Bromek Ipratropium, Ipratropii bromidum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o bromku ipratropium

Rok wprowadzenia na rynek
1978
Substancje aktywne
bromek ipratropiowy, bromek ipratropium, ipratropiowy bromek jednowodny
Działanie bromku ipratropium
przeciwastmatyczne, rozszerza oskrzela (rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli), parasympatykolityczne (hamuje czynność układu przywspółczulnego), wspiera leczenie obturacyjnej choroby płuc (POChP)
Postacie bromku ipratropium
aerozol do nosa, roztwór do inhalacji z nebulizatora, aerozol inhalacyjny
Układy narządowe
układ oddechowy
Specjalności medyczne
Pulmonologia
Rys historyczny bromku ipratropium

Bromek ipratropium został zatwierdzony do użytku medycznego przez Swissmedic w Szwajcarii dnia 13 października 1978 roku. Z kolei Agencja Żywności i Leków (FDA) w Stanach Zjednoczonych wydała taką zgodę dnia 29 grudnia 1986 roku. Podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie substancji czynnej na rynek farmaceutyczny była firma Boehringer Ingelheim.

Wzór sumaryczny bromku ipratropium

C20H30NO3Br

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające bromek ipratropium

Wskazania do stosowania bromku ipratropium

Bromek ipratropium jest stosowany w astmie oskrzelowej oraz w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, jako środek podtrzymujący leczenie stanów skurczowych oskrzeli. Substancję czynną stosuje się również w celu łagodzenia kataru, który jest związany z przeziębieniem lub sezonowym alergicznym nieżytem nosa.

Dawkowanie bromku ipratropium

Bromek ipratropium przeznaczony jest do stosowania wziewnego lub donosowego.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, stanu klinicznego pacjenta (stan ostry, leczenie podtrzymujące), wieku oraz występujących u chorego działań niepożądanych, wynikających ze stosowania substancji czynnej.

Dawka stosowana w leczeniu ustalana jest z lekarzem indywidualnie i dostosowywana do potrzeb chorego.

Przeciwskazania do stosowania bromku ipratropium

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na bromek ipratropium oraz atropinę i inne jej pochodne.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania bromku ipratropium

Bromek ipratropium należy stosować ostrożnie u pacjentów z mukowiscydozą, ponieważ w tej grupie chorych mogą wystąpić zaburzenia perystaltyki przewodu pokarmowego.

Substancja czynna powinna być stosowana ostrożnie wśród chorych z chorobami związanymi z problemami oddawania moczu, a także jaskrą z wąskim kątem przesączenia.

Jeśli w czasie leczenia substancją czynną dojdzie do rozwoju reakcji anafilaktycznej, należy przerwać terapię i zastosować odpowiednie leki.

Istnieją przypadki osób, które zgłaszały, że w trakcie leczenia substancją czynną dochodziło do powikłań związanych z narządem wzroku. Jeśli pacjent zauważy u siebie tego typu działania niepożądane, należy niezwłocznie zgłosić to lekarzowi prowadzącemu.

Jeśli po podaniu substancji czynnej u chorego wystąpi nagły skurcz oskrzeli wraz z nasileniem świszczącego oddechu (paradoksalny skurcz oskrzeli), należy zastosować odpowiednie leczenie.

Interakcje bromku ipratropium z innymi substancjami czynnymi

Ze względu na podobny mechanizm działania substancji czynnych, może dojść do nasilenia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tiotropium (Bromek tiotropiowy) (Tiotropium bromide) antagoniści receptora muskarynowego
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane tychże leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aklidyna (Aclidinium) antagoniści receptora muskarynowego
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane tychże leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amantadyna (Amantadine) antagoniści receptora NMDA
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane tychże leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane tychże leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane tychże leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane tychże leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Biperyden (Biperiden) antagoniści receptora muskarynowego
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane tychże leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane tychże leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyproheptadyna (Cyproheptadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane tychże leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane tychże leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane tychże leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Glikopironium (Glycopyrronium) antagoniści receptora muskarynowego
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane tychże leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane tychże leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Skopolamina (Hioscyna) (Scopolamine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane tychże leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane tychże leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane tychże leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane tychże leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane tychże leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane tychże leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny

Wpływ bromku ipratropium na prowadzenie pojazdów

W związku z tym, że bromek ipratropium może powodować objawy wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn takie jak: zaburzenia akomodacji, zaburzenia widzenia, rozszerzenie źrenic, zawroty głowy, zaleca się zachowanie ostrożności podczas terapii substancją czynną.

Wpływ bromku ipratropium na ciążę

Dane przedkliniczne nie wykazały, aby substancja czynna miała działanie embriotoksyczne i teratogenne. W związku z brakiem badań klinicznych dotyczących wpływu substancji czynnej na ciążę, przed zastosowaniem zaleca się, aby lekarz rozważył, jaki jest stosunek korzyści do ryzyka z zastosowania leku dla matki i dziecka.

Wpływ bromku ipratropium na laktację

Nie wiadomo czy substancja czynna jest obecna w mleku kobiecym. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w czasie stosowania związku w okresie laktacji.

Wpływ bromku ipratropium na płodność

Brak danych klinicznych dotyczących płodności podczas stosowania substancji czynnej. Dane przedkliniczne nie wykazały zmniejszenia płodności.

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie drogą wziewną: nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne, ból głowy, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, jaskra, ból oka, aureola wzrokowa, przekrwienie spojówki, obrzęk rogówki, zaburzenia akomodacji, kołatanie serca, częstoskurcz nadkomorowy, migotanie przedsionków, przyspieszenie czynności serca, podrażnienie gardła, kaszel, skurcz oskrzeli, paradoksalny skurcz oskrzeli, skurcz krtani, obrzęk błony śluzowej gardła, suchość w gardle, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego, biegunka, zaparcia, wymioty, zapalenie jamy ustnej, obrzęk jamy ustnej, wysypka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, zatrzymanie moczu.

Podanie donosowe: suchość błony śluzowej jamy ustnej, tachykardia, zaburzenia akomodacji. 

Objawy przedawkowania bromku ipratropium

W badaniach klinicznych nie stwierdzono objawów przedawkowania substancji czynnej. W zależności od przyjętej dawki może dojść do nasilenia takich objawów jak: przyspieszenie czynności serca, zaburzenia akomodacji lub suchość błony śluzowej jamy ustnej. 

Mechanizm działania bromku ipratropium

Bromek ipratropium należy do grupy leków blokujących receptory muskarynowe. Substancja czynna wykazuje największe powinowactwo do receptorów M3. Związek nie wykazuje działania na wydzielanie śluzu, nie zwiększa jego lepkości oraz nie ma wpływu na transport śluzowo-rzęskowy. Bromek ipratropium nie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, ponieważ nie przenika przez barierę krew-mózg. Substancja czynna podana drogą wziewną ogranicza swoje działanie przede wszystkim do drzewa oskrzelowego.

Wchłanianie bromku ipratropium

Bromek ipratropium podany doustnie lub wziewnie osiąga stężenie w surowicy na poziomie od 1% do 2% podanej dawki. Stężenie maksymalne substancji czynnej osiągane jest po 1-2 godzinach po podaniu. Podsumowując, lek jest związkiem czynnym miejscowo, ale słabo się wchłania.

Dystrybucja bromku ipratropium

Substancja czynna wiąże się maksymalnie w 9% z białkami osocza. Objętość dystrybucji wynosi około 4,6 l/kg.

Metabolizm bromku ipratropium

Bromek ipratropium jest metabolizowany w przewodzie pokarmowym przez cytochrom P-450. Z dawki podanej doustnie około 90% jest wydalana w postaci niezmienionej. Wchłonięta część jest natomiast częściowo metabolizowana na drodze hydrolizy estrów do nieaktywnych metabolitów: kwasu tropowego i tropanu.

Wydalanie bromku ipratropium

W badaniach farmakokinetycznych obliczono, że około 80-100% podanej dawki bromku ipratropium w formie wziewnej jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Z kolei gdy substancja czynna jest podawana doustnie, większość dawki wydalana jest z kałem. Okres półtrwania w ostatniej fazie eliminacji wynosi około 1,6 godziny.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij