Tazobaktam, Tazobactamum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o tazobaktamie

Rok wprowadzenia na rynek
1994
Substancje aktywne
tazobaktam
Działanie tazobaktamu
przeciwbakteryjne
Postacie tazobaktamu
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ moczowy, układ oddechowy, układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Choroby płuc, Nefrologia, Neurologia, Neurologia dziecięca, Pediatria, Pulmonologia
Rys historyczny tazobaktamu

Tazobaktam należy do grupy związków nazywanych inhibitorami β-laktamazy. β-laktamazy to enzymy bakteryjne które są odpowiedzialne za niszczenie struktury antybiotyków β-laktamowych. Tazobaktam został dopuszczony do obrotu przez amerykańską FDA w połączeniu z piperacyliną w roku 1994, kolejną substancją dopuszczoną do obrotu w połączeniu z tazobaktamem był ceftolozan wprowadzony w Stanach Zjednoczonych w 2014 roku. Sam tazobaktam nie wywiera silnego efektu przeciwbakteryjnego, dlatego nie zaleca się stosowania go bez dodatku drugiej substancji czynnej.

Wzór sumaryczny tazobaktamu

C10H12N4O5S

Spis treści

Wskazania do stosowania tazobaktamu

Tazobaktam został wprowadzony jako substancja występująca w połączeniu z innymi antybiotykami o silniejszym działaniu – piperacyliną oraz ceftolozanem. Tazobaktam w połączeniu z innymi antybiotykami znalazł zastosowanie w leczeniu:

  • powikłanych infekcji w obrębie jamy brzusznej;
  • zakażeń skóry i tkanek miękkich;
  • odmiedniczkowego zapalenia nerek.
  • powikłanych infekcji dróg moczowych;
  • szpitalnych zapaleń płuc, w tym również zakażeń wymagających stosowania respiratora.

Dawkowanie tazobaktamu

Tazobaktam zwykle nie jest stosowany jako samodzielna substancja lecznicza, a jego dawka jest zależna od drugiej podawanej substancji czynnej.

W przypadku osób dorosłych stosowanie leku w połączeniu z piperacyliną lub ceftolozanem zakłada wykorzystanie dawki wynoszącej od 1.5 g do 3 g tazobaktamu na dobę w dawkach podzielonych. Lek jest podawany w postaci infuzji dożylnej która powinna trwać od 30 do 60 minut. a całkowita długość leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni.

Podczas stosowania leku w grupie pediatrycznej zalecana dawka dobowa wynosi od 36 mg do 40 mg tazobaktanu na kilogram masy ciała dziecka, lek należy podawać w dawkach podzielonych zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku umiarkowanej lub ciężkiej postaci niewydolności nerek dawka leku musi zostać dostosowana do wartości klirensu nerkowego.

Przeciwskazania do stosowania tazobaktamu

Przeciwwskazaniem do stosowania tazobaktamu jest wystąpienie nadwrażliwości na tę substancję czynną w przeszłości. Ze względu na stosowanie leku w połączeniu z innymi antybiotykami, przeciwwskazane jest również podanie połączeń tazobaktamu z piperacyliną lub ceftolozanem osobom, które w przeszłości miały nadwrażliwość na którykolwiek antybiotyk z grupy cefalosporyn lub antybiotyków β-laktamowych.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania tazobaktamu

Podczas stosowania tazobaktamu z piperacyliną lub ceftolozanem istnieje ryzyko wystąpienia ciężkiej reakcji nadwrażliwości, która w niektórych sytuacjach kończyła się zgonem pacjenta. W grupie ryzyka znajdują się osoby uczulone na wiele czynników alergizujących. Szczególnie zagrożeni są pacjenci, u których w przeszłości występowała nadwrażliwość na antybiotyki β-laktamowe lub penicyliny. W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego konieczne może być podanie adrenaliny, przerwanie stosowania antybiotyku i podjęcie innych niezbędnych czynności ratunkowych.

Przed rozpoczęciem leczenia tazobaktamem skoniugowanym z piperacyliną lub ceftolozanem konieczne jest rozważenie zasadności stosowania omawianej kuracji ze względu na ryzyko pojawienia się zjawiska oporności u niektórych bakterii. Wystąpienie opornych szczepów bakterii może odpowiadać za długotrwające i ciężkie do wyleczenia infekcje.

Pojawienie się ciężkiej i trudnej do opanowania biegunki może być skutkiem rzekomobłoniastego stanu zapalnego jelit, które stanowi zagrożenie dla życia pacjenta. Objawy mogą wystąpić już po zakończeniu podawania leku.

W przypadku wystąpienia wysypki w odpowiedzi na podanie leku, konieczne jest obserwowanie jej przebiegu. Tazobaktam w połączeniu z piperacyliną lub ceftalozanem może spowodować wystąpienie groźnego dla pacjenta zespołu Stevensa-Johnsona lub zespółu Lyella. Zaostrzenie przebiegu wysypki lub pogorszenie jej wyglądu powinno być przesłanką do odstawienia leku.

Niektóre antybiotyki β-laktamowe w połączeniu z tazobaktamem zmieniały parametry krzepnięcia krwi, takie jak czas krzepnięcia lub czas protrombinowy. W przypadku wystąpienia krwawienia zalecane jest przerwanie leczenia i rozpoczęcie odpowiedniego postępowania.
Podczas stosowania leku zgłaszano również przypadki neutropenii oraz leukopenii, w związku z tym zaleca się wykonanie kontroli czynności krwiotwórczej podczas leczenia.

Pacjenci przyjmujące leki obniżające stężenie potasu w osoczu, ze względu na ryzyko wystąpienia hipokaliemii powinni być poddawani regularnej kontroli elektrolitów podczas terapii.

U niektórych pacjentów zgłaszano przypadki limfohistiocytozy hemofagocytarnej podczas stosowania leku. Limfohistiocytoza hemofagocytarna jest zaburzeniem czynności układu immunologicznego, objawiającego się często nasilonymi stanami zapalnymi, cytopenią, gorączką, wysokim stężeniem ferrytyny i triglicerydów w osoczu oraz hemofagocytozą i hepatosplenomegalią. W przypadku pojawienia niektórych z tych objawów konieczne jest rozpoczęcie odpowiedniej diagnostyki.

Badania czynności nerek wykazały, że tazobaktam w połączeniu z piperacyliną może być odpowiedzialny za spowolnienie procesu regeneracji nerek. Podczas podawania leku pacjentom z niewydolnością nerek zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności, a podanie leku w połączeniu z wankomycyną zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek.

Interakcje tazobaktamu z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko nasilenia działania substancji czynnych i wystąpienia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Entekawir (Entecavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych, wzrost ryzyka krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Kangrelor (Cangrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Leki przeciwbólowe mogą zmniejszać proces eliminacji tazobaktamu zwiększając ryzyko pojawienia efektów niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas salicylowy (Salicylic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Zmniejszenie wydalania tazobaktamu, ryzyko nasilenia działania substancji czynnej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Esomeprazol (Esomeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Famotydyna (Famotidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Kodeina (Codeine) agoniści receptora opioidowego
Osłabienie działania antybiotyków, ryzyko niepowodzenia terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amikacyna (Amikacin) aminoglikozydy
Neomycyna (Neomycin) aminoglikozydy
Streptomycyna (Streptomycin) aminoglikozydy

Wpływ tazobaktamu na prowadzenie pojazdów

Po podaniu tazobaktamu z piperacyliną lub ceftalozanem istnieje ryzyko wystąpienia zawrotów głowy, które mogą utrudniać prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Inne rodzaje interakcji

Tazobaktam w połączeniu z piperacyliną lub ceftalozanem może być odpowiedzialny za fałszywie dodatnie wyniki nieenzymatycznych oznaczeń glukozy. W celu uniknięcia tej interakcji zaleca się wykorzystanie enzymatycznych metod oznaczania. Ponadto, bezpośredni test Coombsa oraz testy Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus również mogą dawać fałszywie dodatnie wyniki. Wiele chemicznych testów służących do oznaczania białka w moczu również może być źródłem fałszywie dodatnich wyników podczas stosowania tazobaktamu.

Wpływ tazobaktamu na ciążę

Substancja czynna przechodzi przez łożysko, a badania na zwierzętach udowodniły wpływ połączeń tazobaktamu z innymi antybiotykami na rozwój płodu. Lek może być stosowany jedynie w przypadku gdy korzyść z zastosowania substancji czynnej dla matki przewyższa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, które mogą wystąpić u rozwijającego się płodu.

Wpływ tazobaktamu na laktację

Stosowanie leku podczas karmienia piersią jest możliwe jedynie po starannym rozważeniu stosunku korzyści wynikających z karmienia piersią dla dziecka a ryzyka wystąpienia działań niepożądanych podczas jednoczesnego karmienia i przyjmowania tazobaktamu. Lek został dopuszczony do stosowania u małych dzieci, jednak decyzja odnośnie wykorzystania go w terapii kobiety karmiącej należy do lekarza.

Wpływ tazobaktamu na płodność

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały wpływu na płodność u badanych osobników.

Inne możliwe skutki uboczne

Tazobaktam w połączeniu z innymi antybiotykami beta-laktamowymi może spowodować wystąpienie działań niepożądanych o różnej częstotliwości występowania. W przypadku podania dożylnego mogą wystąpić:

  • bardzo częste biegunki;
  • często epizody bezsenności. ból głowy, zmniejszenie stężenia albumin, białka całkowitego i fosforanów we krwi, reakcja w miejscu wstrzyknięcia, zakażenie drożdżakowe, małopłytkowość, gorączka, wydłużony czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, niestrawność, nudności, niedokrwistość, zwiększenie aktywności AspAT i AlAT, świąd, wymioty, ból brzucha, podwyższone stężenie mocznika i kreatyniny we krwi, dodatni odczyn Coombs'a;
  • niezbyt często zapalenie żył, ból mięśni, hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna, dreszcze, rumień wielopostaciowy,  zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy, hipokaliemia, zaburzenia stężenia glukozy we krwi, wysypka plamisto-grudkowa, ból stawów, uderzenia gorąca, zakrzepowe zapalenie żył, napady drgawkowe, wydłużenie czasu protrombinowego;
  • rzadko zespół lyella – toksyczna nekroliza naskórka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, agranulocytoza, krwawienie z nosa;
  • zaburzenia o nieznanej częstotliwości takie jak: eozynofilia,  eozynofilia, żółtaczka; wstrząs anafilaktyczny, niewydolność nerek,  ostra uogólniona osutka krostkowa, majaczenie, wstrząs anafilaktoidalny, plamica, pęcherzowe zapalenie skóry,  neutropenia, wzrost aktywności gamma-glutanylotransferazy, osutka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi, reakcja anafilaktyczna, wydłużony czas krwawienia, kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, Uogólnione złuszczające zapalenie skóry, niedokrwistość hemolityczna, pancytopenia, reakcja anafilaktoidalna .

Objawy przedawkowania tazobaktamu

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki piperacyliny połączonej z tazobaktamem zgłaszano biegunkę, wymioty oraz nudności. Dożylne podanie wysokich dawek może spowodować wystąpienie drgawek lub nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej.

Mechanizm działania tazobaktamu

Tazobaktam jest inhibitorem β-laktamaz, które są enzymami bakteryjnymi odpowiedzialnym za degradację cząsteczek antybiotyków β-laktamowych. Enzymy te, powodują hydrolizę wiązania β-laktamowego powodując rozpad cząsteczki leku. β-laktamazy są cząsteczkami, które ze względu na swoją budowę wykazują podobieństwo do cząsteczek transpeptydaz będących punktem uchwytu antybiotyków β-laktamowych. Podobieństwo pomiędzy cząsteczkami jest przyczyną szybkiego łączenia się β-laktamów z enzymem, który powoduje ich unieczynnienie.

Tazobaktam ma budowę zbliżoną do antybiotyków β-laktamowych i łączy się on nieodwracalnie z β-laktamazmi, hamując ich wpływ na cząsteczkę leku. Tazobaktam jest skuteczny głównie przeciwko β-laktamazom z grup OHIO-1, SHV-1 i TEM, ale może również hamować inne beta-laktamazy. Działanie tazobaktamu pozwala na rozszerzenie spektrum niektórych antybiotyków β-laktamowych o wiele gatunków bakterii gram-ujemnych.

Wchłanianie tazobaktamu

Lek po podaniu dożylnym natychmiast osiąga maksymalne stężenie w osoczu. Dobrze przenika do płuc, kości oraz żółci.

Dystrybucja tazobaktamu

Tazobaktam występuje w osoczu w postaci sprzężonej z białkami na poziomie około 30%.

Metabolizm tazobaktamu

Metabolizm tazobaktamu polega na hydrolizie pierścienia β-laktamowego. W wyniku reakcji powstaje cząsteczka nieaktywnego metabolitu.

Wydalanie tazobaktamu

Około 80% dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Pozostała część jest wydalana w postaci nieaktywnego metabolitu.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij