Omaweloksolon, Omaveloxolonum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o omaweloksolonie

Rok wprowadzenia na rynek
02.2023
Substancje aktywne
omaweloksolon
Działanie omaweloksolonu
zwiększa przewodzenie impulsów w ośrodkowym układzie nerwowym
Postacie omaweloksolonu
kapsułki twarde
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Neurologia
Rys historyczny omaweloksolonu

Omaweloksolon jest półsyntetycznym lekiem będącym pochodną triterpenoidów oleanowych. Omaweloksolon działa jako aktywator jądrowego czynnika transkrypcyjnego pochodzenia erytroidalnego, który łagodzi stres oksydacyjny. W lutym 2023 roku substancja czynna została zatwierdzona przez Agencję Żywności i Leków do leczenia ataksji Friedreicha u dorosłych i młodzieży w wieku 16 lat i starszych. Lek występuje na rynku pod nazwą handlową Skyclarys. Na początku 2024 roku Europejska Agencja Leków dopuściła omaweloksolon do obrotu na terenie Unii Europejskiej. 

Wzór sumaryczny omaweloksolonu

C33H44F2N2O3

Spis treści

Wskazania do stosowania omaweloksolonu

Omaweloksolon znalazł zastosowanie w leczeniu ataksji Friedreicha u pacjentów, którzy ukończyli 16 lat.

Ataksja Friedreicha to rzadka choroba genetyczna, której głównym objawem jest postępująca degeneracja układu nerwowego. Choroba jest spowodowana mutacją w genie FXN, co prowadzi do niedoboru frataksyny, białka istotnego dla funkcjonowania mitochondriów.

Dawkowanie omaweloksolonu

Omaweloksolon jest przeznaczony do podania doustnego. Dawka dobowa substancji czynnej jest zależna od stopnia zaawansowania choroby, masy ciała pacjenta oraz jednocześnie przyjmowanych innych leków, z którymi omaweloksolon może wchodzić w interakcje. 

Całkowita dawka dobowa omaweloksolonu wynosi 150 mg substancji czynnej. Lek należy przyjmować godzinę przed posiłkiem lub dwie godziny po jego spożyciu. Nie zaleca się przyjmowania pominiętej dawki. Również w przypadku wymiotów nie należy uzupełniać dawki dobowej o dodatkowe podanie substancji czynnej. 

Schemat dawkowania substancji czynnej w połączeniu z silnymi inhibitorami lub induktorami cytochromu p450 powinien zostać zmodyfikowany zgodnie z zaleceniami producenta. Zmniejszenie dawki omaweloksolonu jest również zalecane w przypadku wystąpienia u pacjenta umiarkowanych lub ciężkich zaburzeń czynności wątroby. 

Zalecane jest aby lek przyjmować w całości. W przypadku pacjentów cierpiących na zaburzenia przełykania przyjęcie omaweloksolonu jest możliwe poprzez otwarcie kapsułki i zmieszanie proszku z przecierem jabłkowym. 

Przeciwskazania do stosowania omaweloksolonu

Przeciwwskazaniem do stosowania omaweloksolonu jest wystąpienie nadwrażliwości na tę substancję czynną. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania omaweloksolonu

Podczas terapii omaweloksolonem istnieje prawdopodobieństwo spadku masy ciała u pacjenta. Pacjenci powinni być świadomi konieczności regularnej kontroli masy ciała i zgłaszania przypadków istotnej klinicznie redukcji wagi. 

U niektórych pacjentów leczonych omaweloksolonem istnieje ryzyko wzrostu stężenia cholesterolu frakcji LDL (lipoprotein o małej gęstości) oraz spadku stężenia cholesterolu HDL (lipoprotein o dużej gęstości). Przed rozpoczęciem leczenia zalecane jest przeprowadzenie oceny stężenia cholesterolu oraz monitorowania go w trakcie terapii. 

Przed rozpoczęciem terapii omaweloksolonem zalecane jest oznaczenie stężenia peptydu natriuretycznego typu B (BNP). Podczas leczenia istnieje ryzyko wzrostu stężenia peptydu natriuretycznego typu B w osoczu. Brak jednoznacznej korelacji między wzrostem stężenia BNP, a podaniem leku. Istnieje możliwość wzrostu stężenia BNP na skutek współistniejącej choroby serca lub cukrzycy, które również mogą wpływać na stężenie tej substancji w osoczu. W związku z ryzykiem wystąpienia retencji płynów i pogorszenia stopnia niewydolności serca lub wystąpienia zastoinowej niewydolności serca, podawanie omaweloksolonu należy przerwać na czas kuracji preparatami ograniczającymi retencję płynów. Stężenie BNP należy oznaczyć przed rozpoczęciem leczenia i regularnie monitorować podczas trwania terapii omaweloksolonem.

Przyjmowanie omaweloksolonu z lekami będącymi silnymi inhibitorami cytochromu p450 może stanowić zagrożenie dla pacjenta w postaci zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych podczas terapii. W celu ograniczenia ogólnej ekspozycji organizmu na omaweloksolon należy rozważyć zmniejszenie jego dawki i staranne monitorowanie pacjenta. W przypadku przyjmowania leku z silnymi induktorami cytochromu p450 należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko ograniczenia działania substancji czynnej i zmniejszenia jej stężenia w osoczu pacjenta, co może bezpośrednio wpłynąć na ograniczenie skuteczności terapii. 

U części pacjentów leczonych z wykorzystaniem omaweloksolonu zgłaszano przypadki wzrostu aktywności aminotransferazy alaninowej oraz aminotransferazy asparaginianowej. Po pewnym czasie zaobserwowano normalizację aktywności enzymów wątrobowych. Kurację omaweloksolonem należy przerwać w przypadku wystąpienia pięciokrotnego przekroczenia górnej granicy normy aktywności przeznaczonej dla enzymów wątrobowych. Leczenie należy przerwać również w przypadku gdy aktywność enzymów wątrobowych przekroczy trzykrotnie górną granicę normy w połączeniu z przekroczeniem stężenia bilirubiny w osoczu powyżej dwukrotności górnej granicy normy. Podczas terapii omaweloksolonem zalecane jest monitorowanie aktywności aminotransferazy alaninowej oraz aminotransferazy asparaginianowej przez pierwsze trzy miesiące leczenia. Po upływie 90 dni od rozpoczęcia terapii aktywność wyżej wymienionych enzymów należy oznaczać jeśli wymaga tego stan kliniczny pacjenta. 

Interakcje omaweloksolonu z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko wzrostu stężenia omaweloksolonu w osoczu oraz nasilenia działania substancji czynnej. Zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych podczas terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Ryzyko osłabienia działania omaweloksolonu, ograniczenie skuteczności terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Podczas jednoczesnego stosowania omaweloksolonu z substancjami antykoncepcyjnymi istnieje ryzyko ograniczenia ich skuteczności.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dezogestrel (Desogestrel) progestageny
Estriol (Estriol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Etonogestrel (Etonogestrel) progestageny
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Nomegestrol (Nomegestrol) progestageny
Norelgestromin (Norelgestromin) progestageny
Estradiol (Estradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Ryzyko ograniczenia skuteczności terapii z powodu indukcji podjednostek CYP2C8 oraz CYP3A4 cytochromu p450.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA

Interakcje omaweloksolonu z pożywieniem

Podczas terapii omaweloksolonem nie zaleca się jednoczesnego spożywania soku grejpfrutowego, ze względu na fakt że jest on słabym inhibitorem podjednostki CYP3A4 cytochromu p450 i może on zwiększać ekspozycję organizmu na substancję czynną.

W trakcie terapii nie należy pić wyciągów z ziela dziurawca, który jest induktorem podjednostki CYP3A4 cytochromu p450 w związku z czym może ograniczać skuteczność terapii omaweloksolonem przez zmniejszenie stężenia substancji czynnej w osoczu. 

Wpływ omaweloksolonu na prowadzenie pojazdów

W trakcie terapii omaweloksolonem istnieje ryzyko wystąpienia zmęczenia, które może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn. 

Wpływ omaweloksolonu na ciążę

Brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania substancji czynnej u kobiet w ciąży. Stosowanie omaweloksolonu u kobiet ciężarnych nie jest zalecane ze względu na toksyczny wpływ leku na ciężarne zwierzęta, które pod tym kątem badano.

Kobiety przyjmujące omaweloksolon powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji przed rozpoczęciem terapii, w jej trakcie oraz 28 dni po jej zakończeniu, przy czym należy zaznaczyć, że omaweloksolon może ograniczać skuteczność hormonalnych leków antykoncepcyjnych podczas jednoczesnej terapii. W związku z czym konieczne jest stosowanie dodatkowej metody antykoncepcyjnej podczas jednoczesnego przyjmowania leku i środków antykoncepcyjnych. 

Wpływ omaweloksolonu na laktację

Omaweloksolon nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące. W przypadku badań na zwierzętach, potwierdzono obecność substancji czynnej w mleku karmiących samic, co mogło wywierać toksyczny wpływ na karmione potomstwo. Nie ma możliwości wykluczenia przenikania leku do mleka kobiety karmiącej oraz określenia ryzyka jakie ta sytuacja może nieść dla rozwoju płodu. 

Wpływ omaweloksolonu na płodność

Brak danych dotyczących toksycznego wpływu substancji czynnej na płodność u ludzi lub zwierząt. 

Skutki uboczne

biegunka
ból głowy
nudności
skurcze mięśni
wymioty
zmęczenie
zmniejszenie łaknienia
zmniejszenie masy ciała
wzrost stężenia aminotransferazy asparaginowej
wzrost stężenia aminotransferazy alaninowej
Ból pleców
grypa
Ból jamy ustnej i gardła
hipertriglicerydemia
bolesne miesiączki
zakażenia układu moczowego
ból w górnej części jamy brzusznej
zwiększenie aktywności GGT
zwiększenie stężenia lipoprotein o niskiej gęstości

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania omaweloksolonu

W przypadku przedawkowania substancji czynnej należy rozpocząć leczenie objawów spowodowanych przyjęciem zbyt dużej dawki leku. 

Mechanizm działania omaweloksolonu

Mechanizm działania substancji czynnej nie został w pełni wyjaśniony. Omaweloksolon pobudza aktywność szlaku jądrowego czynnika transkrypcyjnego pochodzenia erytroidalnego typu 2 (Nrf2) zarówno in vitro, jak i in vivo, u zwierząt i ludzi. Szlak Nrf2 bierze udział w komórkowej odpowiedzi na stres oksydacyjny, a u pacjentów cierpiących na ataksję Friedreicha potwierdzono spadek  stężenia i aktywności czynnika Nrf2.
Omaweloksolon przywraca odpowiednią aktywność oksydoredukcyjną w komórkach pacjentów cierpiących na ataksję Friedreicha. Substancja czynna łączy się z białkiem Keap1, tak połączony kompleks związków zwiększa przenikanie czynnika transkrypcyjnego Nrf2 do wnętrza jądra komórkowego i przepisanie niezbędnych genów. Omaweloksolon zwiększa stężenie czynnika Nrf2, ferrytyny oraz gamma-glutamylotransferazy podczas terapii ograniczając w ten sposób objawy charakterystyczne dla postępu choroby. 

Wchłanianie omaweloksolonu

Wchłanianie substancji czynnej na czczo u pacjentów cierpiących na ataksję Friedreicha jest nawet trzykrotnie szybsze niż u zdrowych pacjentów. Maksymalne stężenie leku w osoczu występowało po około siedmiu godzinach od podania leku. Posiłek bogaty w tłuszcze obniżał maksymalne stężenie w osoczu nawet 4.5-krotnie. 

Dystrybucja omaweloksolonu

Omaweloksolon występuje w osoczu w postaci połączonej z białkami na poziomie 97%. 

Metabolizm omaweloksolonu

Omaweloksolon jest metabolizowany w wątrobie z wykorzystaniem podjednostki CYP3A4 cytochromu p450. Lek ulega biotransformacji do około 30 nieaktywnych metabolitów. 

Wydalanie omaweloksolonu

Substancja czynna jest wydalana w postaci metabolitów z kałem. Śladowe ilości metabolitów omaweloksolonu zidentyfikowano również w moczu. Okres półtrwania substancji czynnej wynosił średnio około 58 godzin. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij