Dabigatran, Dabigatranum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o dabigatranie

Rok wprowadzenia na rynek
2010
Substancje aktywne
dabigatran, eteksylan dabigatranu
Działanie dabigatranu
przeciwzakrzepowe (antykoagulacyjne)
Postacie dabigatranu
kapsułki twarde
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew
Specjalności medyczne
Hematologia, Kardiologia
Wzór sumaryczny dabigatranu

C25H25N7O3

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające dabigatran

Wskazania do stosowania dabigatranu

Dabigatran jest stosowany w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u pacjentów poddanych wymianie stawu kolanowego lub biodrowego, a także u chorych ze stwierdzonym migotaniem przedsionków, po przebytym udarze, z ostrym zespołem wieńcowym i innymi czynnikami zwiększającymi ryzyko tworzenia zakrzepów.

Dawkowanie dabigatranu

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, refluks, zapalenie żołądka/przełyku) itp.
Czas leczenia jest ustalany indywidualnie w zależności od wskazania i stosunku korzyści do ryzyka wystąpienia krwawień.
Dabigatran stosuje się doustnie, niezależnie od posiłków. Kapsułki należy połykać w całości (wysypanie zawartości kapsułki zwiększa ryzyko krwawień).
Maksymalna dawka dobowa stosowana u osób dorosłych to 300 mg.
Dostępne dane nie potwierdzają bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.
W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją najszybciej jak to możliwe, pod warunkiem że do kolejnej dawki pozostało co najmniej 6 h. W przeciwnym przypadku należy pominąć zapomnianą dawkę.
 

Przeciwskazania do stosowania dabigatranu

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na dabigatran, ciężkie zaburzenia czynności wątroby i nerek, wszczepienie sztucznej zastawki serca, silne krwawienie i sytuacje zwiększające ryzyko krwawień, takie jak owrzodzenia przewodu pokarmowego, tętniaki, żylaki przełyku, niedawno przebyty udar mózgu, zabieg chirurgiczny, krwawienie śródczaszkowe itp.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania dabigatranu

Stosowanie dabigatranu może powodować silne krwawienia (w każdym miejscu). Ryzyko krwawień jest zwiększone u osób powyżej 75 roku życia, z wrodzonymi zaburzeniami krzepliwości, u pacjentów stosujących jednocześnie leki zmniejszające agregację płytek krwi itp. W przypadku bardzo intensywnych krwawień konieczne jest przerwanie leczenia. W prewencji krwawień zaleca się stosowanie inhibitorów pompy protonowej (np. pantoprazol, omeprazol).
Ocena działania przeciwzakrzepowego dabigatranu z wykorzystaniem Międzynarodowego Współczynnika Znormalizowanego (INR) nie daje wiarygodnych wyników, dlatego zalecane są inne metody badania, takie jak pomiar czasu trombinowego krzepnięcia w rozcieńczonym osoczu, badania czasu kaolinowo-kefalinowego i ekarynowego czasu krzepnięcia.
Przeprowadzenie planowanego zabiegu chirurgicznego może wymagać przerwania stosowania dabigatranu ze względu na ryzyko intensywnych krwawień. Nie dotyczy to kardiowersji i ablacji cewnikowej w migotaniu przedsionków. Należy uwzględnić wydłużony klirens leku u osób z niewydolnością nerek. Wymagany odstęp czasowy pomiędzy ostatnią dawką dabigatranu a rozpoczęciem zabiegu to 24 h, a w przypadku bardziej wymagających zabiegów nawet 2-4 doby. Gdy wymagane jest nagłe przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego stosuje się swoisty czynnik odwracający działanie dabigatranu (idarucyzumab). W takiej sytuacji wznowienie przyjmowania dabigatranu jest możliwe po upływie 24 h, jeżeli stan pacjenta jest stabilny.

Przeciwwskazania dabigatranu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Dabigatranu nie należy łączyć z silnymi inhibitorami glikoproteiny P, takimi jak cyklosporyna, ketokonazol, itrakonazol, dronedaron. Przeciwwskazane jest łączenie dabigatranu z innymi lekami przeciwzakrzepowymi (np. heparyna, warfaryna, acenokumarol), z wyjątkiem sytuacji koniecznych, do których zalicza się zmianę leczenia przeciwzakrzepowego, czy zapewnienie drożności cewnika wprowadzonego do żył centralnych lub do tętnicy.

Interakcje dabigatranu z innymi substancjami czynnymi

Zwiększone ryzyko krwawienia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Alteplaza (Alteplase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Dapoksetyna (Dapoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Dekstran (Dextran) substytuty osocza
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Fenylobutazon (Phenylbutazone) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas salicylowy (Salicylic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Milnacypran (Milnacipran) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Parekoksyb (Parecoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Parnaparyna (Parnaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Reteplaza (Reteplase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Salicylan choliny (Choline salicylate) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Streptodornaza+Streptokinaza (Streptodornase + sterptokinase) inne leki hematologiczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Tonekteplaza (Tenecteplase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy
Urokinaza (Urokinase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Sibutramina (Sibutramine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Zwiększenie stężenia dabigatranu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Zmniejszenie stężenia dabigatranu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE

Interakcje dabigatranu z alkoholem

Brak jednoznacznych danych o interakcji dabigatranu z alkoholem. Należy spodziewać się, że jednoczesne spożywanie alkoholu może zwiększyć ryzyko krwawień.

Wpływ dabigatranu na prowadzenie pojazdów

Dabigatran nie wywiera wpływu lub wpływa w niewielkim stopniu na zdolność prowadzenia pojazdów.

Inne rodzaje interakcji

Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może zmniejszać stężenie dabigatranu, a tym samym jego skuteczność. 

Wpływ dabigatranu na ciążę

Brak danych na temat wpływu dabigatranu na przebieg ciąży u kobiet, dlatego stosowanie leku należy ograniczyć do przypadków bezwzględnie koniecznych. U zwierząt potwierdzono zmniejszenie masy ciała płodów, zmniejszenie przeżywalności płodów i zwiększoną częstość występowania wad rozwojowych po zastosowaniu toksycznych dawek.

Wpływ dabigatranu na laktację

Ze względu na brak danych o wpływie dabigatranu na laktację należy przerwać karmienie piersią na czas stosowania leku.

Wpływ dabigatranu na płodność

Brak danych dotyczących wpływu dabigatranu na płodność ludzi. Kobiety planujące ciąże nie powinny stosować leku. U zwierząt, którym podawano dabigatran potwierdzono zmniejszenie liczby zagnieżdżeń zapłodnionego jaja i zwiększoną ich utratę przed zagnieżdżeniem. 

Skutki uboczne

biegunka
Krwotok z przewodu pokarmowego
ból brzucha
krwawienie z nosa
niedokrwistość
Zmniejszenie stężenia hemoglobiny
niestrawność
nudności
choroba refluksowa przełyku
hiperbilirubinemia
krwiomocz
małopłytkowość
nadwrażliwość
wydzielina z rany
świąd
wymioty
wysypka
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
Krwotok
Dysfagia
obniżenie hematokrytu
krwioplucie
Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej
nieprawidłowa czynność wątroby
krwotok śródczaszkowy
krwiak
wylew krwi do stawu
krwawienie z odbytu
krwotok z rany
Krwawienie z guzków krwawniczych
owrzodzenia żołądka i dwunastnicy
zapalenie żołądka i przełyku
Zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej
Zwiększone transaminazy
krwotok podskórny
Krwotok z dróg moczowo-płciowych
krwista wydzielina
krwotok pourazowy
krwiak pozabiegowy
krwotok pozabiegowy
Niedokrwistość po operacji
Wydzielina pozabiegowa
krwotok w miejscu wprowadzenia cewnika
krwotok w miejscu wstrzyknięcia
Krwotok w miejscu nacięcia
skurcz oskrzeli

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania dabigatranu

Przedawkowanie dabigatranu może prowadzić do bardzo nasilonych krwawień.

Mechanizm działania dabigatranu

Dabigatran działa poprzez kompetycyjne i odwracalne hamowanie aktywności trombiny wolnej i związanej z fibryną. W wyniku hamowania trombiny dochodzi do blokowania przekształcania fibrynogenu w fibrynę, która tworzy skrzep. Oprócz tego dochodzi do hamowania aktywności czynnika XIII odpowiadającego za stabilizację skrzepu (fibryna nie przyjmuje postaci fibryny stabilizowanej). W wyniku działania leku zostaje zahamowana agregacja płytek krwi indukowana trombiną.

Wchłanianie dabigatranu

Dabigatran jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego, lecz biodostępność leku jest niewielka i wynosi 3-7%. Stężenie maksymalne osiągane jest po 0,5-2 h od podania doustnego. Zmniejszone wchłanianie leku i wydłużenie czasu potrzebnego do osiągnięcia stężenia maksymalnego (około 6 h) zaobserwowano u pacjentów w okresie pooperacyjnym (zwłaszcza w pierwszym dniu po operacji). Opóźnienie uzyskania stężenia maksymalnego o około 2 h następuje również przy jednoczesnym spożyciu pokarmu. Przyjęcie leku bez otoczki HPMC kapsułki zwiększa biodostępność leku o około 75%, dlatego należy przestrzegać prawidłowego podania leku (kapsułkę należy połykać w całości).

Dystrybucja dabigatranu

Dabigatran wiąże się w 34-35% z białkami osocza.

Metabolizm dabigatranu

Lek w postaci eteksylanu dabigatranu jest prolekiem, który ulega przemianom do aktywnego farmakologicznie dabigatranu. Główną reakcją w metabolizmie dabigatranu jest hydroliza zachodząca przy udziale esteraz. Cytochrom P450 nie uczestniczy w metabolizmie leku.

Wydalanie dabigatranu

Dabigatran jest wydalany w 85% w postaci niezmienionej z moczem, natomiast pozostała część dawki zostaje wydalona w żółci z kałem w postaci glukuronianów. Okres półtrwania leku podawanego wielokrotnie wynosi 12-14 h.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij