Boceprewir, Boceprevir - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o boceprewirze

Rok wprowadzenia na rynek
2011
Substancje aktywne
boceprewir
Działanie boceprewiru
przeciwwirusowe
Postacie boceprewiru
kapsułki twarde
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Rys historyczny boceprewiru

Boceprewir został dopuszczony do obrotu przez FDA w 2011 roku przed podmiot odpowiedzialny Merck & Co., Inc. Na terenie Unii Europejskiej lek pojawił się w tym samym roku. Obecnie lek ten został wycofany z obrotu bezpośrednio przez firmę, ze względu na zmiany w praktykach leczenia, postęp naukowy.

Wzór sumaryczny boceprewiru

C27H45N5O5

Spis treści

Wskazania do stosowania boceprewiru

Wskazaniem do leczenia boceprewirem było przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C, wywoływane przez wirus o genotypie 1, stosowany był w połączeniu z rybawiryną oraz peginterferonem alfa, u osób, u których występuje skompensowana choroba wątroby, która była wcześniej nieleczona lub wcześniejsza terapia okazała się niepowodzeniem.

Dawkowanie boceprewiru

Zwykle stosowana dawka dobowa boceprewiru jest zależna od postępu choroby, jednostki chorobowej oraz skojarzenia z innymi preparatami stosowanymi podczas leczenia. Czas trwania terapii oraz schemat leczenia zależne jest od odpowiedzi klinicznej za zastosowaną terapię. Leczenie za pomocą tego preparatu powinno odbywać się i być kontrolowane przez lekarza specjalistę, który ma doświadczenie w leczeniu tego typu zakażeń.

Boceprewir podawany jest drogą doustną podczas posiłku.  Zwykle stosowana dawka dobowa to 2400 mg.

Przeciwskazania do stosowania boceprewiru

Przeciwwskazaniami do stosowania boceprewiru jest nadwrażliwość na zastosowaną substancją czynną, autoimmunologiczne zapalenie wątroby oraz ciąża.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania boceprewiru

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania terapii z boceprewirem wraz z skojarzeniem z peginterferonem alfa i rybawiryną, ze względu na pojawiające się często niepokojące dolegliwości do których należą: niedokrwistość, neutropenia oraz pancytopenia. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać stosowne badania oraz monitorować stan pacjenta podczas pełnej terapii.

Stosowanie substancji czynnej w skojarzeniu powodowało często występowanie reakcji nadwrażliwości, które przejawiały się ciężkim przebiegiem tj. obrzęk naczynioruchowy czy też pokrzywka.

Pacjenci przyjmujący jednocześnie preparat z boceprewirem powinni zachować ostrożność podczas przyjmowania medykamentów z substancją czynną drospirenon z towarzyszącą chorobą, które predysponuje do wystąpienia hiperkaliemii lub u osób, które stosują preparaty moczopędne zaliczane do leków oszczędzających potas. W takim wypadku należało by stosować alternatywne produkty antykoncepcyjne.

Podczas stosowania boceprewiru należy monitorować i kontrolować określone parametry oraz czynniki krwi. Ważne są testy ciążowe, biochemiczne oraz hematologiczne, o których dokładnie powinien poinformować lekarz prowadzący.

Boceprewir nie powinien być stosowany w monoterapii, ze względu na zwiększone prawdopodobieństwo zwiększonej oporności na wirusa HCV.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, u których występuje ryzyko wydłużenia odstępu QT, w szczególności przy hipokaliemii oraz wrodzonych długim odstępem tego odcinka.

Przeciwwskazania boceprewiru do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Przeciwwskazaniem do stosowania boceprewiru jest jednoczesne leczenie się za pomocą preparatów, które zawierają w swoim składzie substancje, które metabolizowane są za pomocą cytochromu CYP3A4 oraz CYP3A5, a także produkty lecznicze, które podczas wysokiego stężenie osoczowego są zależne z ciężkim lub zagrażającym życiu zdarzeniem. Do takich substancji należą np. pochodne sporyszu, inhibitory kinazy tyrozynowej, symwastatyna, alfuzosyna.

Przeciwwskazaniem do stosowania substancji czynnej są silne induktory cytochromu CYP3A4 (np. karbamazepina, ryfampicyna) oraz antagoniści adrenoreceptora α-1 (np. doksazosyna, tamsulozyna).

Interakcje boceprewiru z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może powodować zwiększenie działania przeciwzakrzepowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Worapaksar (Vorapaksar) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może generować działania niepożądane takie jak występowanie braku apetytu, drażliwości, bezsenności albo senności, zawrotów głowy, pobudzenia, depresji, podwójnego widzenia, bólów brzucha, zaparć, niestrawności, gorączki, obrzęków, zmęczenia, wysypki, biegunki, zaburzeń pamięci, uwagi oraz mowy. Spowodowane jest to nasileniem działania substancji czynnej zonisamid.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zonisamid (Zonisamide) inne leki przeciwpadaczkowe
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może osłabić działanie przeciwwirusowe obydwu substancji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Jednoczesne stosowanie może powodować zwiększenie działania substancji stosowanej równolegle, co może generować działania niepożądane.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Eliglustat (Eliglustat) VARIA / INNE
Etosuksymid (Ethosuximide) leki przeciwpadaczkowe - blokery kanałów wapniowych
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Guanfacyna (Guanfacine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Idarubicyna (Idarubicin) antybiotyki cytostatyczne
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Lurazydon (Lurasidone) neuroleptyki atypowe
Pomalidomid (Pomalidomide) inne leki immunosupresyjne
Ponatynib (Ponatinib) inhibitory kinazy białkowej
Rylpiwiryna (Rilpivirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Tynidazol (Tinidazole) przeciwbakteryjne pochodne imidazolu
Winorelbina (Vinorelbine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Netupitant (Netupitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może powodować wystapienie niebezpiecznych zaburzeń w rytmie serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewometadon (Levomethadone) agoniści receptora opioidowego
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może powodować zmniejszenie działania substancji stosowanej równolegle.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlormadinon (Chlormadinone) progesteron i gestageny
Dienogest (Dienogest) progestageny
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Medroksyprogesteron (Medroxyprogesterone) progestageny
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może powodować zwiększenie działania zolpidemu, w szczególności niebezpieczne jest zbyt duże działanie nasenne zastosowanego preparatu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może powodować zwiększenie działanie alprazolamu oraz wydłużać jego działanie. Do niepokojących objawów należą depresja, zaburzenia mowy, zawroty oraz bóle głowy, suchość w jamie ustnej, nudności, zaparcia, drażliwość oraz zmęczenie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może zmniejszać działanie przeciwwirusowe substancji macierzystej, co powoduje osłabienie skuteczności terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może generować działania niepożądane takie jak zaburzenia w rytmie serca, spore obniżenie ciśnienia krwi, a nawet drgawki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może powodować zwiększenie działania winkrystyny, co objawia się zmniejszeniem ilości erytrocytów, leukocytów oraz trombocytów, co zwiększa ryzyko wystąpienia zmniejszonej krzepliwości krwi, anemii, a także zmniejszenia działania układu immunologicznego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Winkrystyna (Vincristine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może powodować zmniejszenie działania przeciwwirusowego substancji macierzystej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe

Wpływ boceprewiru na prowadzenie pojazdów

Stosowanie boceprewiru może generować działania niepożądane, które mogą bezpośrednio wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługi maszyn. Należą do nich m.in. zmęczenie, duszność, bóle oraz zawroty głowy.

Wpływ boceprewiru na ciążę

Boceprewir jest przeciwwskazany w ciąży.

Wpływ boceprewiru na laktację

Badania na zwierzętach potwierdzają, że boceprewir, a także jego metabolity mają zdolność do przenikania do mleka samic. Brak jest badań klinicznych na ludziach. Lekarz prowadzący na podstawie korzyści do ryzyka, ocenia czy należy przerwać karmienie piersią czy też leczenie za pomocą tej substancji.

Wpływ boceprewiru na płodność

Brak badań klinicznych przeprowadzonych u ludzi. Badania wykonywane na zwierzętach pokazały, że zastosowana substancja czynna może mieć wpływ na komórki Sertoliego, a co za tym idzie na płodność. Jednak negatywny wpływ wykryto tylko u szczurów.

Skutki uboczne

astenia
bezsenność
biegunka
depresja
drażliwość
duszność
kaszel
łysienie
niepokój
nudności
suchość błony śluzowej jamy ustnej
świąd
wymioty
wysypka
zaburzenia smaku
zawroty głowy
zmęczenie
bóle głowy
neutropenia
zmniejszenie masy ciała
ból stawów
gorączka
dreszcze
niedokrwistość
ból mięśni
sucha skóra
zmniejszony apetyt
choroba grypopodobna
agranulocytoza
ból w klatce piersiowej
choroba refluksowa przełyku
drżenie
hiperglikemia
hipertriglicerydemia
kołatanie serca
leukopenia
łuszczyca
małopłytkowość
migrena
nadciśnienie tętnicze
niedociśnienie tętnicze
niestrawność
odwodnienie
omdlenia
osłabienie mięśni
parestezje
pobudzenie
rumień
skurcze mięśni
wyprysk
wzdęcia brzucha
zaburzenia pamięci
zaburzenia snu
zaburzenia widzenia
zapalenie jamy ustnej
zaparcia
złe samopoczucie
zmiany nastroju
pancytopenia
nadmierne pocenie się
zaburzenia erekcji
ból brzucha
zapalenie oskrzeli
ból ucha
krwawienie z nosa
dyskomfort w klatce piersiowej
szumy uszne
dyskomfort w jamie brzusznej
wysypka plamkowo-grudkowa
amnezja
zaburzenia słuchu
częstomocz
suchość oka
wysypka rumieniowa
Hiperurykemia
Zaburzenia uwagi
Hipoestezja
Ból kończyn
zapalenie zatok
Ból pleców
ból szyi
aftowe zapalenie jamy ustnej
obrzęk obwodowy
zaburzenia libido
zatkany nos
zaburzenia dotyczące zębów
głuchota
Opryszczka
ból nadbrzusza
zapalenie tkanki łącznej
przekrwienie dróg oddechowych
nocne poty
ból języka
krwawienia z nosa
niestabilność emocjonalna
zapalenie warg
grypa
Ból jamy ustnej i gardła
wysypka świądowa
zmiany skórne
wysypka plamkowa
uczucie zmiany temperatury ciała
suchość śluzówek
ból w obrębie jamy ustnej
guzki krwawnicze
przekrwienie zatok
sapanie
wysięk podsiatkówkowy
zakażenia grzybicze jamy ustnej
agresja
arytmia
hiperbilirubinemia
letarg
limfopenia
nadmierne wydzielanie śliny
niepokój ruchowy
owrzodzenie języka
pokrzywka
suchość w gardle
tachykardia
zapalenie stawów
zapalenie trzustki
zapalenie żołądka
nadwrażliwość na światło
utrata przytomności
oddawanie moczu w nocy
światłowstręt
nadczynność tarczycy
zapalenie okrężnicy
krwotok miesiączkowy
skaza krwotoczna
zapalenie płuc
zapalenie języka
przebarwienie języka
neuropatia obwodowa
paranoja
zakrzepica żył głębokich
Dysfagia
nadużywanie leku
obrzęk stawów
zaburzenia poznawcze
zapalenie dziąseł
dyzuria
napady gniewu
Dysfonia
utrudnione gojenie się ran
bóle mięśniowo-szkieletowe
retinopatia
limfadenopatia
ból podbrzusza
brak miesiączki
zator tętnicy płucnej
ból odbytu
upośledzenie umysłowe
bolesne połykanie
bladość
stan przedomdleniowy
napady paniki
zaburzenia sercowo-naczyniowe
ból w klatce piersiowej pochodzenia pozasercowego
hiperestezja
szmer sercowy
przyspieszone tętno
nieprawidłowe czucie
krwawienie maciczne
owrzodzenie skóry
nadwrażliwość zębów
suche usta
przebarwienie stolca
odczucie chłodu na obwodowych częściach ciała
neuralgia
zakażenie gronkowcami i drożdżakami
migotanie przedsionków
zachowania samobójcze
zapalenie pęcherzyka żółciowego
posocznica
niewydolność oddechowa
zapalenie osierdzia
zakrzepica żylna
omamy słuchowe
wysięk osierdziowy
zwłóknienie opłucnej
omamy wzrokowe
tarcza zastoinowa
hemoliza
sarkoidoza
encefalopatia
zaburzenia dwubiegunowe
choroba wieńcowa
aspermia
niewydolność trzustki
niedokrwienie naczyniowo-mózgowe
obrzęk naczynioruchowy
zespół Stevensa-Johnsona
osutka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania boceprewiru

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane po przedawkowaniu substancji to niedokrwistość, zmęczenie, bóle głowy, nudności oraz zaburzenia smaku.

Mechanizm działania boceprewiru

Boceprewir należy do substancji, które bezpośrednio działają na wirusy, który stosowany jest w skojarzeniu z rybawiryną oraz peginterferonem alfa. Mechanizm działania polega na wiązaniu się substancji czynnej z seryną, w sposób odwracalny, kowalencyjny, w aktywnym miejscu NS3 proteazy HCV. Substancja czynna inhibuję replikację wirusa poprzez α-ketoamid w komórkach, które są zainfekowane przez wirus HCV. Substancja macierzysta zaliczana jest do inhibitorów proteazy wirusa HCV NS3.

Wchłanianie boceprewiru

Czas, po którym obserwowane było osiągniecie stężenia maksymalnego po doustnym podaniu boceprewiru to 2 godziny. Produkt leczniczy nie kumulował się w sposób znaczny. Osiągniecie stanu nasycenia substancji czynnej osiągane było po około 1 dniu po doustnym przyjmowaniu tej substancji w dawkowaniu trzy razy w ciągu doby. Przyjmowanie preparatu wraz z jedzeniem powodowało zwiększenie dostępności biologicznej około 65%.

Dystrybucja boceprewiru

Wiązanie się substancji czynnej wraz z białkami osocza wynosi około 75% po przyjęciu jednorazowej dawki. Podczas nasycenia boceprewirem pozorna objętość dystrybucji wynosi mniej więcej 772 litry. Produkt leczniczy składa się z dwóch diastereomerów, które występują w równych częściach. W osoczu w stanie stacjonarnym stosunek ten się zmienia i wynosi mniej więcej 2:1, z korzyścią dla diastereomeru, który wykazuje aktywność farmakologiczną.

Metabolizm boceprewiru

Przeprowadzone badania pokazują, że metabolizm boceprewiru przebiega głównie przez szlak, w którym bierze udział aldoketoreduktaza, co powoduje zredukowanie metabolitów ketonowych, do postaci nieaktywnej. Substancja czynna metabolizowana jest także za pomocą cytochromu CYP3A4 oraz CYP3A5, ale w mniejszej skali.

Wydalanie boceprewiru

Całkowity klirens substancji czynnej wynosi mniej więcej 161 litrów na godzinę. Okres półtrwania wynosi 3,4 godziny. Główną drogą eliminacji jest wątroba. Wydalanie substancji macierzystej oraz jej metabolitów z kałem wynosi 79%, natomiast z moczem 9%. Natomiast wydalanie samego boceprewiru wyniosło 8% dla wydalanie substancji z kałem oraz 3% wraz z moczem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij