Dronedaron, Dronedaronum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o dronedaronie

Rok wprowadzenia na rynek
2009
Substancje aktywne
dronedaron
Działanie dronedaronu
przeciwarytmiczne
Postacie dronedaronu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia
Rys historyczny dronedaronu

Amerykańska instytucja US FDA (Food and Drug Administration, Agencja Żywności i Leków) zatwierdziła w 2009 roku wprowadzenie dronedaronu na rynek USA przez podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis US.

Wzór sumaryczny dronedaronu

C31H44N205S

Spis treści

Wskazania do stosowania dronedaronu

Dronedaron wspiera zachowanie stabilnego rytmu zatokowego, po skutecznie przeprowadzonej kardiowersji u pacjentów cierpiących na napadowe albo przetrwałe migotanie przedsionków.

Dawkowanie dronedaronu

Terapia dronedaronem wymaga nadzoru specjalisty i odstawienia innych preparatów przeciwarytmicznych.

Zwykle stosowane jest 800 mg dobowo, w dwóch dawkach podzielonych. Dronedaron przyjmuje się podczas posiłków.

 

Przeciwskazania do stosowania dronedaronu

Dronedaronu nie stosuje się u pacjentów z zaburzeniami sercowo-krążeniowymi o charakterze zaburzeń rytmu serca i jego przewodnictwem, niewydolności serca, niestabilności hemodynamicznej.

Leku nie należy stosować u osób z ciężką niewydolnością wątroby i nerek oraz objawów toksyczności dotyczącej wątroby i płuc po stosowaniu amiodaronu.

Preparat nie jest zalecany dla osób poniżej 18 roku życia.

 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania dronedaronu

Podczas terapii dronedaronem zalecana jest kontrola czynności serca, wątroby i płuc oraz przyjmowanych leków przeciwzakrzepowych i digoksyny. W przypadkach nawrotu migotania przedsionków jak i rozwinięcia się stanu, w którym preparat jest przeciwwskazany należy przerwać jego podawanie.

Pacjenci w podeszłym wieku cierpiący na choroby współistniejące (szczególnie w obrębie tętnic) są narażeni na wystąpienie niewydolności serca, tym samym należy monitorować jego czynność.

Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać niedobory elektrolitowe u pacjentów, zwracając szczególną uwagę na magnez i potas.

Przeciwwskazania dronedaronu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Podczas terapii przeciwwskazane jest stosowanie preparatów silnie hamujących CYP3A4 min. ryfampicyny, fenobarbitalu, karbamazepiny, fenytoiny, ketokonazolu, itrakonazolu, worykonazolu, posakonazolu, telitromysyny, klarytromycyny, nefazodonu, rytonawiru i preparatów ziela dziurawca oraz powodujących częstoskurcz tj. fenotiazyny, cyzaprydu, beprydylu, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. terfenadyny, erytromycyny i przeciwarytmicznych leków klasy I i III.

Dronedaron wchodzi w niebezpieczne reakcje z dabigatranem, substancji nie należy łączyć.

Interakcje dronedaronu z innymi substancjami czynnymi

Dronedaron powoduje wzrost stężenia digoksyny w osoczu, co daje objawy toksyczne. Substancje mogą we wzmożonym stopniu na czynność serca i przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Zalecana jest kontrola stanu zdrowia pacjenta i zmniejszenie o połowę dawki digoksyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Dawka statyn powinna zostać obniżona, gdy są przyjmowane wraz z dronedaronem; w innym wypadku mogą wywoływać działanie toksyczne na mięśnie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Pitawastatyna (Pitavastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Prawastatyna (Pravastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Somatostatyna (Somatostatin) somatostatyny i analogi
Beta adrenolityki wykazują działanie hamujące na węzeł zatokowy i przedsionkowo-komorowy. W przypadku gdy pacjent przyjmuje dronedaron, dodanie do terapii leków na nadciśnienie wymaga kontroli EKG i modyfikacji ich zalecanej
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Antagoniści wapnia wykazują działanie hamujące na węzeł zatokowy i przedsionkowo-komorowy. W przypadku gdy pacjent przyjmuje dronedaron, dodanie do terapii leków na nadciśnienie wymaga kontroli EKG i modyfikacji ich zalecanej dawki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Łączne stosowanie dronedaronu zwiększa stężenie leków immunosupresyjnych wymaga modyfikacji dawek preparatów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Dronedaron zwiększa działanie przeciwzakrzepowe warfaryny, co może powodować krwawienia, wylewy i krwotoki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K

Interakcje dronedaronu z pożywieniem

Grejpfruty i napoje z nich pozyskiwane podnoszą stężenie dronedaronu, zwiększając ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Substancję leczniczą i owoc można przyjąć zachowując co najmniej 4 godziny przerwy.

Przyjmowanie leku podczas posiłku zwiększa biodostępność leku.

Wpływ dronedaronu na prowadzenie pojazdów

Jeśli pacjent podczas stosowania dronedaronu nie uskarża się na zmęczenie, dozwolone jest prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn ruchomych.

Inne rodzaje interakcji

Dziurawiec zwyczajny zmniejsza stężenie dronaderonu we krwi, nie wpływając na stężenie czynnego metabolitu. Należy unikać łącznego ich przyjmowania.

Wpływ dronedaronu na ciążę

Ze względu na potencjalne działanie toksyczne dronedaronu, nie jest zalecany kobietom  w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym leczone dronedaronem powinny stosować skuteczną antykoncepcję.

Wpływ dronedaronu na laktację

Badania na zwierzętach wskazały na zdolność przechodzenia dronedaronu do mleka matki, tym samym kontynuacja leczenia w okresie laktacji musi zostać rozważona pod względem relacji korzyści dla pacjentki i ewentualnego ryzyka dla oseska.

Wpływ dronedaronu na płodność

Nie wykazano wpływu dronedaronu na płodność.

Skutki uboczne

zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
zastoinowa niewydolność serca
astenia
biegunka
niestrawność
nudności
wysypka
zmęczenie
bradykardia
ból brzucha
reakcja anafilaktyczna, w tym obrzęk alergiczny i obrzęk naczynioruchowy
alergiczne zapalenie skóry
zaburzenia smaku
nadwrażliwość na światło
zwłóknienie płuc
ciężka niewydolność wątroby
uszkodzenie wątroby
Śródmiąższowa choroba płuc
egzema
obrzęk naczynioruchowy
zapalenie naczyń
leukocytoklastyczne zapalenie naczyń
brak smaku

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania dronedaronu

Przyjęcie nadmiernej dawki dronaderonu wpływa na rytm serca i ciśnienie krwi pacjenta. Oba parametry muszą być monitorowane, a terapia  jest skupiona na leczeniu podtrzymującym i objawowym. Na podstawie posiadanej wiedzy nie odnaleziono swoistego antidotum.

Mechanizm działania dronedaronu

Sposób oddziaływania dronedaronu jest złożony i wielokierunkowy. Hamowany jest przepływ jonów potasowych, sodu i wapnia poprzez blokowanie kanałów jonowych, co skutkuje wydłużeniem czasu trwania potencjału czynnościowego serca i okresu refrakcji. Dodatkowo również zapobiega aktywacji receptorów adrenergicznych.

Wchłanianie dronedaronu

Przyjęcie doustne zapewnia min. 70% wchłanianie dronaderonu do organizmu, stężenie maksymalne jest osiągane w ciągu 3 - 6 godzin. Substancja ulega efektowi pierwszego przejścia, z tego względu przyjęcie jej wraz z posiłkiem zwiększa dostępność biologiczną leku.

Dystrybucja dronedaronu

Białka osocza, głównie albuminy, wiążą niemal wszystkie cząstki dronedaronu i jego metabolitu.

Metabolizm dronedaronu

Wątroba metabolizuje dronedaron głównie przy udziale CYP 3A4, gdzie powstaje czynny słabszy metabolit N-debutylodronedaron, który przyczynia się do wywoływania efektu terapeutycznego. Kolejne procesy utleniania i dezaminacji prowadzą do unieczynnienia kolejnych pochodnych. 

Wydalanie dronedaronu

Wykazano, że po podaniu doustnym dronedaron wydalany jest w postaci metabolitów, w niewielkim stopniu wraz z moczem, a większość wraz z kałem. Dwa tygodnie po zakończeniu terapii prawidłowymi dawkami substancji leczniczej zaobserwowano całkowitą eliminację substancji pierwotnej i metabolitu z organizmu pacjenta.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij