Maprotylina, Maprotilinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o maprotylinie

Rok wprowadzenia na rynek
1976
Substancje aktywne
chlorowodorek maprotyliny, maprotylina
Działanie maprotyliny
przeciwdepresyjne (antydepresyjne, tymoleptyczne), przeciwlękowe (anksjolityczne)
Postacie maprotyliny
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Psychiatria
Rys historyczny maprotyliny

Maprotylina należy do leków przeciwdepresyjnych i została dopuszczona do obrotu w 1980 roku w Stanach Zjednoczonych. Produkt leczniczy został wprowadzony przez wiele firm w tym samym roku. Za rejestrację odpowiadały między innymi Mylan Pharmaceuticals Inc. i Watson Laboratories Inc.

Wzór sumaryczny maprotyliny

C20H23N

Spis treści

Wskazania do stosowania maprotyliny

Maprotylina należy do czteropierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Preparaty zawierające maprotylinę zostały zarejestrowane w terapii zaburzeń psychicznych u osób powyżej 18 roku życia z uwzględnieniem ciężkiej depresji oraz jej nawrotów.

Dawkowanie maprotyliny

Maprotylina, stosowana w terapii zaburzeń psychicznych, powinna być przyjmowana zgodnie z zaleceniem lekarskim, a przyjęty preparat należy popić stosowną ilością płynu. Leczenia maprotyliną nie należy przerywać gwałtownie, odstawienie leku powinno mieć charakter stopniowy.

Dawka dobowa maprotyliny jest zależna od masy ciała i wieku pacjenta, a także chorób współtowarzyszących i ogólnego stanu podczas leczenia. Ze względu opóźniony efekt działania — poprawa może nastąpić dopiero po kilku tygodniach leczenia — zaleca się, aby pacjenci przyjmujący maprotylinę byli objęci dodatkową obserwacją.

Ilość substancji czynnej mieści się w zakresie od 25 mg do 150 mg na dobę. Zazwyczaj dawka początkowa maprotyliny wynosi 25 mg, w trakcie terapii ilość leku można stopniowo zwiększać do uzyskania wymaganej skuteczności. Przekraczanie 150 mg maprotyliny podczas terapii depresji zwykle nie jest zalecane.

Schemat dawkowania leku należy dostosować indywidualnie do każdego pacjenta, szczególną uwagę należy zwrócić na osoby starsze i pacjentów w okresie czynnego wzrostu. W przypadku maprotyliny, zalecane są modyfikacje terapii w celu określenia najmniejszej skutecznej dawki substancji leczniczej.

Przeciwskazania do stosowania maprotyliny

Przyjmowanie maprotyliny jest przeciwwskazane w przypadku występującej nadwrażliwości na tę substancję czynną. Ograniczeniem w wykorzystaniu maprotyliny w terapii zaburzeń psychicznych jest również:

 • ciężka niewydolność nerek;
 • upośledzenie czynności wątroby;
 • zaburzenie przewodnictwa mięśnia sercowego (głównie przypadki wydłużenia odstępu QT);
 • zawał mięśnia sercowego;
 • spadek progu drgawkowego u pacjentów cierpiących na alkoholizm lub zaburzenia neurologiczne;
 • anuria (bezmocz), zatrzymanie moczu;
 • jaskra z wąskim kątem przesączania.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania maprotyliny

Maprotylina może zwiększać wrażliwość skóry na promienie słoneczne. W celu ochrony przed podrażnieniami i oparzeniami zalecane jest osłonięcie skóry przed słońcem w trakcie terapii tą substancją czynną.

Podczas leczenia zaburzeń depresyjnych o różnej etiologii, istnieje zwiększone ryzyko pojawienia się u pacjenta zachowań samobójczych. Zagrożenie to jest znacznie zwiększone w początkowym etapie leczenia.
Prawdopodobieństwo wystąpienia skłonności samobójczych lub autoagresji wzrasta w przypadku pacjentów, u których odnotowano podobne incydenty w przeszłości, a także u pacjentów w wieku od 18 do 25 lat.
Pacjenci leczeni maprotyliną powinni być objęci obserwacją lekarską przez cały czas trwania terapii, szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ustępowania choroby oraz podczas zwiększania dawki substancji czynnej.

Podczas wykorzystania maprotyliny w leczeniu innych zaburzeń psychicznych jak schizofrenia i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych zaobserwowano przypadki pojawienia się objawów manii lub hipomanii. W razie zaostrzenia psychozy zalecane jest zmniejszenie dawki maprotyliny lub jej zupełne odstawienie i wdrożenie właściwego leczenia.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów ze zmniejszonym progiem drgawkowym. Ryzyko pojawienia się drgawek jest zwiększone podczas stosowania maprotyliny z lekami przeciwpsychotycznymi i benzodiazepinami. Prawdopodobieństwo wystąpienia drgawek może być zredukowane poprzez dostosowanie dawki w początkowym etapie leczenia.

Pacjenci z współtowarzyszącymi schorzeniami sercowo–naczyniowymi powinni zachować szczególną ostrożność podczas terapii z wykorzystaniem maprotyliny. Odnotowano rzadkie przypadki pojawienia się zaburzeń rytmu serca i migotania komór. Może być to związane z ryzykiem wydłużenia odstępu QT podczas przyjmowania maprotyliny.

W trakcie terapii maprotyliną odnotowano kilka przypadków spadku stężenia glukozy we krwi, pacjenci cierpiący na cukrzycę powinni zachować szczególna ostrożność podczas przyjmowania leku.

Zalecane jest zbadanie stężenia leukocytów w osoczu, jeśli w trakcie leczenia maprotyliną dojdzie do pojawienia się gorączki oraz bólu gardła.

Podczas leczenia z wykorzystaniem maprotyliny zalecane jest zachowanie ostrożności w innych przypadkach, takich jak:

 • nadczynność tarczycy (wzrost prawdopodobieństwa zaburzeń ze strony układu sercowego);
 • podeszły wiek (ryzyko niedrożności jelit i ciężkich zaparć);
 • konieczność znieczulenia;
 • występowania zaburzeń ze strony układu moczowego;
 • zwiększone ciśnienie wewnątrz gałki ocznej;
 • współwystępowanie guza chromochłonnego nadnerczy.

Maprotylina może również powodować suchość błon śluzowych, co może być przyczyną próchnicy czy uszkodzenia rogówki.

Przeciwwskazania maprotyliny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Nie należy stosować maprotyliny w przypadku trwającej jednocześnie terapii wykorzystującej inhibitory monoaminooksydazy.

Przeciwwskazane jest także przyjmowanie maprotyliny w przypadku wystąpienia zatrucia:

 • innymi lekami psychotropowymi;
 • alkoholem;
 • substancjami nasennymi;
 • barbituranami.

Interakcje maprotyliny z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko pojawienia się senności, zaburzeń koncentracji, uspokojenia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Fenspiryd (Fenspiride) inne substancje stosowane w chorobach płuc i oskrzeli
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Lewometadon (Levomethadone) agoniści receptora opioidowego
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Metokarbamol (Methocarbamol) inne substancje stosowane w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Możliwość wystąpienia objawów zespołu serotoninowego, do których należy między innymi: gorączka, drgawki,
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dekstrometorfan (Dextromethorphan) substancje przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Milnacypran (Milnacipran) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Oktreotyd (Octreotide) somatostatyny i analogi
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia arytmii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Apomorfina (Apomorphine) agoniści receptorów dopaminowych
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Lewotyroksyna (Levothyroxine (sodium)) hormony tarczycy
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Pazopanib (Pazopanib) inhibitory kinazy białkowej
Pefloksacyna (Pefloxacin) fluorochinolony
Prukalopryd (Prucalopride) VARIA / INNE
Safinamid (Safinamide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Kotrimoksazol (Sulfametoksazol+Trimetoprim) (Co-trimoxazole (sulfamethoxazole+trimethoprim)) sulfonamidy i trimetoprim
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Tapentadol (Tapentadol) agoniści receptora opioidowego
Trimetoprim (Trimethoprim) sulfonamidy i trimetoprim
Inotuzumab ozogamycyny (Inotuzumab ozogamicin) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Możliwość nasilenia wpływu cholinergicznego maprotyliny. Może wystąpić suchość w jamie ustnej, problemy z oddawaniem moczu, zaburzenia pracy układu pokarmowego, gorączka.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Tolterodyna (Tolterodine) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Ryzyko wystąpienia objawów zespołu serotoninowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Eletryptan (Eletriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Frowatryptan (Frovatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Naratryptan (Naratriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Ryzatryptan (Rizatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Możliwość wystąpienia spadku ciśnienia tętniczego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eprosartan (Eprosartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Olmesartan (Olmesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Ryzyko nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego i tachykardii (przyspieszenia akcji serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenoterol (Fenoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Pseudoefedryna (Pseudoephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Ryzyko nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego. Możliwość pojawienia się hipotonii ortostatycznej (zmian ciśnienia związanych ze zmianą pozycji ciała).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorotalidon (Chlorthalidone) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Możliwość pojawienia się drgawek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atomoksetyna (Atomoxetine) substancje psychostymulujące i nootropowe
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu serca, wzrostu temperatury ciała, gwałtownego wzrostu ciśnienia tętniczego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Ryzyko zwiększenia temperatury ciała i spadku ilości wydzielanego potu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zonisamid (Zonisamide) inne leki przeciwpadaczkowe
Ryzyko nasilenia działania maprotyliny, możliwość pojawienia się działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metylofenidat (Methylphenidate) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Terbinafina (Terbinafine) inne substancje przeciwgrzybicze

Interakcje maprotyliny z alkoholem

Substancja czynna może nasilać hamujący wpływ alkoholu etylowego na ośrodkowy układ nerwowy. Ponadto, alkohol może zwiększać ryzyko pojawienia się drgawek podczas leczenia z wykorzystaniem maprotyliny.

Wpływ maprotyliny na prowadzenie pojazdów

Maprotylina może wywoływać zawroty głowy, zaburzenia widzenia i senność. Z tego powodu lek, w przypadku niektórych pacjentów, ogranicza zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn przez pacjenta.
W przypadku rozpoczęcia terapii maprotyliną zalecana jest ocena wpływu leku na pacjenta przed podjęciem aktywności związanej z prowadzeniem pojazdu.

Inne rodzaje interakcji

W trakcie trwania leczenia z wykorzystaniem maprotyliny zalecane jest zmniejszenie ilości przyjmowanej kofeiny.

Jednoczesne przyjmowanie suplementów zawierających potas może wywołać przemijające podrażnienie przewodu pokarmowego. Istnieje również, w przypadku niektórych pacjentów, ryzyko pojawienia się krwawień. 

Wpływ maprotyliny na ciążę

Bezpieczeństwo stosowania maprotyliny u kobiety ciężarnej nie zostało potwierdzone. Badania na zwierzętach nie wykazały toksycznego wpływu substancji czynnej na płód. Zgłaszano jednak pojedyncze przypadki pojawienia się u noworodka duszności, przyspieszenia akcji serca, spadku ciśnienia tętniczego, wzrostu temperatury ciała, drżeń mięśniowych.

Przyjmowanie maprotyliny podczas trwania ciąży jest możliwe jedynie po konsultacji z lekarzem, po wcześniejszej ocenie stosunku korzyści odniesionych przez matkę a ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u płodu.

Wpływ maprotyliny na laktację

Badania potwierdziły, że cząsteczka maprotyliny może przenikać do mleka kobiety karmiącej. Stężenia zaobserwowane w pokarmie matki po kilku dniach terapii, przewyższały poziom substancji czynnej w osoczu matki.
Przyjmowanie maprotyliny podczas karmienia piersią nie jest zalecane, w przypadku wystąpienia konieczności przyjmowania leku należy skonsultować się z lekarzem. 

Skutki uboczne

zawroty głowy
senność
drżenie
drgawki kloniczne mięśni
uczucie zmęczenia
suchość błony śluzowej jamy ustnej
ból głowy
koszmary senne
agresja
alergiczne zapalenie skóry
wzmożony apetyt
bezsenność
zaburzenia akomodacji
depresja
wymioty
zaburzenia koncentracji
fotowrażliwość
zaparcia
zmiany w zapisie ekg
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
kołatanie serca
nadmierne pocenie się
zaburzenia erekcji
uderzenia gorąca
mania
gorączka
zaburzenia mowy
nieostre widzenie
uspokojenie
amnezja
osłabienie mięśni
pobudzenie psychoruchowe
pokrzywka
hipomania
tachykardia
zaburzenia oddawania moczu
wysypka
arytmia
biegunka
nieprawidłowe wyniki czynności wątroby
omamy
ataksja
nerwowość
drgawki
wzrost ciśnienia krwi
majaczenie
splątanie
leukopenia
małopłytkowość
rumień wielopostaciowy
zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH)
zapalenie jamy ustnej
zapalenie wątroby
zaburzenia koordynacji
szum w uszach
zespół lyella – toksyczna nekroliza naskórka
zespół Stevensa-Johnsona
zaburzenia równowagi
zaburzenia smaku
przekrwienie błony śluzowej nosa
zwiększenie masy ciała
dyskineza
ginekomastia
alergiczne zapalenie płuc
hiponatremia
agranulocytoza
skurcz oskrzeli
zaburzenia w przewodnictwie impulsów w mięśniu sercowym
próchnica zębów
myśli samobójcze
zaburzenia funkcji seksualnych

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania maprotyliny

W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości substancji leczniczej istnieje ryzyko pojawienia się objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego i układu sercowo–naczyniowego.

Wśród objawów związanych z przedawkowaniem maprotyliny możemy wyróżnić:

 • pobudzenie psycho–ruchowe;
 • zaburzenia koordynacji;
 • drgawki;
 • senność i otępienie;
 • spadek ciśnienia tętniczego;
 • przyspieszenie rytmu serca;
 • zaburzenia przewodnictwa.

W trakcie terapii istnieje ryzyko pojawienia się zaburzeń rytmu serca związanych z wydłużeniem odstępu QT, migotanie komór, niewydolność mięśnia sercowego, gorączka, zatrzymanie moczu, wymioty, zatrzymania akcji serca i zaburzenia oddechu.

Mechanizm działania maprotyliny

Maprotylina wykazuje działanie antydepresyjne i lekkie działanie uspokajające. Przeciwdepresyjna aktywność cząsteczki maprotyliny jest związana z jej wpływem na zmniejszenie wychwytu zwrotnego noradrenaliny z przestrzeni synaptycznej. Substancja czynna może również blokować presynaptyczne receptory α2. Rezultatem tego działania jest wzrost przekaźnictwa noradrenergicznego w ośrodkowym układzie nerwowym.
Działanie uspokajające działanie maprotyliny jest prawdopodobnie związane ze zdolnością do blokowania receptora histaminowego H1, Wpływ maprotyliny na wychwyt zwrotny serotoniny jest niewielki.

Niektóre badania potwierdziły, że substancja czynna wydłuża czas trwania fazy REM u pacjentów cierpiących na depresję. 

Wchłanianie maprotyliny

Po podaniu doustnym substancja czynna wchłania się powoli i całkowicie (biodostępność na poziomie około 70%). Maksymalne stężenie w osoczu występuje około osiem godzin po przyjęciu doustnym. Stan stacjonarny zostaje uzyskany po około dwóch tygodniach leczenia.

Dystrybucja maprotyliny

Maprotylina występuje w połączenia z białkami osocza na poziomie około 90%. Substancja czynna trafia do płynu mózgowo–rdzeniowego i osiąga tam maksymalne stężenie na poziomie 13% stężenia obecnego w osoczu. 

Metabolizm maprotyliny

Cząsteczka maprotyliny ulega metabolizmowi wątrobowemu z udziałem cytochromu CYP2D6. W biotransformacji substancji czynnej odgrywają rolę reakcje demetylacji, hydroksylacji i deaminacji. Głównym farmakologicznie czynnym metabolitem jest cząsteczka demetylomaprotyliny. W trakcie reakcji hydroksylacji powstaje 3–hydroksymaprotylina lub 2–hydroksymaprotylina. Część metabolitów ulega następnie reakcji sprzęgania z kwasem glukuronowym. 

Wydalanie maprotyliny

Maprotylina jest wydalana z moczem i z kałem. Jedynie około 3% przyjętej dawki jest wydalane w postaci niezmienionej. Większość stanowią metabolity sprzężone z kwasem glukuronowym. Około 66% zastosowanej dawki maprotyliny zostaje wydalone z moczem, reszta znajduje się w kale. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij