Klobazam, Clobasamum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o klobazamie

Rok wprowadzenia na rynek
1970
Substancje aktywne
klobazam
Działanie klobazamu
przeciwlękowe (anksjolityczne), uspokajające, miorelaksujące (zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych), przeciwdrgawkowe
Postacie klobazamu
tabletki
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Neurologia, Neurologia dziecięca, Psychiatria
Rys historyczny klobazamu

Poszukując pochodnej benzodiazepiny o większej skuteczności i mniejszym efekcie sedacyjnym, zsyntetyzowano w 1966 roku klobazam. Lek ten został wprowadzony do lecznictwa jako lek przeciwlękowy w 1970 roku w Australii, a cztery lata później we Francji. W kolejnych latach na podstawie obserwacji ludzi i zwierząt rozpoznano właściwości przeciwdrgawkowe klobazamu.

Wzór sumaryczny klobazamu

C16H13ClN2O2

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające klobazam

Wskazania do stosowania klobazamu

Klobazam wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu ostrych i przewlekłych zaburzeń lękowych z towarzyszącym niepokojem, drażliwością, zaburzeniami snu, zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego i układu krążenia. W przypadku występujących zaburzeń nastroju należy wykluczyć podejrzenie depresji i konieczność stosowania innych leków przeciwdepresyjnych.
Klobazam jest również szeroko stosowany w padaczce, jako uzupełnienie dotychczasowej terapii przeciwdrgawkowej.
 

Dawkowanie klobazamu

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, masy ciała, chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby) etc.
Lek przyjmuje się doustnie niezależnie od posiłków.
Maksymalna dawka dobowa dla dorosłych stosowana w zaburzeniach lękowych to 30 mg. Terapia nie powinna trwać dłużej niż 8-12 tygodni wliczając w to czas stopniowego odstawiania leku. Po upływie 4 tygodni lekarz musi ocenić stan pacjenta i ewentualnie zmodyfikować dawkowanie.
Maksymalna dawka dobowa dla dorosłych stosowana w stanach padaczkowych to 80 mg. Zwykle rozpoczyna się od dawek 5-15 mg na dobę.
W przypadku dzieci od 6 roku życia, które chorują na padaczkę zwykle rozpoczyna się od dawki 5 mg na dobę, a następnie stosuje się dawkę podtrzymującą 0,3-1 mg/kg masy ciała.
Dzieci, osoby w podeszłym wieku oraz z zaburzeniami czynności wątroby i nerek mogą wymagać zmniejszenia dawkowania i częstszej oceny stanu klinicznego.
Jeżeli pacjent ma zalecone stosowanie dawki dobowej w dawkach podzielonych to większą część leku powinien przyjąć wieczorem.
Nie należy nagle zaprzestawać leczenia klobazamem, ponieważ grozi to wystąpieniem drgawek i innych objawów odstawiennych.

Przeciwskazania do stosowania klobazamu

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na klobazam, ciężka niewydolność układu oddechowego i nerek, bezdech śródsenny, miastenia (nadmierna męczliwość mięśni), encefalopatia wątrobowa. Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią, a u dzieci powyżej 6 roku życia dopuszcza się stosowanie tylko w przypadkach bezwzględnie koniecznych.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania klobazamu

U pacjentów stosujących klobazam może wystąpić amnezja następcza (pacjent pamięta wydarzenia z odległej przeszłości, ale nie przypomina sobie zdarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie).
Długotrwałe stosowanie leku prowadzi do rozwoju uzależnienia.
Po nagłym odstawieniu leku może dojść nawrotu choroby o stopniu nasilenia objawów sprzed rozpoczęcia leczenia.
Szczególnej uwagi wymagają pacjenci z zaburzeniami czynności układu oddechowego, zaburzeniami wątroby lub nerek, osoby w wieku podeszłym oraz z osłabionymi mięśniami.
Stosując lek w padaczce należy kontrolować skuteczność stosowanych dawek ze względu na możliwość rozwoju tolerancji (zmniejszona odpowiedź organizmu na dotąd stosowane dawki leku).
Należy pamiętać, że przy zamianie klobazamu (benzodiazepina długodziałająca) na benzodiazepinę krótkodziałająco mogą wystąpić objawy odstawienne.
U osób z zaburzeniami osobowości mogą nasilać się myśli samobójcze.
Odnotowano przypadki osób, u których rozwinęły się ciężkie choroby skóry po stosowaniu klobazamu, w szczególności wśród osób stosujących jednocześnie inne leki przeciwdrgawkowe. Wystąpienie objawów zespołu Stevena-Johnsona i martwiczego oddzielania się naskórka jest podstawą do odstawienia klobazamu.

Przeciwwskazania klobazamu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Przeciwwskazane jest łączenie klobazamu z silnymi opioidowymi lekami przeciwbólowymi ze względu na ryzyko wystąpienia trudności w oddychaniu, śpiączki, a nawet śmierci.

Interakcje klobazamu z innymi substancjami czynnymi

Zwiększenie stężenia kwasu walproinowego i fenytoiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Nasilenie metabolizmu klobazamu do aktywnego metabolitu N-demetyloklobazamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Nasilenie działania zmniejszającego napięcie mięśni szkieletowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pankuronium (Pancuronium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Pipekuronium (Pipecuronium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Rokuronium (Rocuronium, rocuronium bromide) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Suksametonium (Suxamethonium chloride) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - pochodne choliny
Tolperyzon (Tolperisone) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Wekuronium (Vecuronium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Nasilenie działania klobazamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Zmiana metabolizmu wymienionych substancji. Konieczność dostosowania ich dawki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dekstrometorfan (Dextromethorphan) substancje przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Nasilenie działania hamującego na ośrodkowy układ nerwowy: senność, zawroty głowy, depresja oddechowa, śpiączka.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Chlorprotiksen (Chlorprothixene) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Cyproheptadyna (Cyproheptadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Dapoksetyna (Dapoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Dihydrokodeina (Dihydrocodeine) agoniści receptora opioidowego
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Droperydol (Droperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Flupentiksol (Flupentixol) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Ketotifen (Ketotifen) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klemastyna (Clemastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kodeina (Codeine) agoniści receptora opioidowego
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Lormetazepam (Lormetazepam) BZD - benzodiazepiny
Medazepam (Medazepam) BZD - benzodiazepiny
Mianseryna (Mianserin) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Nitrazepam (Nitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Opipramol (Opipramol) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Reboksetyna (Reboxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sulpiryd (Sulpiride) neuroleptyki klasyczne - pochodne benzamidu
Temazepam (Temazepam) BZD - benzodiazepiny
Tianeptyna (Tianeptine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Tiapryd (Tiapride) neuroleptyki atypowe
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zopiklon (Zopiclone) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Flunitrazepam (Flunitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Tetrazepam (Tetrazepam) BZD - benzodiazepiny
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu

Interakcje klobazamu z pożywieniem

Przyjęcie klobazamu łącznie z pokarmem może spowolnić wchłanianie leku bez wpływu na całkowity stopień wchłonięcia leku.

Interakcje klobazamu z alkoholem

Alkohol może zwiększać biodostępność leku nawet o 50%. Nie należy łączyć klobazamu i alkoholu ze względu na nasilenie działania depresyjnego na ośrodkowy układ nerwowy, co objawia się zwiększoną sennością, zawrotami głowy, zaburzeniami koncentracji, problemami z oddychaniem, a nawet utratą przytomności.
U pacjentów spożywających alkohol jest większe ryzyko uzależnienia od klobazamu.

Wpływ klobazamu na prowadzenie pojazdów

Klobazam może powodować objawy upośledzające zdolność prowadzenia pojazdów tj. zawroty głowy, niepamięć, senność.

Inne rodzaje interakcji

Stosowanie preparatów z miłorzębem japońskim i dziurawcem zwyczajnym zmniejsza skuteczność terapeutyczną klobazamu.

Wpływ klobazamu na ciążę

Stosowanie klobazamu w pierwszym trymestrze ciąży jest zabronione. Stosowanie leku w późniejszym okresie jest dozwolone tylko w koniecznych przypadkach. Klobazam może wywołać u noworodka hipotermię (znaczne obniżenie temperatury ciała), zwiotczenie mięśni, zaburzenia oddechu i odruchu ssania. Długotrwałe stosowanie leku w ciąży prowadzi do wystąpienia uzależnienia nie tylko u matki, ale również u dziecka, co wiąże się z pojawieniem objawów odstawiennych.
Niektóre badania donoszą o wystąpieniu rozszczepu warg i podniebienia u noworodka.
Kobiety w wieku rozrodczym leczone klobazamem powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Wpływ klobazamu na laktację

Klobazam przechodzi do mleka matki, dlatego jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Wpływ klobazamu na płodność

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach potwierdzono szkodliwy wpływ klobazamu na płodność.

Skutki uboczne

senność
zmęczenie
agresja
ból głowy
depresja
drażliwość
zawroty głowy
niepokój
nudności
zaburzenia koncentracji
pobudzenie
zaparcia
suchość błony śluzowej jamy ustnej
drżenia mięśniowe
zaburzenia koordynacji ruchów
uspokojenie
niewyraźna mowa
zmniejszenie apetytu
tolerancja na lek
koszmary senne
lęk
wysypka
zaburzenia pamięci
zwiększenie masy ciała
zmniejszenie libido
urojenia
stan splątania
pokrzywka
skurcze mięśni
uzależnienie fizyczne i psychiczne
trudności w zasypianiu
zespół Stevensa-Johnsona
myśli samobójcze
toksyczne martwicze oddzielanie naskórka
omamy
osłabienie mięśni
zaburzenia świadomości
zaburzenia poznawcze
oczopląs
napady gniewu
spowolniona odpowiedź na bodźce
nadmierne wychłodzenie organizmu

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania klobazamu

Przedawkowanie klobazamu objawia się sennością, zawrotami głowy, trudnościami w skoordynowaniu ruchów, zaburzeniami koncentracji i czynności układu oddechowego. Dochodzi do osłabienia mięśni, znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego, a nawet śpiączki.

Mechanizm działania klobazamu

Klobazam przyłącza się do receptora GABA zwiększając jego wrażliwość na działanie kwasu g-aminomasłowego (GABA), który jest neuroprzekaźnikiem hamującym w ośrodkowym układzie nerwowym. Poprzez nasilenie przewodnictwa GABA-ergicznego dochodzi do hamowania czynności komórek nerwowych, dzięki czemu klobazam wykazuje działanie uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe i zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych.

Wchłanianie klobazamu

Klobazam dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Jego biodostępność (ilość leku, która trafia do krążenia ogólnego) mieści się w zakresie 87-100%. Stężenie maksymalne zostaje osiągnięte w ciągu 1-4 h od podania.

Dystrybucja klobazamu

Klobazam w 80-90% wiąże się z białkami surowicy. Ulega dystrybucji do mleka matki oraz przekracza barierę łożyskową. Stężenie w stanie stacjonarnym zostaje osiągnięte po około 2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia.

Metabolizm klobazamu

Klobazam jest metabolizowany do aktywnego farmakologicznie N-demetyloklobazamu przy udziale enzymu CYP3A4 i w mniejszym stopniu CYP2C19. Następnie powstały metabolit ulega reakcji pod wpływem działania enzymu CYP2C19 do 4’-hydroksydemetyloklobazamu.

Wydalanie klobazamu

Okres półtrwania klobazamu w fazie eliminacji wynosi 32 h, natomiast okres półtrwania jego aktywnego metabolitu N-demetyloklobazamu jest znacznie dłuższy i może wynosić nawet 57 h. Prawdopodobnie u dzieci i dorosłych chorujących na padaczkę klobazam ulega szybszej eliminacji. Lek wydalany jest głównie przez nerki (około 94%) w postaci metabolitów.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij