Empagliflozyna, Empagliflozinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o empagliflozynie

Rok wprowadzenia na rynek
2014
Substancje aktywne
empagliflozyna
Działanie empagliflozyny
moczopędne (diuretyczne) (zwiększa objętość wydalanego moczu), przeciwcukrzycowe (hipoglikemizujące; zmniejsza stężenie glukozy we krwi), obniża ciśnienie tętnicze krwi
Postacie empagliflozyny
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ moczowy, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Diabetologia, Kardiologia
Rys historyczny empagliflozyny

Pierwszy lek z grupy substancji blokujących ko-transporter sodowo -glukozowy (SGLT) został wyizolowany z kory jabłoni w 1835 roku. Był to florizin, który ze względu na działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego oraz brak selektywności wobec poszczególnych typów SGLT nie został dopuszczony do lecznictwa. W latach XX prowadzono dalsze badania nad substancjami leczniczymi z grupy inhibitorów SGLT.

W maju 2014 roku empagliflozyna została zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków (EMA, European Medicines Agency) i wprowadzona na rynek europejski przez firmy farmaceutyczne Boehringer Ingelheim International GMBH oraz Bayer Pharma AG. W sierpniu tego samego roku pozytywną opinię na temat substancji leczniczej wydała Agencja Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration). Podmiotem odpowiedzialnym na rynku amerykańskim została firma Boehringer Ingelheim Pharms. W 2014 roku empagliflozynę zatwierdził PMDA Japan, a w 2015 roku Szwajcarska Agencja Produktów Leczniczych Swissmedic. W 2020 roku Agencja Żywności i Leków dopuściła do użytku lek będący połączeniem trzech substancji przeciwcukrzycowych: empagliflozyny, metforminy i linagliptyny.

Wzór sumaryczny empagliflozyny

C23H27ClO7

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające empagliflozynę

Wskazania do stosowania empagliflozyny

Empagliflozyna to lek przeciwcukrzycowy którego mechanizm działania polega na hamowaniu wchłaniania zwrotnego glukozy w nerkach na skutek blokowania ko-transportera sodowo/glukozowego typu 2 (SGLT2).

Wskazaniem do stosowania empagliflozyny jest terapia cukrzycy typu II u osób dorosłych. Lek należy zażywać w połączeniu z odpowiednio dobraną dietą oraz aktywnością fizyczną. Empagliflozynę można stosować w monoterapii bądź w połączeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Dawkowanie empagliflozyny

Empagliflozynę stosuje się doustnie w postaci tabletek powlekanych. Lek można zażywać niezależnie od posiłków, raz na dobę. Dawkę leku można stopniowo zwiększać, aż do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 25 mg empagliflozyny.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby). Ciężkie zaburzenia pracy wątroby zwiększają ekspozycję organizmu na lek i podnoszą ryzyko wystąpienia działań niepożądanych empagliflozyny. Zaburzenia czynności nerek zmniejszają skuteczność leku. Podczas leczenia empagliflozyną konieczne jest kontrolowanie współczynnika filtracji kłębuszkowej. Przy wartościach eGFR 60ml/min/1,73m2 nie ma potrzeby modyfikowania dawki leku. Wartość eGFR poniżej 60ml/min/1,73m2 jest wskazaniem do zmniejszenia dawki empagliflozyny. Wartość współczynnika filtracji kłębuszkowej poniżej 45ml/min/1,73m2 obliguje do przerwania terapii lekiem.

Nie zbadano bezpieczeństwa terapii empagliflozyną u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Nie jest konieczne modyfikowanie dawki leku u osób w podeszłym wieku.

Przeciwskazania do stosowania empagliflozyny

Empagliflozyny nie mogą zażywać osoby nadwrażliwe na tę substancję czynną.

Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek oraz u osób dializowanych, ze względu na obniżoną skuteczność empagliflozyny.

Należy przerwać terapię empagliflozyną u pacjentów z utrzymującym się współczynnikiem filtracji kłębuszkowej poniżej wartości  45ml/min/1,73m2.

Lek nie jest przeznaczony dla pacjentów z cukrzycą typu I.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania empagliflozyny

Empagliflozyna może zmniejszać ciśnienie tętnicze krwi, co wynika z nasilenia diurezy osmotycznej podczas terapii lekiem. Należy zachować ostrożność u pacjentów z obecnością epizodów niedociśnienia w wywiadzie oraz u pacjentów w podeszłym wieku. 

Podczas leczenia empagliflozyną dochodzi do zwiększonej utraty płynów. W połączeniu z zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego (biegunka, wymioty) może to prowadzić do odwodnienia organizmu. W takich przypadkach należy kontrolować stężenie elektrolitów i w razie konieczności zmodyfikować dawkowanie empagliflozyny. 

Miejscem działania empagliflozyny są nerki. Przed rozpoczęciem terapii oraz w trakcie jej trwania należy okresowo badać czynność nerek. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów stosujących jednocześnie inne leki obciążające nerki. 

Podczas terapii empagliflozyną występowały przypadki cukrzycowej kwasicy ketonowej. Jest to stan bezpośrednio zagrażający życiu. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli u chorego wystąpią następujące objawy: ból brzucha, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, jadłowstręt, silne pragnienie, senność, stany splątania, zmęczenie. Do wystąpienia cukrzycowej kwasicy ketonowej predysponują pewne czynniki- niskie stężenie peptydu C w organizmie leczonego pacjenta, wcześniejszy epizod kwasicy po leczeniu inną substancją leczniczą z grupy inhibitorów SGLT, zapalenie trzustki, cukrzyca typu LADA (latent autoimmune diabetes in adult).

Podczas przyjmowania empagliflozyny, tak jak w przypadku innych leków przeciwcukrzycowych należy dbać o stopy aby zapobiec występowaniu tak zwanej stopy cukrzycowej. Zgłaszano przypadki amputacji palucha podczas terapii empagliflozyną.

Interakcje empagliflozyny z innymi substancjami czynnymi

wzrost ryzyka hipoglikemii
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Akarboza (Acarbose) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy
Albiglutyd (Albiglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Awanafil (Avanafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Flunaryzyna (Flunarizine) inne substancje działające na układ nerwowy
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas tolfenamowy (Tolfenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Salicylan metylu (Methyl salicylate) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Siarczan magnezu (Sól gorzka) (Magnesium sulphate) związki magnezu
Trimebutyna (Trimebutine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
wzrost skuteczności leków w połączeniu z empagliflozyną
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
nasilenie diuretycznego działania empagliflozyny
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
nasilenie działań niepożądanych leków
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Paklitaksel (Paclitaxel) taksoidy
Papaweryna (Papaverine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
nasilenie moczopędnego działania leków przez empagliflozynę
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tolwaptan (Tolvaptan) waptany - antagoniści receptora wazopresyny
Cytrynian potasu (Potassium citrate) związki potasu
Amilorid (Amiloride) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
osłabienie hipoglikemizującego działania empagliflozyny
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Lewotyroksyna (Levothyroxine (sodium)) hormony tarczycy
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Norgestimat (Norgestimate) progesteron i gestageny
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Pseudoefedryna (Pseudoephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
wzrost skuteczności działania empagliflozyny
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Kwas salicylowy (Salicylic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ofloksacyna (Ofloxacin) fluorochinolony
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Salicylan choliny (Choline salicylate) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
zwiększone ryzyko wystąpienia niewydolności nerek, niedociśnienia i hiperkaliemii
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
zwiększone ryzyko hiperglikemii
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI

Interakcje empagliflozyny z pożywieniem

Posiłki wysokokaloryczne i bogate w tłuszcz w niewielkim stopniu zmniejszają ekspozycję na empagliflozynę, jednak nie jest to fakt istotny pod względem klinicznym.

Interakcje empagliflozyny z alkoholem

Alkohol nasila hipotensyjne (obniżające ciśnienie tętnicze) działanie empagliflozyny.

Wpływ empagliflozyny na prowadzenie pojazdów

Empagliflozyna wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym samochodów. Lek może stać się przyczyną hipoglikemii, która charakteryzuje się wystąpieniem zawrotów głowy, zaburzeniami widzenia, a nawet utratą przytomności pacjenta. Ryzyko hipoglikemii wzrasta podczas terapii łączonej empagliflozyny i innych leków przeciwcukrzycowych.

Inne rodzaje interakcji

Empagliflozyna wpływa na wyniki badań poziomu lipidów we krwi, powodując często wzrost ich stężenia. Terapia lekiem może skutkować zwiększeniem wartości hematokrytu oraz podniesieniem stężenia kreatyniny we krwi. Empagliflozyna może zmniejszać współczynnik filtracji kłębuszkowej.

Pacjenci przyjmujący lek będą mieć dodatni wynik testu na obecność glukozy w moczu. Wynika to z mechanizmu działania leku.

Połączenie oleju rybnego i empagliflozyny może zwiększyć ryzyko hipoglikemii.

Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum osłabia efektywność terapeutyczną empagliflozyny.

Wpływ empagliflozyny na ciążę

Brak jest badań dotyczących wpływu empagliflozyny na płody ludzkie. Wiadomo że lek przenika w niewielkim stopniu przez barierę łożyskową w III trymestrze ciąży. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych nie wykazały teratogenności leku, jednak empagliflozyna w dawkach toksycznych powodowała wygięcie się kości kończyn płodów zwierzęcych oraz zwiększoną liczbę poronień. Dodatkowo wykazano poszerzenie kanalików nerkowych u potomstwa zwierząt przyjmujących empagliflozynę, miało ono jednak charakter przemijający. Empagliflozyna nie jest wskazana dla kobiet ciężarnych.

Wpływ empagliflozyny na laktację

Brak jest badań wśród ludzi określających przenikanie empagliflozyny do mleka matek karmiących. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały przenikanie leku do mleka, stąd empagliflozyna ze względów bezpieczeństwa nie jest wskazana w okresie karmienia piersią.

Wpływ empagliflozyny na płodność

Brak jest badań opisujących wpływ empagliflozyny na płodność u ludzi. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych nie wykazały toksycznego wpływu na płodność i procesy reprodukcyjne w dawkach odpowiadających dawkom zwykle stosowanym u ludzi. Podanie empagliflozyny w dawkach toksycznych dla zwierząt powodowało zwiększoną umieralność zarodków i płodów oraz wygięcie kości kończyn płodów.

Skutki uboczne

hipoglikemia
ogólna wysypka
pragnienie
świąd
częste oddawanie moczu
kandydoza pochwy
zapalenie pochwy
zakażenia dróg moczowych
zapalenie sromu
zwiększone stężenie lipidów (trójglicerydy, cholesterol)
pokrzywka
zwiększenie poziomu kreatyniny we krwi
dyzuria
niedobór płynów
zwiększony hematokryt
Cukrzycowa kwasica ketonowa
obrzęk naczynioruchowy

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania empagliflozyny

Po podaniu dawki 800 mg empagliflozyny zdrowym osobom nie obserwowano toksycznego działania leku na organizm. Jest to dawka przekraczająca ponad 30 razy wartość maksymalnej zalecanej dawki dobowej.

Długoterminowe podawanie empagliflozyny psom i szczurom w dawkach toksycznych (10-krotnie wyższe dawki od dawki klinicznej) skutkowało zaburzeniami równowagi elektrolitowej zwierząt, odwodnieniem, biegunką, wielomoczem i glukozurią (obecność glukozy w moczu) oraz zmianami w nerkach (mineralizacja kanalików i miedniczek nerkowych).

Mechanizm działania empagliflozyny

Empagliflozyna jest lekiem przeciwcukrzycowym, którego mechanizm działania wynika z odwracalnego oraz selektywnego blokowania ko-transportera SGLT2 (sodowo-glukozowego) w kanalikach proksymalnych nerek. Kotransporter sodowo-glukozowy-2 odpowiada za wchłanianie zwrotne glukozy w nerkach. Umożliwia aktywny transport jonów sodowych i glukozy. Hamowanie SGLT2 jest przyczyną obniżonego stężenia glukozy we krwi oraz wzrostem jej stężenia w moczu. Empagliflozyna powoduje zwiększoną eliminację sodu wraz z moczem, co prowadzi do nasilenia diurezy i spadku objętości wewnątrznaczyniowej pacjenta. Wiąże się to z obniżeniem ciśnienia krwi. Empagliflozyna wywiera korzystny wpływ na mięsień sercowy oraz układ krążenia, ale mechanizm jej działania w tym przypadku nie został do końca wyjaśniony. Najprawdopodobniej lek hamuje działanie pompy Na + / H + (NHE 1) w mięśniu sercowym oraz zmniejsza obciążenie wstępne serca poprzez działanie moczopędne. Ponad to empagliflozyna zapobiega włóknieniu mięśnia sercowego i hamuje powstawanie adipokin prozapalnych. Pozytywny wpływ na pacjentów z chorobami układu krążenia wywiera spadek masy ciała podczas zażywania leku. Eliminacja glukozy wraz z moczem zmniejsza ilość przyswajanych dziennie kalorii i skutkuje utratą wagi.

Wchłanianie empagliflozyny

Lek charakteryzuje się szybkim wchłanianiem z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie empagliflozyny w osoczu krwi pojawia się po około 1,5 godziny od zażycia leku. Cmax po podaniu dawki 25 mg wynosi 687  nmol /l. Posiłki wysokokaloryczne i bogate w tłuszcz w niewielkim stopniu zmniejszają ekspozycję na empagliflozynę, jednak nie jest to fakt istotny pod względem klinicznym.

Dystrybucja epagliflozyny

Stopień wiązania empagliflozyny z białkami osocza wynosi około 86,2%. Lek charakteryzuje się pozorną objętością dystrybucji w stanie stacjonarnym rzędu 73,8 litrów. Badania farmakokinetyki empagliflozyny znakowanej izotopowo wykazały przenikanie substancji leczniczej do erytrocytów (37%).

Metabolizm empagliflozyny

Przemiany metaboliczne empagliflozyny zachodzą przy udziale enzymów: urydyno-5'-difosfo-glukuronylotransferazy UGT2B7, UGT1A3, UGT1A8 i UGT1A9. Biotransformacja leku polega na reakcjach glukuronidacji i prowadzi do wytworzenia  koniugatów kwasu glukuronowego ( 2-O-, 3-O- i 6-O-glukuronidów).

Wydalanie empagliflozyny

Empagliflozyna jest eliminowana z organizmu wraz z moczem i kałem (w kale głównie jako związek macierzysty, w moczu związek macierzysty stanowi około 50% ilości). Pozorny okres półtrwania leku w końcowej fazie eliminacji wynosi około 12,4 godziny.

Klirens empagliflozyny po podaniu doustnym wynosi 10,6 l/godz. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij