Dakarbazyna, Dacarbazinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o dakarbazynie

Rok wprowadzenia na rynek
1975
Substancje aktywne
dakarbazyna
Działanie dakarbazyny
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie dakarbazyny
proszek do sporządzania roztworu do infuzji, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ kostny, układ limfatyczny (chłonny), układ mięśniowy, układ nerwowy i narządy zmysłów, układ połączeń kości (stawy i jego elementy), układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny dakarbazyny

Dakarbazyna została zatwierdzona przez Food and Drug Administration (FDA) w 1975 roku jako lek stosowany w leczeniu przerzutowego czerniaka i do dziś stanowi podstawowy lek w tym wskazaniu. Połączenie dakarbazyny z nowo opracowanymi lekami przeciwko czerniakowi może zwiększyć skuteczność terapeutyczną.

Wzór sumaryczny dakarbazyny

C6H10N6O

Spis treści

Wskazania do stosowania dakarbazyny

Dakarbazyna jest stosowana w przerzutowym czerniaku złośliwym, a także w chemioterapii łączonej w zaawansowanym stadium choroby Hodgkina i mięsakach tkanek miękkich (z wyłączeniem mięsaka Kaposiego i międzybłoniaka).

Dawkowanie dakarbazyny

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, stopnia zaawansowania choroby i jednocześnie stosowanych leków przeciwnowotworowych. Długość terapii ustalana jest indywidualnie w zależności od tolerancji leku u pacjenta i odpowiedzi pacjenta na leczenie.
Dakarbazynę stosuje się dożylnie. Maksymalna dawka dobowa to 850 mg/ powierzchni ciała. Dawki do 200 mg/ można podawać w powolnej iniekcji dożylnej, natomiast dawki w zakresie 200–850 mg/m² przeznaczone są do podania we wlewie dożylnym, który powinien trwać 15-30 minut.
Lek może być podawany tylko przez wykwalifikowany personel medyczny. Po sporządzeniu roztworu należy chronić go przed dostępem do światła (nadwrażliwość na światło). W przypadku wynaczynienia konieczne jest przerwanie podawania leku, a następnie kontynuowanie podawania leku do innej żyły.

Brak danych na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u pacjentów poniżej 15 roku życia.

Przeciwskazania do stosowania dakarbazyny

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na dakarbazynę, ciężka choroba wątroby i nerek, okres ciąży i laktacji, a także leukopenia i małopłytkowość.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania dakarbazyny

Stosowanie dakarbazyny wymaga regularnego monitorowania parametrów czynności wątroby oraz wielkości wątroby, na podstawie których można ocenić niedrożność żył wątrobowych (ryzyko martwicy wątroby). Konieczne jest również wykonywanie częstych badań hematologicznych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu nerek lub wątroby należy przerwać podawanie leku. Należy uwzględnić toksyczne działanie leku na szpik kostny.

Przeciwwskazania dakarbazyny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Dakarbazyny nie należy łączyć z fotemustyną, fenytoiną i szczepionką przeciwko żółtej gorączce. Podczas terapii, pacjentów nie należy szczepić żywymi szczepionkami.

Interakcje dakarbazyny z innymi substancjami czynnymi

Zwiększone ryzyko drgawek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Zmniejszenie odporności i ryzyko zaburzeń limfoproliferacyjnych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Ryzyko ostrej toksyczności płucnej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fotemustyna (Fotemustine) cytostatyki alkilujące
Zmiany parametrów krzepliwości.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Eptyfibatyd (Eptifibatide) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kangrelor (Cangrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Seleksypag (Selexipag) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Worapaksar (Vorapaksar) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nasilenie działania uszkadzającego komórki szpiku.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bleomycyna (Bleomycin) antybiotyki cytostatyczne
Busulfan (Busulfan) cytostatyki alkilujące
Chlorambucyl (Chlorambucil) (Chlorambucil) cytostatyki alkilujące
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Cyklofosfamid (Cyclophosphamide) cytostatyki alkilujące
Cytarabina (Cytarabine) antymetabolity pirymidyny
Docetaksel (Docetaxel) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Doksorubicyna (Doxorubicin) antybiotyki cytostatyczne
Epirubicyna (Epirubicin) antybiotyki cytostatyczne
Etopozyd (Etoposide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Fludarabina (Fludarabine) cytostatyki alkilujące
Fluorouracyl (Fluorouracil) antymetabolity pirymidyny
Gemcytabina (Gemcitabine) antymetabolity pirymidyny
Idarubicyna (Idarubicin) antybiotyki cytostatyczne
Ifosfamid (Ifosfamide) cytostatyki alkilujące
Irynotekan (Irinotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Kapecytabina (Capecitabine) antymetabolity pirymidyny
Karboplatyna (Carboplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Melfalan (Melphalanum) cytostatyki alkilujące
Merkaptopuryna (Mercaptopurine) antymetabolity, analogi puryn
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Mitoksantron (Mitoxantrone) antybiotyki cytostatyczne
Mitomycyna (Mitomycin) antybiotyki cytostatyczne
Oksaliplatyna (Oxaliplatin) cytostatyki alkilujące
Paklitaksel (Paclitaxel) taksoidy
Pemetreksed (Pemetrexed) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Temozolomid (Temozolomide) cytostatyki alkilujące
Tioguanina (Tioguanine) antymetabolity, analogi puryn
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Winblastyna (Vinblastine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Winkrystyna (Vincristine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Winorelbina (Vinorelbine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Karmustyna (Carmustine) cytostatyki alkilujące

Interakcje dakarbazyny z alkoholem

Nie należy łączyć dakarbazyny i alkoholu ze względu na wzrost działania toksycznego na wątrobę.

Wpływ dakarbazyny na prowadzenie pojazdów

Dakarbazyna zaburza czynność ośrodkowego układu nerwowego, a także wywołuje nudności i wymioty, przez co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów.

Inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie radioterapii nasila działanie uszkadzające komórki szpiku.

Wpływ dakarbazyny na ciążę

Na podstawie badań wśród zwierząt potwierdzono działanie teratogenne dakarbazyny. Należy podejrzewać ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u ludzi. Stosowanie dakarbazyny w ciąży jest przeciwwskazane.
Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Zaleca się, aby mężczyźni leczeni dakarbazyną także stosowali antykoncepcję w trakcie i przez 3 miesiące od zakończenia terapii.

Wpływ dakarbazyny na laktację

Stosowanie dakarbazyny w okresie laktacji jest przeciwwskazane.

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie dożylne: niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, agranulocytoza, pancytopenia, zakażenia, reakcje anafilaktyczne, nudności, wymioty, biegunka, brak łaknienia, nagłe zaczerwienienie skóry twarzy, ból głowy, senność, letarg, splątanie, dezorientacja, drgawki, parestezje twarzy, zaburzenia widzenia, złe samopoczucie, uczucie zmęczenia, zakrzepica żył wątrobowych, martwica wątroby, zaburzenia czynności nerek, nadwrażliwość na światło, wypadanie włosów, przebarwienia, objawy grypopodobne, podrażnienie w miejscu podania, rumień, pokrzywka, wysypka plamisto-grudkowa, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i dehydrogenazy mleczanowej, wzrost stężenia kreatyniny i mocznika we krwi.

Objawy przedawkowania dakarbazyny

Objawem przedawkowania jest ciężkie zahamowanie wytwarzania komórek krwi w szpiku kostnym, które może wystąpić z opóźnieniem do 2 tygodni. Leukocyty i płytki krwi mogą osiągnąć najniższe wartości w 4 tygodniu.

Mechanizm działania dakarbazyny

Powstający na drodze demetylacji- kation metylowy- przyłącza się do makromolekuł biologicznych (DNA, RNA i białek), uszkadzając je. Lek działa niezależnie od fazy cyklu komórkowego. Wykazuje silne powinowactwo do nukleofilowego atomu N(7) guaniny. W konsekwencji dochodzi do zatrzymania cyklu komórkowego i apoptozy (śmierci) komórki.

Dystrybucja dakarbazyny

Dakarbazyna wiąże się w 5% z białkami osocza. Lek jest szybko dystrybuowany w tkankach. W ograniczonych ilościach przechodzi przez barierę krew-mózg, gdzie osiąga stężenia stanowiące 14% wartości stężeń osiąganych w osoczu. Nie ustalono, czy dakarbazyna przenika przez łożysko i do mleka matki.

Metabolizm dakarbazyny

Dakarbazyna jest nieaktywna farmakologicznie. Ulega metabolizmowi wątrobowemu na drodze hydroksylacji i N-demetylacji przy udziale enzymów CYP1A1, CYP1A2 i CYP2E1. Głównym metabolitem jest 5-aminoimidazolo-4-karboksamid.

Wydalanie dakarbazyny

W moczu wydalane jest około 20-50% dawki leku w postaci niezmienionej, a pozostałą część stanowi metabolit 5-aminoimidazolo-4-karboksamid.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij