Amiodaron, Amiodaronum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o amiodaronie

Rok wprowadzenia na rynek
18 stycznia 1968 r.
Substancje aktywne
chlorowodorek amiodaronu
Działanie amiodaronu
przeciwarytmiczne
Postacie amiodaronu
roztwór do wstrzykiwań, tabletki, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Choroby wewnętrzne, Kardiologia, Medycyna ratunkowa
Rys historyczny amiodaronu

Amiodaron został zsyntetyzowany w 1961 r. w belgijskiej firmie farmaceutycznej Labaz Group (przejętej później przez Sanofi) jako wynik poszukiwań nowych leków przeciwko dusznicy bolesnej. Pod względem chemicznym jest on analogiem keliny (pochodna benzofuranu), związku naturalnie występującego w aminku egipskim (Ammi visnaga (L.) Lam.). W latach '40 XX wieku naukowcy wykazali, że kelina powoduje rozszerzenie naczyń wieńcowych - stąd substancja ta stała się podstawą do poszukiwania nowych, lepszych leków o działaniu przeciwdławicowym.

18 stycznia 1968 r. amiodaron został wprowadzony do obrotu w Szwajcarii, a 24 grudnia 1985 r., po akceptacji FDA pojawił się na rynku amerykańskim jako lek o działaniu przeciwarytmicznym. 

Wzór sumaryczny amiodaronu

C25H29I2NO

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające amiodaron

Wskazania do stosowania amiodaronu

Amiodaron stosowany jest w leczeniu zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca:

 • w przebiegu zespołu Wolffa - Parkinsona - White'a;
 • migotanie i trzepotanie przedsionkównapadowe tachyarytmie nadkomorowe: częstoskurcz nadkomorowy i węzłowy - w sytuacji, gdy inne leki nie mogą być zastosowane;
 • komorowe zaburzenia rytmu: częstoskurcz komorowy, migotanie komór - w przypadku nieskuteczności innych leków przeciwarytmicznych.

Dawkowanie amiodaronu

Amiodaron stosowany jest w formie rozpuszczalnej w wodzie soli - chlorowodorku amiodaronu i występuje w dwóch postaciach farmaceutycznych - jako tabletki oraz roztwór do wstrzykiwań.

 • ROZTWÓR DO DO WSTRZYKIWAŃ - WYŁĄCZNIE LECZNICTWO ZAMKNIĘTE

Amiodaron w formie roztworu do infuzji znajduje zastosowanie wyłącznie w ośrodkach intensywnej opieki medycznej, dysponujących sprzętem umożliwiającym monitorowanie czynności serca (EKG). W tej postaci podaje się go tylko wtedy, kiedy przyjęcie doustne nie jest możliwe, bądź też konieczne jest uzyskanie szybkiego działania leku (sytuacje nagłe, w przypadku nieskuteczności innych leków).

Dawka amiodaronu podanego dożylnie wynosi 5 mg/kg masy ciała, a pojedyncze wstrzyknięcie powinno trwać minimum 3 minuty (za wyjątkiem nieskutecznej defibrylacji u pacjentów z migotaniem komór, u których podjęto resuscytację krążeniowo - oddechową). Lek ten w przypadku infuzji ciągłej lub powtarzanej aplikuje się poprzez centralny dostęp żylny.

Chlorowodorek amiodaronu w ampułkach powinno podawać się wyłącznie po uprzednim rozcieńczeniu z 5% roztworem glukozy, przy czym należy pamiętać, że roztwór o stężeniu niższym niż 300 mg w 500 ml 5% roztworu glukozy jest niestabilny.

Ze względu na to, że amiodaron wiąże się z białkami osocza w ponad 95% (w tej formie jest nieaktywny farmakologicznie), rozpoczynając leczenie z jego użyciem konieczne jest zastosowanie dwóch dawek - początkowej, tzw. nasycającej oraz podtrzymującej.

Dawka nasycająca: zwykle 5 mg/kg masy ciała podana w 250 ml 5% roztworu glukozy w dożylnym wlewie trwającym od 20 do 120 minut, który można powtarzać 2 - 3 razy na dobę. Efekt terapeutyczny zazwyczaj pojawia się w ciągu kilku pierwszych minut i następnie stopniowo słabnie, dlatego w celu jego przedłużenia należy kontynuować podawanie leku.

Dawka podtrzymująca: 10 – 20 mg/kg masy ciała/dobę (zazwyczaj 600 – 800 mg/dobę, niekiedy do 1200 mg/dobę) we wlewie w 250 ml 5% roztworu glukozy przez kilka dni. Dobowa dawka maksymalna wynosi 1200 mg. Po uzyskaniu pożądanego efektu terapeutycznego, należy rozpocząć jednoczesne podawanie doustne w zwykłej dawce nasycającej - 200 mg amiodaronu 3 razy na dobę, z kolei ilość leku podawaną we wlewie stopniowo zmniejszać.

Stany nagłe: od 150 do 300 mg w 10 – 20 ml 5% roztworu glukozy w powolnym, trwającym co najmniej 3 min wstrzyknięciu; następne można powtórzyć nie wcześniej niż po 15 min, nawet jeżeli w pierwszym wstrzyknięciu podano tylko dawkę 150 mg (możliwość wystąpienia zapaści krążeniowej); jeśli konieczne jest podanie następnych dawek amiodaronu, należy je aplikować w postaci wlewu.

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa: dotyczy pacjentów z migotaniem komór opornych na defibrylację - pierwszą dawkę 300 mg (lub 5 mg/kg) amiodaronu, rozcieńczoną 20 ml 5% roztworu glukozy, podaje się w formie bolusu dożylnego (szybkie wstrzyknięcie relatywnie wysokiej dawki leku); w sytuacji utrzymywania się migotania komór można rozważyć podanie dodatkowej dawki leku - 150 mg (lub 2,5 mg/kg).

Pacjenci w podeszłym wieku: Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w wieku podeszłym ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkiej bradykardii bądź zaburzeń przewodzenia - brak szczegółowych danych dotyczących dawkowania.

Dzieci i młodzież: Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. Dostępne dane pochodzą z badań klinicznych:
- dawka nasycająca: 5 mg/kg m.c. podana w czasie od 20 minut do 2 godzin,
- dawka podtrzymująca: 10 do 15 mg/kg m.c./dobę podana w infuzji ciągłej trwającej od kilku godzin do kilku dni.
W razie konieczności, można rozpocząć jednoczesne leczenie amiodaronem podawanym doustnie.

Przeciwwskazane jest dożylne podawanie amiodaronu noworodkom, niemowlętom oraz dzieciom do 3 roku życia - jest to spowodowane obecnością substancji konserwujących mogących wywołać ciężkie reakcje alergiczne bądź toksyczne (np. zaburzenia oddechowe, bradykardię, spadek ciśnienia tętniczego etc.).

Nie należy mieszać innych leków z amiodaronem w tej samej strzykawce oraz podawać w ten sam dostęp żylny.

 • PODANIE DOUSTNE - TABLETKI

Leczenie amiodaronem podanym doustnie powinno być rozpoczęte w szpitalu, a następnie kontynuowane pod opieką specjalisty.

Dawka nasycająca: zwykle stosuje się 600 mg na dobę (3 razy po 200 mg) przez tydzień - wynika to z faktu silnego wiązania się amiodaronu z białkami osocza (forma nieaktywna farmakologicznie); aby lek mógł zadziałać konieczne jest optymalne wysycenie nim białek osocza oraz tkanek ciała.

Dawka podtrzymująca: zależnie od indywidualnej wrażliwości, należy stosować minimalną skuteczną dawkę, umożliwiającą kontrolowanie zaburzeń rytmu serca - zwykle wynosi ona od 100 do 200 mg na dobę.
Amiodaron może być stosowany co drugi dzień w dawce 200 mg na dobę lub codziennie w dawce 100 mg na dobę; można stosować również przerwy w przyjmowaniu leku (dwa dni w tygodniu).

Dzieci i młodzież: nie zaleca się podawania leku u tej grupy pacjentów, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania oraz skuteczności amiodaronu u dzieci. Dostępne dane pochodzą z pediatrycznych badań klinicznych przeprowadzonych u dzieci z różnymi zaburzeniami rytmu serca.

Dawka nasycająca: 10-20 mg/kg masy ciała na dobę przez 7 do 10 dni (lub 500 mg/m2 na dobę, jeśli dawkowanie wyrażamy na metr kwadratowy powierzchni ciała).
Dawka podtrzymująca: należy stosować jak najmniejszą skuteczną dawkę; w zależności od indywidualnej odpowiedzi, może ona wynosić od 5 do 10 mg/kg mc. na dobę (lub 250 mg/m2 na dobę, jeśli dawkowanie wyrażamy na metr kwadratowy powierzchni ciała).

Pacjenci w podeszłym wieku: podobnie jak u większości pacjentów należy stosować minimalną skuteczną dawkę. Nie ma dowodów na to, że osoby w podeszłym wieku wymagają dostosowania dawkowania, jednakże mogą oni być bardziej podatni na wystąpienie bradykardii i zaburzeń przewodzenia w przypadku przyjęcia za dużych dawek amiodaronu. Należy również zwrócić szczególną uwagę na czynność gruczołu tarczowego.

Przeciwskazania do stosowania amiodaronu

 • nadwrażliwość na amiodaron, jod (pierwiastek ten jest obecny w cząsteczce amiodaronu), substancje pomocnicze występujące w roztworze lub tabletce;
 • bradykardia zatokowa (zbyt wolna praca serca, zazwyczaj poniżej 60 uderzeń na minutę), blok zatokowo - przedsionkowy, zespół chorego węzła zatokowego, z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem serca (ryzyko zahamowania czynności węzła);
 • blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia, z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem;
 • blok dwu– lub trójwiązkowy, z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem serca lub
  założonym tymczasowym układem stymulacyjnym;
 • jednoczesne stosowanie z innymi lekami, które mogą powodować zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes (niebezpieczny dla życia częstoskurcz komorowy z wydłużonym odcinkiem QT w EKG);
 • ciąża;
 • okres karmienia piersią (laktacji);
 • schorzenia tarczycy (np. nadczynność tarczycy);
 • zapaść krążeniowa, ciężkie niedociśnienie tętnicze;
 • podanie dożylne jest przeciwwskazane w przypadku niedociśnienia, ciężkiej niewydolności oddechowej, kardiomiopatii zastoinowej lub niewydolności serca (możliwe zaostrzenie).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania amiodaronu

PRZED ROZPOCZĘCIEM LECZENIA AMIODARONEM ZALECA SIĘ WYKONANIE NASTĘPUJĄCYCH BADAŃ:

 • EKG,
 • stężenia hormonu TSH (tyreotropina),
 • stężenia jonów potasu w surowicy (hipokaliemia zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca).

W trakcie leczenia należy monitorować aktywność enzymów wątrobowych (transaminaz), a także wykonywać okresowe badania EKG.

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

 • Amiodaron podawany doustnie nie jest przeciwwskazany u osób z niewydolnością serca, jednak podczas leczenia należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ lek ten może ją nasilać.

W czasie terapii amiodaronem należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

ZABIEGI CHIRURGICZNE

 • Przed planowanym zabiegiem chirurgicznym należy poinformować anestezjologa o stosowaniu amiodaronu; obserwowano potencjalnie ciężkie powikłania u pacjentów poddawanych znieczuleniu ogólnemu: niedociśnienie, bradykardię, zaburzenia przewodzenia i oddychania, spadek pojemności minutowej serca.

Podczas leczenia amiodaronem należy unikać ekspozycji na światło słoneczne - lek ten kumulując się w tkankach, powoduje reakcje nadwrażliwości.

Przeciwwskazania amiodaronu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Leki wywołujące zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes lub wydłużające odstęp QT w EKG:

 • leki przeciwarytmiczne: klasy IA - chinidyna, dyzopiramid, prokainamid, inne - sotalol, bretylium, bepridil;
 • dożylnie podawana erytromycyna (antybiotyk makrolidowy), kotrimoksazol (lek przeciwbakteryjny), pentamidyna podana pozajelitowo (lek przeciwpierwotniakowy);
 • leki przeciwpsychotyczne: chloropromazyna, flufenazyna, tiorydazyna, pimozyd, haloperidol, amisulpiryd, sertindol;
 • preparaty litu (np. węglan litu), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (doksepina, amitryptylina);
 • niektóre leki przeciwhistaminowe (szczególnie pierwszej generacji): terfenadyna, astemizol, mizolastyna;
 • leki przeciwmalaryczne: chinina, chlorochina, meflochina, halofantryna;
 • winkamina;
 • cyzapryd (lek prokinetyczny, zwiększający motorykę górnego odcinka przewodu pokarmowego), niektóre leki neuroleptyczne;
 • fluorochinolony;

Leki zwalniające rytm pracy serca lub wywołujące zaburzenia automatyzmu bądź przewodzenia serca - ryzyko znacznej bradykardii:

 • leki β-adrenolityczne (β-blokery): bisoprolol, metoprolol, acebutolol, pindolol itp.;
 • antagoniści kanałów wapniowych spowalniających rytm serca - werapamil, diltiazem;

Leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C: 

 • nie zaleca się jednoczesnego stosowania amiodaronu z sofosbuwirem w skojarzeniu z innymi lekami przeciwwirusowymi o działaniu bezpośrednim (daklataswir, symeprewir, ledipaswir) - możliwość wystąpienia ciężkiej bradykardii. Jeśli nie można uniknąć tego połączenia, po podaniu leków należy uważnie monitorować pracę serca pacjenta;

Leki mogące wywołać hipokaliemię (spadek stężenia jonów potasowych we krwi) i hipomagnezemię (spadek stężenia jonów magnezu we krwi):

 • leki przeczyszczające:roślinne zawierające antrazwiązki (liść senesu, kora kruszyny, rzewień), bisakodyl;
 • leki moczopędne: furosemid, hydrochlorotiazyd, torasemid, chlortalidon;
 • stosowane ogólnie glikokortykosteroidy: hydrokortyzon, deksametazon itp., mineralokortykosteroidy;
 • tetrakozaktyd (syntetyczna kortykotropina);

Leki stosowane w niewydolności mięśnia sercowego:

 • glikozydy naparstnicy - digoksyna, metylodigoksyna - ryzyko wystąpienia poważnych zaburzeń rytmu serca, nadmierna bradykardia; amiodaron wypiera te leki z połączeń z białkami i może tym samym nasilać ich działanie toksyczne;

Leki przeciwzakrzepowe:

 • dabigatran, warfaryna - ryzyko wystąpienia krwawienia w wyniku hamowania przez amiodaron metabolizmu tych leków;

Leki stosowane przy hipercholestrolemii:

 • statyny: simwastatyna, atorwastatyna, lowastatyna - amiodaron hamując metabolizm tych leków, może nasilić ich toksyczny wpływ na układ mięśniowy (rabdomioliza - rozpad mięśni szkieletowych, prowadzący często do uszkodzenia nerek);

Interakcje amiodaronu z innymi substancjami czynnymi

Zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes (niebezpieczny dla życia częstoskurcz komorowy charakteryzujący się wydłużeniem w EKG odcinka QT).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Sertindol (Sertindole) neuroleptyki atypowe
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Zaburzenia automatyzmu serca oraz przewodzenia impulsów, znaczna bradykardia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Możliwość wystąpienia ciężkiej bradykardii - mechanizm powstania nieznany.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Daklataswir (Daclatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Ledipaswir (Ledipasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Sofosbuwir (Sofosbuvir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Symeprewir (Simeprevir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Leki te prowadzą do utraty jonów potasu i magnezu z organizmu; znaczna hipokaliemia i (lub) hipomagnezemia mogą przyczynić się do poważnych zaburzeń pracy serca, włącznie z arytmią typu torsade de pointes.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Bisakodyl (Bisacodyl) substancje przeczyszczające o działaniu kontaktowym
Chlorotalidon (Chlorthalidone) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Amiodaron jest inhibitorem glikoproteiny P, błonowego białka występującego w ludzkich komórkach, odpowiedzialnego za usuwanie ksenobiotyków z ich wnętrza. Substratami dla tego białka są m. in. glikozydy naparstnicy (digoksyna, metylodigoksyna) lub dabigatran (inhibitor trombiny, lek przeciwzakrzepowy). Amiodaron blokując glikoproteinę P zwiększa ekspozycję organizmu na te leki, nasilając tym samym ich toksyczne działanie - w przypadku glikozydów naparstnicy: zaburzenia pracy serca, znaczna bradykardia, zwolnienie przewodzenia przedsionkowo - komorowego, zaś przy jednoczesnym stosowaniu dabigatranu pojawia się duże ryzyko wystąpienia krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe
Amiodaron hamując izoenzym CYP2C9 cytochromu P450, zwiększa stężenia osoczowe warfaryny i fenytoiny (związki te są metabolizowane przy udziale CYP2C9). Połączenie amiodaronu z warfaryną (lek przeciwzakrzepowy) może przyczynić się do wystąpienia krwawień, zaś z fenytoiną (lek przeciwdrgawkowy i przeciwarytmiczny) powoduje objawy ze strony układu nerwowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Powyższe leki są metabolizowane przy udziale cytochromu CYP3A4 - amiodaron blokując ten enzym, zwiększa stężenia osoczowe tych substancji, nasilając ich działania niepożądane.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Lidokaina (Lidocaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny

Interakcje amiodaronu z pożywieniem

Posiłek nie ma wpływu na wchłanianie amiodaronu - związek ten jest wystarczająco lipofilny, aby jego absorpcja zachodziła na optymalnym poziomie. Lek ten można przyjmować z posiłkiem lub bez.

Podczas leczenia należy unikać spożywania grejpfruta lub soku z tego owocu - zwarta w nim naringina (glikozyd flawonoidowy) hamuje metabolizm wątrobowy amiodaronu (inhibicja CYP3A4), przez co może znacznie zwiększać poziomy osoczowe tego leku (nasilając tym samym działania niepożądane).

Interakcje amiodaronu z alkoholem

Ze względu na fakt, że zarówno amiodaron jak i etanol podlegają metabolizmowi wątrobowemu, przeciwwskazane jest spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych podczas stosowania tego leku. Połączenie tych dwóch substancji może przyczynić się do poważnych zaburzeń pracy wątroby, w tym nieodwracalnego uszkodzenia tego narządu.

Wpływ amiodaronu na prowadzenie pojazdów

W świetle danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania amiodaronu, lek ten może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych w postaci zaburzeń widzenia.

Inne rodzaje interakcji

 • Amiodaron może powodować reakcje nadwrażliwości na światło słoneczne;
 • Stosowanie amiodaronu może wpływać na wychwyt jodu znakowanego (ze względu na obecność atomu jodu w cząsteczce leku).

Wpływ amiodaronu na ciążę

Ze względu na fakt, że amiodaron może wpływać na tarczycę płodu, przeciwwskazane jest stosowanie go u kobiet ciężarnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to bezwzględnie konieczne (stan zagrożenia życia bądź nieskuteczność innych leków).

Pomimo, że amiodaron jest rzadko stosowany u kobiet w ciąży, odnotowano u noworodków przypadki wrodzonego wola oraz niedoczynności bądź nadczynności tarczycy. Według FDA lek posiada kategorię D (istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko).

Wpływ amiodaronu na laktację

Amiodaron jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią, ponieważ przenika do mleka matki i tym samym może spowodować zaburzenia pracy serca u dziecka.

Wpływ amiodaronu na płodność

Brak wystarczających danych dotyczących wpływu amiodaronu na płodność u ludzi.

Istnieją jednak doniesienia dotyczące takich działań niepożądanych jak: impotencja i zapalenie najądrza u mężczyzn (bardzo rzadko) czy zmniejszenie libido (częstość nieznana).

Skutki uboczne

nudności
nadwrażliwość na światło
zaburzenia smaku
wzrost aktywności enzymów wątrobowych w surowicy krwi
wymioty
zaburzenia widzenia
ostre zaburzenia czynności wątroby
drżenia pochodzenia pozapiramidowego
szare zabarwienie skóry
koszmary senne
wyprysk
toksyczne uszkodzenie tkanki płucnej
zaburzenia czynności tarczycy
zaburzenia snu
bradykardia
żółtaczka
zaparcia
suchość w ustach
miopatia
zaburzenia rytmu serca
czuciowo - ruchowa neuropatia obwodowa
ból głowy
impotencja
łysienie
trombocytopenia
zapalenie i (lub) neuropatia nerwu wzrokowego
zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
skurcz oskrzeli
niedokrwistość aplastyczna
przewlekłe choroby wątroby (marskość wątroby, pseudoalkoholowe zapalenie wątroby)
ataksja móżdżkowa
wysypki skórne
zapalenie naczyń
nieznaczne zwiększenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego
zapalenie najądrza
złuszczające zapalenie skóry
niedokrwistość hemolityczna
zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH)
pokrzywka
reakcje anafilaktyczne
splątanie
parkinsonizm
obrzęk naczynioruchowy
zespół Stevensa-Johnsona
zespół toczniopodobny
arytmia typu torsade de pointes
ziarniniak (w tym ziarniniak szpiku kostnego)
wstrząs anafilaktyczny
zaburzenia węchu
neutropenia
zmniejszenie libido
agranulocytoza
krwotok płucny
halucynacje
zmniejszenie łaknienia
zapalenie trzustki
martwicze oddzielanie się naskórka
pęcherzowe zapalenie skóry
reakcja polekowa z eozynofilią i objawami uogólnionymi (DRESS)

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

 • reakcje nadwrażliwości na światło słoneczne;
 • ciężkie reakcje skórne;
 • podczas leczenia amiodaronem lub do kilku miesięcy po zakończeniu leczenia może wystąpić nadczynność tarczycy;
 • duszność, suchy kaszel;
 • zaburzenia nerwowo - mięśniowe;
 • zaburzenia widzenia - pogorszenie wzroku, niewyraźny obraz (należy wówczas przeprowadzić kompletne badanie okulistyczne).

Objawy przedawkowania amiodaronu

Brak jest dokładnych danych dotyczących przedawkowania amiodaronu podawanego drogą dożylną, natomiast istnieją nieliczne doniesienia odnośnie przyjęcia zbyt dużych dawek tego leku drogą doustną.

Możliwe objawy przedawkowania:

 • spadek ciśnienia tętniczego krwi;
 • zaburzenia pracy serca: bradykardia zatokowa, blok przedsionkowo - komorowy, częstoskurcz komorowy, arytmia typu torsade de pointes (niebezpieczny dla życia częstoskurcz komorowy, charakteryzujący się wydłużeniem w EKG odcinka QT);
 • uszkodzenie wątroby;
 • niewydolność krążenia;
 • zaburzenia oddychania.

Mechanizm działania amiodaronu

Dotychczas nie udało się określić jednego konkretnego mechanizmu molekularnego, który wyjaśniałby przeciwarytmiczne działanie amiodaronu - jest to spowodowane jego wielokierunkową aktywnością farmakologiczną, a także blokującym wpływem na większość zarówno repolaryzujących, jak i depolaryzujących kanałów jonowych (głównie potasowych) obecnych w mięśniu sercowym.

AMIODARON:

 • zwalniając wypływ jonów potasu z komórek, wydłuża 3 fazę potencjału czynnościowego (repolaryzacji);
 • obniża automatyzm węzła zatokowego (fizjologiczny rozrusznik serca), a także zwalnia przewodzenie na poziomie: węzła zatokowo - przedsionkowego, przedsionków oraz węzła przedsionkowo - komorowego (bez wpływu na przewodzenie śródkomorowe);
 • wykazuje działanie adrenolityczne - blokując receptory α- i β- adrenergiczne spowalnia pracę serca, obniża ciśnienie tętnicze krwi (poprzez zmniejszenie oporu obwodowego naczyń) oraz rozkurcza naczynia wieńcowe, poprawiając tym samym ukrwienie i dotlenienie mięśnia sercowego (działanie przeciwdławicowe);
 • obniżając ciśnienie tętnicze, odciąża jednocześnie pracę mięśnia sercowego;
 • powoduje wydłużenie okresu refrakcji (niepobudliwości mięśnia sercowego) i zmniejszenie pobudliwości komórek mięśnia sercowego na poziomie przedsionków, węzła przedsionkowo - komorowego i komór.

Wchłanianie amiodaronu

Cząsteczka amiodaronu jest związkiem wysoce lipofilnym, czyli wykazującym większe powinowactwo do fazy tłuszczowej niż wodnej - ta właściwość determinuje jego dobrą biodostępność oraz skłonność do kumulacji w tkankach organizmu. 

Lek ten po doustnym podaniu wchłania się w jelicie cienkim, co jest wynikiem zasadowego charakteru jego cząsteczki - biodostępność amiodaronu waha się w granicach od 30% do 80% (średnio 50%). Maksymalne stężenie po przyjęciu pojedynczej dawki osiągane jest po ok. 5 godzinach, a efekt terapeutyczny występuje zazwyczaj w przeciągu tygodnia (od kilku dni do dwóch tygodni).

Dystrybucja amiodaronu

Maksymalne stężenie amiodaronu we krwi po doustnym przyjęciu pojedynczej dawki osiągane jest średnio po 5 godzinach. Lek ten w ponad 96% wiąże się z białkami osocza - w takim połączeniu jest praktycznie pozbawiony działania farmakologicznego. Amiodaron cechuje ponadto bardzo długi okres półtrwania (czas, po którym stężenie leku we krwi, surowicy lub osoczu zmniejszy się do połowy wartości początkowej, po zakończeniu fazy wchłaniania i dystrybucji), wynoszący od 20 do 100 dni (wartość ta jest zmienna osobniczo). Objętość dystrybucji jest równa 66 l/kg - tym samym związek ten wykazuje skłonność do kumulacji, w szczególności w tkance tłuszczowej - stąd, aby amiodaron mógł osiągnąć optymalny poziom w miejscu działania, tj. mięśniu sercowym, zachodzi konieczność podawania dawki nasycającej.

Z kolei po podaniu dożylnym maksymalne działanie amiodaronu (trwające nawet przez 4 godziny) obserwuje się po ok. 15 minutach. Dowiedziono również, że okres półtrwania po szybkim wstrzyknięciu dożylnym jest równy ok. 11 godzin.

Metabolizm amiodaronu

Amiodaron podlega metabolizmowi wątrobowemu, głównie przy udziale cytochromu P450 (podstawowy szlak - izoformy CYP3A4 i CYP2C8). Głównym metabolitem jest N-dezetylo-amiodaron (również wykazujący działanie przeciwarytmiczne), oprócz niego powstają związki dejodowane. Znikoma ilość amiodaronu (<1%) pojawia się w moczu.

Zarówno amiodaron, jak i jego główny metabolit mogą zwiększać poziomy osoczowe innych, jednocześnie przyjmowanych leków. Działanie to jest następstwem wpływu tych związków na pozostałe izoformy cytochromu P450 (zaangażowane w przemiany innych leków) - dane literaturowe podają, że amiodaron i N-dezetylo-amiodaron wykazują w warunkach in vitro potencjał hamowania m. in.: CYP1A1, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4, CYP2A6, CYP2B6, a także niektórych transporterów - glikoproteiny P i organicznych transporterów kationowych (OCT).

Wydalanie amiodaronu

Eliminacja amiodaronu z organizmu zachodzi przy udziale enzymów wątrobowych - większość metabolitów wydalana jest wraz z żółcią do jelit i następnie usuwana z kałem. Zaledwie niewielka część (<1%) amiodaronu i N-dezetylo-amiodaronu pojawia się w moczu. Drogą nerkową wydalane są również jodki, powstałe w wyniku oddzielenia się części jodu od cząsteczki leku i jego metabolitów.

Ze względu na niewielką eliminację nerkową, amiodaron można stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Związek ten na tyle silnie kumuluje się w tkankach ciała, że nawet po odstawieniu leku, amiodaron wydalany jest z organizmu jeszcze przez kilka miesięcy; również jego resztkowa aktywność farmakologiczna może utrzymywać się wówczas przez okres od 10 do 30 dni. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij