Macitentan, Macitentanum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o macitentanie

Rok wprowadzenia na rynek
2013
Substancje aktywne
macitentan
Działanie macitentanu
obniża ciśnienie tętnicze krwi
Postacie macitentanu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia, Pulmonologia
Wzór sumaryczny macitentanu

C19H20Br2N6O4S

Spis treści

Wskazania do stosowania macitentanu

Macitentan jest stosowany w terapii tętniczego nadciśnienia płucnego u osób dorosłych (II i III klasa czynnościowa według WHO). Lek jest rekomendowany w idiopatycznym i dziedzicznym nadciśnieniu płucnym, które jest związane z chorobami tkanki łącznej i ze skorygowanymi wrodzonymi prostymi wadami serca.

Dawkowanie macitentanu

Macitentan przyjmuje się doustnie, niezależnie od posiłków. Zalecane jest przyjmowanie leku o stałej porze dnia.
Dawka zwykle stosowana (dobowa) u osób dorosłych wynosi 10 mg.
Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności stosowania macitentanu u dzieci i młodzieży.
W przypadku pominięcia dawki leku, należy możliwie jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę, a kolejną o stałej porze dnia.

Przeciwskazania do stosowania macitentanu

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na macitentan, okres ciąży i laktacji oraz kobiety w wieku rozrodczym, niestosujące skutecznej metody antykoncepcji. Wśród przeciwwskazań można wyróżnić ciężkie zaburzenia czynności wątroby i przekroczenie >3 razy górnej granicy normy wyjściowej aktywności aminotransferaz wątrobowych.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania macitentanu

Decyzja o rozpoczęciu leczenia macitentanem musi być poprzedzona oznaczeniem aktywności enzymów wątrobowych i stężenia hemoglobiny. Leczenie nie jest wskazane u osób z wartością aktywności enzymów wątrobowych przekraczającą >3 razy górną granicę normy, w przypadku umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby i w zaawansowanej anemii. W trakcie terapii należy monitorować pacjentów pod kątem objawów uszkodzenia wątroby i utrzymującego się wzrostu aktywności enzymów wątrobowych. Leczeniu może towarzyszyć spadek wartości hemoglobiny, zwłaszcza na początku terapii. Poziom hemoglobiny stabilizuje się zwykle w ciągu 4-12 tygodni, ale odnotowano również przypadki ciężkiej anemii z koniecznością transfuzji krwinek.
Wystąpienie u pacjentów obrzęku płucnego może doprowadzić do rozwoju zarostowej choroby żył płucnych.
Szczególną ostrożność należy zachować wśród osób z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ w tej grupie pacjentów istnieje zwiększone ryzyko niedociśnienia i anemii.
Należy uważnie obserwować osoby w wieku podeszłym leczone macitentanem ze względu na ograniczone dane na temat bezpieczeństwa stosowania leku u osób powyżej 75 roku życia.

Interakcje macitentanu z innymi substancjami czynnymi

Wzrost ekspozycji na macitentan. Nasilenie działania macitentanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Danazol (Danazol) testosteron i pochodne
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Erlotynib (Erlotinib) inhibitory kinazy białkowej
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fosamprenawir (Fosamprenavir) inhibitory proteazy HIV
Fosaprepitant (Fosaprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Gestoden (Gestodene) progestageny
Idelalizyb (Idelalisib) inne leki przeciwnowotworowe
Imatynib (Imatinib) inhibitory kinazy białkowej
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Iwakaftor (Ivacaftor) inne substancje stosowane w chorobach płuc i oskrzeli
Izawukonazol (Isavuconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Kryzotynib (Crizotinib) inhibitory kinazy białkowej
Lopinawir (Lopinavir) inhibitory proteazy HIV
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Nilotynib (Nilotinib) inhibitory kinazy białkowej
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Palbocyklib (Palbociclib) inhibitory kinazy białkowej
Pazopanib (Pazopanib) inhibitory kinazy białkowej
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ranolazyna (Ranolazine) inne leki nasercowe
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Terbinafina (Terbinafine) inne substancje przeciwgrzybicze
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Zmniejszenie ekspozycji na macitentan. Osłabienie działania macitentanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Dabrafenib (Dabrafenib) inhibitory kinazy białkowej
Deferazyroks (Deferasirox) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Enzalutamid (Enzalutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Eslikarbazepina (Eslicarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Mitotan (Mitotane) inne leki przeciwnowotworowe
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Rufinamid (Rufinamide) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie szkodliwego wpływu na wątrobę.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bedakilina (Bedaquiline) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Daklizumab (Daclizumab) inhibitory interleukiny
Interferon Beta-1A (Interferon beta-1a) substancje immunostymulujące - interferony
Interferon Beta-1B (Interferon beta-1b) substancje immunostymulujące - interferony
Klofarabina (Clofarabine) antymetabolity, analogi puryn
Lomitapid (Lomitapide) inne substancje zmniejszające stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi o zróżnicowanym mechanizmie działania
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Naltrekson (Naltrexone) antagoniści receptora opioidowego
Teryflunomid (Teriflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Trabektedyna (Trabectedin) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Rybocyklib (Ribociclib) inhibitory kinazy białkowej

Wpływ macitentanu na prowadzenie pojazdów

Na zdolność prowadzenia pojazdów podczas terapii wpływa ogólny stan kliniczny pacjenta oraz stopień nasilenia działań niepożądanych, takich jak ból głowy, niedociśnienie. Zaleca się zachowanie ostrożności i indywidualną ocenę.

Inne rodzaje interakcji

Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może zmniejszać ekspozycję na macitentan, a tym samym skuteczność działania leku.

Wpływ macitentanu na ciążę

W badaniach prowadzonych wśród szczurów wykazano szkodliwy wpływ macitentanu na potomstwo (dotyczy dawek większych niż te stosowane u ludzi). Wśród negatywnych skutków wyróżniono zmniejszoną przeżywalność i zaburzenia w reprodukcji u młodych, które były narażone na macitentan w okresie ciąży. Skutki stosowania leku u kobiet ciężarnych nie są znane, dlatego stosowanie macitentanu w ciąży jest przeciwwskazane. U kobiet w wieku rozrodczym podczas terapii zalecane jest comiesięczne wykonywanie testów ciążowych celem wykluczenia ciąży. Kobieta nie powinna zachodzić w ciążę wcześniej niż przed upływem miesiąca od zakończenia leczenia.

Wpływ macitentanu na laktację

Macitentan jest obecny w mleku szczurów. Brak danych na temat przenikania leku do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć szkodliwego wpływu leku na karmione dziecko, dlatego stosowanie go w okresie laktacji jest przeciwwskazane.

Wpływ macitentanu na płodność

Brak danych klinicznych dotyczących wpływu macitentanu na płodność ludzi. Dane związane z badaniami na samcach zwierząt wykazały atrofię (zanik) kanalików nasiennych.

Skutki uboczne

ból głowy
zapalenie oskrzeli
anemia
obrzęk
zatrzymanie płynów
zapalenie błon śluzowych nosa i gardła
zapalenie gardła
obrzęk błony śluzowej nosa
infekcje dróg moczowych
niedociśnienie
grypa
reakcje nadwrażliwości

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania macitentanu

Wśród objawów przedawkowania macitentanu można wyróżnić ból głowy, nudności i wymioty.

Mechanizm działania macitentanu

Punktem uchwytu działania macitentanu jest endotelina, czyli peptyd oddziałujący na dwa typy receptorów: ETi ETB. Oddziaływanie endoteliny na receptor ETA  w komórkach mięśni gładkich naczyń skutkuje działaniem naczynioskurczowym, natomiast oddziaływanie na receptor ETB skutkuje działaniem wazodilatacyjnym (naczyniorozkurczowym) poprzez stymulację syntazy tlenku azotu. Efektem pobudzania receptorów typu B zlokalizowanych na komórkach mięśni gładkich jest także wazokonstrykcja łożyska płucnego, krezkowego i wieńcowego (zwężenie naczynia krwionośnego jako skutek skurczu mięśni gładkich w ścianie naczynia). Zaburzona równowaga stosunku receptorów ETdo ETB prowadzi do nadciśnienia płucnego. Macitentan wykazuje wysokie powinowactwo do receptorów ET na komórkach mięśni gładkich tętnic płucnych i hamuje aktywność endoteliny, która pośredniczy wraz z innymi przekaźnikami w działaniu naczynioskurczowym i proliferacji (namnażaniu) komórek mięśni gładkich. 

Wchłanianie macitentanu

Stężenie maksymalne macitentanu osiągane jest po 8 h po podaniu doustnym.

Dystrybucja macitentanu

Macitentan i jego aktywny metabolit wiążą się w ponad 99% z białkami osocza, głównie z albuminami i w mniejszym stopniu z alfa1-kwaśną glikoproteiną.

Metabolizm macitentanu

Macitentan jest metabolizowany w wątrobie do jednego aktywnego metabolitu przy udziale enzymów CYP450, głównie CYP3A4 i w mniejszym stopniu przy udziale CYP2C8, CYP2C9 i CYP2C19. Pozostałe powstające metabolity nie wykazują aktywności farmakologicznej.

Wydalanie macitentanu

Okres półtrwania macitentanu wynosi około 16 h, zaś aktywnego metabolitu 48 h. Wydalanie leku odbywa się głównie z moczem (50%), w drugiej kolejności z kałem (24%).

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij