Brygatynib, Brigatinibum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o brygatynibie

Rok wprowadzenia na rynek
2017
Substancje aktywne
brygatynib
Działanie brygatynibu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie brygatynibu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ oddechowy
Specjalności medyczne
Choroby płuc, Onkologia kliniczna
Rys historyczny brygatynibu

Brygatynib został opracowany przez spółkę należącą do Takeda Pharmaceutical Company Limited.  Agencja Żywności i Leków, amerykańska instytucja, zatwierdziła go 28 kwietnia 2017 r. Działanie tego leku nadal jest szczególnie monitorowane. 

Wzór sumaryczny brygatynibu

C29H39ClN7O2P

Spis treści

Wskazania do stosowania brygatynibu

Lek ten jest wykorzystywany u osób dorosłych w monoterapii zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) związanego z kinazą chłoniaka anaplastycznego (tzw. pacjenci ALK-dodatni), nieleczonych wcześniej inhibitorem ALK. Brygatynib jest wskazany do stosowania w monoterapii choroby wyżej opisanej, również u pacjentów wcześniej leczonych kryzotynibem.

Dawkowanie brygatynibu

Leczenie i dawkowanie brygatynibu powinien ustalić lekarz mający doświadczenie w terapiach lekami przeciwnowotworowymi. Podjęcie leczenia tym lekiem musi być poprzedzone dodatnim wynikiem badania na ALK-dodatni NDRP. 

Brygatynib podawany jest doustnie w formie tabletek powlekanych. Zazwyczaj pacjent przyjmuje dawkę w zakresie 60  do 180 mg na dobę. Lekarz może modyfikować dawki w zależności od stanu klinicznego pacjenta i występujących działań niepożądanych. 

Leczenie trwa tak długo, dopóki pacjent odnosi z niego widoczne korzyści. 

Przeciwskazania do stosowania brygatynibu

Przeciwwskazaniem do stosowania brygatynibu jest występowanie nadwrażliwości na substancję czynną.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania brygatynibu

Szczególnie w czasie pierwszego tygodnia leczenia należy obserwować, czy u pacjenta pojawiają lub nasilają się działania niepożądane ze strony układu oddechowego (np. kaszel, duszność). Mogą one zagrażać zdrowiu, a nawet życiu chorego. Wszelkie tego typu objawy należy zbadać i potraktować jako argument do zaprzestania stosowania leku. 

W trakcie terapii brygatynibem należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi i częstość akcji serca. U pacjentów przyjmujących ten lek zaobserwowano tendencję do występowania nadciśnienia tętniczego i bradykardii. 

U osób stosujących lek czasami pojawiają się zaburzenia widzenia. Wszelkie objawy niepożądane w obrębie wzroku należy zbadać. Trzeba również zastanowić się nad zmniejszeniem przyjmowanej dawki. 

Terapia brygatynibem może także spowodować zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej. Związane z tym pojawienie się bólów czy osłabienia mięśni powinno skutkować zaprzestaniem i modyfikacją dotychczasowego leczenia. 

Należy pamiętać o regularnym kontrolowaniu poziomu aktywności enzymów trzustkowych (amylazy i lipazy). Brygatynib może spowodować wzrost ich aktywności. W zależności od wyniku badania laboratoryjnego trzeba odpowiednio dostosować dalszą terapię. 

Czynność wątroby musi być monitorowana przed i w trakcie przyjmowania leku. 

Stężenie glukozy w surowicy należy skontrolować przed oraz co jakiś czas w trakcie leczenia. Brygatynib zwiększa ryzyko wystąpienia hiperglikemii. 

Przeciwwskazania brygatynibu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Nie powinno się w tym samym czasie stosować brygatynibu z silnymi inhibitorami CYP3A, gdyż mogą one zwiększyć jego stężenie w osoczu, co może skutkować pojawieniem się niebezpiecznych działań niepożądanych. Jeśli nie jest to jednak możliwe, dawkę leku należy odpowiednio zmniejszyć. 

Nie zaleca się też terapii równoległych induktorami CYP3A ze względu na osłabienie skuteczności terapii brygatynibem.

Interakcje brygatynibu z innymi substancjami czynnymi

Substancje te są silnymi inhibitorami cytochromu CYP3A, w związku z czym podane łącznie z brygantynibem powodują wzrost jego stężenia w osoczu. Jest to niebezpieczne ze względu na jeszcze większe ryzyko wystąpienia groźnych działań niepożądanych wynikających z działania tego leku.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Substancje te są silnymi induktorami cytochromu CYP3A, z związku z czym podane łącznie z brygatynibem powodują zmniejszenie jego stężenia w osoczu. Powinno się unikać takiego połączenia, gdyż w jego konsekwencji może dojść do znacznego osłabienia przeciwnowotworowego działania leku. Jeśli nie jest to możliwe, lekarz powinien odpowiednio zmodyfikować dawkę brygatynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Wymienione substancje są substratami różnych transporterów. Brygatynib może wpłynąć na wzrost ich stężenia w osoczu. Szczególne należy kontrolować pacjentów przyjmujących go łącznie z lekami o wąskim indeksie terapeutycznym (metotreksat, digoksyna, dabigatran).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Prawastatyna (Pravastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Sulfasalazyna (Sulfasalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Łączne stosowanie tych leków skutkuje addycją działania. Dochodzi do zwiększenia niebezpieczeństwa wystąpienia groźnych działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Imatynib (Imatinib) inhibitory kinazy białkowej
Łączne stosowanie tych leków osłabia zdolność organizmu do walki z infekcjami grzybicznymi, bakteryjnymi i wirusowymi. Występuje znaczne ryzyko rozwoju niebezpiecznych zakażeń.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne

Interakcje brygatynibu z pożywieniem

Grejpfrut i sok grejpfrutowy powodują zwiększenie stężenia brygatynibu w osoczu. Nie należy spożywać ich w czasie leczenia, aby nie zwiększać ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. 

Interakcje brygatynibu z alkoholem

Brak doniesień na temat interakcji brygatynibu z alkoholem. 

Wpływ brygatynibu na prowadzenie pojazdów

Należy zachować ostrożność gdyż brygatynib może powodować objawy wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U pacjentów przyjmujących ten lek mogą wystąpić zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zmęczenie.

Inne rodzaje interakcji

W czasie terapii brygatynibem powinno unikać się stosowania preparatów zawierających ziele dziurawca. Surowiec ten jest silnym induktorem cytochromu CYP3A, dlatego może powodować niekontrolowane zmniejszenie stężenia leku w osoczu i w konsekwencji zmniejszenie jego działania przeciwnowotworowego. 

Wpływ brygatynibu na ciążę

Lek ten nie powinien być stosowany w ciąży. Terapię można ewentualnie rozważyć, gdy prognozowana korzyść dla matki jest większa niż potencjalne niebezpieczeństwo dla dziecka. 

Istnieją doniesienia, że brygatynib może przyczyniać się do uszkodzenia płodu. Z tego powodu zaleca się stosowanie niehormonalnej antykoncepcji podczas leczenia i jeszcze 4 (u kobiet) lub 3 (u mężczyzn) miesiące po jego zakończeniu. 

Wpływ brygatynibu na laktację

Brak wystarczających danych na temat przenikania brygatynibu do mleka matki. Zaleca się zrezygnować z karmienia piersią w trakcie terapii. 

Wpływ brygatynibu na płodność

Brak wystarczających danych na temat wpływu brygatynibu na płodność. 

Skutki uboczne

hiperglikemia
biegunka
ból głowy
neuropatia obwodowa
duszność
hipomagnezemia
niedokrwistość
zawroty głowy
hiponatremia
kaszel
ból mięśni
nadciśnienie tętnicze
Zwiększona aktywność amylazy
nudności
Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowe
hipokaliemia
zwiększenie aktywności AspAT i AlAT
świąd
zaparcie
hiperinsulinemia
wymioty
wysypka
hipofosfatemia
zakażenie górnych dróg oddechowych
zmniejszenie liczby neutrofilów
zaburzenia widzenia
zapalenie jamy ustnej
Zmniejszenie liczby limfocytów
zwiększenie aktywności lipazy
zmniejszenie łaknienia
zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
ból brzucha
ból stawów
gorączka
zmniejszenie liczby białych krwinek
hiperkalcemia
zapalenie płuc
ból w klatce piersiowej
hiperbilirubinemia
hipercholesterolemia
kołatanie serca
niestrawność
reakcje nadwrażliwości
suchość skóry
suchość w ustach
tachykardia
wydłużenie odstępu QT
wzdęcia
zaburzenia pamięci
zaburzenia smaku
sztywność mięśniowo-szkieletowa
zmniejszenie masy ciała
zmniejszenie liczby płytek krwi
bradykardia
bezsenność
zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH)
zapalenie trzustki

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania brygatynibu

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki należy obserwować pacjenta pod kątem wystąpienia działań niepożądanych w postaci zaburzeń elektrolitowych i rytmu serca, nadciśnienia i duszności. Wdraża się leczenie objawowe.

Mechanizm działania brygatynibu

Brygatynib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej. Wykazuje aktywność przeciwko ALK, ROS1 (rearanżacji c-ros onkogenu 1) i IGF-1R (receptorowi insulinopodobnego czynnika wzrostu 1). Jego działanie opiera się na hamowaniu autofosforylacji ALK i fosforylacji przy udziale ALK dalszych białek sygnałowych (hamowanie ich aktywacji). 

Wchłanianie brygatynibu

Brygatynib wchłania się z przewodu pokarmowego. Posiłek nie wpływa na stopień tego procesu. 

Dystrybucja brygatynibu

Brygatynib wiąże się z białkami osocza w ok. 91%. Stopień wiązania nie jest zależny od stężenia leku w osoczu. 

Metabolizm brygatynibu

Badania wykazały, że brygatynib jest metabolizowany w szczególności przez cytochromy CYP2C8, CYP3A4, ale również przez cytochrom CYP3A5 w wątrobie. Dwa główne metabolity to postać N-demetylowana i sprzężona z cysteiną.

Wydalanie brygatynibu

Brygatynib w znacznej części wydalany jest razem z kałem (65%), z czego 41% stanowi lek niezmetabolizowany. Mniejszy ułamek wydalany jest wraz z moczem (25%), z czego postać niezmieniona stanowi 86%. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij