Alirokumab, Alirocumabum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o alirokumabie

Rok wprowadzenia na rynek
2015
Substancje aktywne
alirokumab
Działanie alirokumabu
hipocholesterolemiczne (obniża stężenie cholesterolu), zmniejsza stężenie "złego" cholesterolu (LDL)
Postacie alirokumabu
roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Gastroenterologia
Rys historyczny alirokumabu

Alirokumab jest to biofarmaceutyk, który w 2015 roku został zatwierdzony do użytku przez Amerykańską agencję do spraw żywności i leków (FDA). Wykorzystywany jest, jako lek drugiego rzutu w leczeniu wysokiego poziomu cholesterolu u osób dorosłych, u których poziom cholesterolu LDL nie jest wystarczająco kontrolowany przez połączenie diety i terapii statynami. Jest to ludzkie przeciwciało monoklonalne, które należy do rodziny inhibitorów PCSK9 - stanowiących nową klasę leków antycholesterolowych.

Wzór sumaryczny alirokumabu

C6472H9996N1736O2032S42

Spis treści

Wskazania do stosowania alirokumabu

Alirokumab jest przeciwciałem monoklonalnym pobudzającym aktywność inhibitora konwertazy proproteinowej subtylizyny keksyny typu 9 (PCSK9). Wskazany jest u pacjentów dorosłych z hipercholesterolemią pierwotną lub z dyslipidemią mieszaną, jako uzupełnienie leczenia dietetycznego. Może być stosowany samodzielnie (u pacjentów, z nietolerancją statyn lub u których stosowanie statyn jest przeciwwskazane) lub w połączeniu z innymi lekami obniżającymi stężenie lipidów (statynami, ezetymibem) w celu lepszej kontroli obniżenia poziomu lipoprotein LDL-C w organizmie. 

Dawkowanie alirokumabu

Przed rozpoczęciem terapii alirokumabem, należy wykluczyć u pacjenta wtórne przyczyny hiperlipidemii albo mieszanej dyslipidemii takiej jak zespół nerczycowy czy też niedoczynność tarczycy. Produkt leczniczy zawierający alirokumab należy podawać podskórnie, sugerowane miejsca to ramię, brzuch lub udo, przy czym miejsca te należy zmieniać. 

Dawka alirokumabu stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, masy ciała oraz chorób towarzyszących, dlatego należy dostosowywać ją indywidualnie, w zależności od danego pacjenta. Czynniki jakie musimy wziąć pod uwagę to: początkowe stężenie LDL-C, cel leczenia i reakcję pacjenta na stosowaną terapię.

Początkowa dawka alirokumabu podawana podskórnie to 75 mg co 2 tygodnie do 300 mg co 4 tygodnie.

Należy pamiętać, aby dawkę 300 mg podać w dwóch wstrzyknięciach po 150 mg, które trzeba wykonać w dwa różne miejsca ciała. Każdego wstrzykiwacza i każdej ampułko-strzykawki możemy użyć wyłącznie jednokrotnie.

Przeciwskazania do stosowania alirokumabu

Przeciwwskazaniem do stosowania alirokumabu jest nadwrażliwość na substancję czynną oraz wiek pacjenta poniżej 18 roku życia.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania alirokumabu

Produkt leczniczy zawierający alirokumab należy przed użyciem odłożyć, żeby się ogrzał do temperatury pokojowej. Należy pamiętać, że leku nie należy wstrzykiwać w okolice  z aktywną chorobą lub urazem skórnym (oparzeniem słonecznym, wypryskiem oraz zakażeniem skórnym).

Każdorazowo zalecana jest zmiana miejsca wstrzyknięcia, przy czym alirokumabu nie należy wstrzykiwać w to samo miejsce, co inne produkty lecznicze przeznaczone do wstrzykiwań.

W razie wystąpienia ogólnoustrojowych reakcji alergicznych, jak: świąd, nadwrażliwość, wyprysk pieniążkowaty, pokrzywka i alergiczne zapalenie naczyń, leczenie należy przerwać.

Alirokumab, należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek oraz wątroby.

Przeciwwskazania alirokumabu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Statyny oraz leki modyfikujące stężenia lipidów, generują wzrost produkcji PCSK9 - jest to białko będące punktem uchwytu działania alirokumabu. W efekcie następuje zwiększenie klirensu i zmniejszenie stężenia leku we krwi. Co sprawia, że gdy porówujemy monoterapię alirokumabem, to narażenie pacjenta jest wówczas mniejsze o około 40%, 15% i 35%, w przypadku jednoczesnego stosowania odpowiednio ze statynami, ezetymibem i fenofibratem. 

Alirokumab jako przeciwciało monoklonalne, nie powinien wywierać wpływu na farmakokinetykę innych produktów leczniczych, metabolizowanych przez cytochrom P450.

Interakcje alirokumabu z innymi substancjami czynnymi

obniżenie narażenia na alirokumab o średnio 35% - jest to spowodowane wzrostem produkcji białka PCSK9, które jest jego punktem uchwytu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenofibrat (Fenofibrate) fibraty
obniżenie narażenia na alirokumab o średnio 40% - jest to spowodowane wzrostem produkcji białka PCSK9, które jest jego punktem uchwytu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
obniżenie narażenia na alirokumab o średnio 15% - jest to spowodowane wzrostem produkcji białka PCSK9, które jest jego punktem uchwytu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ezetimib (Ezetimibe) inne substancje zmniejszające stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi o zróżnicowanym mechanizmie działania

Interakcje alirokumabu z pożywieniem

Nie wykazano, aby alirokumab wchodził w interakcje z żywnością.

Interakcje alirokumabu z alkoholem

Podczas przeprowadzonych badań, nie wykazano interakcji alirokumabu z alkoholem.

Wpływ alirokumabu na prowadzenie pojazdów

Nie wykazano, żeby alirokumab wywierał istotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dlatego został dopuszczony do użytku dla osób kierujących pojazdami.

Inne rodzaje interakcji

Na farmakokinetykę alirokumabu ma wpływ masa ciała. Wykazano, że narażenie na alirokumab w stanie stacjonarnym u pacjentów o masie ciała powyżej 100 kg, było zmniejszone w stosunku do pacjentów o masie ciała w zakresie od 50 do 100 kg.

Wpływ alirokumabu na ciążę

Brakuje danych dotyczących stosowania alirokumabu u kobiet w ciąży. Jednak lekarze przypuszczają, że to rekombinowane przeciwciało monoklonalne przenika przez barierę łożyskową. Przeprowadzono badania na zwierzętach, ale nie wykazały one bezpośredniego ani pośredniego negatywnego wpływu na przebieg ciąży u kobiet. Co więcej, nie wykazano również szkodliwego oddziaływania na rozwój zarodka oraz płodu.

Po podaniu zwierzętom dawek alirokumabu przekraczających dawki ludzkie,  u niektórych gatunków zaobserwowano wystąpienie toksyczności u matek, natomiast u potomstwa wykazano słabszą wtórną odpowiedź immunologiczną na prowokację antygenową.

Na tej podstawie, ginekolodzy nie zalecają stosowania alirokumabu w czasie ciąży. Wyjątkiem jest stan kliniczny kobiety, który wymaga leczenia alirokumabem.

Wpływ alirokumabu na laktację

Nie jest wiadome czy alirokumab przenika do mleka kobiety karmiącej. Udowodniono, ludzka immunoglobulina G (IgG) przenika do pokarmu kobiety (głównie do siary), stąd lekarze nie zalecają stosowania alirokumabu przez kobiety karmiące piersią w początkowym okresie życia dziecka.

W kolejnych etapach karmienia piersią, spodziewane jest zmniejszenie narażenia na alirokumab. Chociaż wybór jest trudny, to ze względu braku danych o wpływie alirokumabu na niemowlę karmione piersią, należy podjąć decyzję czy lepiej przerwać terapię u matki czy też zaprzestać karmić dziecko piersią, a przejść na mleko modyfikowane.

Wpływ alirokumabu na płodność

W badaniach na zwierzętach nie wykazano negatywnego wpływu alirokumabu na zastępcze markery płodności. Nie udowodniono również, że alirokumab niekorzystnie wpływa na płodność u ludzi.

Inne możliwe skutki uboczne

Alirokumab podawany jest podskórnie i wiąże się z tym powstanie swoistych dla tej drogi podania działań niepożądanych. W obrębie zaburzeń ogólnych w miejscu podania możemy wyróżnić: reakcje w miejscu wstrzyknięcia obejmujące rumień lub zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk, ból i tkliwość. W miejscu podania może wystąpić też: świąd, pokrzywka oraz wyprysk pieniążkowaty. 

W zakresie zaburzeń układu immunologicznego u pacjentów obserwowano nadwrażliwość oraz alergiczne zapalenie naczyń.

Wstrzyknięcia z alirokumabu mogą generować również, zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia obejmujące objawy podmiotowe i przedmiotowe ze strony górnych dróg oddechowych jak ból w części ustnej gardła, katar, kichanie oraz możliwość wystąpienia choroby grypopodobnej.

Objawy przedawkowania alirokumabu

Przeprowadzone badania kliniczne, nie wykazały objawów przedawkowania oraz wpływu na bezpieczeństwo stosowania alirokumabu u pacjentów stosujących produkt w sposób niezgodny ze schematem dawkowania, czyli więcej niż raz na 2 tygodnie.

 

Mechanizm działania alirokumabu

Alirokumab to ludzkie przeciwciało monoklonale klasy IgG1, które wiąże się i hamuje proproteinową konwertazę subtylizyny/keksyny typu 9 (PCSK9). Enzym PCSK9 jest wydzielany przez wątrobę i wiąże się z receptorami lipoprotein o małej gęstości (LDLR) na powierzchni hepatocytów. Tak oznaczone receptory LDLR, ulegają następnie degradacji lizosomalnej w wątrobie.

W rezultacie receptory LDLR nie są zdolne do powrotu do błony komórkowej, toteż zmniejsza się ich wiązanie z LDL-C. Zatem poprzez zahamowanie wiązania się PCSK9 z receptorami LDLR, alirokumab pozwala na większy wychwyt zwrotny LDL-C przez wątrobę i ułatwia jego szybsze usuwanie. Niższe stężenie cholesterolu LDL-C wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem choroby wieńcowej.

Wchłanianie alirokumabu

Po podaniu podskórnym alirokumabu w dawce od 50 do 300 mg następuje jego wchłanianie do krwiobiegu, a maksymalne stężenie osiągane jest po medianie czasu wynoszącej od 3 do 7 dni. Całkowita biodostępność po podaniu podskórnym wynosi 85%. Stan równowagi osiągnięto po podaniu podskórnym od 2 do 3 dawek leku, przy wskaźniku kumulacji wynoszącym do maksymalnie około 2.

Dystrybucja alirokumabu

Po podaniu dożylnym alirokumabu, jego objętość dystrybucji wynosiła od około 0,04 do 0,05 l/kg. Możemy na tej podstawie stwierdzić, dystrybucja alirokumabu odbywa się głównie w układzie krążenia, przy minimalnej dystrybucji pozanaczyniowej.

Metabolizm alirokumabu

Ze względu na to, że alirokumab jest białkiem nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących jego metabolizmu.

Metabolizm przeciwciał monoklonalnych odbywa się głównie przez układ siateczkowo - śródbłonkowy. Na drodze metabolizmu przeciwciała będące z chemicznego punktu widzenia białkami, rozkładane są na małe peptydy (białka) i pojedyncze aminokwasy. 

Wydalanie alirokumabu

Badania nad alirokumabem pozwoliły na zaobserwowanie dwóch faz eliminacji tego leku.

Pierwsza obejmuje sytuację, gdy alirokumab występuje w małym stężeniu. Wówczas jego eliminacja zachodzi, w większości podczas mechanizmu ulegającego wysyceniu wiązania z punktem uchwytu PCSK9.

Druga, gdy alirokumab występuje w dużym stężeniu. Wtedy jego eliminacja, zachodzi  za pośrednictwem nieulegającego wysyceniu szlaku proteolitycznego.

Mediana okresu półtrwania alirokumabu w stanie stacjonarnym wynosiła od 17 do 20 dni, u pacjentów otrzymujących go podskórnie w monoterapii w dawkach od 75 mg do 150 mg co 2 tygodnie. Natomiast, w czasie podawania alirokumabu jednocześnie ze statyną mediana okresu półtrwania skraca się do 12 dni, ponieważ terapia statynami zwiększa produkcję PCSK9.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij