Dazabuwir, Dasabuvirum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o dazabuwirze

Rok wprowadzenia na rynek
2014
Substancje aktywne
dazabuwir
Działanie dazabuwiru
przeciwwirusowe
Postacie dazabuwiru
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Choroby wewnętrzne
Rys historyczny dazabuwiru

Dazabuwir został dopuszczony do użytku medycznego w 2014 roku. Znajduje się na liście leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia. W Stanach Zjednoczonych jest zatwierdzony przez Food and Drug Administration (FDA) tylko do stosowania w połączeniu z ombitaswirem, parytaprewirem, rytonawirem.

Wzór sumaryczny dazabuwiru

C26H27N3O5S

Spis treści

Wskazania do stosowania dazabuwiru

Dazabuwir jest stosowany w terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwwirusowymi w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C) u dorosłych.

Dawkowanie dazabuwiru

Lek występuje w postaci tabletek, które należy przyjmować jednocześnie z pokarmem, jego rodzaj nie ma znaczenia. Zaleca się połykanie tabletek w całości, nie należy ich rozgryzać, ani rozkruszać ze względu na ich gorzki smak. Zwykle stosuje się 500mg leku dobowo przez okres ośmiu, dwunastu lub dwudziestu czterech tygodni, co ustala lekarz prowadzący. Nie należy przerywać leczenia, bardzo istotne jest zachowanie pełnego cyklu leczenia. Dazabuwir jest stosowany w terapii skojarzonej, a leczenie jest indywidualnie dostosowywane do pacjenta na podstawie genotypu populacji. Leczenie powinno odbywać się pod okiem wyspecjalizowanego i doświadczonego lekarza w terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Przeciwskazania do stosowania dazabuwiru

Przeciwwskazaniem do stosowania dazabuwiru jest nadwrażliwość oraz umiarkowane i ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania dazabuwiru

Lek należy stosować tylko i wyłącznie w terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwwirusowymi. Dazabuwiru nie należy stosować w monoterapii.

Dazabuwir należy ostrożnie stosować u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby, a w przypadku pacjentów borykających się z marskością wątroby konieczne jest wykonywanie systematycznych badań, w tym oznaczanie stężenia bezpośredniej bilirubiny. Ponadto należy monitorować pacjenta pod kątem wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych, tj. wodobrzusze, encefalopatia wątrobowa oraz krwawienie z żylaków przełyku. Terapię należy bezzwłocznie przerwać jeśli wystąpi dekompensacja wątroby. 

W czasie trwania terapii dazabuwirem w połączeniu z innymi lekami przeciwwirusowymi w badaniach klinicznych zaobserwowano zwiększenie aktywności ALAT bez jednoczesnego zwiększenia poziomu bilirubiny, które zwykle pojawiało się w pierwszych czterech tygodniach leczenia i ustępowało po dwóch tygodniach po rozpoczęciu terapii lekiem. Zwiększenie aktywności ALAT zazwyczaj przebiegało bezobjawowo i częściej dotykało kobiet stosujących antykoncepcję zawierającą w swoim składzie etynyloestradiol, inne estrogeny. Kobiety stosujące antykoncepcję doustną przez rozpoczęciem terapii dazabuwirem powinny zastąpić ją innymi metodami antykoncepcyjnymi. Monitorowanie poziomu enzymów wątrobowych jest zalecane w przypadku marskości wątroby jednak bez konieczności wykonywania wyżej wymienionych badań u pacjentów bez marskości.

Szczególną ostrożność powinno zachować się w przypadków kobiet w wieku rozrodczym, konieczne jest unikanie zajścia w ciążę i stosowanie skutecznych metod antykoncepcyjnych szczególnie w sytuacji, gdy dazabuwir jest stosowany z rybawiryną.

Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu dazabuwiru z takrolimusem, syrolimusem, ewerolimusem. Właściwie takich połączeń należy unikać, chyba że korzyści z zastosowania powyższego skojarzenia przewyższają ryzyko towarzyszące jego zastosowaniu. Konieczne jest monitorowanie stężeń takrolimusu i syrolimusu w krwi pełnej przez cały okres trwania terapii oraz w razie potrzeby należy zmodyfikować dawkę i częstość podawania leku.

Należy zachować ostrożność u osób z wcześniej występującą depresją lub chorobą psychiczną w wywiadzie.

Konieczne jest zachowanie ostrożności u pacjentów po przebytym wirusowym zapaleniu wątroby typu B. Istnieje ryzyko reaktywacji wirusa, dlatego też zaleca się przed rozpoczęciem terapii dazabuwirem wykonanie badań przesiewowych na obecność HBV.

Przeciwwskazania dazabuwiru do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Dazabuwir jest przeciwwskazany w połączeniu z induktorami enzymów: karbamazepiną, fenytoiną, fenobarbitalem, efawirenzem, newirapiną, etrawiryną, enzalutamidem, mitotanem, rifampicyną, ponieważ istnieje ryzyko zmniejszenia stężenia dazabuwiru w osoczu i  osłabienia jego działania.

Ponadto terapii dazabuwirem nie należy stosować jednocześnie z silnymi inhibitorami CYP2C8, np. gemfibrozyl, ze względu na ryzyko zwiększenia stężenia leku w osoczu i nasilenie jego działań niepożądanych.

Przeciwwskazane jest łączenie dazabuwiru z lekami zawierającymi w swoim składzie etynyloestradiol, czyli większość złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych lub antykoncepcyjnych dopochwowych systemów terapeutycznych.

Interakcje dazabuwiru z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie tych leków prowadzi do znacznego osłabienia przeciwwirusowego działania dazabuwiru. Leczenie może być nieskuteczne.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Enzalutamid (Enzalutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Łączne przyjmowanie obu leków prowadzi do nasilenia działania i zwiększa ryzyko wystąpienia objawów jej niepożądanego działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Pitawastatyna (Pitavastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Prawastatyna (Pravastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Połączenie tych leków może spowodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego dabigatranu. Wzrasta ryzyko krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Jednoczesne stosowanie tych leków prowadzi do osłabienia działania esomeprazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Esomeprazol (Esomeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Skutkiem ich jednoczesnego stosowania może być mniejsza skuteczność przeciwzakrzepowego działania warfaryny. Tym samym wzrasta ryzyko wystąpienia zatorów i zakrzepów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Stosowanie obu leków jednocześnie może powodować nasilenie działania digoksyny i wystąpienie jej działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Stosowanie obu leków jednocześnie prowadzi do nasilenia działania rylpiwiryny i jej objawów niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rylpiwiryna (Rilpivirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Jednoczesne stosowanie tych leków prowadzi do osłabienia działania lansoprazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lansoprazol (Lansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej

Inne rodzaje interakcji

Dziurawiec zwyczajny, jako induktor enzymu CYP34A, zmniejsza stężenie dazabuwiru w osoczu, co w konsekwencji osłabia jego działanie.

Wpływ dazabuwiru na ciążę

Nie zaleca się stosowania dazabuwiru w okresie ciąży.

Wpływ dazabuwiru na laktację

Na podstawie dostępnych danych nie wiadomo, czy dazabuwir i jego metabolity przenikają do mleka matki. Wyniki badań przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że lek i jego metabolity przenikają do samic. Ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt należy rozważyć decyzję odstawienia dziecka od piersi lub zaprzestaniu leczenia.

Skutki uboczne

astenia
bezsenność
nudności
świąd
uczucie zmęczenia
niedokrwistość
obrzęk naczynioruchowy

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Mechanizm działania dazabuwiru

Dasabuwir jest nienukleozydowym inhibitorem polimerazy RNA zależnej od RNA HCV kodowanej przez gen NS5B, który jest niezbędny do replikacji znacznika genomu wirusa. W oparciu o badania lekooporności genotypów 1a i 1b HCV, dazabuwir działa na domenę palmową polimerazy NS5B i dlatego jest określany jako nienukleozydowy inhibitor polimerazy palmowej NS5B. Wiążąc się z NS5b poza miejscem aktywnym enzymu, dazabuwir wywołuje zmianę konformacyjną, zapobiegając w ten sposób dalszemu wydłużaniu powstającego genomu wirusowego. Ograniczeniem wiązania poza miejscem aktywnym jest to, że te miejsca wiązania są słabo zachowane w genotypach wirusa. Skutkuje to ograniczonym potencjałem aktywności krzyżowej genotypowej i zwiększonym potencjałem rozwoju oporności. Dlatego też produkt Dazabuwir jest ograniczony do leczenia genotypów 1a i 1b i musi być stosowany w połączeniu z innymi produktami przeciwwirusowymi.

Wchłanianie dazabuwiru

Dazabuwir osiąga maksymalne stężenie w osoczu cztery godziny po podaniu doustnym, a całkowita biodostępność produktu leku wynosi 70%. Wchłaniane leku jest zwiększone z pokarmem.

 

Dystrybucja dazabuwiru

Dazabuwir w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza, zarówno u zdrowych pacjentów, jak i tych z zaburzeniami czynności wątroby i nerek.

Metabolizm dazabuwiru

Dazabuwir jest metabolizowany głównie przez CYP2C8, a w mniejszym stopniu przez CYP3A.

Wydalanie dazabuwiru

Dazabuwir jest wydalany głównie z kałem (94,4%), a w nieznacznych ilościach z moczem (2%).

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij