Lurazydon, Lurasidonum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o lurazydonie

Rok wprowadzenia na rynek
2010
Substancje aktywne
lurazydon
Działanie lurazydonu
przeciwpsychotyczne (neuroleptyczne) (leczenie schozofrenii i psychoz)
Postacie lurazydonu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Neurologia, Psychiatria
Rys historyczny lurazydonu

Lurazydon został opracowany przez firmę Dainippon Sumitomo Pharma. Pierwszym wskazaniem do stosowania leku była schizofrenia u osób dorosłych. W 2009 roku producent zdecydował się ubiegać o rozszerzenie wskazań o leczenie depresji u osób z afektywną chorobą dwubiegunową. Lurazydon został zatwierdzony w tym wskazaniu przez Food and Drug Administration (FDA) w czerwcu  2013 roku. Zgodę na stosowanie lurazydonu u młodzieży uzyskano w 2017 roku, natomiast u dzieci w wieku 10-17 lat w 2018 roku. 

Wzór sumaryczny lurazydonu

C28H36N4O2S

Spis treści

Wskazania do stosowania lurazydonu

Lurazydon jest stosowany w leczeniu schizofrenii i depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej.

Dawkowanie lurazydonu

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby) itp.
Lurazydon przyjmuje się doustnie z posiłkiem o stałej porze dnia.
Maksymalna dawka dobowa stosowana u osób dorosłych to 160 mg.
Maksymalna dawka dobowa stosowana u dzieci i młodzieży to 80 mg.

Przeciwskazania do stosowania lurazydonu

Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na lurazydon.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania lurazydonu

Stosowanie lurazydonu zwiększa ryzyko zachowań samobójczych, zwłaszcza na początku leczenia i (lub) po zmianie leczenia. Pacjent musi pozostać pod stałą kontrolą lekarską do czasu uzyskania wystarczającej remisji.
U pacjentów z chorobą Parkinsona należy uwzględnić ryzyko nasilenia objawów parkinsonowskich.
Stosowanie lurazydonu może prowadzić do objawów pozapiramidowych (sztywność mięśniowa, drżenia, zaburzenia chodu, zaburzenia postawy ciała, ślinienie się, maskowata twarz itp.). Wystąpienie późnych dyskinez może wymagać zmniejszenia dawki lub odstawienia leku.
U pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, wydłużonym odstępem QT w wywiadzie rodzinnym, hipokaliemią i u osób jednocześnie przyjmujących inne leki wydłużające odstęp QT należy zachować szczególną ostrożność.
Lurazydon należy stosować ostrożnie u osób z padaczką i z predyspozycją do incydentów zakrzepowo-zatorowych.
Należy przerwać stosowanie lurazydonu w momencie wystąpienia objawów złośliwego zespołu neuroleptycznego, takich jak zaburzenia stanu psychicznego, sztywność mięśni, zaburzenie równowagi układu autonomicznego, wzrost aktywności kinazy kreatynowej i wzrost temperatury całego ciała.
Stosowanie atypowych leków przeciwpsychotycznych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zdarzeń naczyniowo-mózgowych i śmiertelności wśród pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem. Mimo braku odpowiednich badań należy uwzględnić to ryzyko w przypadku lurazydonu.
Podczas leczenia lurazydonem należy kontrolować masę ciała i stężenie glukozy we krwi, ponieważ lek może zwiększać masę ciała i prowadzić do rozwoju cukrzycy.
Lurazydon może prowadzić do niedociśnienia ortostatycznego  i omdleń.

Przeciwwskazania lurazydonu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Lurazydonu nie należy łączyć z silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. klarytromycyna, itrakonazol) i silnymi induktorami CYP3A4 (np. karbamazepina, fenytoina).

Interakcje lurazydonu z innymi substancjami czynnymi

Wydłużenie odstępu QT.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amantadyna (Amantadine) antagoniści receptora NMDA
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Famotydyna (Famotidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Oksaliplatyna (Oxaliplatin) cytostatyki alkilujące
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sulpiryd (Sulpiride) neuroleptyki klasyczne - pochodne benzamidu
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Trimetoprim (Trimethoprim) sulfonamidy i trimetoprim
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Zwiększenie ekspozycji na lurazydon i jego aktywny metabolit.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Zmniejszenie ekspozycji na lurazydon.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Rufinamid (Rufinamide) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Zwiększenie ekspozycji na wymienione leki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Objawy nadmiernego hamowania ośrodkowego układu nerwowego: senność, zawroty głowy, nadmierne uspokojenie, trudności z koncentracją itp.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Atomoksetyna (Atomoxetine) substancje psychostymulujące i nootropowe
Briwaracetam (Brivaracetam) inne leki przeciwpadaczkowe
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Droperydol (Droperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Etosuksymid (Ethosuximide) leki przeciwpadaczkowe - blokery kanałów wapniowych
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lewometadon (Levomethadone) agoniści receptora opioidowego
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Lormetazepam (Lormetazepam) BZD - benzodiazepiny
Medazepam (Medazepam) BZD - benzodiazepiny
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Metokarbamol (Methocarbamol) inne substancje stosowane w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Nitrazepam (Nitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Perazyna (Perazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Petydyna (Pethidine) agoniści receptora opioidowego
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Rupatadyna (Rupatadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Tapentadol (Tapentadol) agoniści receptora opioidowego
Temazepam (Temazepam) BZD - benzodiazepiny
Tianeptyna (Tianeptine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Osłabienie działania przeciwcukrzycowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Akarboza (Acarbose) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Eksenatyd (Exenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Liksysenatyd (Lixisenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Wildagliptyna (Vildagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Glibenklamid (Glibenclamide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Metformina (Metformin) doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy
Nadmierne obniżenie ciśnienia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Azylsartan (Azilsartan medoxomil) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Eprosartan (Eprosartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Guanfacyna (Guanfacine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Olmesartan (Olmesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Tetraazotan pentaerytrytolu (Pentaerythritol tetranitrate) nitraty
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Ryzyko groźnych zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Osłabienie działania wymienionych leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pramipeksol (Pramipexole) agoniści receptorów dopaminowych
Rotygotyna (Rotigotine) agoniści receptorów dopaminowych
Safinamid (Safinamide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Nasilenie działania przeciwzakrzepowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Nasilenie działań niepożądanych metylofenidatu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metylofenidat (Methylphenidate) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Ryzyko wystąpienia drgawek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Ryzyko wzrostu temperatury całego ciała wraz ze zmniejszeniem wydzielania potu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zonisamid (Zonisamide) inne leki przeciwpadaczkowe

Interakcje lurazydonu z pożywieniem

Lurazydonu nie należy łączyć z sokiem grejpfrutowym, który może zwiększać stężenie lurazydonu i nasilać działania niepożądane.

Interakcje lurazydonu z alkoholem

Należy zachować ostrożność łącząc lurazydon z alkoholem, ponieważ alkohol może nasilać hamujący wpływ leku na ośrodkowy układ nerwowy.

Wpływ lurazydonu na prowadzenie pojazdów

Lurazydon wpływa w niewielkim stopniu na zdolność prowadzenia pojazdów. Zaleca się unikanie prowadzenia pojazdów do czasu poznania indywidualnej wrażliwości pacjenta na lek (zwłaszcza w pierwszych tygodniach leczenia).

Inne rodzaje interakcji

Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może osłabić działanie lurazydonu.

Wpływ lurazydonu na ciążę

Na podstawie badań przeprowadzonych wśród zwierząt nie stwierdzono negatywnego wpływu lurazydonu na przebieg ciąży. Dostępne dane nie są wystarczające, dlatego nie zaleca się stosowania lurazydonu podczas ciąży. Należy ocenić stosunek korzyści do ryzyka wynikającego z zastosowania leku u kobiet w ciąży. U noworodków, których matki stosują lurazydon w trzecim trymestrze istnieje ryzyko wystąpienia objawów pozapiramidowych i objawów odstawienia (pobudzenie, wzrost lub spadek napięcia mięśniowego, drżenie, senność, niewydolność oddechowa, czy zaburzenia odżywiania).

Wpływ lurazydonu na laktację

Lurazydon i jego metabolity są obecne w mleku samic szczurów w okresie laktacji. Dotychczas nie ustalono, czy lurazydon przenika do mleka kobiecego. Zalecane jest unikanie stosowania leku w okresie laktacji.

Skutki uboczne

akatyzja
senność
bezsenność
świąd
wymioty
wysypka
dyskineza
dystonia
zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej
zwiększenie masy ciała
nudności
sztywność mięśniowo-szkieletowa
lęk
dyskomfort w żołądku
zawroty głowy
nadmierne wydzielanie śliny
nadwrażliwość
ból w nadbrzuszu
niestrawność
niepokój psychoruchowy
zmęczenie
parkinsonizm
pobudzenie
suchość w ustach
zwiększenie stężenia glukozy we krwi
zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi
niedociśnienie
ospałość
hiponatremia
późne dyskinezy
katatonia
nadciśnienie tętnicze
nieostre widzenie
koszmary senne
podwyższenie ciśnienia tętniczego
wzdęcia
wzmożona potliwość
zmniejszenie łaknienia
niedociśnienie ortostatyczne
uderzenia gorąca
częstoskurcz
zaburzenia chodu
ból mięśni
zapalenie nosogardzieli
Ból pleców
ból szyi
dyzartria
dyzuria
Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej
sztywność stawów
eozynofilia
obrzęk naczynioruchowy
złośliwy zespół neuroleptyczny
rabdomioliza
biegunka
drgawki
dusznica bolesna
leukopenia
mlekotok
zaburzenia erekcji
ból piersi
zespół odstawienny u noworodków
niedokrwistość
zespół Stevensa-Johnsona
powiększenie piersi
niewydolność nerek
Dysfagia
zaburzenia snu
rzadkoskurcz
brak miesiączki
neutropenia
bolesne miesiączki
Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia
zapalenie żołądka
zachowania samobójcze
napady paniki

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania lurazydonu

Wśród objawów przedawkowania lurazydonu można wyróżnić senność, napady padaczkowe oraz mimowolne wyginanie i skręcanie głowy i szyi co wiąże się z ryzykiem zachłyśnięcia w przypadku wystąpienia wymiotów. Przedawkowanie leku może doprowadzić do niedociśnienia i zapaści krążeniowej.

Mechanizm działania lurazydonu

Lurazydon jest "atypowym" lekiem przeciwpsychotycznym (przeciwschizofrenicznym). Podłożem schizofrenii jest zwiększony poziom dopaminy w szlaku mezokortykalnym i mezolimbicznym, a także zaburzenia szlaków glutaminowych i serotoninergicznych. Lurazydon działa antagonistycznie wobec receptorów dopaminergicznych, serotoninergicznych (5-HT2A i 5-HT7), a także wobec α2c- i α2a-adrenergicznych. Lurazydon jest  częściowym agonistą receptora 5HT-1A. Lek nie wykazuje powinowactwa do receptorów histaminergicznych i receptorów muskarynowych. Działanie przeciwdepresyjne leku wynika m.in. z antagonizmu wobec receptora 5-HT7 i częściowego agonizmu wobec 5-HT1A.

Wchłanianie lurazydonu

Lurazydon osiąga wyższe stężenie we krwi po posiłki niż na czczo. Stężenie maksymalne lurazydonu osiągane jest po 1-3 h po podaniu.

Dystrybucja lurazydonu

Lurazydon wiąże się w ponad 99% z białkami osocza.

Metabolizm lurazydonu

Lurazydon jest metabolizowany do trzech aktywnych farmakologicznie metabolitów i dwóch pozbawionych aktywności metabolitów. Lurazydon ulega głównie metabolizmowi przy udziale CYP3A4. Podstawowymi reakcjami chemicznymi są N-dealkilacja oksydacyjna, hydroksylacja pierścienia norbornanowego i S-oksydacja. Lurazydon jest in vitro inhibitorem P-gp, BCRP i OCT1.

Wydalanie lurazydonu

Okres półtrwania lurazydonu wynosi 20-40 h. Wydalanie leku odbywa się głównie w postaci metabolitów w pierwszej kolejności z kałem (80% dawki), w drugiej kolejności z moczem (9% dawki).

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij