Kabazytaksel, Cabazitaxelum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o kabazytakselu

Rok wprowadzenia na rynek
2010
Substancje aktywne
kabazytaksel
Działanie kabazytakselu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie kabazytakselu
roztwór do infuzji
Układy narządowe
układ płciowy męski
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna, Urologia
Rys historyczny kabazytakselu

Kabazytaksel został zatwierdzony do użytku medycznego w Stanach Zjednoczonych przez Agencję Żywności i Leków (FDA) dnia 17 czerwca 2010 roku. Z kolei Europejska Agencja Leków (EMA) wydała taką zgodę dnia 17 marca 2011 roku. W obu przypadkach podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie substancji czynnej na rynek farmaceutyczny była firma Sanofi Aventis.

Wzór sumaryczny kabazytakselu

C45H57NO14

Spis treści

Wskazania do stosowania kabazytakselu

W Polsce kabazytaksel jest stosowany w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami. Substancja czynna wskazana jest u osób dorosłych w terapii skojarzonej z prednizolonem lub prednizonem.

Dawkowanie kabazytakselu

Substancja czynna podawana jest w formie infuzji dożylnej.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od wystąpienia u pacjenta działań niepożądanych (biegunka, gorączka neutropeniczna, zakażenie w przebiegu neutropenii, neutropenia powyżej 3 stopnia, obwodowa neuropatia powyżej 2 stopnia) oraz chorób towarzyszących (zaburzenia czynności wątroby).

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: 25 mg/m2 powierzchni ciała.

Przeciwskazania do stosowania kabazytakselu

Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na kabazytaksel i inne taksany, ciężkie zaburzenia czynności wątroby oraz liczba neutrofilów poniżej 1500/mm3.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania kabazytakselu

Jeśli w trakcie leczenia, dojdzie u pacjenta do ciężkiej reakcji nadwrażliwości, należy zaprzestać terapii i wdrożyć odpowiednie leki.

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia u chorego reakcji nadwrażliwości, zaleca się premedykację z takich produktów leczniczych jak: lek przeciwhistaminowy, kortykosteroid, antagonista receptora H2.

Kabazytaksel może powodować niedokrwistość, neutropenię, małopłytkowość lub pancytopenię.  Zaleca się wykonywanie u pacjentów pełnej morfologii krwi, zgodnie z zaleconym przez lekarza schematem.

Jeśli u chorego wystąpią ciężkie zaburzenia czynności ze strony układu pokarmowego (biegunki, wymioty, odwodnienie, zapalenie przewodu pokarmowego), wówczas należy rozważyć zaprzestanie leczenia substancją czynną lub jego odroczenie.

Terapia kabazytakselem jest związana z rykiem wystąpienia neuropatii obwodowej, obwodowej neuropatii czuciowej oraz ruchowej. Jeśli pacjent stwierdzi, że występuje u niego drętwienie, mrowienie, ból, pieczenie lub osłabienie, wówczas zaleca się zmniejszenie dawki albo odroczenie terapii.

Kabazytaksel może powodować niewydolność nerek. Należy zadbać o odpowiednie nawodnienie pacjenta, a w przypadku wystąpienia niewydolności nerek powyżej 3 stopnia, zaleca się przerwanie leczenia.

Jeśli u pacjenta dojdzie do zaburzeń ze strony układu oddechowego (śródmiąższowe choroby płuc, zapalenie płuc, śródmiąższowe nieinfekcyjne zapalenie płuc), zaleca się zaprzestanie leczenia, aż do poprawy stanu chorego.

Substancja czynna powinna być stosowana ostrożnie u chorych powyżej 65 roku życia.

Przeciwwskazania kabazytakselu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Substancji czynnej nie należy łączyć ze  szczepionką przeciwko żółtej febrze, ponieważ może dojść do ciężkich, a nawet śmiertelnych zakażeń.

Interakcje kabazytakselu z innymi substancjami czynnymi

Stosowanie silnych inhibitorów CYP3A (ketokonazol) może powodować zwiększenie stężenia kabazytakselu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Stosowanie silnych inhibitorów CYP3A (itrakonazol) może powodować zwiększenie stężenia kabazytakselu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Stosowanie silnych inhibitorów CYP3A (klarytromycyna) może powodować zwiększenie stężenia kabazytakselu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Stosowanie silnych inhibitorów CYP3A (indynawir) może powodować zwiększenie stężenia kabazytakselu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Stosowanie silnych inhibitorów CYP3A (rytonawir) może powodować zwiększenie stężenia kabazytakselu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Stosowanie silnych inhibitorów CYP3A (sakwinawir) może powodować zwiększenie stężenia kabazytakselu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Stosowanie silnych inhibitorów CYP3A (telitromycyna) może powodować zwiększenie stężenia kabazytakselu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Stosowanie silnych inhibitorów CYP3A (worykonazol) może powodować zwiększenie stężenia kabazytakselu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Stosowanie silnych induktorów CYP3A (ryfampicyna) może powodować zmniejszenie stężenia kabazytakselu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Stosowanie silnych induktorów CYP3A (fenytoina) może powodować zmniejszenie stężenia kabazytakselu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Stosowanie silnych induktorów CYP3A (karbamazepina) może powodować zmniejszenie stężenia kabazytakselu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Stosowanie silnych induktorów CYP3A (fenobarbital) może powodować zmniejszenie stężenia kabazytakselu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Kabazytaksel hamuje białka transportowe z grupy polipeptydów transportujących aniony organiczne OATP1B1.Zalecany jest 12-godzinny odstęp czasu przed infuzją i przynajmniej 3- godzinny po zakończeniu infuzji przed podaniem substratu OATP1B1.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kabazytaksel hamuje białka transportowe z grupy polipeptydów transportujących aniony organiczne OATP1B1.Zalecany jest 12-godzinny odstęp czasu przed infuzją i przynajmniej 3- godzinny po zakończeniu infuzji przed podaniem substratu OATP1B1.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Kabazytaksel hamuje białka transportowe z grupy polipeptydów transportujących aniony organiczne OATP1B1.Zalecany jest 12-godzinny odstęp czasu przed infuzją i przynajmniej 3- godzinny po zakończeniu infuzji przed podaniem substratu OATP1B1.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA

Interakcje kabazytakselu z pożywieniem

Nie należy łączyć substancji czynnej z produktami grejpfrutowymi. Grejpfruty hamują metabolizm kabazytakselu poprzez CYP3A4, co może zwiększać stężenie związku w surowicy.

Wpływ kabazytakselu na prowadzenie pojazdów

Kabazytaksel może powodować objawy wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn takiej jak zawroty głowy i zmęczenie. Należy zachować ostrożność w czasie wykonywania tych czynności.

Inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się łączenia substancji czynnej z preparatami z dziurawca. Zioło to indukuje metabolizm kabazytakselu poprzez CYP3A4 i może zmniejszać  stężenie związku w surowicy.

Wpływ kabazytakselu na ciążę

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania substancji czynnej u kobiet w ciąży. Dane związane z badaniami na zwierzętach wykazały negatywne działanie związku na płód. Kabazytaksel podobnie jak cytotoksyczne leki może uszkadzać płód, dlatego nie zaleca się jego stosowania w tym okresie.

Wpływ kabazytakselu na laktację

Dane związane z badaniami na zwierzętach wykazał, że substancja czynna przenika do mleka karmiących samic. Nie zaleca się stosowania kabazytakselu w okresie laktacji.

Wpływ kabazytakselu na płodność

Dane związane z badaniami na zwierzętach nie wykluczają, że kabazytaksel może negatywnie wpływać na płodność u mężczyzn. Zaleca się stosowanie skutecznej metody antykoncepcji przez mężczyzn w czasie terapii i 6 miesięcy po jej zakończeniu.

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie w formie infuzji: wstrząs septyczny, sepsa, zapalenie tkanki łącznej, zakażenie dróg moczowych, grypa, zapalenie pęcherza moczowego, zakażenie dróg oddechowych, półpasiec, grzybica, neutropenia, niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, gorączka neutropeniczna, nadwrażliwość, jadłowstręt, odwodnienie, hiperglikemia, hipokaliemia, niepokój, stan splatania, zaburzenia smaku, obwodowa neuropatia, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i zawroty głowy pochodzenia obwodowego, ból głowy, parestezje, letarg, niedoczulica, rwa kulszowa, zapalenie spojówek, zwiększone łzawienie, szumy uszne, migotanie przedsionków, tachykardia, niedociśnienie, zakrzepica żył głębokich, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne, uderzenia gorąca, napadowe zaczerwienie skóry, ból jamy ustnej i gardła, duszność, kaszel, zapalenie płuc, biegunka, nudności, wymioty, zaparcia, ból brzucha, niestrawność, ból w nadbrzuszu, guzki krwawnicze, choroba refluksowa przełyku, krwawienie z odbytnicy, suchość w ustach, wzdęcia, łysienie, suchość skóry, rumień, bóle pleców, ból stawów, ból kończyn, skurcz mięśni, ból mięśni, ból w klatce piersiowej pochodzenia mięśniowo–szkieletowego, ból w bocznej części ciała, niewydolność nerek, trudności w oddawaniu moczu, kolka nerkowa, krwiomocz, częstomocz, wodonercze, zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu, niedrożność moczowodów, ból miednicy, zmęczenie, astenia, gorączka, obrzęk obwodowy, zapalenie śluzówek, ból, obrzęk, dreszcze, złe samopoczucie, zmniejszenie masy ciała, wzrost  aktywności aminotransferaz.

Objawy przedawkowania kabazytakselu

W zależności od przyjętej dawki może dojść do nasilenia objawów niepożądanych, które obejmują zaburzenia ze strony żołądka i jelit oraz supresję szpiku kostnego.

Mechanizm działania kabazytakselu

Kabazytaksel wykazuje działanie przeciwnowotworowe. Mechanizm działania substancji czynnej polega na zakłóceniu sieci mikrotubul w komórkach. Związek stabilizuje mikrotubule, co powoduje zahamowanie mitotycznych oraz interfazowych podziałów komórki.

Wchłanianie kabazytakselu

W wyniku badań farmakokinetycznych obliczono, że po dożylnym podaniu substancji czynnej, stężenie maksymalne osiągane jest pod koniec wlewu trwającego około godzinę.

Dystrybucja kabazytakselu

W wyniku badań farmakokinetycznych obliczono, że objętość dystrybucji wynosi 4870 l. Substancja czynna wiąże się z białkami osocza w 89-92%. Głównie łączy się z ludzkimi albuminami surowicy (82,0%) i lipoproteinami (87,9% dla HDL, 69,8% dla LDL i 55,8% dla VLDL).

Metabolizm kabazytakselu

Kabazytaksel jest metabolizowany głównie w wątrobie przez izoenzym CYP3A4/5, a w mniejszym stopniu przez CYP2C8. W wyniku tego procesu powstaje 20 różnych metabolitów. Dwa z tych metabolitów to aktywne pochodne substancji czynnej nazywane odpowiednio: RPR112698 i RPR123142. Docetaksel jest kolejnym metabolitem kabazytakselu. Kabazytaksel jest jednak główną cząsteczką krążącą w ludzkim osoczu.

Wydalanie kabazytakselu

Wydalanie metabolitów kabazytakselu odbywa się głównie z kałem (76% dawki), a w drugiej kolejności przez nerki, co stanowi 3,7% dawki (2,3% w postaci niezmienionej w moczu). Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 95 godzin.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij