Kolchicyna, Colchicinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o kolchicynie

Rok wprowadzenia na rynek
1961
Substancje aktywne
kolchicyna
Działanie kolchicyny
łagodzi atak dny moczanowej (podagry, skazy moczanowej, artretyzmu), przeciwartretyczne
Postacie kolchicyny
tabletki, tabletki drażowane, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ połączeń kości (stawy i jego elementy)
Specjalności medyczne
Medycyna rodzinna, Reumatologia
Rys historyczny kolchicyny

Do lecznictwa kolchicyna została wprowadzona w 1961 roku - zyskała akceptację FDA w USA. Na rynku kanadyjskim leki z kolchicyną były obecne już na początku lat 50. XX wieku.

Wzór sumaryczny kolchicyny

C22H25NO6

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające kolchicynę

Wskazania do stosowania kolchicyny

Kolchicyna to związek o właściwościach przeciwartretycznym. Jest stosowana w leczeniu dny moczanowej w celu przerwania ostrego napadu jak również w ramach profilaktyki ostrych napadów gdy do terapii włączane są substancje urykozuryczne (moczanopędne) jak np. allopurynol, febuksostat.

Kolchicyna może być również stosowana w leczeniu dny moczanowej gdy występuje nietolerancja na NLPZ lub istnieją przeciwwskazania do podawania tej grupy substancji.

Dawkowanie kolchicyny

Kolchicynę stosuje się doustnie (w postaci tabletek).

Początek działania występuje po ok. 12 godzinach, a maksymalne po 1-2 dniach.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od etapu dny moczanowej (ostry napad, profilaktyka ostrego napadu), schorzeń towarzyszących, stosowanych leków (np. inhibitorów cytochromu P450, głównie CYP 3A4 lub inhibitorów glikoproteiny P), czy zaburzonej czynności narządów (nerek, wątroby).

W przypadku leczenia ostrego napadu dny moczanowej w cyklu leczenia nie powinno się przyjmować więcej niż 6 mg (na dobę nie więcej niż 1,5 — 2 mg). Po skończonym leczeniu należy zachować 72 godziny przerwy przed kolejnym cyklem leczenia.

Czynnikami wpływającymi na schemat dawkowania kolchicyny jest m.in. częstość występowania napadów, czas trwania dny, obecność i wielkość guzków moczanowych. W ramach profilaktyki kolchicynę stosuje się do 6 miesięcy od momentu włączenia allopurynolu lub innego leku przeciwdnawego.

Dawka dobowa kolchicyny u osób z zaburzoną czynnością nerek zależna jest od klirensu kreatyniny. Nie zaleca się kolchicyny u pacjentów poddawanych hemodializie.

U pacjentów z zaburzoną pracą wątroby dawka początkowa może być zmniejszona o 50%.

Jeśli podczas stosowania kolchicyny wystąpią dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego jak biegunka, wymioty - należy przerwać stosowanie tej substancji! Są to objawy świadczące o zatruciu!

Przeciwskazania do stosowania kolchicyny

Kolchicyny nie stosuje się w przypadku ciężkich zaburzeń nerek i/lub wątroby, chorobach układu krwiotwórczego, dyskrazji krwi czy przy zaburzonym składzie krwi i innych zaburzeniach hematologicznych. Nie należy jej stosować, jeśli Pacjent wykazuje nadwrażliwość na tę substancję.

Kolchicyny nie stosuje się u kobiet - w okresie ciąży, karmienia piersią, w okresie rozrodczym (jeśli nie stosuje skutecznych metod antykoncepcji).

Pacjenci poddawani hemodializie nie powinni stosować kolchicyny (substancja ta nie może być usunięta w wyniku dializy czy transfuzji wymiennej).

Wśród innych przeciwwskazań można wymienić: zaburzoną czynność serca, zaburzoną czynność żołądka i jelit.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania kolchicyny

Należy zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami nerek / wątroby / serca / przewodu pokarmowego. Mogą wystąpić m.in. zaburzenia czynności szpiku (wraz ze zmianami w obrazie krwi) czy objawy ze strony np. jelit (biegunka), a także miopatia lub rabdomioliza. Stosowanie niektórych leków może zaostrzyć powyższe objawy lub zwiększyć ryzyko ich wystąpienia.

Nie zaleca się niektórych połączeń lekowych np. kolchicyny z cyklosporyną, antybiotykami makrolidowymi.

U części pacjentów mogą wystąpić objawy świadczące o dyskrazji krwinek jak gorączka, ból gardła, zapalenie jamy ustnej, siniaki, przedłużone krwawienie - w takim przypadku należy przerwać leczenie kolchicyną i skonsultować się z lekarzem.

Należy unikać stosowania kolchicyny u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek i stosujących leki jak inhibitory glikoproteiny P / CYP 3A4.

Dane literaturowe podają ryzyko wystąpienia niedoboru witaminy B12 jeśli kolchicyna jest stosowana przewlekle.

Kobiety w okresie rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji ze względu na działanie mutagenne. U mężczyzn kolchicyna może uszkadzać plemniki. Zaleca się zachowanie kilkumiesięcznego odstępu czasu od zakończenia terapii i staraniem się o dziecko.

Przeciwwskazania kolchicyny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Kolchicyna nie powinna być stosowana razem z: erytromycyną, klarytromycyną, innymi lekami jak inhibitory glikoproteiny P lub inhibitory CYP 3A4.

Interakcje kolchicyny z innymi substancjami czynnymi

Spadek wchłaniania B12.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Witamina B12 (Cyjanokobalamina) (Cyanocobalamin) witaminy z grupy B
Ryzyko wystąpienia zaburzeń szpiku, zaburzeń hematologicznych, miopatii, rabdomiolizy na skutek spowolnionego metabolizmu kolchicyny. Ryzyko to jest większe gdy dodatkowo zaburzona jest czynność nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Disulfiram (Disulfiram) substancje stosowane w leczeniu alkoholizmu
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Wzrost ryzyka uszkodzenia mięśni, miopatii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Ciprofibrat (Ciprofibrate) fibraty
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Fenofibrat (Fenofibrate) fibraty
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Prawastatyna (Pravastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA

Interakcje kolchicyny z pożywieniem

Sok grejpfrutowy może spowalniać metabolizm kolchicyny, czego efektem są nasilone działania niepożądane i/lub wystąpienie objawów toksycznych / zatrucia.

Interakcje kolchicyny z alkoholem

Nie zaleca się stosowania z alkoholem ze względu na możliwy wzrost poziomu kwasu moczowego.

Wpływ kolchicyny na prowadzenie pojazdów

Wśród działań niepożądanych można wymienić m.in. zawroty głowy, senność, które wpływają niekorzystnie na zdolność prowadzenia pojazdów.

Wpływ kolchicyny na ciążę

Kolchicyna przenika przez łożysko i jest związkiem o działaniu mutagennym.

Niektóre źródła podają, iż stosowanie tego związku jest przeciwwskazane.

Wpływ kolchicyny na laktację

Kolchicyna i jej metabolity przenikają do mleka.

Okres laktacji (zależnie od źródeł) może stanowić przeciwwskazanie.

Wpływ kolchicyny na płodność

Kolchicyna jest związkiem antymitotycznym, w związku z tym może powodować zaburzenia w podziale komórek (mitozy, mejozy).

U mężczyzn może wystąpić nieprawidłowa morfologia nasienia, obniżona ilość plemników i spadek ich ruchliwości. Odnotowano przypadku azospermii czyli braku plemników w ejakulacie lub oligospermii. Kolchicyna hamuje spermiogenezę (spermatogenezę).

Skutki uboczne

biegunka
bóle brzucha
nudności
agranulocytoza
łysienie
miopatia
trombocytopenia
wysypka
zaburzenia czynności wątroby
zaburzenie czynności szpiku kostnego
zaburzenia czynności nerek
neuropatia
zapalenie nerwów obwodowych
rabdomioliza
oligospermia / azoospermia

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania kolchicyny

Wśród objawów przedawkowania można wymienić m.in. zahamowanie czynności szpiku, zaburzenia żołądka i jelit (nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zaburzenia elektrolitowe i utrata płynów, leukocytoza, niedociśnienie).

W dalszej kolejności pojawiały się (po 24-72 godzinach): niewydolność wielonarządowa, ostre zaburzenie czynności nerek, dezorientacja, śpiączka, neuropatia ruchowa i czuciowa, osłabienie mięśniowe, zaburzona kurczliwość mięśnia sercowego, arytmia, depresja oddechowa, zapaść sercowo-naczyniowa, zmiany w obrazie krwi jak agranulocytoza, leukopenia, trombocytopenia.

Osobami z grupy ryzyka, u których objawy przedawkowania są bardziej prawdopodobne są pacjenci z zaburzoną czynnością nerek, wątroby, przewodu pokarmowego, osoby w starszym wieku.

Należy mieć na uwadze, że kolchicyna posiada wąski przedział terapeutyczny i jest bardzo toksyczna.

Mechanizm działania kolchicyny

Kolchicyna jest "pseudoalkaloidem", który wykazuje działanie antymitotyczne - hamuje mitozę (metafazę, poprzez "atak" na wrzeciono kariokinetyczne, mikrotubule). Zmniejsza również degranulację wewnątrzkomórkowych lizosomów i ich ruchliwość. Kolchicyna hamuje fagozytozę kryształów moczanów przez leukocyty.

Wykazuje działanie przeciwartretyczne. Nie wpływa na poziom kwasu moczowego w tkankach i we krwi. Przeciwdziała reakcjom zapalnym wywołanych przez kryształy moczanów poprzez zahamowanie migracji granulocytów do strefy objętej procesem zapalnym.

Naturalnym źródłem kolchicyny są nasiona (łupiny nasienne) zimowitu jesiennego Colchicum autumnale L.

Wchłanianie kolchicyny

Kolchicyna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 30-120 minutach.

Dystrybucja kolchicyny

Łączenie z białkami osocza jest na poziomie 30%. Kolchicyna gromadzi się w leukocytach.

Metabolizm kolchicyny

Częściowy metabolizm kolchicyny ma miejsce w wątrobie.

Wydalanie kolchicyny

Częściowo jest wydalana z żółcią.

W znaczącej części jest wydalana w postaci niezmienionej (80%). Pozostała część jako metabolity z kałem.

10-20% wydalane jest z moczem.

Okres półtrwania w osoczu jest na poziomie 30-60 minut. W leukocytach - 60 godzin.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij