Frowatryptan, Frovatriptanum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o frowatryptanie

Substancje aktywne
frowatryptan
Działanie frowatryptanu
przeciwmigrenowe
Postacie frowatryptanu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Neurologia
Rys historyczny frowatryptanu

Frowatryptan został odkryty przez brytyjską firmę farmaceutyczną Vernalis i zatwierdzony przez Food and Drug Administration (FDA) pod nazwą handlową Frova.

Wzór sumaryczny frowatryptanu

C14H17N3O

Spis treści

Wskazania do stosowania frowatryptanu

Frowatryptan stosowany jest w celu przerwania ostrego napadu migreny (z aurą lub bez aury). Prawdopodobnie frowatryptan jest najskuteczniejszym tryptanem w napadach migrenowych w okresie krwawienia miesiączkowego.

Dawkowanie frowatryptanu

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od wieku, chorób towarzyszących (niewydolność wątroby) itp.

Frowatryptan przyjmuje się doustnie. Maksymalna dawka dobowa stosowana u dorosłych to 5 mg.
Nie należy przyjmować drugiej dawki leku podczas tego samego napadu, gdy pierwsza okazała się nieskuteczna. Leku nie należy stosować w celu zapobiegania napadom migrenowym.
Brak danych potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność frowatryptanu w grupie wiekowej do 17 roku życia i powyżej 65 roku życia, dlatego nie jest zalecane stosowanie leku w tej grupie pacjentów.

Przeciwskazania do stosowania frowatryptanu

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na frowatryptan, ciężkie nadciśnienie (w tym nieleczone nadciśnienie), choroby serca i naczyń obwodowych. Leku nie należy stosować u osób z ciężką niewydolnością wątroby, z rozpoznaną chorobą wieńcową i incydentami naczyniowo-mózgowymi (np. udar naczyniowy mózgu).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania frowatryptanu

Frowatryptan nie jest przeznaczony do stosowania w przypadku stwierdzonej migreny podstawnej, hemiplegicznej lub okoporaźnej.
U pacjentów z nietypowymi bólami głowy należy wykluczyć inne, ciężkie choroby neurologiczne.
Pacjenci z grup podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca wymagają konsultacji kardiologicznej przed rozpoczęciem leczenia frowatryptanem. Do tej grupy pacjentów należą m.in. osoby palące papierosy, kobiety po menopauzie, mężczyźni powyżej 40 roku życia. Objawami, które mogą sygnalizować chorobę niedokrwienną po zastosowaniu leku są duszności i bóle w klatce piersiowej. W takim przypadku nie należy przyjmować kolejnej dawki leku.
Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do rozwoju polekowego bólu głowy, dlatego przy częstych i nasilonych bólach głowy należy pacjenta poddać diagnozie w tym kierunku.

Przeciwwskazania frowatryptanu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Frowatryptanu nie należy łączyć z innymi agonistami receptora serotoninowego 5-HT1B/1D, ergotaminą i pochodnymi sporyszu (np. bromokryptyna, kabergolina, metysergid).

Interakcje frowatryptanu z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego oraz skurczu tętnic wieńcowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Eletryptan (Eletriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Kabergolina (Cabergoline) agoniści receptorów dopaminowych
Naratryptan (Naratriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Ryzatryptan (Rizatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Niewykluczone ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Ryzyko zespołu serotoninowego, nadciśnienia tętniczego i skurczu tętnic wieńcowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Wzrost stężenia frowatryptanu o 30%.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dezogestrel (Desogestrel) progestageny
Dienogest (Dienogest) progestageny
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny

Interakcje frowatryptanu z pożywieniem

Przyjęcie frowatryptanu jednocześnie z pokarmem może opóźnić osiągnięcie stężenia maksymalnego o około 1 h.

Wpływ frowatryptanu na prowadzenie pojazdów

Frowatryptan może w różnym stopniu nasilać senność i zawroty głowy, dlatego pacjent musi dokonać samooceny wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów.

Inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie preparatów z dziurawca (Hypericum perforatum) może zwiększać częstość występowania działań niepożądanych.

Wpływ frowatryptanu na ciążę

Badania wpływu frowatryptanu na ciążę zostały przeprowadzone tylko wśród zwierząt, u których zaobserwowano toksyczny wpływ leku na płód. Należy ograniczyć stosowanie frowatrypanu u kobiet w ciąży do przypadków, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Wpływ frowatryptanu na laktację

Nie potwierdzono jednoznacznie bezpieczeństwa stosowania frowatryptanu w okresie laktacji. Z badań przeprowadzonych wśród szczurów wywnioskowano, że lek osiąga czterokrotnie wyższe stężenia maksymalne w mleku szczurów w porównaniu do stężenia we krwi. Należy zachować 24-godzinny odstęp czasowy pomiędzy przyjęciem dawki frowatryptanu a karmieniem, aby ograniczyć narażenie dziecka na działanie leku.

Skutki uboczne

ból głowy
dyspepsja
kołatanie serca
nudności
parestezje
senność
suchość błony śluzowej jamy ustnej
zawroty głowy
zmęczenie
nadmierne pocenie się
ból brzucha
zaburzenia czucia
dyskomfort w klatce piersiowej
plamica
zaczerwienienie
ból zęba
zaburzenia wzroku
uczucie ściskania w gardle
astenia
bezsenność
biegunka
ból oka
ból w klatce piersiowej
depresja
drżenie
letarg
lęk
nadciśnienie
nerwowość
odwodnienie
pobudzenie
pragnienie
sedacja
szum w uszach
świąd
tachykardia
wielomocz
wzdęcia
zaburzenia smaku
złe samopoczucie
mimowolne skurcze mięśni
ból stawów
ból ucha
światłowstręt
nietolerancja wysokiej temperatury
depersonalizacja
uczucie zimna w obwodowych częściach kończyn
częstomocz
stan splątania
ból mięśni
Zaburzenia uwagi
Dysfagia
Ból kończyn
podrażnienie oka
zapalenie zatok
Ból pleców
nieżyt nosa
uczucie gorąca
Ból kości
nadwrażliwość czuciowa
ból gardła i krtani
dyskomfort żołądka
uczucie pełności w jamie brzusznej
sztywność
powolność ruchowa
uczucie przypływu energii
choroba refluksowa przełyku
pęcherze na błonie śluzowej jamy ustnej
podrażnienie gardła
pokrzywka
rumień
zaburzenia oddychania
zaparcia
hipoglikemia
zaburzenia ruchowe
gorączka
krwawienie z nosa
oddawanie moczu w nocy
czkawka
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
Niepamięć
niedosłuch
zespół jelita drażliwego
hiperwentylacja
Wzrost stężenia bilirubiny we krwi
zaburzenia osobowości
wrzód trawienny
limfadenopatia
nieprawidłowe marzenia senne
nadmierne napięcie mięśni
obniżone napięcie mięśni
obniżenie odruchów
ślepota nocna
zaburzenia dotyczące ucha
świąd ucha
pęcherze na wargach
ból warg
skurcz przełyku
ból ślinianek
piloerekcja
ból w okolicy nerek
tkliwość piersi
zmniejszenie stężenia wapnia we krwi
nieprawidłowy wynik badania moczu
reakcje nadwrażliwości
zawał mięśnia sercowego
skurcz tętnic wieńcowych

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania frowatryptanu

Dotychczas odnotowane objawy przedawkowania frowatryptanu pokrywają się z działaniami niepożądanymi występującymi po przyjęciu standardowych dawek.

Mechanizm działania frowatryptanu

Frowatryptan poprzez agonistyczne działanie na receptory 5-HT1B/1D powoduje skurcz patologicznie rozszerzonych wewnątrzczaszkowych naczyń krwionośnych i jednocześnie hamuje uwalnianie prozapalnych neuropeptydów, przeciwdziałając rozwojowi stanu zapalnego i powstawaniu bólu, który jest indukowany sygnałami przekazywanymi przez włókna nerwu trójdzielnego. Frowatryptan w niewielkim stopniu może powodować skurcz naczyń wieńcowych, z czym wiąże się ryzyko niedokrwienia mięśnia sercowego. Frowatryptan w niewielkim stopniu wpływa na aktywność farmakologiczną innych receptorów.

Wchłanianie frowatryptanu

Frowatryptan jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego, ale jego biodostępność jest niewielka zarówno u kobiet jak i u mężczyzn i wynosi odpowiednio 30% i 22%. Stężenie maksymalne leku zostaje osiągnięte w ciągu 2-4 h od podania.

Dystrybucja frowatryptanu

Frowatryptan wiąże się w 15% z białkami osocza. Stopień wiązania leku z komórkami krwi w fazie stacjonarnej wynosi 60%.

Metabolizm frowatryptanu

Frowatryptan jest metabolizowany głównie przy udziale enzymu CYP1A2. Jeden z metabolitów - demetylofrowatryptan charakteryzuje się około 3-krotnie mniejszym powinowactwem do receptorów 5-HT1 w porównaniu do związku macierzystego. Minimalną aktywność wykazuje N-acetylodemetylofrowatryptan, natomiast aktywność innych metabolitów (m.in. hydroksyfrowatryptanu, hydroksy-N-acetylodemetylofrowatryptanu) nie jest znana. 

Wydalanie frowatryptanu

Frowatryptan wydalany jest głównie z kałem, natomiast mniejsza część dawki zostaje wydalona z moczem. Biologiczny okres półtrwania frowatryptanu wynosi 26 h.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij