Amsakryna, Amsacrinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o amsakrynie

Rok wprowadzenia na rynek
31.12.1983
Substancje aktywne
amsakryna
Działanie amsakryny
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie amsakryny
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy)
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny amsakryny

Amsakryna została po raz pierwszy zarejestrowana na rynku kanadyjskim w dniu 31.12.1983r. W Polsce lek wprowadzono do lecznictwa pod koniec 2016r pod nazwą Amisydyl.

Wzór sumaryczny amsakryny

C21H19N3O3S

Spis treści

Wskazania do stosowania amsakryny

Amsakryna jest wskazana do stosowania w połączeniu z innymi lekami cytostatycznymi w terapii ratunkowej opornej ostrej białaczki szpikowej lub/i nawrotu opornej ostrej białaczki szpikowej u osób dorosłych.

Dawkowanie amsakryny

W fazie indukcji remisji stosuje się zwykle dawkę 300-650 mg/m2 powierzchni ciała podawanych w ciągu trzech do siedmiu dni. Następnie w fazie konsolidacji remisji stosuje się dawki takie same lub nieznacznie mniejsze.

U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek lub wątroby należy rozważyć zmniejszenie dawko o 20 - 30% 

Leczenie amsakryną powinien prowadzić lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu cytostatykami.

Przed rozpoczęciem leczenia należy sprawdzić stężenie potasu w surowicy,  powinno ono być większe od 4 mEq/l.

 

Przeciwskazania do stosowania amsakryny

Przeciwwskazaniem do stosowania amsakryny jest nadwrażliwość na lek oraz pochodne akrydyny. Przeciwwskazaniem do stosowania amsakryny jest karmienie piersią a także zahamowanie czynności szpiku spowodowane napromieniowaniem lub leczeniem cytostatykami.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania amsakryny

Amsakrynę należy stosować pod nadzorem lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu cytostatykami.

Ze względy na działania niepożądane leku konieczne są częste badania morfologii krwi, poziomu kwasu moczowego, rytmu serca oraz poziomu potasu w osoczu. W czasie leczenia należy także kontrolować czynność nerek i wątroby.

Przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić ryzyko wystąpienia zespołu rozpadu guza u leczonego pacjenta.

Przeciwwskazania amsakryny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

W czasie leczenie amsakryną nie należy podawać żadnych żywych szczepionek.

Interakcje amsakryny z innymi substancjami czynnymi

Wzrost ryzyka krwawień podczas stosowania tych leków łącznie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Anagrelid (Anagrelide) inne leki przeciwnowotworowe
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Bemiparyna (Bemiparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Dekstran (Dextran) substytuty osocza
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Streptodornaza+Streptokinaza (Streptodornase + sterptokinase) inne leki hematologiczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Sulodeksyd (Sulodexide) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Trokserutyna (Troxerutin) substancje wpływające na elastyczność naczyń - bioflawonoidy
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Wzrost ryzyka nasilenia działań niepożądanych podczas stosowania tych leków łącznie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Allopurynol (Allopurinol) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
Azatiopryna (Azathioprine) inne leki immunosupresyjne
Bazyliksymab (Basiliximab) inhibitory interleukiny
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Bendamustyna (Bendamustine) cytostatyki alkilujące
Bewacyzumab (Bevacizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Bleomycyna (Bleomycin) antybiotyki cytostatyczne
Bosutinib (Bosutinib) inhibitory kinazy białkowej
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Busulfan (Busulfan) cytostatyki alkilujące
Chlorambucyl (Chlorambucil) (Chlorambucil) cytostatyki alkilujące
Detreomycyna (Chloramfenikol) (Chloramphenicol) antybiotyki - INNE
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Cyklofosfamid (Cyclophosphamide) cytostatyki alkilujące
Cytarabina (Cytarabine) antymetabolity pirymidyny
Dakarbazyna (Dacarbazine) cytostatyki alkilujące
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Denozumab (Denosumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwosteoporotyczne
Ekulizumab (Eculizumab) selektywne leki immunosupresyjne
Epirubicyna (Epirubicin) antybiotyki cytostatyczne
Etopozyd (Etoposide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Fludarabina (Fludarabine) cytostatyki alkilujące
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Fluocynolon (Fluocinolone acetonide) glikokortykosteroidy
Fluorouracyl (Fluorouracil) antymetabolity pirymidyny
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Hydroksykarbamid (Hydroxycarbamide) inne leki przeciwnowotworowe
Ifosfamid (Ifosfamide) cytostatyki alkilujące
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Interferon Alfa-2A (Interferon alfa-2a) substancje immunostymulujące - interferony
Interferon Alfa-2B (Interferon alfa-2b) substancje immunostymulujące - interferony
Interferon Beta-1A (Interferon beta-1a) substancje immunostymulujące - interferony
Karboplatyna (Carboplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Klobetazol (Clobetasol) glikokortykosteroidy
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Kwas mykofenolowy (Mycophenolic acid) inne leki immunosupresyjne
Leflunomid (Leflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Merkaptopuryna (Mercaptopurine) antymetabolity, analogi puryn
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Mitomycyna (Mitomycin) antybiotyki cytostatyczne
Mometazon (Mometasone) glikokortykosteroidy
Natalizumab (Natalizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Nelarabina (Nelarabine) antymetabolity, analogi puryn
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Paklitaksel (Paclitaxel) taksoidy
Penicylamina (Penicillamine) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Pimekrolimus (Pimecrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Propyltiouracyl (Propylthiouracil) substancje hamujące wydzielanie hormonów tarczycy
Sulfasalazyna (Sulfasalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Tretinoina (Tretinoin) retinoidy i pochodne
Tritlenek diarsenu (Arsenic trioxide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Wedolizumab (Vedolizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Winblastyna (Vinblastine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Winkrystyna (Vincristine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Zydowudyna (Azydotymidyna, AZT) (Zidovudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Karmustyna (Carmustine) cytostatyki alkilujące
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Wzrost ryzyka kardiotosksyczności podczas stosowania tych leków łącznie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Anastrozol (Anastrozole) inne leki przeciwnowotworowe
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe
Wzrost ryzyka wystąpienia neutropenii - spadek ilości komórek układu odpornościowego - podczas stosowania tych leków łącznie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Obniżenie siły działania witaminy B12 podczas stosowania tych leków łącznie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Witamina B12 (Cyjanokobalamina) (Cyanocobalamin) witaminy z grupy B
Nasilenie działania immunosupresyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Wzrost ryzyka wystąpienia zakrzepicy podczas stosowania tych leków łącznie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Darbepoetyna alfa (Darbepoetin alfa) środki stosowane w niedokrwistościach
Wzrost stężenia amsakryny we krwi podczas stosowania tych leków łącznie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lopinawir (Lopinavir) inhibitory proteazy HIV

Wpływ amsakryny na prowadzenie pojazdów

Brak jest danych sugerujących negatywny wpływ amsakryny na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn, jednak biorąc pod uwagę profil działań niepożądanych nie jest to zalecane w czasie leczenia tym lekiem.

Wpływ amsakryny na ciążę

Brak jest badań na ludziach dotyczących stosowania amsakryny w czasie ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach wskazują na działanie teratogenne - uszkadzające płód oraz negatywny wpływ na reprodukcję.

Biorąc pod uwagę badania na zwierzętach oraz mechanizm działania leku nie zaleca się jego stosowania w czasie ciąży a szczególnie w pierwszym trymestrze. Przed podaniem leku należy rozważyć korzyści z jego zastosowania oraz ryzyko dla płodu.

Wpływ amsakryny na laktację

Brak jest danych na temat przedostawania się amsakryny do mleka matki, nie należy karmić piersią w czasie stosowania leku.

Wpływ amsakryny na płodność

Lek ma negatywny wpływ na płodność u mężczyzn może powodować azospermię - brak plemników w ejakulacie. Kobiety w okresie rozrodczym, w czasie leczenia amsakryną oraz do trzech miesięcy po jego zakończeniu powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży. Mężczyźni powinni stosować skuteczne metody antykoncepcyjne w czasie leczenia oraz co najmniej sześć miesięcy po jego zakończeniu.

Skutki uboczne

biegunka
wymioty
zapalenie jamy ustnej
niedociśnienie tętnicze
nudności
ból brzucha
plamica
zapalenie żyły w miejscu wkłucia
trombocytopenia
duszność
wysypka
krwiomocz
podrażnienie skóry w miejscu wkłucia
łysienie
zapalenie wątroby
krwawienie z przewodu pokarmowego
zaburzenia rytmu serca
żółtaczka
pokrzywka
pancytopenia
Krwotok
gorączka
zastoinowa niewydolność serca
niewydolność wątroby
hipokaliemia
wahania nastroju
napady padaczkowe
zakażenia
kardiotoksyczność
zapalenie skóry w miejscu wkłucia
leukopenia
białkomocz
ból głowy
komorowe zaburzenia rytmu serca
kardiomiopatia
letarg
granulocytopenia
zmniejszenie masy ciała
neuropatia obwodowa
niedokrwistość
migotanie komór
bezmocz
zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
Zwiększenie stężenia bilirubiny
Niedoczulica
migotanie przedsionków
zwiększenie poziomu kreatyniny we krwi
obrzęk
nadwrażliwość
Nieprawidłowy zapis EKG
zaburzenia wzroku
ostra niewydolność nerek
zawroty głowy
reakcje anafilaktyczne
splątanie
tachykardia zatokowa
zwiększenie masy ciała
bradykardia
Zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory.
ból w miejscu wkłucia
Hiperurykemia

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania amsakryny

Przedawkowanie amsakryny może skutkować hipoplazją lub aplazją szpiku powodującą krwotoki i zwiększoną podatność na zakażenia. W przypadku podania zbyt dużej dawki  leku mogą wystąpić wymioty, biegunka ciężkie zapalenie błon śluzowych.

Mechanizm działania amsakryny

Amsakryna wiąże się z DNA hamując jego replikację, nie ma wpływu na syntezę RNA. Komórki w fazie podziału są od dwóch do czterech razy bardziej wrażliwe na działanie leku od komórek w fazie spoczynku. Toksyczność amsakryny jest wynikiem działania na szpik kostny stąd zastosowanie leku w leczeniu ostrej białaczki szpikowej.

Wchłanianie amsakryny

Amsakryna jest podawana we wlewie dożylnym.

Dystrybucja amsakryny

Amsakryna wiąże się z białkami osocza w około 97%.

Metabolizm amsakryny

Amsakryna jest metabolizowana głównie w wątrobie. Cząsteczka leku jest utleniana do diiminochinonu, który jest sprzęgany z glutationem.

Wydalanie amsakryny

Metabolity amsakryny są wydalane głównie z żółcią a także z moczem w postaci zarówno niezmienionej jak i metabolitów.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij