Encyklopedia leków

Boceprewir, Boceprevir, Boceprevir - zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o boceprewirze

Rok wprowadzenia na rynek
2011
Substancje aktywne
boceprewir
Działanie boceprewiru
przeciwwirusowe
Postacie boceprewiru
kapsułki twarde
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Rys historyczny boceprewiru

Boceprewir został dopuszczony do obrotu przez FDA w 2011 roku przed podmiot odpowiedzialny Merck & Co., Inc. Na terenie Unii Europejskiej lek pojawił się w tym samym roku. Obecnie lek ten został wycofany z obrotu bezpośrednio przez firmę, ze względu na zmiany w praktykach leczenia, postęp naukowy.

Wzór sumaryczny boceprewiru

C27H45N5O5

Spis treści

Wskazania do stosowania boceprewiru

Wskazaniem do leczenia boceprewirem było przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C, wywoływane przez wirus o genotypie 1, stosowany był w połączeniu z rybawiryną oraz peginterferonem alfa, u osób, u których występuje skompensowana choroba wątroby, która była wcześniej nieleczona lub wcześniejsza terapia okazała się niepowodzeniem.

Dawkowanie boceprewiru

Zwykle stosowana dawka dobowa boceprewiru jest zależna od postępu choroby, jednostki chorobowej oraz skojarzenia z innymi preparatami stosowanymi podczas leczenia. Czas trwania terapii oraz schemat leczenia zależne jest od odpowiedzi klinicznej za zastosowaną terapię. Leczenie za pomocą tego preparatu powinno odbywać się i być kontrolowane przez lekarza specjalistę, który ma doświadczenie w leczeniu tego typu zakażeń.

Boceprewir podawany jest drogą doustną podczas posiłku.  Zwykle stosowana dawka dobowa to 2400 mg.

Przeciwskazania do stosowania boceprewiru

Przeciwwskazaniami do stosowania boceprewiru jest nadwrażliwość na zastosowaną substancją czynną, autoimmunologiczne zapalenie wątroby oraz ciąża.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania boceprewiru

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania terapii z boceprewirem wraz z skojarzeniem z peginterferonem alfa i rybawiryną, ze względu na pojawiające się często niepokojące dolegliwości do których należą: niedokrwistość, neutropenia oraz pancytopenia. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać stosowne badania oraz monitorować stan pacjenta podczas pełnej terapii.

Stosowanie substancji czynnej w skojarzeniu powodowało często występowanie reakcji nadwrażliwości, które przejawiały się ciężkim przebiegiem tj. obrzęk naczynioruchowy czy też pokrzywka.

Pacjenci przyjmujący jednocześnie preparat z boceprewirem powinni zachować ostrożność podczas przyjmowania medykamentów z substancją czynną drospirenon z towarzyszącą chorobą, które predysponuje do wystąpienia hiperkaliemii lub u osób, które stosują preparaty moczopędne zaliczane do leków oszczędzających potas. W takim wypadku należało by stosować alternatywne produkty antykoncepcyjne.

Podczas stosowania boceprewiru należy monitorować i kontrolować określone parametry oraz czynniki krwi. Ważne są testy ciążowe, biochemiczne oraz hematologiczne, o których dokładnie powinien poinformować lekarz prowadzący.

Boceprewir nie powinien być stosowany w monoterapii, ze względu na zwiększone prawdopodobieństwo zwiększonej oporności na wirusa HCV.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, u których występuje ryzyko wydłużenia odstępu QT, w szczególności przy hipokaliemii oraz wrodzonych długim odstępem tego odcinka.

Przeciwwskazania boceprewiru do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Przeciwwskazaniem do stosowania boceprewiru jest jednoczesne leczenie się za pomocą preparatów, które zawierają w swoim składzie substancje, które metabolizowane są za pomocą cytochromu CYP3A4 oraz CYP3A5, a także produkty lecznicze, które podczas wysokiego stężenie osoczowego są zależne z ciężkim lub zagrażającym życiu zdarzeniem. Do takich substancji należą np. pochodne sporyszu, inhibitory kinazy tyrozynowej, symwastatyna, alfuzosyna.

Przeciwwskazaniem do stosowania substancji czynnej są silne induktory cytochromu CYP3A4 (np. karbamazepina, ryfampicyna) oraz antagoniści adrenoreceptora α-1 (np. doksazosyna, tamsulozyna).

Interakcje boceprewiru z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może powodować zwiększenie działania przeciwzakrzepowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Worapaksar (Vorapaksar) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może generować działania niepożądane takie jak występowanie braku apetytu, drażliwości, bezsenności albo senności, zawrotów głowy, pobudzenia, depresji, podwójnego widzenia, bólów brzucha, zaparć, niestrawności, gorączki, obrzęków, zmęczenia, wysypki, biegunki, zaburzeń pamięci, uwagi oraz mowy. Spowodowane jest to nasileniem działania substancji czynnej zonisamid.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zonisamid (Zonisamide) inne leki przeciwpadaczkowe
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może osłabić działanie przeciwwirusowe obydwu substancji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Jednoczesne stosowanie może powodować zwiększenie działania substancji stosowanej równolegle, co może generować działania niepożądane.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Eliglustat (Eliglustat) VARIA / INNE
Etosuksymid (Ethosuximide) leki przeciwpadaczkowe - blokery kanałów wapniowych
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Guanfacyna (Guanfacine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Idarubicyna (Idarubicin) antybiotyki cytostatyczne
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Lurazydon (Lurasidone) neuroleptyki atypowe
Pomalidomid (Pomalidomide) inne leki immunosupresyjne
Ponatynib (Ponatinib) inhibitory kinazy białkowej
Rylpiwiryna (Rilpivirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Tynidazol (Tinidazole) przeciwbakteryjne pochodne imidazolu
Winorelbina (Vinorelbine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Netupitant (Netupitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może powodować wystapienie niebezpiecznych zaburzeń w rytmie serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewometadon (Levomethadone) agoniści receptora opioidowego
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może powodować zmniejszenie działania substancji stosowanej równolegle.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlormadinon (Chlormadinone) progesteron i gestageny
Dienogest (Dienogest) progestageny
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Medroksyprogesteron (Medroxyprogesterone) progestageny
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może powodować zwiększenie działania zolpidemu, w szczególności niebezpieczne jest zbyt duże działanie nasenne zastosowanego preparatu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może powodować zwiększenie działanie alprazolamu oraz wydłużać jego działanie. Do niepokojących objawów należą depresja, zaburzenia mowy, zawroty oraz bóle głowy, suchość w jamie ustnej, nudności, zaparcia, drażliwość oraz zmęczenie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może zmniejszać działanie przeciwwirusowe substancji macierzystej, co powoduje osłabienie skuteczności terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może generować działania niepożądane takie jak zaburzenia w rytmie serca, spore obniżenie ciśnienia krwi, a nawet drgawki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może powodować zwiększenie działania winkrystyny, co objawia się zmniejszeniem ilości erytrocytów, leukocytów oraz trombocytów, co zwiększa ryzyko wystąpienia zmniejszonej krzepliwości krwi, anemii, a także zmniejszenia działania układu immunologicznego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Winkrystyna (Vincristine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Jednoczesne stosowanie obydwu substancji czynnych może powodować zmniejszenie działania przeciwwirusowego substancji macierzystej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe

Wpływ boceprewiru na prowadzenie pojazdów

Stosowanie boceprewiru może generować działania niepożądane, które mogą bezpośrednio wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługi maszyn. Należą do nich m.in. zmęczenie, duszność, bóle oraz zawroty głowy.

Wpływ boceprewiru na ciążę

Boceprewir jest przeciwwskazany w ciąży.

Wpływ boceprewiru na laktację

Badania na zwierzętach potwierdzają, że boceprewir, a także jego metabolity mają zdolność do przenikania do mleka samic. Brak jest badań klinicznych na ludziach. Lekarz prowadzący na podstawie korzyści do ryzyka, ocenia czy należy przerwać karmienie piersią czy też leczenie za pomocą tej substancji.

Wpływ boceprewiru na płodność

Brak badań klinicznych przeprowadzonych u ludzi. Badania wykonywane na zwierzętach pokazały, że zastosowana substancja czynna może mieć wpływ na komórki Sertoliego, a co za tym idzie na płodność. Jednak negatywny wpływ wykryto tylko u szczurów.

Skutki uboczne (podanie doustne)

astenia
Bardzo często
bezsenność
Bardzo często
biegunka
Bardzo często
depresja
Bardzo często
drażliwość
Bardzo często
duszność
Bardzo często
kaszel
Bardzo często
łysienie
Bardzo często
niepokój
Bardzo często
nudności
Bardzo często
suchość błony śluzowej jamy ustnej
Bardzo często
świąd
Bardzo często
wymioty
Bardzo często
wysypka
Bardzo często
zaburzenia smaku
Bardzo często
zawroty głowy
Bardzo często
zmęczenie
Bardzo często
bóle głowy
Bardzo często
neutropenia
Bardzo często
zmniejszenie masy ciała
Bardzo często
ból stawów
Bardzo często
gorączka
Bardzo często
dreszcze
Bardzo często
niedokrwistość
Bardzo często
ból mięśni
Bardzo często
sucha skóra
Bardzo często
zmniejszony apetyt
Bardzo często
choroba grypopodobna
Bardzo często
agranulocytoza
Często
ból w klatce piersiowej
Często
choroba refluksowa przełyku
Często
drżenie
Często
hiperglikemia
Często
hipertriglicerydemia
Często
kołatanie serca
Często
leukopenia
Często
łuszczyca
Często
małopłytkowość
Często
migrena
Często
nadciśnienie tętnicze
Często
niedociśnienie tętnicze
Często
niestrawność
Często
odwodnienie
Często
omdlenia
Często
osłabienie mięśni
Często
parestezje
Często
pobudzenie
Często
rumień
Często
skurcze mięśni
Często
wyprysk
Często
wzdęcia brzucha
Często
zaburzenia pamięci
Często
zaburzenia snu
Często
zaburzenia widzenia
Często
zapalenie jamy ustnej
Często
zaparcia
Często
złe samopoczucie
Często
zmiany nastroju
Często
pancytopenia
Często
nadmierne pocenie się
Często
zaburzenia erekcji
Często
ból brzucha
Często
zapalenie oskrzeli
Często
ból ucha
Często
krwawienie z nosa
Często
dyskomfort w klatce piersiowej
Często
szumy uszne
Często
dyskomfort w jamie brzusznej
Często
wysypka plamkowo-grudkowa
Często
amnezja
Często
zaburzenia słuchu
Często
częstomocz
Często
suchość oka
Często
wysypka rumieniowa
Często
Hiperurykemia
Często
Zaburzenia uwagi
Często
Hipoestezja
Często
Ból kończyn
Często
zapalenie zatok
Często
Ból pleców
Często
ból szyi
Często
aftowe zapalenie jamy ustnej
Często
obrzęk obwodowy
Często
zaburzenia libido
Często
zatkany nos
Często
zaburzenia dotyczące zębów
Często
głuchota
Często
Opryszczka
Często
ból nadbrzusza
Często
zapalenie tkanki łącznej
Często
przekrwienie dróg oddechowych
Często
nocne poty
Często
ból języka
Często
krwawienia z nosa
Często
niestabilność emocjonalna
Często
zapalenie warg
Często
grypa
Często
Ból jamy ustnej i gardła
Często
wysypka świądowa
Często
zmiany skórne
Często
wysypka plamkowa
Często
uczucie zmiany temperatury ciała
Często
suchość śluzówek
Często
ból w obrębie jamy ustnej
Często
guzki krwawnicze
Często
przekrwienie zatok
Często
sapanie
Często
wysięk podsiatkówkowy
Często
zakażenia grzybicze jamy ustnej
Często
agresja
Rzadko
arytmia
Rzadko
hiperbilirubinemia
Rzadko
letarg
Rzadko
limfopenia
Rzadko
nadmierne wydzielanie śliny
Rzadko
niepokój ruchowy
Rzadko
owrzodzenie języka
Rzadko
pokrzywka
Rzadko
suchość w gardle
Rzadko
tachykardia
Rzadko
zapalenie stawów
Rzadko
zapalenie trzustki
Rzadko
zapalenie żołądka
Rzadko
nadwrażliwość na światło
Rzadko
utrata przytomności
Rzadko
oddawanie moczu w nocy
Rzadko
światłowstręt
Rzadko
nadczynność tarczycy
Rzadko
zapalenie okrężnicy
Rzadko
krwotok miesiączkowy
Rzadko
skaza krwotoczna
Rzadko
zapalenie płuc
Rzadko
zapalenie języka
Rzadko
przebarwienie języka
Rzadko
neuropatia obwodowa
Rzadko
paranoja
Rzadko
zakrzepica żył głębokich
Rzadko
Dysfagia
Rzadko
nadużywanie leku
Rzadko
obrzęk stawów
Rzadko
zaburzenia poznawcze
Rzadko
zapalenie dziąseł
Rzadko
dyzuria
Rzadko
napady gniewu
Rzadko
Dysfonia
Rzadko
utrudnione gojenie się ran
Rzadko
bóle mięśniowo-szkieletowe
Rzadko
retinopatia
Rzadko
limfadenopatia
Rzadko
ból podbrzusza
Rzadko
brak miesiączki
Rzadko
zator tętnicy płucnej
Rzadko
ból odbytu
Rzadko
upośledzenie umysłowe
Rzadko
bolesne połykanie
Rzadko
bladość
Rzadko
stan przedomdleniowy
Rzadko
napady paniki
Rzadko
zaburzenia sercowo-naczyniowe
Rzadko
ból w klatce piersiowej pochodzenia pozasercowego
Rzadko
hiperestezja
Rzadko
szmer sercowy
Rzadko
przyspieszone tętno
Rzadko
nieprawidłowe czucie
Rzadko
krwawienie maciczne
Rzadko
owrzodzenie skóry
Rzadko
nadwrażliwość zębów
Rzadko
suche usta
Rzadko
przebarwienie stolca
Rzadko
odczucie chłodu na obwodowych częściach ciała
Rzadko
neuralgia
Rzadko
zakażenie gronkowcami i drożdżakami
Rzadko
migotanie przedsionków
Niezbyt często
zachowania samobójcze
Niezbyt często
zapalenie pęcherzyka żółciowego
Niezbyt często
posocznica
Niezbyt często
niewydolność oddechowa
Niezbyt często
zapalenie osierdzia
Niezbyt często
zakrzepica żylna
Niezbyt często
omamy słuchowe
Niezbyt często
wysięk osierdziowy
Niezbyt często
zwłóknienie opłucnej
Niezbyt często
omamy wzrokowe
Niezbyt często
tarcza zastoinowa
Niezbyt często
hemoliza
Niezbyt często
sarkoidoza
Niezbyt często
encefalopatia
Niezbyt często
zaburzenia dwubiegunowe
Niezbyt często
choroba wieńcowa
Niezbyt często
aspermia
Niezbyt często
niewydolność trzustki
Niezbyt często
niedokrwienie naczyniowo-mózgowe
Niezbyt często
obrzęk naczynioruchowy
Częstotliwość nieznana
zespół Stevensa-Johnsona
Częstotliwość nieznana
osutka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi
Częstotliwość nieznana

Działa niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania boceprewiru

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane po przedawkowaniu substancji to niedokrwistość, zmęczenie, bóle głowy, nudności oraz zaburzenia smaku.

Mechanizm działania boceprewiru

Boceprewir należy do substancji, które bezpośrednio działają na wirusy, który stosowany jest w skojarzeniu z rybawiryną oraz peginterferonem alfa. Mechanizm działania polega na wiązaniu się substancji czynnej z seryną, w sposób odwracalny, kowalencyjny, w aktywnym miejscu NS3 proteazy HCV. Substancja czynna inhibuję replikację wirusa poprzez α-ketoamid w komórkach, które są zainfekowane przez wirus HCV. Substancja macierzysta zaliczana jest do inhibitorów proteazy wirusa HCV NS3.

Substancje czynne o tym samym mechanizmie działania

 • Atazanawir
 • Biktegrawir
 • Denotywir
 • Dolutegrawir
 • Elwitegrawir
 • Enfuwirtyd
 • Entekawir
 • Grazoprewir
 • Inozyny pranobeks
 • Marawirok
 • Podofilotoksyna
 • Raltegrawir
 • Tenofowir

Wchłanianie boceprewiru

Czas, po którym obserwowane było osiągniecie stężenia maksymalnego po doustnym podaniu boceprewiru to 2 godziny. Produkt leczniczy nie kumulował się w sposób znaczny. Osiągniecie stanu nasycenia substancji czynnej osiągane było po około 1 dniu po doustnym przyjmowaniu tej substancji w dawkowaniu trzy razy w ciągu doby. Przyjmowanie preparatu wraz z jedzeniem powodowało zwiększenie dostępności biologicznej około 65%.

Dystrybucja boceprewiru

Wiązanie się substancji czynnej wraz z białkami osocza wynosi około 75% po przyjęciu jednorazowej dawki. Podczas nasycenia boceprewirem pozorna objętość dystrybucji wynosi mniej więcej 772 litry. Produkt leczniczy składa się z dwóch diastereomerów, które występują w równych częściach. W osoczu w stanie stacjonarnym stosunek ten się zmienia i wynosi mniej więcej 2:1, z korzyścią dla diastereomeru, który wykazuje aktywność farmakologiczną.

Metabolizm boceprewiru

Przeprowadzone badania pokazują, że metabolizm boceprewiru przebiega głównie przez szlak, w którym bierze udział aldoketoreduktaza, co powoduje zredukowanie metabolitów ketonowych, do postaci nieaktywnej. Substancja czynna metabolizowana jest także za pomocą cytochromu CYP3A4 oraz CYP3A5, ale w mniejszej skali.

Wydalanie boceprewiru

Całkowity klirens substancji czynnej wynosi mniej więcej 161 litrów na godzinę. Okres półtrwania wynosi 3,4 godziny. Główną drogą eliminacji jest wątroba. Wydalanie substancji macierzystej oraz jej metabolitów z kałem wynosi 79%, natomiast z moczem 9%. Natomiast wydalanie samego boceprewiru wyniosło 8% dla wydalanie substancji z kałem oraz 3% wraz z moczem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij