Daklizumab, Daclizumabum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o daklizumabie

Rok wprowadzenia na rynek
2016
Substancje aktywne
daklizumab
Działanie daklizumabu
immunosupresyjne (zmniejsza odporność)
Postacie daklizumabu
ampułkostrzykawka
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Neurologia
Rys historyczny daklizumabu

Daklizumab jest lekiem immunosupresyjnym, będącym rekombinowanym, humanizowanym przeciwciałem IgG skierowanym przeciwko receptorowi interleukiny 2 (IL-2).  90% sekwencji jest pochodzenia ludzkiego, 10% pochodzi od myszy.

Początkowo firma Roche Registration Limited wprowadziła daklizumab jako lek stosowany w profilaktyce ostrego odrzucania przeszczepu po allogenicznym przeszczepieniu nerki de novo. Jednak ze względu na wysoki koszt terapii podjęto decyzję o zaprzestaniu produkcji i leczenia za pomocą daklizumabu tego wskazania.

W 2016 roku Biogen and Abbvie's zarejestrowała lek zawierający daklizumab. Wskazaniem do stosowania jest leczenie dorosłych pacjentów z RSM - rzutowymi postaciami stwardnienia rozsianego. Warunkiem do zastosowania tego leku jest niepowodzenie leczenia schorzenia przez co najmniej dwie inne terapie oraz gdy u pacjenta przeciwwskazane są inne terapie.

W 2018r EMA (Europejska Agencja Leków) wraz z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w porozumieniu z producentem leku zawierającego daklizumab podjęły decyzję o zawieszeniu dopuszczenia do obrotu leków zawierających daklizumab na terenie Unii Europejskiej.

Wzór sumaryczny daklizumabu

C6332H9808N1678O1989S42

Spis treści

Wskazania do stosowania daklizumabu

Daklizumab jest wskazany do leczenia RSM - stwardnienia rozsianego z rzutowymi postaciami u osób dorosłych. Leczenie daklizumabem jest przeznaczone dla osób z RSM, u których po zastosowaniu co najmniej dwóch rodzajów leczenia nie nastąpiła modyfikacja przebiegu choroby, lub u pacjentów dorosłych, gdy inne leczenie jest niemożliwe lub z jakiegoś powodu niewłaściwe.

Dawkowanie daklizumabu

Zwykle stosowana dawka Daklizumabu to 150mg podawana raz w miesiącu. Preparat zawierający daklizumab podajemy w postaci ampułko-strzykawki podskórnie.

Przeciwskazania do stosowania daklizumabu

Przeciwwskazaniem do stosowania daklizumabu jest przebyta lub występująca choroba wątroby oraz zaburzenia czynności wątroby. Ponadto daklizumab nie powinien być stosowany u osób, u których w wywiadzie stwierdzono reakcje rzekomoanafilaktyczne oraz wstrząs anafilaktyczny.

Przeciwwskazane jest stosowanie daklizumabu u osób poniżej 18 roku życia.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania daklizumabu

W 2018r EMA (Europejska Agencja Leków) wraz z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w porozumieniu z producentem leku zawierającego daklizumab podjęły decyzję o zawieszeniu dopuszczenia do obrotu leków zawierających daklizumab na terenie Unii Europejskiej. Decyzja została podjęta w wyniku potwierdzenia przypadków zapalenia mózgu i zapalenia opon mózgowych o podłożu immunologicznym u pacjentów stosujących lek zawierający daklizumab.

Przed rozpoczęciem leczenia przy pomocy leku zawierającego w swoim składzie daklizumab pacjent zobowiązany jest do sprawdzenia czynności enzymów wątrobowych tj. aktywności amniotransferaz AlAT i AspAT, stężenia całkowitej bilirubiny w surowicy krwi. Ponadto pacjenci powinni przeprowadzić badanie w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C (WZW B i WZW C). Po rozpoczęciu leczenia aktywność aminotrasferaz AlAT i Aspat oraz stężenie bilirubiny w surowicy krwi należy oznaczać co miesiąc, bezpośrednio przed podaniem kolejnej dawki daklizumabu, a także do sześciu miesięcy po zakończeniu leczenia daklizumabem. Należy bezwzględnie przestrzegać terminowości wymienionych badań ze względu na fakt, że w wyniku stosowaniu leku zawierającego daklizumab potwierdzono przypadki ciężkiego uszkodzenia wątroby, ponadto u pacjentów u których wystąpiły przedmiotowe i podmiotowe objawy sugerujące uszkodzenie wątroby (np. zmęczenie, wymioty, żółtaczka, ból brzucha, brak łaknienia, ciemny mocz) należy niezwłocznie wykonać badania aktywności aminotrasferaz, a nawet odstawienie leku zawierającego daklizumab.

Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku wystąpienia wysypki z silnym stanem zapalnym, toksycznych wykwitów oraz gdy obecna jest złuszczającą wysypka. Zwykle takie skórne działania niepożądane ustępują po miejscowym lub układowym zastosowaniu kortykosteroidów. Jednak gdyby skórne działania niepożądane nie ustępowały, należy poinformować lekarza nadzorującego leczenie przy pomocy daklizumabu, aby zadecydował, czy nie wymagana jest konsultacja z dermatologiem lub przerwanie leczenia.

Pacjenci z zaburzeniami depresyjnymi lub ze stwierdzoną w przeszłości depresją muszą o tym poinformować lekarza przed przystąpieniem do leczenia przy pomocy daklizumabu. Daklizumab może nasilać stany depresyjne lub myśli samobójcze, dlatego należy natychmiast poinformować lekarza prowadzącego leczenie za pomocą daklizumabu, gdy pacjent zaobserwuje u siebie pogorszenie nastroju lub nasilenie objawów depresji.

Pacjenci, u których stosowano leczenie przy pomocy daklizumabu byli narażeni na ciężkie zapalanie płuc oraz oskrzeli. Ponadto odnotowano u nich zakażenia prątkiem gruźlicy. Dlatego pacjenci przed przystąpieniem do leczenia za pomocą daklizumabu powinni być poddani próbie tuberkulinowej na obecność prątków gruźlicy.

W badaniach klinicznych wykazano, że u mniej niż 1% pacjentów leczonych daklizumabem wykazano ciężkie zapalenia jelita grubego oraz autoimmunologiczną niedokrwistość hemolityczną.

Badania kliniczne wykazały, że terapia przy pomocy daklizumabu może zwiększać częstość występowania limfadenopatii. U większości pacjentów schorzenie ustępowało po 3 miesiącach pomimo kontynuacji leczenia.

Przeciwwskazania daklizumabu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Pacjent u którego będzie zastosowana terapia daklizumabem powinien poinformować lekarza o wszystkich lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych które przyjmował, przyjmuje lub ma zamiar przyjmować. Lekarz kontrolujący terapie daklizumabem oceni korzyści i ryzyko przyjmowania poszczególnych preparatów i zdecyduje, czy dany lek będzie dalej stosowany podczas terapii daklizumabem.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania daklizumabu z lekami o udowodnionym niekorzystnym działaniu na komórki wątroby (hepatotoksyczność).

Interakcje daklizumabu z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie tofacytynibu i daklizumabu obniża odpowiedź organizmu na zakażenia grzybicze, bakteryjne i wirusowe. Wynikiem tego działania jest większe ryzyko poważnym infekcji różnych narządów prowadzących do ciężkich powikłań, a nawet śmierci.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Jednoczesne stosowanie pegaspargazy i daklizumabu wpływa niekorzystnie na komórki wątroby. Wzrost ryzyka hepatotoksyczności.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pegaspargaza (Pegaspargase) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Jednoczesne stosowanie klofarabiny i daklizumabu wpływa niekorzystnie na komórki wątroby. Wzrost ryzyka hepatotoksyczności.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klofarabina (Clofarabine) antymetabolity, analogi puryn
Jednoczesne stosowanie naltreksonu i daklizumabu wpływa niekorzystnie na komórki wątroby. Wzrost ryzyka hepatotoksyczności.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Naltrekson (Naltrexone) antagoniści receptora opioidowego
Jednoczesne stosowanie gefitynibu i daklizumabu wpływa niekorzystnie na komórki wątroby. Wzrost ryzyka hepatotoksyczności.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gefitynib (Gefitinib) inhibitory kinazy białkowej

Wpływ daklizumabu na prowadzenie pojazdów

Daklizumab nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obługę maszyn.

Inne rodzaje interakcji

Przeciwwskazane jest stosowanie żywych szczepionek u pacjentów leczonych przy pomocy daklizumabu. Szczepienie żywymi szczepionkami jest możliwe po czterech miesiącach od zakończenia leczenia daklizumabem.

Wpływ daklizumabu na ciążę

Badania dotyczące stosowanie daklizumabu u kobiet w ciąży są bardzo ograniczone. Zastosowanie tego leku u kobiet w ciąży może być rozważane jedynie wtedy, gdy korzyści płynące z leczenia daklizumabem przewyższą wystąpienie potencjalnego ryzyka dla płodu.

W badaniu przeprowadzonym na samicach małp z gatunku cynomolgus nie zaobserwowano żadnych zmian w rozwoju płodu ani działania teratogennego daklizumabu na rozwijający się płód.

Wpływ daklizumabu na laktację

Nie ma badań klinicznych dających odpowiedź, czy daklizumab przenika do ludzkiego mleka. Z badań przeprowadzonych na samicach małp cynomolgus wynika, że daklizumab przechodzi do mleka matki małp z gatunku cynomolgus.

Przed zastosowanie leczenia przy pomocy daklizumabu u kobiet karmiących należy wziąć pod uwagę korzyści płynące z karmienia piersią dziecka, oraz korzyści z przeprowadzonego leczenia daklizumabem u matki.

Wpływ daklizumabu na płodność

Brak jest badań wykazujących wpływ daklizumabu na płodność u ludzi.

W badaniach klinicznych przeprowadzonych na samicach oraz samcach małp z gatunku cynomolgus nie zaobserwowano wpływu daklizumabu na zdolność rozrodczą.

Skutki uboczne

Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby
zwiększenie aktywności aminotransferaz
zakażenia górnych dróg oddechowych
zapalenie nosogardzieli
biegunka
depresja
łuszczyca
rumień
suchość skóry
świąd
wyprysk
wysypka
zapalenie skóry
zapalenie oskrzeli
gorączka
trądzik
zapalenie okrężnicy
alergiczny nieżyt nosa
zapalenie płuc
niedokrwistość
zapalenie gardła
zakażenia wirusowe
Zapalenie krtani
łuszczycowopodobne zapalenie skóry
zapalenie migdałków
limfadenopatia
zapalenie mieszków włosowych
Zmniejszenie liczby limfocytów
zakażenia dróg oddechowych
grypa
Zapalenie węzłów chłonnych
Ból jamy ustnej i gardła
atopowe zapalenie skóry
sarkoidoza
autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna
toksyczne wykwity skórne
złuszczająca wysypka
wyprysk pieniążkowaty
Autoimmunologiczne zapalenie wątroby
piorunująca marskość wątroby

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania daklizumabu

Brak informacji na temat specyficznych objawów przedawkowania daklizumabu. Dawka 300mg podana jednorazowo podskórnie oraz 400mg podawana jednorazowo była dobrze tolerowane. Takie dawki nie powodowały objawów ostrej toksyczności.

Mechanizm działania daklizumabu

Daklizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym IgG1. Lek ten wiąże się z antygenem CD25 (IL-2Rα), w wyniku czego następuje blokada przyłączenia się interleukiny 2 (IL-2) do CD25. Dzięki tym właściwością daklizumab moduluje szlak sygnałowy interleukiny 2 blokując sygnał dla receptora IL-2Rα o wysokim powinowactwie, czego końcowym rezultatem jest większa sygnalizacja dla receptora IL-2 o średnim powinowactwie. W przypadku daklizumabu w leczeniu stwardnienia rozsianego kluczowy jest efekt modulowania szlaku sygnałowego dla interleukiny 2 obejmujący  selektywny antagonizm aktywowanych limfocytów T oraz ekspansję immunoregulujących komórek Natural Killer - CD56bright. Wynikiem działania leku jest zmniejszenie liczby aktywnych limfocytów T. Końcowym efektem jest opóźnienie patologicznych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym, zmniejszenie wystąpienia częstości rzutów oraz postępu choroby.

Wchłanianie daklizumabu

Daklizumab podawany jest podskórnie. Maksymalne stężenie w surowicy krwi osiąga się po około 5-7 dniach od wstrzyknięcia. Całkowita biodostępność leku po podaniu podskórnym (dawka 150mg) wynosi około 90%.

Dystrybucja daklizumabu

Objętość dystrybucji dla daklizumabu w analizie cross study wynosi 6,34l u pacjenta o wadze 64kg (przybliżona mediana u analizowanych pacjentów). Ten wyniki mówi, że daklizumab jest dystrybuowany głównie w przestrzeni śródmiąższowej i naczyniowej.

Daklizumab osiągał stężenie stacjonarne w surowicy krwi po czwartym podaniu podskórnym dawki 150mg. Daklizumab w leczeniu przewlekłym osiąga stężenie 2,5 krotnie większe w surowicy krwi, w porównaniu do pojedynczej dawki leku.

Metabolizm daklizumabu

Przemiany metaboliczne daklizumabu nie są dokładnie poznane. Podejrzewa się, że daklizumab, podobnie jak endogenne przeciwciała IgG jest metabolizowany do peptydów, a następnie do aminokwasów. Oczekuje się, że lek nie będzie metabolizowany przez enzymy wątrobowe np. izoenzymy CYP.

Wydalanie daklizumabu

Analiza cross study wykazała, że klirens nerkowy dla daklizumabu wynosi 0,212l na dobę z okresem półtrwania 21 dni (faza terminalna).

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij