Etosuksymid, Ethosuxymidum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o etosuksymidu

Rok wprowadzenia na rynek
1960
Substancje aktywne
etosuksymid
Działanie etosuksymidu
przeciwdrgawkowe
Postacie etosuksymidu
kapsułki, syrop
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Neurologia, Neurologia dziecięca
Rys historyczny etosuksymidu

Etosuksymid został wprowadzony do leczenia napadów nieświadomości w 1960 r. pod nazwą handlową Zarontin przez podmiot odpowiedzialny Parke-Davis (dzisiejszy Pfizer). Obecnie lek znajduje się na liście leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia.

Wzór sumaryczny etosuksymidu

C7H11NO2

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające etosuksymid

Wskazania do stosowania etosuksymidu

Etosuksymid jest pochodną kwasu bursztynowego. Stosowany jest w pierwotnej padaczce uogólnionej, gdzie mogą pojawiać się typowe i nietypowe napady nieświadomości.

Dawkowanie etosuksymidu

Etosuksymid stosowany jest doustnie w trakcie posiłku. Dawkowanie leku jest zindywidualizowane do potrzeb pacjenta. Stosowana dawka etosuksymidu zależna jest od obrazu klinicznego choroby, indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie oraz ryzyka pojawienia się działań niepożądanych. U dorosłych pacjentów nie należy stosować dawki wyższej niż 30 mg/kilogram masy ciała, natomiast u dzieci maksymalna dawka wynosi 40 mg/kilogram masy ciała. U osób z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku.

Przeciwskazania do stosowania etosuksymidu

Przeciwwskazaniem do stosowania etosuksymidu jest nadwrażliwości na substancję czynną.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania etosuksymidu

Podczas stosowania etosuksymidu należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze schorzeniami wątroby i nerek. Podobne środki ostrożności należy zachować u pacjentów z porfirią.

Szczególna ostrożność powinna być zachowana również u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, także pojawiającymi się w wywiadzie. Stosowanie etosuksymidu może prowadzić do pojawienia się rozdrażnienia, zaburzeń lękowych, pobudzenia, niepokoju, agresji, zmniejszenia koncentracji, a także inne zmian psychicznych.

Podczas terapii etosuksymidem konieczne jest wykonywanie regularnych badań moczu i czynności wątroby. Konieczne jest również badanie krwi, które należy wykonywać regularnie, ponieważ zgłaszane były przypadki dyskrazji. Początkowo należy wykonywać badanie krwi co cztery tygodnie przez pierwszy rok leczenia. Po upływie tego czasu badanie krwi można wykonywać jedynie co pół roku. W momencie kiedy liczba leukocytów spada poniżej 3500/mm3, a poziom granulocytów wynosi mniej niż 25%, należy bezzwłocznie zmniejszyć stosowaną dawkę leku, bądź w ogóle zaprzestać podawania etosuksymidu.

W czasie stosowania etosuksymidu należy obserwować pacjentów także w związku z możliwością wystąpienia uszkodzeń szpiku. U osób z takimi zaburzeniami może pojawić się np. gorączka, krwawienie, a także ból gardła. Pacjent powinien zostać poinformowany o możliwości wystąpienia takich objawów.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek odczynów alergicznych, bądź zmian w badaniach krwi leczenie etosuksymidem powinno zostać przerwane, a leczenie napadów nieświadomości kontynuowane jedynie lekami przeciwdrgawkowymi, które nie należą do tej grupy.

Zmniejszenie dawkowania, a także zaprzestanie stosowania etosuksymidu powinno odbywać się stopniowo. Leku nie wolno odstawiać gwałtownie, ponieważ nagłe przerwanie leczenia może spowodować pojawienie się napadów nieświadomości. Dotyczy to również wprowadzania do terapii i usuwania innego leku działającego przeciwdrgawkowo. Zazwyczaj stopniowe zmniejszanie dawki leku, aż do całkowitego zaprzestania stosowania, powinno odbywać się po upływie około 2 do 3 lat od wystąpienia ostatnich napadów nieświadomości. Zmniejszanie dawki leku trwa około 4 do 8 tygodni. W przypadku dzieci może dojść do tzw. "wyrośnięcia" z dawki leku, ale należy w tym przypadku pilnować, aby zapisy EEG u dzieci były prawidłowe.

Dotychczas przeprowadzone badania nie wykazały jednoznacznego wpływu etosuksymidu na występowanie myśli i zachowań samobójczych. Nie można wykluczyć zwiększonego ryzyka wystąpienia takich zachowań u pacjentów przyjmujących etosuksymid, choć mechanizm zaburzeń nie jest do końca znany. Należy obserwować pacjenta, a w razie wystąpienia takich zachowań należy bezwzględnie włączyć odpowiednie leczenie.

Interakcje etosuksymidu z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko zwiększenia klirensu osoczowego etosuksymidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Zwiększenie lub zmniejszenie stężenie etosuksymidu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Ryzyko wystąpienia objawów psychotycznych lub objawy związanych z przedawkowaniem etosuksymidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Ryzyko wzrostu stężenia fenytoiny w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Ryzyko zwolnienia metabolizmu barbituranów i nasilenia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym nasilenia depresyjnego wpływu leków na ośrodkowy układ nerwowy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Lormetazepam (Lormetazepam) BZD - benzodiazepiny
Medazepam (Medazepam) BZD - benzodiazepiny
Nitrazepam (Nitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Temazepam (Temazepam) BZD - benzodiazepiny
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zopiklon (Zopiclone) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Flunitrazepam (Flunitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Tetrazepam (Tetrazepam) BZD - benzodiazepiny

Interakcje etosuksymidu z alkoholem

W czasie leczenia etosuksymidem należy zaprzestać spożywania alkoholu.

Wpływ etosuksymidu na prowadzenie pojazdów

Etosuksymid może wywierać umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Jednak w niektórych przypadkach może dojść do znacznego zmniejszenia czasu reakcji pacjenta i obniżenia koncentracji, co uniemożliwia obsługę maszyn i prowadzenie pojazdów. Takie działanie zwiększa się szczególnie przy jednoczesnym spożywaniu alkoholu. Pacjent powinien być poinformowany na początku leczenia o konieczności zaprzestania prowadzenia pojazdów, a także obsługi maszyn, choć ostateczna decyzja należy do lekarza prowadzącego i zależy ona od reakcji pacjenta na lek oraz stosowanej dawki etosuksymidu.

Wpływ etosuksymidu na ciążę

Pacjentki w wieku rozrodczym przed rozpoczęciem leczenia etosuksymidem powinny zostać poinformowane o konieczności konsultacji z lekarzem w przypadku stwierdzenia ciąży. Etosuksymid przenika przez łożysko, a zaobserwowano związek pomiędzy stosowaniem leków przeciwdrgawkowych, a występowaniem u noworodków wad wrodzonych. Ryzyko to zwiększa się w momencie stosowanie leczenia skojarzonego, dlatego też u kobiet w ciąży zalecane jest stosowanie jednego leku przeciwdrgawkowego. Z kolei przerwanie leczenia niesie ze sobą jeszcze większe ryzyko dla matki i płodu, aniżeli stosowanie zmniejszonych dawek leku. U kobiet w ciąży zalecane jest regularne monitorowanie stężenia etosuksymidu we krwi. Nie wolno samemu odstawiać leku, ponieważ nagłe jego odstawienie, bądź zmniejszenie dawki może doprowadzić do wystąpienia napadów drgawkowych, co może mieć niekorzystny wpływ zarówno dla matki, jak i dla dziecka.

W okresie planowania ciąży, bądź już w okresie ciąży należy badać poziom kwasu foliowego, a jeżeli jest to konieczne, należy suplementować kwas foliowy.

W ostatnim okresie ciąży można stosować również witaminę K, co może zapobiec wystąpieniu zagrażających noworodkowi krwotoków związanych z niedoborem tej witaminy.

Wpływ etosuksymidu na laktację

Etosuksymid przenika do mleka kobiecego, gdzie jego stężenie może wynieść ok. 90% stężenia leku w osoczu matki. Noworodki wydalają etosuksymid prawidłowo, jednak decyzja dotycząca zaprzestania karmienia piersią podczas leczenia powinna zostać skonsultowana z lekarzem.

Skutki uboczne

euforia
zaburzenia snu
senność
ból głowy
zawroty głowy
zmęczenie
ataksja
poirytowanie
nadaktywność psychoruchowa
nadmierne owłosienie
niepokój
niestrawność
nudności
pobudzenie
pokrzywka
porfiria
reakcje alergiczne
świąd
trombocytopenia
wymioty
wysypka
zaburzenia koncentracji
zaburzenia żołądkowo-jelitowe
agresja
zespół Stevensa-Johnsona
biegunka
zwiększone libido
pancytopenia
niedokrwistość aplastyczna
zmniejszenie masy ciała
zaburzenia czynności nerek
światłowstręt
czkawka
eozynofilia
obrzęk języka
zmniejszenie apetytu
agranulocytoza
krwawienia z pochwy
leukopenia
liszaj rumieniowaty
odbarwienie skóry
rozdrażnienie
stany lękowe
zmiany aktywności enzymów wątrobowych
twardzina

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania etosuksymidu

W przypadku przedawkowania etosuksymidu należy brać pod uwagę możliwość zamierzonego przyjęcia za dużej dawki leku np. w celach samobójczych. Objawy przedawkowania nasilają się przy jednoczesnym spożywaniu alkoholu bądź przyjmowaniu leków, które działają na ośrodkowy układ nerwowy. Przedawkowanie etosuksymidu może prowadzić do nasilenia takich objawów jak stany depresji bądź pobudzenia, letarg, zmęczenie, czasem może pojawić się poirytowanie. Dodatkowo mogą wystąpić nudności, wymioty, zahamowanie ośrodkowego układu nerwowego, a także śpiączka oraz zaburzenia oddychania.

Mechanizm działania etosuksymidu

Etosuksymid blokuje napięciowozależne kanały wapniowe typu T, których otwarcie powoduje napływ jonów wapniowych do komórki. Jony wapnia biorą udział m.in. w skurczu mięśni, uwalnianiu neurotransmiterów i hormonów oraz wpływają na ekspresję genów czy podziały komórkowe. Lek działa hamująco na neurony wzgórzowe oraz prawdopodobnie pobudza obwody wzgórzowo-korowe. Etosuksymid jest skuteczny w terapii napadów nieświadomości, natomiast nie wpływa na inne rodzaje napadów.

Wchłanianie etosuksymidu

Etosuksymid wchłania się z przewodu pokarmowego szybko i całkowicie. Stężenie maksymalne leku w osoczu osiągane jest po 1-4 h po podaniu.

Dystrybucja etosuksymidu

Etosuksymid wiąże się w ilości mniej niż 10% z białkami osocza.

Metabolizm etosuksymidu

Etosuksymid metabolizowany jest w wątrobie do nieczynnych metabolitów.

Wydalanie etosuksymidu

Etosuksymid wydalany jest wraz z moczem, głównie w postaci nieczynnych metabolitów. Jednak około 20% podanej dawki leku wydalana jest w postaci niezmienionej. Okres półtrwania leku w osoczu wynosi 48-60 h u osób dorosłych oraz 16–58 h u dzieci.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij