawność psychofizyczną, może powodować zawroty głowy, euforię, senność. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn nie jest wskazana, szczególnie na początku leczenia lub przy zmianie dawki. W przypadku pacjentów z kontrolowanym bólem lekarz może podjąć decyzję o możliwości prowadzenia pojazdów. 

Inne rodzaje interakcji

Możliwe jest pogłębienie działania sedatywnego (uspokajającego) morfiny przy jednoczesnym stosowaniu z walerianą lub rumiankiem. 

Wpływ morfiny na ciążę

Nie zaleca się stosowania morfiny podczas ciąży, chyba że w ocenie lekarza korzyści dla matki przewyższają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Substancja przenika przez łożysko co może doprowadzić do depresji oddechowej, ryzyka wystąpienia przepukliny, a także wpłynąć na częstość rytmu serca dziecka. Sole morfiny ponadto hamują czynność skurczową macicy, dlatego bezwzględnie przeciwwskazane jest stosowanie substancji podczas porodu. 

U noworodków, których matki zażywały morfinę podczas ciąży, może dojść do zespołu abstynencyjnego (odstawiennego). Należy obserwować czy u dziecka nie występują objawy takie jak nadpobudliwość, zaburzenia oddychania, nieprawidłowości w pracy żołądka i jelit, nadmierne ziewanie, kichanie a także podwyższona temperatura ciała. 

Brak wystarczających badań potwierdzających działanie teratogenne u ludzi. 

Wpływ morfiny na laktację

Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania morfiny. Substancja przenika do mleka, gdzie osiąga wyższe stężenie niż w osoczu krwi matki, co może mieć klinicznie istotny wpływ na zdrowie dziecka.

Wpływ morfiny na płodność

Brak wystarczających badań oceniających wpływ stosowania morfiny na płodność u ludzi. Doświadczenia przeprowadzone na zwierzętach wykazały zmniejszenie płodności i uszkodzenie komórek rozrodczych. 

Skutki uboczne

euforia
zaparcia
obniżenie nastroju
zwężenie źrenic
bezsenność
niestrawność
nudności
pokrzywka
senność
świąd
wymioty
zaburzenia smaku
zawroty głowy
bóle głowy
halucynacje
nadmierne pocenie się
zaburzenia myślenia
problemy z oddawaniem moczu
stan splątania
zaburzenia poznawcze
złe samopoczucie
skurcz oskrzeli
zapalenie trzustki
kolka nerkowa
kolka żółciowa
wzrost enzymów trzustkowych
zaburzenia erekcji
ogólne osłabienie
dreszcze
obrzęk obwodowy
brak miesiączki

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Skutki uboczne po podaniu dożylnym, domięśniowym lub podskórnym pokrywają się z działaniami niepożądanymi po podaniu doustnym. 

Objawy przedawkowania morfiny

Przedawkowanie opioidów prowadzi do charakterystycznych objawów zwanych triadą, do których zalicza się zwężenie źrenic, depresję ośrodka oddechowego oraz śpiączkę. Następuje znaczna niewydolność oddechowa, nagły spadek ciśnienia krwi, który może prowadzić do wstrząsu. Obserwuje się także zwiotczenie mięśni oraz rabdomiolizę (rozpad tkanki mięśniowej). Pogłębiająca się senność może ostatecznie doprowadzić do zgonu.  

Mechanizm działania morfiny

Morfina jest wybiórczym agonistą receptorów opioidowych, w większym stopniu receptorów mi, słabiej receptorów kappa i delta. Substancja łącząc się z receptorami powoduje ich pobudzenie, dzięki czemu wykazuje działanie przeciwbólowe i uspokajające.

Morfina zaliczana jest do leków narkotycznych. 

Wchłanianie morfiny

Po podaniu doustnym morfina dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, ale jej stężenie w osoczu jest obniżone ze względu na silny metabolizm wątrobowy. Maksymalne stężenie we krwi osiągane jest po 15 - 60 minutach.

Iniekcja podskórna lub domięśniowa gwarantuje wyższe stężenie, gdyż substancja łatwo przenika do krwioobiegu. Maksymalne stężenie po podaniu domięśniowym następuje po 10 do 20 minutach. Po iniekcji podskórnej po 15 minutach uzyskiwane jest stężenie podobne jak po podaniu domięśniowym, jednak po trzech godzinach pozostaje wyższe. W podaniu dożylnym stężenie maksymalne uzyskiwane jest po 15 minutach. 

Dystrybucja morfiny

Morfina wiąże się w 35 % z białkami osocza (albuminami i immunoglobulinami).

Metabolizm morfiny

Lek przekształcany jest w wątrobie do dwóch metabolitów, nieaktywnego morfino-3-glukuronidu i wykazującego silniejsze działanie od morfiny, morfino-6-glukuronidu. W mniejszym stopniu metabolizowana jest również w nerkach i błonie śluzowej jelit. 

Wydalanie morfiny

Okres półtrwania morfiny podlega dużym wahaniom i uzależniony jest od drogi podania. Po podaniu pozajelitowym średni czas półtrwania wynosi od 1,7 do 4,5 h, chociaż w niektórych przypadkach zanotowano wartości ok 9 h. Po podaniu doustnym czas ten wynosi od 2 do 2,5 h. 

Po 24 godzinach w 80-90 % morfina wydalana jest z moczem, zaś pozostałe 10% z kałem i żółcią. Morfina eliminowana jest z organizmu głównie w postaci metabolitów. 

U pacjentów z niewydolnością nerek może dochodzić do kumulacji substancji w organizmie i wystąpienia działań niepożądanych. Zalecana jest ścisła kontrola u tej grupy pacjentów. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij