Letrozol, Letrozolum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o letrozolu

Rok wprowadzenia na rynek
1997
Substancje aktywne
letrozol
Działanie letrozolu
przeciwestrogenne (antyestrogenowe), zmniejsza wytwarzanie estradiolu
Postacie letrozolu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ limfatyczny (chłonny), układ płciowy żeński
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny letrozolu

Letrozol jest lekiem przeciwnowotworowym, wykorzystywanym głownie w leczeniu hormonozależnych nowotworów piersi. Został dopuszczony do obrotu w 1997 roku w Szwajcarii, podmiotem odpowiedzialnym za rejestrację była firma Novartis Pharma Schweiz Ag. W tym samym roku, lek został wprowadzony na rynek amerykański przez Novartis Pharmaceuticals.

Wzór sumaryczny letrozolu

C17H11N5

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające letrozol

Wskazania do stosowania letrozolu

Letrozol jest substancją redukującą wytwarzanie estrogenów przez organizm. Substancja lecznicza znalazła zastosowanie jako lek pierwszego rzutu w terapii zaawansowanych hormonozależnych nowotworów piersi.

Letrozol jest również wykorzystywany w przypadku nawrotu choroby u kobiet po menopauzie leczonych wcześniej związkami o działaniu antyestrogenowym. Substancja lecznicza może być stosowana podczas terapii uzupełniającej w przypadku kobiet po menopauzie z nowotworem we wczesnym stadium leczonych wcześniej za pomocą tamoksyfenu.

Lek jest skuteczny jedynie w przypadku nowotworów piersi z obecnymi receptorami przeznaczonymi dla estrogenów.

Substancja lecznicza jest również wykorzystywana poza wskazaniami refundacyjnymi w terapii HER2–ujemnego nowotworu piersi we wczesnym stadium w pierwszym i drugim rzucie hormonoterapii.

Dawkowanie letrozolu

Dawkowanie letrozolu jest zależne od stopnia rozwoju choroby nowotworowej oraz przyjmowanych wcześniej leków antyestrogenowych.

Podstawowy schemat dawkowania substancji leczniczej, w przypadku terapii uzupełniającej, uwzględnia stosowanie 2.5 mg letrozolu na dobę przez pięć lat.

Schemat może być zmodyfikowany przez lekarza w zależności od stopnia rozwoju choroby, stosowania innych leków. 

Leczenie może zostać przerwane w przypadku nawrotu choroby nowotworowej.

Przeciwskazania do stosowania letrozolu

Przeciwwskazaniem do stosowania letrozolu jest nadwrażliwość na tę substancję czynną. Innymi ograniczeniami w stosowaniu leku w terapii nowotworów jest ciężka niewydolność wątroby, okres karmienia piersią oraz ciąża. 

Letrozolu nie należy również stosować przed menopauzą. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania letrozolu

Substancja czynna drastycznie redukuje ilość wydzielanego estrogenu. Ze względu na wpływ hormonów żeńskich na gospodarkę wapniową istnieje ryzyko rozwoju osteoporozy u kobiet stosujących letrozol. Przed rozpoczęciem leczenia letrozolem zalecane jest wykonanie badania gęstości tkanki kostnej u pacjentek znajdujących się grupie ryzyka.
U niektórych pacjentek, ze względu na ryzyko rozwoju osteoporozy zalecane jest wprowadzenie terapii sekwencyjnej uwzględniającej wykorzystanie letrozolu i tamoksyfenu zamiennie przez pięć lat.

Ze względu na niewielką ilość badań dotyczących stosowania leku u pacjentów w ciężkim upośledzeniem czynności nerek należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze współistniejąca niewydolnością nerek.

W przypadku występujących ciężkich zaburzeń wątroby odnotowano zwiększenie stężenia letrozolu w osoczu, wydłużeniu uległ również okres półtrwania substancji czynnej. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentek z niewydolnością wątroby i monitorować ich stan podczas terapii letrozolem.

Letrozol należy stosować tylko u kobiet w okresie postmenopauzalnym. Jeżeli nie potwierdzono wcześniej zakończenia procesu menopauzy zalecane jest przeprowadzenie badań stężenia hormonu folikulotropowego (FSH) i hormonu luteinizującego (LH). W niektórych przypadkach wykonuje się również badanie stężenia estradiolu.

Podczas leczenia letrozolem istnieje ryzyko wystąpienia stanu zapalnego ścięgien. W niektórych przypadkach odnotowano również ryzyko zerwania ścięgna. Pacjentki, u których wystąpi stan zapalny mogą wymagać zastosowania odpowiednich procedur.

Ze względu na ryzyko osłabienia działania przeciwnowotworowego letrozolu, leku nie należy stosować jednocześnie z substancjami o działaniu antyestrogenowym, estrogenami lub tamoksyfenem.

Interakcje letrozolu z innymi substancjami czynnymi

Możliwość nasilenia działania citalopramu, wzrost prawdopodobieństwa pojawienia się działań niepożądanych związanych z leczeniem.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Zmniejszenie siły działania przeciwnowotworowego letrozolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem letrozlu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Temsyrolimus (Temsirolimus) inne leki przeciwnowotworowe
Netupitant (Netupitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Zmniejszenie aktywności przeciwzakrzepowej klopidogrelu, wzrost ryzyka zakrzepicy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Zwiększenie ryzyka pojawienia się działań niepożądanych związanych ze stosowaniem fenytoiny zmniejszenie siły działania przeciwnowotworowego letrozolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów

Interakcje letrozolu z pożywieniem

Obecność pokarmu może spowalniać wchłanianie substancji czynnej z przewodu pokarmowego nie wpływając jednak na całkowity stopień wchłaniania. 

Wpływ letrozolu na prowadzenie pojazdów

Letrozol może w niewielkim stopniu negatywnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn. Substancja czynna w niektórych przypadkach powoduje senność, zawroty i ból głowy. Przed podjęciem wymienionych aktywności należy ocenić reakcję na leczenie. 

Wpływ letrozolu na ciążę

Letrozol jest przeciwwskazany w czasie trwania ciąży. Lek może spowodować pojawienie się wad wrodzonych u potomstwa (wady narządów płciowych).

Wpływ letrozolu na laktację

Stosowanie letrozolu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane. Ze względu na wydłużony okres półtrwania, niewielki rozmiar cząsteczki leku oraz niski stopień wiązania z białkami osocza nie można wykluczyć możliwości przenikania substancji czynnej do pokarmu kobiety karmiącej.

Wpływ letrozolu na płodność

Letrozol powinien być stosowany wyłącznie u kobiet po przebytej menopauzie. Ze względu na prawdopodobieństwo wznowienia aktywności jajników lekarz może zalecić stosowanie optymalnych metod antykoncepcji u osób aktywnych seksualnie. 

Badania na zwierzętach potwierdziły negatywny wpływ letrozolu na reprodukcję u zwierząt.

Skutki uboczne

astenia
bezsenność
uczucie zmęczenia
uderzenia gorąca
hipercholesterolemia
wzmożona potliwość
złe samopoczucie
bóle stawów
jadłowstręt
ból w klatce piersiowej
nadmierne krwawienia z dróg rodnych
depresja
wysypka plamkowo-grudkowa
ból mięśni
wysypka rumieniowa
suchość skóry
wysypka pęcherzowa
kołatanie serca
obrzęk obwodowy
bóle kości
łysienie
nadciśnienie tętnicze
wysypka
wzmożony apetyt
zapalenie stawów
złamania kości
zawroty głowy
osteoporoza
zwiększenie masy ciała
bóle głowy
biegunka
bóle brzucha
drażliwość
dusznica bolesna
duszność
hiperbilirubinemia
kaszel
leukopenia
lęk
nerwowość
niestrawność
niewyraźne widzenie
nudności
zespół cieśni nadgarstka
parestezje
pokrzywka
pragnienie
wydzielina z dróg rodnych
aftowe zapalenie jamy ustnej
senność
suchość błony śluzowej jamy ustnej
suchość w ustach
świąd
tachykardia
zaburzenia smaku
gorączka
zwiększenie częstości oddawania moczu
zaparcia
suchość pochwy
zaćma
podrażnienie oczu
ból piersi
udar naczyniowy mózgu
zaburzenia pamięci
zmniejszenie masy ciała
zakrzepica żył głębokich
zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
Niedoczulica
wymioty
zakażenia dróg moczowych
obrzęk
zapalenie ścięgna
zawał serca
niedokrwienie serca
ból nowotworowy
zakrzepica tętnicza
udar niedokrwienny mózgu
zerwanie ścięgna
zatorowość płucna
obrzęk naczynioruchowy
reakcje anafilaktyczne
rumień wielopostaciowy
zespół lyella – toksyczna nekroliza naskórka
zapalenie wątroby
palec zatrzaskujący

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Mechanizm działania letrozolu

Letrozol jest syntetycznym inhibitorem aromatazy — enzymu odpowiedzialnego za przekształcenie androgenów (androstendion i testosteron) w estrogeny (estradiol i estron). Estrogeny w przypadku nowotworów hormonozależnych są bezpośrednio odpowiedzialne za rozrost tkanki nowotworowej.
Inhibicja aromatazy jest wywołana zajmowaniem przez cząsteczkę letrozolu miejsca aktywnego przeznaczonego dla aromatazy w grupie hemowej podjednostki CYP19A1 cytochromu p450. 

U kobiet po przebytej menopauzie estrogeny powstają w wyniku działania aromatazy. Ograniczenie aktywności enzymu w tkankach prowadzi do zmniejszenia produkcji estrogenów. Podczas stosowania letrozolu odnotowano spadek stężenia estronu i estradiolu w surowicy o około 78% w odniesieniu do wartości początkowych.

Inhibitory aromatazy trzeciej generacji w marginalnym stopniu wpływają na stężenie androgenów w osoczu. Nie odnotowano również zaburzeń w produkcji hormonów steroidowych (kortyzolu, aldosteronu oraz hormonu adrenokortykotropowego). 

Wchłanianie letrozolu

Letrozol jest szybko i niemal całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego.

Pożywienie może spowalniać proces wchłaniania substancji leczniczej, jednak nie ma wpływu na całkowity stopień wchłaniania.

Dystrybucja letrozolu

Około 60% zastosowanej dawki letrozolu występuje w osoczu w postaci połączonej z białkami (55% stanowi kompleks z albuminami osocza).

Substancja czynna ulega szybkiej dystrybucji do tkanek. Stan stacjonarny zostaje utworzony po upływie przynajmniej dwóch tygodni od przyjęcia pierwszej dawki leku.

Metabolizm letrozolu

W procesie biotransformacji letrozolu, cząsteczka leku ulega przekształceniu do nieaktywnej pochodnej karbinolu. Metabolizm letrozolu przebiega z wykorzystaniem podjednostek CYP3A4 i CYP2A6 cytochromu p450. Ostatecznie główny metabolit letrozolu ulega reakcji sprzęgania z kwasem glukuronowym.

Wydalanie letrozolu

Eliminacja substancji czynnej przebiega poprzez wydalanie leku z moczem (około 90% zastosowanej dawki). Największą cześć dawki leku w moczu stanowią metabolity sprzężone z kwasem glukuronowym (75% dawki), jedynie 6% występuje w postaci niezmienionej cząsteczki letrozolu.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij