Milrinon, Milrinonum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o milrinonie

Rok wprowadzenia na rynek
1987
Substancje aktywne
milrinon, mleczan milrinonu
Działanie milrinonu
inotropowe dodatnie (+) (zwiększa siłę skurczu), rozszerza naczynia krwionośne, lusitropowo (+)
Postacie milrinonu
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia, Kardiochirurgia
Rys historyczny milrinonu

Milrinon po raz pierwszy został zsyntezowany w latach 80 XX wieku przez naukowców z Sterlin Winthrop Research Institute. W 1987 roku milrinon uzyskał pozytywną opinię Agencji Żywności i Leków (United States FDA, Food and Drug Administration). Podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie leku na rynek została firma farmaceutyczna Sanofi Aventis US. W 1992 roku milrinon został zatwierdzony przez Szwajcarską Agencję Produktów Leczniczych Swissmedic (The Swiss Agency for Therapeutic Products). 

Wzór sumaryczny milrinonu

C12H9N3O

Spis treści

Wskazania do stosowania milrinonu

Wskazaniem do zastosowania milrinonu jest ciężka zastoinowa niewydolność serca u dorosłych pacjentów opornych na leczenie standardowo stosowanym lekami podtrzymującymi (glikozydy naparstnicy, leki moczopędne, inhibitory konwertazy angiotensynowej). Milrinon jest używany w sposób krótkotrwały (maksymalnie 48 godzin) w warunkach szpitalnych. Lek podaje się dożylnie z zapewnionym dostępem do sprzętu elektrokardiograficznego.

U dzieci milrinon stosowany jest w leczeniu ostrej niewydolności mięśnia sercowego (w tym pooperacyjnego zespołu małego rzutu) oraz do krótkotrwałej terapii (do 35 godzin) ciężkiej zastoinowej niewydolności serca (gdy leki pierwszego rzutu są nieskuteczne).

Dawkowanie milrinonu

Milrinon podaje się dożylnie w warunkach szpitalnych. Długość trwania wlewu nie powinna przekraczać 48 godzin dla osób dorosłych i 35 godzin dla dzieci. Zwykle stosowana maksymalna dawka dobowa leku nie powinna być większa niż1,13 mg/kg mc./dobę dla pacjentów dorosłych. Najpierw podaje się dawkę nasycającą, a następnie podtrzymującą leku.

Zaburzenia czynności nerek są wskazaniem do modyfikacji dawkowania, ze względu na wydłużony okres półtrwania milrinonu w organizmie. Najczęściej zmniejszana jest dawka podtrzymująca leku, bez zmian dawki nasycającej.

Dawki zwykle stosowane u dzieci i młodzieży mieszczą się w zakresie 50 do 75 μg/kg mc. podawanych w ciągu 30-60 minut (dawka nasycająca) i  0,25 do 0,75 μg/kg mc./min  (dawka podtrzymująca).

Przeciwskazania do stosowania milrinonu

Milrinonu nie mogą stosować osoby nadwrażliwe na tę substancję leczniczą. Lek jest przeciwwskazany dla pacjentów z ciężką hipowolemią.

Nie zaleca się podawania leku pacjentom świeżo po zawale mięśnia sercowego. Milrinon może doprowadzić do zwiększonego zużycia tlenu przez mięsień sercowy, co jest efektem niepożądanym.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania milrinonu

Podczas infuzji milrinonu konieczne jest monitorowanie czynności serca i kontrola parametrów takich jak ciśnienie tętnicze krwi, stężenie elektrolitów oraz kreatyniny we krwi. Pacjenci z hipokaliemią, założonym cewnikiem oraz zaburzeniami serca w wywiadzie są bardziej narażeni na wystąpienie zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca.

Milrinon obniża ciśnienie tętnicze krwi na skutek rozszerzenia naczyń krwionośnych. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niskim ciśnieniem. Można u nich spowolnić proces infuzji leku aby ograniczyć spadek ciśnienia.

Podczas terapii z lekami moczopędnymi należy obserwować pracę nerek i jeśli trzeba zmniejszyć dawkę leków diuretycznych.

Pacjenci leczeni milrinonem muszą mieć kontrolowane stężenie erytrocytów, hemoglobiny oraz płytek krwi. Lek powoduje zaburzenia krwi  polegające na obniżeniu tych parametrów. 

Należy zachować szczególną ostrożność podczas terapii lekiem u osób z ze zwężeniem zastawki aorty, tętnicy płucnej oraz przerostowym zwężeniem podzastawkowym aorty. Lek może nasilać objawy zwężenia przepływu krwi.

U dzieci z niska masą urodzeniową oraz wcześniaków podczas infuzji leku konieczne jest monitorowanie liczby płytek krwi. Działaniem niepożądanym milrinonu jest powodowanie krwawienia dokomorowego.

Milrinon opóźnia zamykanie przewodu tętniczego Botalla u dzieci. Z tego względu należy rozważyć konieczność zastosowania leku u wcześniaków oraz noworodków zagrożonych wystąpieniem przetrwałego przewodu tętniczego.

Interakcje milrinonu z innymi substancjami czynnymi

upośledzona eliminacja leków podczas terapii łączonej z milrinonem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abakawir (Abacavir) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Allopurynol (Allopurinol) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Amantadyna (Amantadine) antagoniści receptora NMDA
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Amoksycylina (Amoxicillin) penicyliny wrażliwe na beta-laktamazę
Ampicylina (Ampicillin) penicyliny wrażliwe na beta-laktamazę
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Dekstran (Dextran) substytuty osocza
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Doksycyklina (Doxycycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Epoprostenol (Epoprostenol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Etambutol (Ethambutol) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Fosfomycyna (Fosfomycin) antybiotyki - INNE
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Nalokson (Naloxone) antagoniści receptora opioidowego
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Pentoksyfilina (Pentoxifylline) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Piracetam (Piracetam) substancje psychostymulujące i nootropowe
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Pyrantel (Pyrantel) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Salicylan choliny (Choline salicylate) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Tamsulozyna (Tamsulosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Tynidazol (Tinidazole) przeciwbakteryjne pochodne imidazolu
Wankomycyna (Vancomycin) antybiotyki glikopeptydowe
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Chlorek magnezu (Magnesium chloride) związki magnezu
Chlorek potasu (Potassium chloride) związki potasu
Węglan magnezu (Magnesium carbonate) związki magnezu
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Metformina (Metformin) doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy
osłabiona eliminacja milrinonu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Bacytracyna (Bacitracin) antybiotyki polipeptydowe
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Cefadroksyl (Cefadroxil) cefalosporyny I generacji
Cefaklor (Cefaclor) cefalosporyny II generacji
Cefaleksyna (Cefalexinum) cefalosporyny I generacji
Cefotaksym (Cefotaxime) cefalosporyny III generacji
Cefuroksym (Cefuroxime) cefalosporyny II generacji
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Gentamycyna (Gentamicin) aminoglikozydy
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketorolak (Ketorolac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas foliowy (Witamina B9) (Folic acid) witaminy z grupy B
Kwas tolfenamowy (Tolfenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Lornoksykam (Lornoxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Mesalazyna (Mesalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Neomycyna (Neomycin) aminoglikozydy
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Pantoprazol (Pantoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Salicylamid (Salicylamide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Sulfasalazyna (Sulfasalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Tobramycyna (Tobramycin) aminoglikozydy
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Witamina B6 (Pirydoksyna) (Vitamin b6 (pyridoxine)) witaminy z grupy B
Acyklowir (Acyclovir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
nasilona eliminacja milrinonu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Cytrynian potasu (Potassium citrate) związki potasu
wzrost ryzyka zastoinowej niewydolności serca, krwawienia, niedociśnienia i tachykardii
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
nasilenie eliminacji leków
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe

Wpływ milrinonu na prowadzenie pojazdów

Brak jest badań opisujących wpływ milrinonu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym samochodów.

Inne rodzaje interakcji

Milrinon wpływa na wyniki badań diagnostycznych wątroby, podnosząc wartość wskaźników wątrobowych.

Podanie milrinonu oraz furosemidu i bumetanidu do jednego zestawu do infuzji powoduje wytrącenie osadu. Takie połączenie jest przeciwwskazane.

Nie należy rozcieńczać substancji leczniczej wodorowęglanem sodu.

Wpływ milrinonu na ciążę

Milrinon należy do grupy C według klasyfikacji FDA (Food and Drug Administration) opisującej ryzyko stosowania leków przez kobiety ciężarne. Brak jest badań opisujących wpływ leku na rozwijający się płód wśród ludzi. Badania na zwierzętach nie wykazały toksycznego działania milrinonu na ciążę. Ze względów bezpieczeństwa należy rozważyć czy korzyści dla matki wynikające ze stosowania leku przewyższają ryzyko dla dziecka. Badania na małpach wykazały przenikanie milrinonu przez barierę łożyskową w stosunku 4:1 (stężenie leku we krwi matki: stężenie leku we krwi płodu). Lek powodował zależne od dawki rozszerzenie zwężonego przewodu tętniczego u płodów oraz noworodków po urodzeniu.

Wpływ milrinonu na laktację

Milrinon należy do kategorii L4 według klasyfikacji prof. Hyle'a. Leki z tej grupy mogą być stosowane dla ratowania zdrowia/życia matki jednak decyzję o karmieniu piersią należy rozważyć ze względów bezpieczeństwa dziecka. Wiadomo że milrinon powoduje rozszerzenie zwężonego przewodu tętniczego u noworodków po urodzeniu. Jest to działanie zależne od dawki.

Wpływ milrinonu na płodność

Brak jest badań opisujących wpływ milrinonu na płodność u ludzi. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych nie wykazały oddziaływania leku na płodność, mimo zastosowania dawek odpowiadających 40-krotności dawki zwykle stosowanej u ludzi.

Inne możliwe skutki uboczne

Częstym działaniem niepożądanym po infuzji milrinonu są zaburzenia rytmu serca, takie jak komorowe skurcze dodatkowe, nieutrwalony lub utrwalony częstoskurcz komorowy, nadkomorowe zaburzenia rytmu serca oraz spadek ciśnienia tętniczego krwi. Pacjenci często opisywali ból głowy, jednak miał on charakter łagodny bądź umiarkowany. Milrinon może wywoływać zaburzenia krwi, takie jak spadek stężenia hemoglobiny, zmniejszenie liczby erytrocytów i płytek krwi (trombocytopenia częściej dotyczyła dzieci i młodzieży, niż osób dorosłych). Lek powoduje hipokaliemię, zaburzenia ze strony układu oddechowego (skurcz oskrzeli) i reakcje skórne (uogólniona wysypka). Do bardzo rzadkich działań niepożądanych milrinonu zalicza się bóle w klatce piersiowej i zaburzenia rytmu serca typu  torsade de pointes. Ponad to może dojść do niewydolności nerek, na skutek niedociśnienia tętniczego wywołanego lekiem.  Podanie milrinonu w postaci wstrzyknięcia dożylnego może stać się przyczyną reakcji anafilaktycznej.

Zastosowanie leku u noworodków (np. przedwcześnie urodzonych) może opóźniać zamykanie przewodu tętniczego u dzieci (przetrwały przewód tętniczy, patent ductus arteriosus PDA). 

Objawy przedawkowania milrinonu

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku skutkuje obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi na skutek rozszerzenia naczyń krwionośnych, mogą pojawić się  zaburzenia pracy serca.

Mechanizm działania milrinonu

Milrinon należy do grupy leków określanych jako inhibitory fosfodiesterazy III (PDE-III). Lek hamując fosfodiesterazę w mięśniach naczyń krwionośnych i mieśniu sercowym prowadzi do wzrostu wewnątrzkomórkowego stężenia cAMP. Ułatwia to przemieszczanie się jonów wapnia do wnętrza kardiomiocytów podczas skurczu i jednocześnie zmniejsza stężenie wapnia w mięśniach gładkich naczyń krwionośnych. Skutkuje to działaniem inotropowym dodatnim (wzmocnienie siły skurczu mięśnia sercowego) i lusitropowym dodatnim (wydłużenie długości fazy rozkurczu mięśnia sercowego). Lek rozszerza naczynia krwionośne. Milrinon przyspiesza przewodzenie w węźle przedsionkowo-komorowym.

Mechanizm działania leku jest niezależny od receptorów β-adrenergicznych, stąd mlrinon jest wysoce skuteczny u osób z obniżonym stężeniem tych receptorów. Może być łączony z lekami z grupy β-agonistów oraz β-antagonistów.

Wchłanianie milrinonu

Milrinon po infuzji dożylnej wywołuje efekt hemodynamiczny w ciągu 1 minuty, osiągając stężenia we krwi w zakresie 70 do 400 ng/ml.

Dystrybucja milrinonu

Stopień wiązania milrinonu z białkami osocza wynosi około 70%. Objętość dystrybucji leku wynosi 0,38 l/kg (dla zakresu dawek 12.5-125 μg/kg) do 0,45 l/kg (dla zakresu dawek 0,2-0,7 μg/kg). Lek przenika przez barierę łożyskową.

Metabolizm milrinonu

Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazują, że milrinon ulega przemianom metabolicznym obejmującym reakcje utleniania (poznano dotąd dwa szlaki oksydacji).  Głównym metabolitem milrinonu jest O-glukuronid.

Wydalanie milrinonu

Okres półtrwania milrinonu w fazie eliminacji u pacjentów cierpiących na zastoinową niewydolność serca wynosi 2,3 godziny (dla zakresu dawek 12,5-125 μg/kg). Uśredniona wartość klirensu nerkowego leku to 0,3 l/min.

Eliminacja milrinonu zachodzi głównie przez nerki. W moczu  lek znajduje się w postaci związku macierzystego (83%) oraz metabolitów (głównie O-glukuronid milrinonu, 12%). Po 8 godzinach od wstrzyknięcia w moczu znajduje się ponad 90% podanej dawki milrinonu.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij