Flupentiksol, Flupentixolum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o flupentiksolu

Rok wprowadzenia na rynek
1970
Substancje aktywne
flupentiksol, flupentyksol
Działanie flupentiksolu
przeciwpsychotyczne (neuroleptyczne) (leczenie schozofrenii i psychoz)
Postacie flupentiksolu
roztwór do wstrzykiwań, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży
Rys historyczny flupentiksolu

Flupentiksol został wprowadzony do użytku w 1970 roku przez podmiot odpowiedzialny LUNDBECK (SCHWEIZ) AG.

Wzór sumaryczny flupentiksolu

C23H25F3N2OS

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające flupentoksol

Wskazania do stosowania flupentiksolu

Flupentiksol stosowany jest w terapii schizofrenii oraz innych psychoz z omamami, urojeniami oraz zaburzeniami myślenia, którym towarzyszą objawy takie jak: depresja, spadek energii, apatia, wycofanie. 

Dawkowanie flupentiksolu

Flupentiksol stosowany jest doustnie oraz w iniekcji domięśniowej. 

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od: wieku, schorzeń towarzyszących, stanu pacjenta, odpowiedzi organizmu na substancję, etapu terapii itp.

Podanie domięśniowe 

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: 20–40 mg. 

Podanie doustne

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: 3–40 mg.

Po ustaleniu optymalnej dawki terapeutycznej stosowane są dawki podtrzymujące: 5–20 mg flupentiksolu na dobę. 

 

Przeciwskazania do stosowania flupentiksolu

Przeciwwskazaniem do stosowania jest nadwrażliwość na flupentiksol, śpiączka, zapaść krążeniowa, zmniejszenie świadomości spowodowane zatruciem alkoholem, opiatami lub barbituranami. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania flupentiksolu

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania flupentiksolu u pacjentów z organicznym zespołem mózgowym, drgawkami oraz zaawansowaną chorobą wątroby.

Pacjenci z nadpobudliwością oraz podwyższoną aktywnością przyjmując flupentiksol mogą prowadzić do nasilenia tych objawów. 

Terapia flupentiksolem pacjentów z cukrzycą wymaga korekty leczenia przeciwcukrzycowego, ponieważ substancja zwiększa stężenie insuliny oraz glukozy we krwi.

Pacjenci w czasie długookresowego leczenia wysokimi dawkami wymagają szczególnej ostrożności oraz przeprowadzania badań okresowych.

Przyjmowanie flupentiksolu może prowadzić do złośliwego zespołu neuroleptycznego objawiającego się: hipertermią, zwiększonym napięciem mięśniowym, zaburzeniami świadomości oraz destabilizacją autonomicznego układu nerwowego. 

Flupentiksolu może prowadzić do wydłużenia odstępu QT oraz zwiększać ryzyko wystąpienia złośliwych zaburzeń rytmu serca. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania substancji u osób podatnych na takie zaburzenia oraz u pacjentów z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego (np. wydłużenie odstępu QT, bradykardia, świeży ostry zawał mięśnia sercowego lub zaburzenia rytmu serca).

Podczas przyjmowania flupentiksolu należy unikać jednoczesnego przyjmowania innych substancji przeciwpsychotycznych.

Należy poinformować pacjentów przyjmujących flupentiksol o możliwym zmniejszeniu koncentracji uwagi oraz upośledzeniu zdolności prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

 

Przeciwwskazania flupentiksolu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Należy unikać jednoczesnego stosowania flupentiksolu wraz z: lekami antyarytmicznymi klasy Ia oraz III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, chinidyna), niektórymi substancjami przeciwpsychotycznymi (np. tioridazyną), częścią antybiotyków makrolidowych (np. erytromycyna), niektórymi lekami antyhistaminowymi (np. terfenadyną, astemizolem), wybranymi chinolonami (np. gatifloksacyna, moksifloksacyna). 

Interakcje flupentiksolu z innymi substancjami czynnymi

Nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, trudności z wykonywaniem zamierzonych ruchów. Wzrost ryzyka objawów niepożądanych takich jak: sztywność mięśni, wysoka temperatura, poty, biegunka, drgawki, pobudzenie, zaburzenia świadomości, halucynacje.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etosuksymid (Ethosuximide) leki przeciwpadaczkowe - blokery kanałów wapniowych
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Lewocetyryzyna (Levocetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Paliperydon (Paliperidone) neuroleptyki atypowe
Petydyna (Pethidine) agoniści receptora opioidowego
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Rotygotyna (Rotigotine) agoniści receptorów dopaminowych
Talidomid (Thalidomide) inne leki immunosupresyjne
Tapentadol (Tapentadol) agoniści receptora opioidowego
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Nasilenie objawów choroby Parkinsona.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pirybedyl (Piribedil) agoniści receptorów dopaminowych
Pramipeksol (Pramipexole) agoniści receptorów dopaminowych
Ropinirol (Ropinirole) agoniści receptorów dopaminowych
Zwiększone ryzyko występowania drgawek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atomoksetyna (Atomoxetine) substancje psychostymulujące i nootropowe
Nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Osłabienie działania substancji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kabergolina (Cabergoline) agoniści receptorów dopaminowych
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe

Interakcje flupentiksolu z alkoholem

Należy zachować szczególną ostrożność podczas spożywania alkoholu w czasie terapii flupentiksolem. Substancja może nasilać działanie alkoholu prowadząc do zaburzeń równowagi oraz koordynacji ruchowej, obniżenia sprawności intelektualnej, opóźnienia reakcji, senności oraz zaburzeń widzenia. 

Wpływ flupentiksolu na prowadzenie pojazdów

Leczenie flupentiksolem w małych oraz umiarkowanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn. Jednakże, przyjmowanie substancji psychotropowych może nieznacznie obniżać koncentrację oraz uwagę, o czym należy pamiętać podczas wykonywania tych czynności. 

Wpływ flupentiksolu na ciążę

Przyjmowanie flupentiksolu podczas ciąży może prowadzić do działań niepożądanych takich jak objawy pozapiramidowe oraz zespół odstawienia leku u noworodka. Stosowanie substancji w czasie trwania ciąży możliwe jest jedynie w sytuacji, kiedy korzyści przewyższają możliwe szkody dla dziecka. 

Wpływ flupentiksolu na laktację

Flupentiksol w nieznacznym stopniu przenika do mleka kobiecego. Laktacja podczas terapii substancją jest możliwa, jednak należy uważnie obserwować zachowanie dziecka.

Wpływ flupentiksolu na płodność

Leczenie flupentiksolem może prowadzić do objawów niepożądanych takich jak: zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji, hiperprolaktynemia, mlekotok, zaburzenia krwawienia miesiączkowego, które mogą mieć negatywny wpływ na zdolności reprodukcyjne. 

Skutki uboczne

hipokineza
akatyzja
hiperkineza
senność
suchość błony śluzowej jamy ustnej
biegunka
ból głowy
osłabione widzenie
depresja
zaparcia
drżenie
duszność
wymioty
dystonia
zaburzenie oddawania moczu
ból mięśni
kołatanie serca
zwiększenie masy ciała
zwiększenie łaknienia
zmęczenie
nerwowość
niestrawność
zaburzenia akomodacji
wzmożona potliwość
pobudzenie
astenia
bezsenność
świąd
tachykardia
zawroty głowy
zatrzymanie moczu
ślinotok
zmniejszony popęd płciowy
parkinsonizm
wysypka
drgawki
nadwrażliwość na światło
ból brzucha
zaburzenia wytrysku
uderzenia gorąca
zaburzenia wzwodu
zaburzenia mowy
dyskinezy późne
Sztywność mięśni
zmniejszenie apetytu
dyskineza
nudności
stany splątania
niedociśnienie
napady przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych
nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby
wzdęcie z oddawaniem gazów
hiperglikemia
ginekomastia
wydłużenie odstępu QT
agranulocytoza
brak krwawień miesiączkowych
hiperprolaktynemia
trombocytopenia
zaburzenia tolerancji glukozy
reakcja anafilaktyczna
nadwrażliwość
mlekotok
leukopenia
neutropenia
zatorowość płucna
żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
żółtaczka
zakrzepica żył głębokich
zespół odstawienia leku u noworodka

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie domięśniowe: tachykardia, kołatanie serca, wydłużenie odstępu QT, trombocytopenia, neutropenia, leukopenia, agranulocytoza, senność, akatyzja, hiperkinezja, hipokinezja, drżenie, dystonia, zawroty głowy, ból głowy, dyskinezy późne, dyskineza, parkinsonizm, zaburzenia mowy, drgawki, złośliwy zespół neuroleptyczny, zaburzenia akomodacji, nieprawidłowe widzenie, napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych, duszność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ślinotok, zaparcia, wymioty, niestrawność, biegunka, ból brzucha, nudności, wzdęcie z oddawaniem gazów, zaburzenia oddawania moczu, zatrzymanie moczu, nasilone pocenie się, świąd, wysypka, nadwrażliwość na światło, zapalenie skóry, ból mięśniowy, sztywność mięśni, hiperprolaktynemia, zwiększenie łaknienia, zwiększenie masy ciała, zmniejszenie łaknienia, hiperglikemia, zaburzona tolerancja glukozy, niedociśnienie, uderzenia gorąca, żylna choroba zatorowo-zakrzepowa, astenia, zmęczenie, reakcja w miejscu podania leku, nadwrażliwość, reakcja anafilaktyczna, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, żółtaczka, zespół odstawienia leku u noworodka, zaburzenia wytrysku, zaburzenia wzwodu, ginekomastia, mlekotok, brak miesiączki, bezsenność, depresja, nerwowość, pobudzenie, zmniejszenie popędu płciowego, stany splątania.

Objawy przedawkowania flupentiksolu

Przyjęcie zbyt dużej dawki flupentiksolu może prowadzić do przedawkowania objawiającego się sennością, zaburzeniami ruchowymi, drgawkami, wstrząsem, hipertermią oraz hipotermią. 

Mechanizm działania flupentiksolu

Flupentiksol jest substancją neuroleptyczną pochodną tioksantenu. Działanie przeciwpsychotyczne oraz antydepresyjne polega na hamowaniu receptorów dopaminergicznych oraz 5-hydroksytryptaminy. Flupentiksol w zależności od wielkości dawki może wykazywać działanie przeciwlękowe, aktywizujące oraz przeciwautystyczne. 

Wchłanianie flupentiksolu

Po podaniu doustnym flupentiksol ulega wchłanianiu w 40%. Stężenie maksymalne substancja osiąga po 4-5 godzinach, a w przypadku podania domięśniowego po 3-7 dniach. 

Dystrybucja flupentiksolu

Flupentiksol wiąże się z białkami osocza w 99%.

Metabolizm flupentiksolu

Flupentiksol ulega metabolizmowi na drodze sulfoksydacji, N-dealkilacji oraz sprzęgania z kwasem glukuronowym do nieaktywnych metabolitów. 

Wydalanie flupentiksolu

Czas półtrwania flupentiksolu podanego doustnie wynosi około 35 godzin, a przy podaniu domięśniowym około 3 tygodnie. Wydalanie substancji odbywa się głównie z kałem, a pozostała część usuwana jest z moczem. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij