Eltrombopag, Eltrombopagum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o eltrombopagu

Rok wprowadzenia na rynek
2008
Substancje aktywne
eltrombopag
Działanie eltrombopagu
przeciwkrwotoczne
Postacie eltrombopagu
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew
Specjalności medyczne
Hematologia
Rys historyczny eltrombopagu

Amerykańska instytucja US FDA (Food And Drug Administration, Agencja Żywności i Leków) zatwierdziła w 2008 roku wprowadzenie eltrombopagu na rynek USA przez podmiot odpowiedzialny GLAXOSMITHKLINE LLC.

Wzór sumaryczny eltrombopagu

C25H22N4O4

Spis treści

Wskazania do stosowania eltrombopagu

Eltrombopag wskazany jest u dzieci od 1 roku życia i dorosłych w leczeniu przewlekłej pierwotnej małopłytkowości immunologicznej (ITP ang. immune idiopathic thrombocytopenic purpura), u ktorych nie ma wystarczających efektów leczenia innymi metodami. 

Kolejnym zastosowaniem eltrombopagu jest leczenie dorosłych cierpiących na nabytą ciężką postać niedokrwistości aplastycznej (SAA ang. severe aplastic anemia), u których wytworzyła się oporność na wcześniej stosowane leczenie immunosupresyjne lub którzy nie są odpowiednimi kandydatami do transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych po wcześniej przebytym intensywnym leczeniu.

Lek wskazany jest również w leczeniu małopłytkowości u osób dorosłych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, u których uniemożliwia ona podjęcie lub kontynuację optymalnej terapii opartej na interferonie.

Dawkowanie eltrombopagu

Dawkowanie ustalane jest indywidualnie w zależności od liczby płytek krwi, wyłącznie przez doświadczonych lekarzy w dziedzinie hematologii lub leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Dawka zwykle stosowana to 25 mg do 75 mg raz na dobę.

Lek należy podawać 2 godziny przed lub 4 godziny po posiłku bogatym w wapń (produkty mleczne) lub jednocześnie z posiłkiem o niskiej zawartości wapnia. Z takim samym odstępem czasu należy przyjmować eltrombopag w przypadku stosowania leków zobojętniających kwasy żołądkowe i suplementy zawierające jony wielowartościowe (żelazo, wapń, magnez, glin, cynk, selen).

Przeciwskazania do stosowania eltrombopagu

Przeciwwskazaniem do stosowania eltrombopagu jest uczulenie na ten lek.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania eltrombopagu

Stosowanie eltrombopagu może wpływać negatywnie na pracę wątroby, w tym powodować niewydolność oraz ciężką hepatotoksyczność. Pacjenci chorzy na zapalenie wątroby typu C (WZW C) i przyjmujący jednocześnie eltrombopag oraz interferon są szczególnie narażeni na wystąpienie działań niepożądanych takich jak:  dekompensacja pracy wątroby, która  może  prowadzić do zgonu  oraz incydenty  zakrzepowe lub zakrzepowo-zatorowe obejmujące zdarzenia żylne i tętnicze - głównie zakrzepica żyły wrotnej. Z tego powodu eltrombopag nie powinien być stosowany u pacjentów z pierwotną małopłytkowością immunologiczną i zaburzeniami czynności wątroby, chyba że potencjalne korzyści przewyższają ryzyko wystąpienia zakrzepicy.

Jeżeli przerwie się stosowanie eltrombopagu to ilości płytek krwi spada w ciągu 2 tygodni do ilości sprzed leczenia i może dojść do krwawienia. Dlatego zaleca się po przerwaniu leczenia eltrombopagiem kontynuować leczenie zgodnie z nowymi wytycznymi.

W trakcie leczenia należy regularnie badać wzrok w celu jak najszybszego wykrycia zaćmy, gdyż w badaniach u 8% pacjentów  doszło do jej powstania. Lek może powodować krwawienia przedsiatkówkowe oraz podsiatkówkowe.

U pacjentów z pierwotną małopłytkowością immunologiczną oraz zakażonych WZW typu C może dojść do wydłużenia odcinka QT. Podłoże tego zjawiska nie jest poznane.

Pacjenci, u których będzie podjęte leczenie eltrombopagiem oraz którzy przeszli wcześniej leczenie silnymi lekami immunosupresyjnymi powinni mieć wykonane badanie szpiku kostnego z aspiracją materiału do badań cytogenetycznych. Następnie badanie należy powtórzyć po 3 i 6 miesiącach od rozpoczęcia leczenia.

Kolejnym badaniem jakie należy wykonać przed rozpoczęciem leczenia jest rozmaz krwi obwodowej z oznaczeniem wszystkich typów białych krwinek. Należy  je powtarzać co miesiąc. Jeżeli zaobserwuje się nowe lub postępujące nieprawidłowości morfologiczne lub cytopenię, należy przerwać leczenie i wykonać biopsję szpiku z barwieniem w celu określenia włóknienia. 

Eltrombopag może przyczyniać się do progresji zespołów mielodysplastycznych (MDS) i powstania ostrej białaczki szpikowej (AMI). Należy wykonać biopsję szpiku kostnego osobom w wieku powyżej 60 roku życia, u których zaobserwowano wzrost ilości komórek blastycznych we krwi obwodowej.

Interakcje eltrombopagu z innymi substancjami czynnymi

Eltrombopag zwiększa stężenie leków będących inhibitorami reduktazy HMG-CoA.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Prawastatyna (Pravastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Eltrombopag powoduje wzrost stężenia boceprewiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Cyklosporyna zmniejsza stężenie eltrombopagu. Leki te są inhibitorami BCRP - białka oporności lepiej w raku piersi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Eltrombopag helatuje wielowartościowe kationy i dochodzi do zmniejszenia jego stężenia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Octanowinian glinu (Aluminium acetotartrate) środki o różnym działaniu stosowane miejscowo w przypadku ran, stłuczeń (antyseptyczne, dezynfekujące, przeciwwysiękowe, przyśpieszające gojenie ran)
Węglan magnezu (Magnesium carbonate) związki magnezu
Lopinawir i rytonawir zmniejszają stężenie eltrombopagu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lopinawir (Lopinavir) inhibitory proteazy HIV
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Eltrombopag jest inhibitorem transportera OATP1B1 oraz BCRP i wpływa na substraty tych enzymów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Fluwoksamina hamuje enzymy CYP1A2 oraz CYP2C8 i zwiększa stężenie eltrombopagu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Ryfampicyna indukuje enzymy CYP1A2 oraz CYP2C8 i zmniejsza stężenie eltrombopagu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE

Interakcje eltrombopagu z pożywieniem

Równoczesne podawanie eltrombopagu z pokarmem bogatym w wapń (produkty mleczne) zmniejsza wchłanianie tego leku.

Wpływ eltrombopagu na prowadzenie pojazdów

Eltrombopag może powodować zawroty głowy, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Wpływ eltrombopagu na ciążę

Brak jest wystarczających danych na temat wpływu eltrombopagu na przebieg ciąży u ludzi. Lek ten wpływa na ciążę u szczurów.

Należy stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie leczenia.

Wpływ eltrombopagu na laktację

Nie ma wystarczających badań na temat przenikania eltrombopagu do mleka kobiecego. Nie należy karmić piersią w trakcie leczenia.

Wpływ eltrombopagu na płodność

Nie wykazano wpływu eltrombopagu na płodność samic i samców szczurów. Nie ma pewności, czy lek wpływa na płodność u ludzi.

Skutki uboczne

bezsenność
niedokrwistość
brak łaknienia
zakażenia górnych dróg oddechowych
zapalenie gardła
biegunka
bóle pleców
bóle mięśniowe
depresja
hiperbilirubinemia
hiperglikemia
kaszel
limfopenia
łysienie
bóle kości
niepokój
nudności
ból zęba
owrzodzenie jamy ustnej
parestezje
bóle mięśniowo-szkieletowe
pobudzenie
zespół suchego oka
utrata masy ciała
wysypka
zaburzenia czynności wątroby
zaburzenia snu
zawroty głowy
niedokrwistość hemolityczna
gorączka
wzrost stężenia aminotransferazy alaninowej
krwotok miesiączkowy
stan splątania
wzrost stężenia aminotransferazy asparaginowej
Zaburzenia uwagi
nieżyt nosa
bóle brzucha
migrena
osłabienie mięśni
płacz
senność
tachykardia
cholestaza
zawał serca
hipokaliemia
wybroczyny
zespół bezdechu sennego
apatia
Opryszczka
ból ucha
uderzenia gorąca
jadłowstręt
zmiany w pigmentacji skóry
grypa
złuszczanie skóry
migrenowe bóle głowy
zakrzepica żył głębokich
zimne poty
nadmierna potliwość
zatorowość

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania eltrombopagu

Po przedawkowaniu eltrombopagu dochodzi do nadmiernego  zwiększenia poziomu płytek krwi i następnie do powikłań zatorowych i zatorowo-zakrzepowych.

Mechanizm działania eltrombopagu

Eltrombopag jest agonistą receptora TPO (trombopoetyny) oddziałowując na  przezbłonową domenę tego receptora. W ten sposób inicjuje kaskady sygnałowe podobne do ludzkiego TPO i powoduje indukowanie oraz różnicowanie komórek progenitorowych w szpiku kostnym.

Wchłanianie eltrombopagu

Eltrombopag w postaci zawiesiny po podaniu doustnym wchłania się w ponad 50% z przewodu pokarmowego (lepiej niż tabletki). Stężenie maksymalne osiąga w surowicy po 2-6 godzinach.

Dystrybucja eltrombopagu

W 99,9% lek wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminą.

Metabolizm eltrombopagu

Eltrombopag metabolizowany jest  w wątrobie głównie przez rozszczepianie (przez bakterie w dolnym odcinku przewodu pokarmowego), utlenianie (przez CYP1A2, CYP2C8) i sprzęganie z kwasem glukuronowym (przez UGT1A1, UGT1A3), glutationem i cysteiną.

Wydalanie eltrombopagu

Niezmieniona i zmetabolizowana forma eltrombopagu wydalana jest głównie z kałem. 31% metabolitów wydalane jest z moczem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij