Lewomepromazyna, Levomepromazinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o lewomepromazynie

Rok wprowadzenia na rynek
lata 50 XX wieku
Substancje aktywne
lewomepromazyna
Działanie lewomepromazyny
przeciwbólowe (bez opioidów), przeciwdepresyjne (antydepresyjne, tymoleptyczne), przeciwlękowe (anksjolityczne), przeciwpadaczkowe, przeciwpsychotyczne (neuroleptyczne) (leczenie schozofrenii i psychoz), uspokajające
Postacie lewomepromazyny
ampułki, tabletki
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Anestezjologia i intensywna terapia, Choroby wewnętrzne, Neurologia, Psychiatria
Rys historyczny lewomepromazyny

Pierwszą generacje leków przeciwpsychotycznych, wprowadzono do lecznictwa w latach 40. XX wieku. Badania kliniczne lewomepromazyny w wielu krajach  zostały rozpoczęte w latach 50 przez firmę Sanofi Aventis.

Wzór sumaryczny lewomepromazyny

C19H24N2OS

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające lewomepromazynę

Wskazania do stosowania lewomepromazyny

Wskazaniem do stosowania lewomepromazyny są choroby psychiczne przebiegające z objawami pobudzenia psychoruchowego, zespoły paranoidalne, schizofrenia. Działa także wspomagająco w leczeniu zespołów lękowych, padaczki, niedorozwoju umysłowego. Lewomepromazyna znalazła także zastosowanie w premedykacji oraz leczeniu bólu.

Dawkowanie lewomepromazyny

Dawki lewomepromazyny należy dobrać indywidualnie w zależności od schorzenia. Dawkowanie początkowo rozpoczyna się od 25-50 mg/dobę w 2 dawkach stopniowo zwiększając do dawki optymalnej (150-250 mg/dobę). Po uzyskaniu efektu terapeutycznego dawkę można zredukować do dawki podtrzymującej.

Przeciwskazania do stosowania lewomepromazyny

Lewomepromazyna jest przeciwwskazana u dzieci poniżej 12 roku życia oraz : podawana jednocześnie z lekami hipotensyjnymi, u osób z  nadwrażliwością na fenotiazyny,  u osób z  jaskrą z wąskim kątem przesączania, z retencją moczu, z chorobą Parkinsona, ze stwardnieniem rozsianym, z miastenią, z porażeniem połowiczym, ciężką niewydolnością krążenia, z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, hipotonią, porfirią.

Nie wdraża się leczenia w zatruciu alkoholem, lekami nasennymi, narkotykami lub innymi o działaniu depresyjnym na OUN (ośrodkowy układ nerwowy).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania lewomepromazyny

Jednoczesne stosowanie lewomepromazyny ze środkami działającymi depresyjnie na OUN, inhibitorami MAO i lekami antycholinergicznymi wymaga dużej ostrożności. Stosowanie  u chorych z zaburzeniem czynności nerek i  wątroby może powodować ryzyko wystąpienia kumulacji leku i działania toksycznego. Istnieje ryzyko wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego u osób w podeszłym wieku z objawami otępiennymi. Przed rozpoczęciem leczenia lewomepromazyną należy wykonać badanie EKG celem wykluczenia chorób serca, które są przeciwwskazaniem do stosowania preparatu. Należy wykazać szczególną ostrożność stosowania u osób z chorobami układu krążenia celem wykluczenia ryzyka wystąpienia zakrzepicy. Należy informować pacjentów o zgłaszaniu wystąpienia wysokiej gorączki podczas leczenia lewomepromazyną. Może być to objaw NMS (złośliwy zespół neuroleptyczny).

Pochodne benzodiazepiny, trójpierścieniowe leki p/depresyjne, leki nasenne oraz  leki przeciwbólowe stosowane w znieczuleniu ogólnym mogą nasilać depresyjne działanie na OUN lewomepromazyny. Leki pobudzające OUN mogą osłabiać, a hamujące nasilać działanie lewomepromazyny. Lewomepromazyna osłabia działanie lewodopy oraz leków p/cukrzycowych. Stosowanie z lekami wydłużającymi odstęp QT(np. antybiotyki makrolidowe, leki p/grzybicze azolowe, leki p/histaminowe) może zwiększać ryzyko wystąpienia arytmii.Stosowanie łącznie z B-adrenolitykami może powodować nasilenie działania lewomepromazyny. Stosowanie równocześnie z lekami fotouczulającymi może nasilać uczulenie na światło. Podawanie kwasu askorbinowego zmniejsza niedobór witaminy C związany ze stosowaniem lewomepromazyny.

Przeciwwskazania lewomepromazyny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Lewomepromazyny nie należy łączyć z Inhibitory MAO, z inhibitorami ACE i guanidyną, gdyż może doprowadzić do niedociśnienia ortostatycznego.

Interakcje lewomepromazyny z innymi substancjami czynnymi

nasilenie działań ubocznych lewomepromazyny
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
ryzyko wystąpienia hipotensji
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Wspólne stosowanie może wywołać jaskrę zaburzyć odpływ moczu oraz wywołać objawy pozapiramidowe.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Cetyryzyna (Cetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Desloratadyna (Desloratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Feksofenadyna (Fexofenadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Skopolamina (Hioscyna) (Scopolamine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Klemastyna (Clemastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Lewocetyryzyna (Levocetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Loratadyna (Loratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Opipramol (Opipramol) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Nasilenie działań hamujących na OUN lewomepromazyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Desfluran (Desflurane) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - chlorowcowane węglowodory
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Izofluran (Isoflurane) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - chlorowcowane węglowodory
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Klorazepat (Clorazepate; clorazepate dipotassium) BZD - benzodiazepiny
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Petydyna (Pethidine) agoniści receptora opioidowego
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sewofluran (Sevoflurane) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - chlorowcowane węglowodory
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zopiklon (Zopiclone) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Osłabienie działania lewodopy
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewodopa (Levodopa) DOPA i pochodne
Zmniejszenie skuteczności działania leków p/cukrzycowych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eksenatyd (Exenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Glibenklamid (Glibenclamide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Łączenie może powodować arytmię.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Cetyryzyna (Cetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Ekonazol (Econazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klotrimazol (Clotrimazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Lewocetyryzyna (Levocetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Loratadyna (Loratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Mikonazol (Miconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Roksytromycyna (Roxithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Spiramycyna (Spiramycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy

Interakcje lewomepromazyny z alkoholem

Alkohol nasila działanie hamujące lewomepromazyny,  spożywanie w trakcie terapii jest zabronione.

Wpływ lewomepromazyny na prowadzenie pojazdów

Ze względu na szerokie spektrum działań niepożądanych wpływających na zdolności psycho-fizyczne, prowadzenie pojazdów mechanicznych w początkowych okresach stosowania lewomepromazyny jest zakazane, a w dalszym czasie terapii powinno być oceniane indywidualnie.

Inne rodzaje interakcji

Lewomepromazyna w połączeniu z furosemidem oraz preparatami dziurawca (preparaty fotouczulające) mogą nasilać uczulenie na światło.

Podczas stosowania lewomepromazyny może wystąpić cholestatyczna reakcja hepatotoksyczna przypominająca żółtaczkę. Zależy to od indywidualnej wrażliwości pacjenta. Po odstawieniu leku zaburzenia te całkowicie ustępują.

Wpływ lewomepromazyny na ciążę

Lek przeciwwskazany w czasie ciąży ze względu na ryzyko wystąpienia wad rozwojowych i braku miarodajnych badań klinicznych.

Wpływ lewomepromazyny na laktację

Lewomepromazyna przenika do mleka, dlatego nie powinna być stosowana w okresie karmienia piersią.

Wpływ lewomepromazyny na płodność

Lewomepromazyna z powodu łączenia się z receptorami dopaminy może powodować hiperprolaktynemię, która może być związana z zaburzeniami płodności u kobiet. Niektóre dane sugerują, że leczenie lewomepromazyną wiąże się z zaburzeniami płodności także u mężczyzn.

Skutki uboczne

złogi w rogówce
splątanie
suchość błony śluzowej jamy ustnej
złogi w soczewce
halucynacje
łagodny wzrost ciśnienia śródczaszkowego
wymioty
zaparcia
retinopatia
nudności
napad padaczkowy
Sztywność mięśni
objawy psychotyczne
arytmia
ciemne zabarwienie moczu
eozynofilia
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
leukopenia
trombocytopenia
agranulocytoza
pancytopenia
trudności w oddawaniu moczu
dyskineza
astma
gorączka
rumień
pokrzywka
parkinsonizm
cholestaza
złuszczające zapalenie skóry
obrzęk krtani
spadek masy ciała
mlekotok
sztywność
fotowrażliwość
dystonia
żółtaczka
skurcze macicy

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Skutki uboczne po podaniu domięśniowym są analogiczne do tych występujących po podaniu doustnym. Dodatkowo obserwuje się odczyny w miejscu podania (bolesność, obrzęk) oraz niedociśnienie ortostatyczne, które jest najgroźniejszym skutkiem ubocznym po podaniu domięśniowym.

Objawy przedawkowania lewomepromazyny

Przedawkowanie lewomepromazyny może powodować wystąpienie: hipotonii, gorączki, zaburzeń rytmu serca, objawy pozapiramidowe (sztywność i drżenia mięśni, zaburzenia chodu), sedację, drgawki oraz złośliwy zespół neuroleptyczny.

Mechanizm działania lewomepromazyny

Lewomepromazyna działa głównie antagonistycznie w stosunku do receptorów dopaminergicznych znajdujących się w OUN, wykazuje także działanie antagonistyczne w stosunku do innych układów neuroprzekaźnikowych (adrenergicznego, cholinergicznego, serotoninowego oraz histaminergicznego).

Wchłanianie lewomepromazyny

Lewomepromazyna wchłania się bardzo dobrze z przewodu pokarmowego, po 1 - 3 godzinach osiąga maksymalne stężenie w osoczu.

Dystrybucja lewomepromazyny

Lewomepromazyna wiąże się w wysokim stopniu z białkami osocza, okres półtrwania wynosi 12 - 24 godziny.

Metabolizm lewomepromazyny

Lewomepromazyna ulega metabolizmowi w wątrobie do siarczanów oraz glukuronianów które są wydalane przez nerki, tylko 1 % nie podlega metabolizmowi.

Wydalanie lewomepromazyny

Metabolity lewomepromazyny wydalane są przez nerki w okresie od 15 do 30 godzin od podania.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij