Elotuzumab, Elotuzumabum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o elotuzumabie

Rok wprowadzenia na rynek
2015
Substancje aktywne
elotuzumab
Działanie elotuzumabu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie elotuzumabu
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew
Specjalności medyczne
Hematologia, Onkologia kliniczna
Rys historyczny elotuzumabu

Elotuzumab został zatwierdzony do użytku medycznego przez Agencję Żywności i Leków (FDA) w Stanach Zjednoczonych dnia 30 listopada 2015 roku. Z kolei Europejska Agencja Leków (EMA) wydała taką zgodę dnia 6 czerwca 2016 roku. W obu przypadkach podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie substancji czynnej na rynek farmaceutyczny była firma Bristol-Myers Squibb.

Wzór sumaryczny elotuzumabu

C6476H9982N1714O2016S42

Spis treści

Wskazania do stosowania elotuzumabu

Elotuzumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym IgG wskazanym w połączeniu z deksametazonem oraz lenalidomidem lub pomalidomidem, w celu leczenia pacjentów ze szpiczakiem mnogim.

Dawkowanie elotuzumabu

Elotuzumab podawany jest dożylnie.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest rodzaju terapii (to znaczy z jakim lekiem skojarzony jest elotuzumab) oraz od masy ciała pacjenta.

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: od 10 mg/kg masy ciała do 20 mg/kg masy ciała.

Przeciwskazania do stosowania elotuzumabu

Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na elotuzumab.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania elotuzumabu

W czasie terapii substancją czynną, liczba zakażeń wśród pacjentów ze szpiczakiem mnogim, była większa w porównaniu do grupy kontrolnej. Zaleca się obserwację chorych i wdrożenie odpowiedniego leczenia. 

W czasie leczenia zaleca się kontrolę pacjentów w kierunku wykrycia rozwoju wtórnych złośliwych nowotworów pierwotnych.

U pacjentów leczonych elotuzumabem obserwowano reakcje związane z podaniem wlewu. W związku z tym zalecana jest premedykacja z deksametazonu, antagonisty receptora H1, antagonisty receptora H2 oraz paracetamolu.

Jeśli reakcje związane z podaniem wlewu są umiarkowane, wówczas nie trzeba przerywać terapii substancją czynną. Należy jedynie zmniejszyć szybkość wlewu, a chorego pozostawić pod obserwacją.

Jeśli reakcje związane z podaniem wlewu są ciężkie, wówczas zaleca się zakończenie terapii i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Interakcje elotuzumabu z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie substancji powoduje obniżenie odporności organizmu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Jednoczesne stosowanie substancji powoduje obniżenie odporności organizmu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Certolizumab pegol (Certolizumab pegol) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Jednoczesne stosowanie substancji powoduje obniżenie odporności organizmu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etanercept (Etanercept) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Jednoczesne stosowanie substancji powoduje obniżenie odporności organizmu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fingolimod (Fingolimod) inne leki immunosupresyjne
Jednoczesne stosowanie substancji powoduje obniżenie odporności organizmu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Golimumab (Golimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwreumatyczne
Jednoczesne stosowanie substancji powoduje obniżenie odporności organizmu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Infliksymab (Infliximab) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Jednoczesne stosowanie substancji powoduje obniżenie odporności organizmu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Leflunomid (Leflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Jednoczesne stosowanie substancji powoduje obniżenie odporności organizmu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Natalizumab (Natalizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Jednoczesne stosowanie substancji powoduje obniżenie odporności organizmu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może prowadzić do zaburzenia przewodzenia impulsów w obszarze nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Iksazomib (Ixazomib) inne leki przeciwnowotworowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może prowadzić do zaburzenia przewodzenia impulsów w obszarze nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dinutuksymab beta (Dinutuximab beta) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Jednoczesne stosowanie substancji powoduje obniżenie odporności organizmu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alemtuzumab (Alemtuzumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Jednoczesne stosowanie substancji powoduje obniżenie odporności organizmu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Azatiopryna (Azathioprine) inne leki immunosupresyjne
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może prowadzić do zaburzenia przewodzenia impulsów w obszarze nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Jednoczesne stosowanie substancji powoduje obniżenie odporności organizmu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kanakinumab (Canakinumab) inhibitory interleukiny
Jednoczesne stosowanie substancji powoduje obniżenie odporności organizmu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kladrybina (Cladribine) antymetabolity, analogi puryn
Jednoczesne stosowanie substancji powoduje obniżenie odporności organizmu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klofarabina (Clofarabine) antymetabolity, analogi puryn
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może prowadzić do zaburzenia przewodzenia impulsów w obszarze nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pomalidomid (Pomalidomide) inne leki immunosupresyjne
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może prowadzić do zaburzenia przewodzenia impulsów w obszarze nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ponatynib (Ponatinib) inhibitory kinazy białkowej
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może prowadzić do obniżenia liczby krwinek czerwonych, białych, a także płytek krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może prowadzić do zaburzenia przewodzenia impulsów w obszarze nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Trabektedyna (Trabectedin) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może prowadzić do zaburzenia przewodzenia impulsów w obszarze nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może prowadzić do zaburzenia przewodzenia impulsów w obszarze nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może prowadzić do zaburzenia przewodzenia impulsów w obszarze nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dapson (Dapsone) inne leki przeciwbakteryjne
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może prowadzić do zaburzenia przewodzenia impulsów w obszarze nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Stawudyna (Stavudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może prowadzić do zaburzenia przewodzenia impulsów w obszarze nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Erybulina (Eribulin) inne leki przeciwnowotworowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może prowadzić do zaburzenia przewodzenia impulsów w obszarze nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etambutol (Ethambutol) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może prowadzić do zaburzenia przewodzenia impulsów w obszarze nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może prowadzić do zaburzenia przewodzenia impulsów w obszarze nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może prowadzić do zaburzenia przewodzenia impulsów w obszarze nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewodopa (Levodopa) DOPA i pochodne
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może prowadzić do zaburzenia przewodzenia impulsów w obszarze nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może prowadzić do zaburzenia przewodzenia impulsów w obszarze nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Paklitaksel (Paclitaxel) taksoidy

Wpływ elotuzumabu na prowadzenie pojazdów

Substancja czynna nie powoduje objawów wpływających na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli jednak u pacjenta wystąpią reakcje związane z podaniem wlewu, wówczas należy poinformować chorego, aby zachował ostrożność w czasie wykonywania tych czynności. 

Inne rodzaje interakcji

W związku z tym, że elotuzumab może być wykrywany w czasie oznaczania białek surowicy metodą elektroforezy i immunofiksacji, może fałszować wyniki dotyczące etapu choroby u pacjentów z białkiem szpiczakowym klasy IgG typu kappa.

Wpływ elotuzumabu na ciążę

Brak danych klinicznych oraz związanych z badaniami na zwierzętach dotyczących stosowania substancji czynnej w okresie ciąży. Stosowanie elotuzumabu w ciąży jest przeciwwskazane.

Wpływ elotuzumabu na laktację

Substancja czynna nie jest obecna w mleku kobiecym. W związku tym, że zgodnie ze wskazaniami związek stosowany jest w połączeniu z lenalidomidem lub pomalidomidem, nie zaleca się jego stosowania w okresie laktacji.

Wpływ elotuzumabu na płodność

Brak danych klinicznych oraz związanych z badaniami na zwierzętach dotyczących płodności podczas stosowania elotuzumabu.

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie dożylne: zapalenie płuc, półpasiec, zapalenie górnych dróg oddechowych, limfopenia, leukopenia, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, reakcja anafilaktyczna, nadwrażliwość, zmiany nastroju, ból głowy, niedoczulica, zakrzepica żył głębokich, kaszel, ból w jamie ustno-gardłowej, biegunka, nocne poty, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, gorączka, zmniejszenie masy ciała, reakcja na wlew.

Objawy przedawkowania elotuzumabu

W badaniach klinicznych zaobserwowano jeden przypadek przedawkowania substancji czynnej. Przedawkowanie nie spowodowało u pacjenta dodatkowych objawów niepożądanych. 

Mechanizm działania elotuzumabu

Elotuzumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym IgG, które jest specyficznie ukierunkowane na białko SLAMF7. Białko SLAMF7 ulega ekspresji na komórkach szpiczaka niezależnie od nieprawidłowości cytogenetycznych. Ekspresja białka SLAMF7 jest również obserwowana między innymi w komórkach NK, komórkach plazmatycznych, a na niższych poziomach w określonych podzbiorach komórek odpornościowych. Mechanizm działania elotuzumabu polega na tym, że związek aktywuje w sposób bezpośredni komórki NK poprzez szlak SLAMF7 i receptory Fc. Substancja czynna działa również na białko SLAMF7 zlokalizowane na komórkach szpiczaka i ułatwia interakcję z komórkami NK, pośrednicząc w zabijaniu komórek szpiczaka poprzez mechanizm cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał (ADCC).

Wchłanianie elotuzumabu

Biodostępność substancji czynnej jest natychmiastowa, ponieważ elotuzumab podawany jest dożylnie.

Dystrybucja elotuzumabu

W wyniku badań farmakokinetycznych obliczono, że średnia objętość dystrybucji wynosi około 5.7 l.

Metabolizm elotuzumabu

W związku z tym, że substancja czynna jest przeciwciałem monoklonalnym, oczekuje się, iż w organizmie chorego będzie rozkładana do peptydów i aminokwasów (szlaki kataboliczne).

Wydalanie elotuzumabu

W wyniku badań farmakokinetycznych obliczono, że średni całkowity klirens substancji czynnej w dawce 10mg/kg masy ciała wynosił około 0,194 l/dobę.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij