Insulina Glulizynowa, Insulinum glulisinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o insulinie glulizynowej

Rok wprowadzenia na rynek
2004
Substancje aktywne
insulina glulizynowa
Działanie insuliny glulizynowej
przeciwcukrzycowe (hipoglikemizujące; zmniejsza stężenie glukozy we krwi)
Postacie insuliny glulizynowej
roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
układ endokrynny (dokrewny)
Specjalności medyczne
Diabetologia
Rys historyczny insuliny glulizynowej

Insulina glulizynowa to analog ludzkiej insuliny otrzymany techniką rekombinacji DNA przy użyciu niepatogennego szczepu E.coli. Została wprowadzona na rynek przez podmiot odpowiedzialny Sanofi-aventis.

Wzór sumaryczny insuliny glulizynowej

C258H384N64O78S6

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające insulinę glulizynową

Wskazania do stosowania insuliny glulizynowej

Insulina glulizynowa jest stosowana w celu obniżenia stężenia glukozy we krwi u dzieci powyżej 6 roku życia, młodzieży i dorosłych z bezwzględnym (cukrzyca typu I) lub względnym (cukrzyca typu II) niedoborem insuliny. Celem terapii jest również zapobieganie rozwojowi późnych powikłań narządowych cukrzycy, takich jak miażdżyca tętnic, neuropatia (choroba nerwów obwodowych), nefropatia (przewlekła choroba nerek), retinopatia (uszkodzenie naczyń krwionośnych w siatkówce oka). Utrzymanie homeostazy stężenia glukozy we krwi musi być wspomagane przez odpowiednią dietę i aktywność fizyczną.

Dawkowanie insuliny glulizynowej

Dawkę insuliny glulizynowej ustala się indywidualnie i wyraża w jednostkach. Dawkowanie może być zależne od wieku, masy ciała, chorób towarzyszących (np. zaburzenia czynności wątroby i nerek) itp.
Insulina glulizynowa nie jest wskazana do stosowania u dzieci poniżej 6 roku życia ze względu na ograniczone dane.
Insulinę podaje się dożylnie (tylko przez lekarza prowadzącego) i podskórnie

Podanie podskórne
Wstrzyknięcie powinno trwać nie dłużej niż 15 minut. Insulinę można podać przed lub po posiłku. Miejscem podania mogą być powłoki brzuszne, udo lub mięsień naramienny. Najszybsze wchłanianie insuliny zapewnia podanie leku w powłoki brzuszne. Nie należy masować miejsca iniekcji po podaniu insuliny.
Istnieje możliwość podania insuliny glulizynowej w infuzji ciągłej przy użyciu pompy. W przypadku infuzji zarówno zestaw, jak i zbiornik należy wymieniać przynajmniej co 48 h z zachowaniem zasad aseptyki. Przy wykorzystaniu pomp nie należy mieszać insuliny glulizynowej z innymi insulinami i płynami do rozcieńczania.
Należy zmieniać miejsca podania insuliny.
 

Przeciwskazania do stosowania insuliny glulizynowej

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na insulinę glulizynową i hipoglikemia (obniżenie stężenia glukozy we krwi poniżej 70 mg/dl).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania insuliny glulizynowej

Zaprzestanie stosowania insuliny glulizynowej lub stosowanie niewłaściwych dawek zagraża wystąpieniem hiperglikemii (przecukrzenie) i kwasicy ketonowej, które mogą doprowadzić do śmierci. Dotyczy to zwłaszcza osób z cukrzycą typu 1. Odnotowano przypadki kwasicy ketonowej jako wynik uszkodzenia pompy w ciągłej infuzji podskórnej lub nieprawidłowej obsługi pompy.
Przyjmowanie insuliny glulizynowej wiąże się z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii, która może wymagać hospitalizacji. Objawami hipoglikemii są m.in. suchość w jamie ustnej, wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu, suchość skóry, zaburzenia widzenia, nasilone pocenie się, zaburzenia rytmu serca, drażliwość, drżenia i splątanie. Czynnikami, które mogą nasilać ryzyko hipoglikemii są wysiłek fizyczny, intensywna terapia insulinowa, jednoczesne przyjmowanie beta-adrenolityków, choroby lub zaburzenia emocjonalne, modyfikacja planu posiłków, a także zmiana insuliny pochodzenia zwierzęcego na insulinę ludzką.
Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów przyjmujących jednocześnie pioglitazon. Takie połączenie leków może prowadzić do rozwoju niewydolności serca. W przypadku wystąpienia objawów sercowo-naczyniowych należy zaprzestać podawania pioglitazonu.

Interakcje insuliny glulizynowej z innymi substancjami czynnymi

Nadmierny spadek stężenia glukozy we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Akarboza (Acarbose) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy
Albiglutyd (Albiglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Azylsartan (Azilsartan medoxomil) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cyklofosfamid (Cyclophosphamide) cytostatyki alkilujące
Doksycyklina (Doxycycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Dulaglutyd (Dulaglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Empagliflozyna (Empagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Eprosartan (Eprosartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Fenofibrat (Fenofibrate) fibraty
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kanagliflozyna (Canagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas tioktynowy (kwas alfa-liponowy) (Thioctic acid) środki stosowane w zaburzeniach trawienia i metabolizmu - enzymy
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Liraglutyd (Liraglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Nandrolon (Nandrolone) steroidy anaboliczne
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Olmesartan (Olmesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Pentoksyfilina (Pentoxifylline) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Salicylamid (Salicylamide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Salicylan choliny (Choline salicylate) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sulfacetamid (Sulfacetamide) sulfonamidy
Kotrimoksazol (Sulfametoksazol+Trimetoprim) (Co-trimoxazole (sulfamethoxazole+trimethoprim)) sulfonamidy i trimetoprim
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Tetracyklina (Tetracyline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Wildagliptyna (Vildagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Glibenklamid (Glibenclamide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
Osłabienie działania hipoglikemizującego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Adrenalina (Adrenaline) leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Chlormadinon (Chlormadinone) progesteron i gestageny
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Cyproteron (Cyproterone acetate) inne leki hormonalne
Danazol (Danazol) testosteron i pochodne
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
DHEA (Prasteron, Dehydroepiandrosteron) (Prasterone (dehydroepiandrosterone, dhea)) steroidy anaboliczne
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Dezogestrel (Desogestrel) progestageny
Dienogest (Dienogest) progestageny
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Dydrogesteron (Dydrogesterone) progesteron i gestageny
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Estriol (Estriol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Fenoterol (Fenoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Fosamprenawir (Fosamprenavir) inhibitory proteazy HIV
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Gestoden (Gestodene) progestageny
Glukagon (Glucagon) hormony glikogenolityczne
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Indakaterol (Indacaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Klopamid (Clopamide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Lewotyroksyna (Levothyroxine (sodium)) hormony tarczycy
Lopinawir (Lopinavir) inhibitory proteazy HIV
Lurazydon (Lurasidone) neuroleptyki atypowe
Mannitol (Mannitol) diuretyk osmotyczny
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Noretysteron (Norethisterone) progestageny
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Olodaterol (Olodaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Paliperydon (Paliperidone) neuroleptyki atypowe
Pegaspargaza (Pegaspargase) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Pseudoefedryna (Pseudoephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Sertindol (Sertindole) neuroleptyki atypowe
Somatropina (Somatotropin) somatotropina i analogi
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Wilanterol (Vilanterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Osłabienie lub nasilenie działania hipoglikemizującego (nieprawidłowa kontrola glikemii).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Karteolol (Carteolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Lanreotyd (Lanreotide) somatostatyny i analogi
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Oktreotyd (Octreotide) somatostatyny i analogi
Pefloksacyna (Pefloxacin) fluorochinolony
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Prulifloksacyna (Prulifloxacin) fluorochinolony
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Metipranolol (Metipranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych

Interakcje insuliny glulizynowej z alkoholem

Insulina glulizynowa może powodować znaczne nasilenie lub osłabienie działania hipoglikemizującego.

Wpływ insuliny glulizynowej na prowadzenie pojazdów

Stosowanie insuliny glulizynowej wiąże się z ryzykiem hipoglikemii i hiperglikemii, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla osób prowadzących pojazdy. Pacjenci stosujący insulinę muszą uwzględnić zmniejszenie czujności jako skutek terapii.

Wpływ insuliny glulizynowej na ciążę

Nie odnotowano szkodliwego wpływu insuliny glulizynowej na przebieg ciąży i rozwój poporodowy dziecka. Zapotrzebowanie na insulinę zwykle zmniejsza się w pierwszym trymestrze ciąży, następnie wzrasta w drugim i trzecim trymestrze, po czym ponownie spada bezpośrednio po porodzie.

Wpływ insuliny glulizynowej na laktację

Nie wiadomo, czy insulina glulizynowa jest obecna w mleku kobiecym, jednak na ogół insuliny nie przenikają do mleka. Może być konieczne modyfikacja dawkowania w okresie laktacji.

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie dożylne i podskórne: hipoglikemia, hiperglikemia, nadwrażliwość (pokrzywka, duszność, alergiczne zapalenie skóry, dyskomfort w klatce piersiowej), reakcje w miejscu podania (swędzenie, zaczerwienienie, obrzęk), lipodystrofia (zanik tkanki tłuszczowej).

Objawy przedawkowania insuliny glulizynowej

Przyjęcie zbyt dużej dawki insuliny glulizynowej prowadzi do hipoglikemii, włącznie z jej ciężkimi postaciami z towarzyszącymi drgawkami, śpiączką i innymi zaburzeniami neurologicznymi.

Mechanizm działania insuliny glulizynowej

Insulina glulizynowa to krótko działająca insulina otrzymana metodą inżynierii genetycznej. Od insuliny endogennej odróżnia ją obecność lizyny w miejscu asparaginy B3 i kwasu glutaminowego w miejscu lizyny B29. Insulina glulizynowa naśladuje działanie insuliny wydzielanej naturalnie przez komórki beta trzustki (odpowiada za metabolizm glukozy). Zwiększa wychwyt glukozy z krwi, nasila przemianę glukozy w glikogen, hamuje wytwarzania glukozy, a także proces lipolizy i rozpad białek oraz zwiększa syntezę białek.

Wchłanianie insuliny glulizynowej

Szybkość wchłaniania i wartość stężenia maksymalnego insuliny glulizynowej są dwukrotnie większe w porównaniu do insuliny ludzkiej. Średni czas potrzebny do osiągnięcia stężenia maksymalnego po podaniu podskórnym wynosi około 60 minut. Biodostępność leku po podaniu podskórnym wynosi około 70% niezależnie od miejsca podania (powłoka brzuszna, udo, mięsień naramienny).

Dystrybucja insuliny glulizynowej

Dystrybucja insuliny glulizynowej podanej dożylnie jest zbliżona do dystrybucji insuliny ludzkiej. Insulina glulizynowa słabo wiąże się z białkami osocza.

Wydalanie insuliny glulizynowej

Okres półtrwania insuliny glulizynowej wynosi 13 h (w fazie eliminacji 42 minuty). Insulina ta jest szybciej eliminowana z organizmu w porównaniu do zwykłej insuliny ludzkiej.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij