Fosaprepitant, Fosaprepitantum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o fosaprepitantu

Rok wprowadzenia na rynek
2003
Substancje aktywne
fosaprepitant
Działanie fosaprepitantu
Leki przeciwwymiotne
Postacie fosaprepitantu
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów, układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Onkologia i hematologia dziecięca, Onkologia kliniczna
Rys historyczny fosaprepitantu

W 2003 roku fosaprepitant został zatwierdzony przez Szwajcarską Agencję Produktów Leczniczych Swissmedic (The Swiss Agency for Therapeutic Products) i wprowadzony na rynek przez firmę  MSD MERCK SHARP & DOHME AG. W 2007 roku lek został pozytywnie zaopiniowany przez australijską agencję TGA (The Therapeutic Goods Administration) i wprowadzony na tamtejszy rynek przez MERCK SHARP & DOHME. W 2008 roku fosaprepitant został wprowadzony na rynek amerykański po potwierdzeniu przez Agencję Żywności i Leków (United States FDA). W tym samym roku  lek został zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków (EMA, European Medicines Agency). 

Wzór sumaryczny fosaprepitantu

C23H22F7N4O6P

Spis treści

Wskazania do stosowania fosaprepitantu

Fosaprepitant to substancja lecznicza o działaniu przeciwwymiotnym. W lecznictwie znajduje się pod postacią proszku do sporządzania infuzji. Fosaprepitant jest stosowany w celu łagodzenia nudności i wymiotów u osób dorosłych oraz młodzieży i dzieci powyżej 6 miesiąca życia poddawanych chemioterapii.

Dawkowanie fosaprepitantu

Fosaprepitant podawany jest w infuzji dożylnej. Zwykle stosowana dawka początkowa w pierwszym dniu chemioterapii dla dorosłych pacjentów wynosi 150 mg leku podawanego w czasie 20-30 minutowego wlewu. Fsaprepitant podaje się na około pół godziny przed rozpoczęciem chemioterapii. 

Dawka fosaprepitantu dla dzieci od 6 miesiąca do 12 roku życia wynosi 3 mg/kg masy ciała. W przypadku młodzieży powyżej 12 roku życia zwykle stosowana dawka wynosi 115 mg dożylnie. 

Zaburzenia czynności nerek i wątroby nie są wskazaniem do modyfikacji dawkowania leku. Dawkowanie dla osób w podeszłym wieku jest analogiczne do schematu dawkowania dla dorosłych.

Przeciwskazania do stosowania fosaprepitantu

Fosaprepitant nie może być stosowany przez pacjentów nadwrażliwych na tę substancję leczniczą. Zabroniona jest jednoczesna terapia fosaprepitantem i lekami pimozydem, terfenadyną, astemizolem oraz  cyzaprydem.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania fosaprepitantu

Infuzja fosaprepitantu może powodować ciężkie reakcje anafilaktyczne oraz poważne zmiany w miejscu podania np. zakrzepowe zapalenie żył i zapalenie naczyń krwionośnych. Ryzyko tych miejscowych reakcji wzrasta podczas jednoczesnej terapii fosaprepitantem i chemioterapii z wykorzystaniem antracyklin.

Zaburzenia czynności wątroby nie są wskazaniem do modyfikowania dawek fosaprepitantu, jednak brak jest badań bezpieczeństwa stosowania leku u osób z ciężkimi zaburzeniami pracy wątroby. Należy u tych pacjentów zachować ostrożność.

Pacjenci stosujący warfarynę muszą kontrolować przez okres dwóch tygodni od podania fosaprepitantu wartość czynnika INR (wartość czasu protrombinowego, czynnik określający czas krzepnięcia krwi). 

Fosaprepitant zmniejsza skuteczność hormonalnych leków antykoncepcyjnych. Podczas terapii fosaprepitantem i dwa miesiące po podaniu ostatniej dawki leku konieczne jest stosowanie dodatkowych form zabezpieczenia (np. prezerwatyw). 

Połączenie fosaprepitantu z irynotekanem (lek przeciwnowotworowy) nasila toksyczny efekt leków na organizm. Należy zachować szczególną ostrożność podczas równoczesnej terapii. 

Przeciwwskazania fosaprepitantu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Przeciwwskazana jest jednoczesna terapia fosaprepitantem oraz lekami pimozydem, terfenadyną, astemizolem i cyzaprydem. Fosaprepitant jest inhibitorem enzymów mikrosomalnych CYP 3A4. Podanie leku razem z pimozydem, terfenadyną, astemizolem i cyzaprydem powoduje nawet dwukrotny wzrost stężenia tych leków w surowicy krwi co wiąże się z nasileniem działań niepożądanych, a także stanowi zagrożenie dla życia pacjenta.

Interakcje fosaprepitantu z innymi substancjami czynnymi

nasilenie metabolizmu leków podczas terapii łączonej z fosaprepitantem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Busulfan (Busulfan) cytostatyki alkilujące
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Dihydroergokrystyna (Dihydroergocristine) alkaloidy sporyszu
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Klindamycyna (Clindamycin) antybiotyki linkozamidowe - linkozamidy
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Norgestimat (Norgestimate) progesteron i gestageny
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Teofilina (Theophylline) metyloksantyny - blokery adenozyny i fosfodiesterazy
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zuklopentyksol (Zuclopenthixol) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Albendazol (Albendazole) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
spowolnienie przemian metabolicznych fosaprepitantu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Detreomycyna (Chloramfenikol) (Chloramphenicol) antybiotyki - INNE
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Danazol (Danazol) testosteron i pochodne
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Doksycyklina (Doxycycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Oksybutynina (Oxybutynin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Tetracyklina (Tetracyline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
nasilenie metabolizmu fosaprepitantu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Anakinra (Anakinra) inhibitory interleukiny
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Cyklofosfamid (Cyclophosphamide) cytostatyki alkilujące
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Etopozyd (Etoposide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Fluocynolon (Fluocinolone acetonide) glikokortykosteroidy
Golimumab (Golimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwreumatyczne
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Klobetazol (Clobetasol) glikokortykosteroidy
Mometazon (Mometasone) glikokortykosteroidy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Witamina E (Tokoferol, tokoferyl) (Tocopherol) witamina E i jej pochodne
spowolnienie przemian metabolicznych leków podczas terapii łączonej z fosaprepitantem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Zopiklon (Zopiclone) niebenzodiazepinowe leki nasenne
zwiększenie stężenia fosaprepitantu w surowicy krwi
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu

Interakcje fosaprepitantu z pożywieniem

Podczas terapii fosaprepitantem należy zrezygnować ze spożywania grejpfruta oraz soku z grejpfruta, ponieważ związki zawarte w tym owocu hamują enzymy cytochromu P450 za pośrednictwem którego metabolizowany jest fosaprepitant. Takie połączenie może skutkować wzrostem stężenia leku we krwi i nasileniem działań niepożądanych fosaprepitantu. 

Interakcje fosaprepitantu z alkoholem

Alkohol nasila przemiany metaboliczne fosaprepitantu, co może skutkować zmniejszeniem skuteczności leczenia.

Wpływ fosaprepitantu na prowadzenie pojazdów

Fosaprepitant może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym samochodów. Do działań niepożądanych leku należą zawroty głowy i uczucie zmęczenia.

Inne rodzaje interakcji

Jeżówka purpurowa Echinacea purpurea nasila przemiany metaboliczne fosaprepitantu, podobnie jak dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum. Spożywanie tabletek bądź naparów z tych roślin może zmniejszyć efekt terapeutyczny fosaprepitantu.

Lek wpływa na wyniki badań czynnościowych wątroby (wzrost aktywności aminotransferazy alaninowej, wzrost aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej). Dodatkowo może dojść do zwiększenia objętości wydalanego moczu, pojawieniu się erytrocytów i glukozy w moczu. Po podaniu fosaprepitantu może dojść do zmniejszenia stężenia jonów sodowych we krwi oraz spadku ilości granulocytów obojętnochłonnych.

Wpływ fosaprepitantu na ciążę

Po podaniu w postaci infuzji dożylnej fosaprepitant jest szybko metabolizowany do aprepitantu. Aprepinat z kolei należy do kategorii B według klasyfikacji FDA (Food and Drug Administration) określającej ryzyko stosowania leków przez kobiety ciężarne. Nie jest znany bezpośredni wpływ leku na zarodek oraz płód, dlatego należy stosować lek tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Wpływ fosaprepitantu na laktację

Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały przenikanie fosaprepitantu do mleka samic. Brak jest analogicznych badań wśród kobiet, jednak nie zaleca się stosowania leku w ciąży.

Wpływ fosaprepitantu na płodność

Brak jest badań na ludziach opisujących wpływ fosaprepitantu na płodność. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych nie wykazały szkodliwego wpływu leku na procesy reprodukcyjne i przeżywalność zarodków/płodów.

Inne możliwe skutki uboczne

Do częstych działań niepożądanych po podaniu fosaprepitantu zaliczamy uczucie zmęczenia, ból głowy i zmniejszony apetyt. Często występują zaparcia i niestrawność, oraz czkawka. Rzadziej mają miejsce suchość błon śluzowych jamy ustnej, bóle brzucha, refluks przełyku i wzdęcia. Mogą pojawić się uogólnione reakcje skórne takie jak trądzik i wysypka, a także świąd i pokrzywka. Do rzadkich działań niepożądanych leku należą bóle jamy ustnej i gardła, objawy grypopodobne (kichanie, kaszel, spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła), kurcze mięśniowe i osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia chodzenia, obrzęki i ucisk w klatce piersiowej, kandydoza i zakażenia gronkowcowe, zapalenie spojówek i szumy uszne. Odnotowywano także perforację wrzodu dwunastnicy, stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia brzucha i twarde stolce oraz  zapalenie okrężnicy. Rzadkie zaburzenia skórne po podaniu fosaprepitantu to martwica toksyczno-rozpływna naskórka oraz nadmierna potliwość i łojotok. Lek może powodować kołatanie serca, bradykardię, niedokrwistość i gorączkę neutropeniczną.

Mechanizm działania fosaprepitantu

Fosaprepitant to substancja będąca prolekiem aprepitantu. Lek jest selektywnym antagonistą dla receptora ludzkiej substancji P, zwanej także neurokininą 1 (NK1). Dodatkowo aprepitant wzmacnia działanie leków przeciwwymiotnych działających na zasadzie blokowania receptora 5-HT3 (ondansetron). Dokładny mechanizm działania leku nie został wyjaśniony.

Wchłanianie fosaprepitantu

Fosaprepitant podawany jest w infuzji dożylnej i szybko przekształca się w aprepitant. Po 30 minutach od zakończenia wlewu nie jest możliwe oznaczenie stężenia fosaprepitantu we krwi. Maksymalne stężenie aprepitantu wynosi średnio 4,01 μg/ml.

Dystrybucja fosaprepitantu

Stopień wiązania aprepitantu z białkami osocza wynosi średnio 97%. Objętność dystrybucji leku po infuzji dożylnej w dawce 150 mg szacowana jest na 82 litry. Lek przenika przez barierę krew-mózg.

Metabolizm fosaprepitantu

Metabolizm aprepitantu do  którego fosaprepitant jest szybko przekształcany po infuzji dożylnej, zachodzi z udziałem enzymów cytochromu P 450 CYP3A4 oraz w mniejszym stopniu CYP1A2 i CYP2C19. Polega na reakcjach utleniania pierścienia morfolinowego i prowadzi do powstania metabolitów o słabszej aktywności farmakologicznej od aprepitantu. Dotychczas odkryto 12 metabolitów związku w osoczu krwi ludzkiej. 

Wydalanie fosaprepitantu

Fosaprepitant wydalany jest z organizmu wraz z moczem (57%) oraz  z kałem (45%). Lek jest eliminowany w postaci metabolitów. Okres półtrwania aprepitantu to 9-13 godzin.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij