Jodek sodu (131I), Natrii iodidum (131i) - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o jodku sodu (131i)

Rok wprowadzenia na rynek
1957
Substancje aktywne
jodek sodu (131I)
Działanie jodku sodu (131i)
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie jodku sodu (131i)
kapsułki twarde, roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
układ endokrynny (dokrewny)
Specjalności medyczne
Endokrynologia, Onkologia kliniczna
Rys historyczny jodku sodu (131i)

Izotopowa forma jodku sodu [131I] należy do grupy radiofarmaceutyków wykorzystywanych w terapii nowotworów. Substancja czynna została wprowadzona na rynek po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w 1957 roku. Firmą odpowiedzialną za rejestrację preparatu była spółka Bracco.

131I jest otrzymywany w reaktorze jądrowym po napromieniowaniu tlenku telluru neutronami. Substancja czynna może zostać również  wyizolowana jako jeden z produktów rozszczepienia uranu. 

Wzór sumaryczny jodku sodu (131i)

NaI

Spis treści

Wskazania do stosowania jodku sodu (131i)

Kuracja promieniotwórczym izotopem jodu [131I] znalazła zastosowanie w leczeniu schorzeń związanych z nadczynnością gruczołu tarczowego (choroba Gravesa–Basedowa, pojedynczy guzek anatomiczny, wole wieloguzkowe o toksycznym charakterze). Lek może być także stosowany w przypadkach wola nietoksycznego.
Substancja lecznicza znalazła zastosowanie w terapii raka gruczołu tarczowego oraz jego przerzutów (szczególnie pęcherzykowego nowotworu tarczycy i brodawkowatego raka gruczołu tarczowego). Niewielkie ilości jodku [131I] są wykorzystywane w ustalaniu dawki wymaganej do rozpoczęcia terapii.

Promieniotwórczy jod może być podawany w postaci kapsułek lub roztworu do iniekcji. Lek może być wykorzystany w diagnostyce schorzeń gruczołu tarczowego, oceny zmian i charakteru guzków, a także w celu dokładnego oznaczenia położenia tarczycy. Jodek sodu jest przydatny w określaniu prawdopodobieństwa przerzutów nowotworu oraz oznaczania pozostałości po usuniętej tkance gruczołu tarczowego. 

Dawkowanie jodku sodu (131i)

Schemat dawkowania promieniotwórczego izotopu jodu jest zależny od masy ciała oraz od rodzaju występującego schorzenia. Efekty działania leku mogą być dostrzegalne po upłynięciu kilku tygodni od rozpoczęcia radioterapii. Kapsułki należy przyjmować na czczo, popijając lek dużą ilości płynu. Jodek sodu może być podawany z pożywieniem w celu ułatwienia stosowania u dzieci. 

Jodek sodu [131I] może być również wykorzystywany w diagnostyce chorób gruczołu tarczowego. Podczas badania scyntygraficznego tarczycy aktywność zwykle stosowanych dawek mieści się w zakresie od 0.15 MBq do 4 MBq. Aktywność dawki w przypadku badania u pacjentów cierpiących na nowotwór gruczołu tarczowego wynosi od 37 MBq do 240 MBq. 

Radiofarmaceutyk powinien być podawany przez wykwalifikowany personel, a dawka dobowa powinna być ustalona przez specjalistę w dziedzinie medycyny nuklearnej. Przed rozpoczęciem radioterapii należy przeprowadzić próbę przywrócenia prawidłowej czynności gruczołu tarczowego z wykorzystaniem standardowej farmakoterapii.

Zwykle stosowana dawka dobowa promieniotwórczego izotopu jodu, w przypadku terapii nadczynności tarczycy lub powiększonego wola, powinna mieścić się w zakresie od 200 do 800 MBq. U niektórych pacjentów dawka może wymagać zwiększenia do dawki całkowitej wynoszącej 5000 MBq. Całkowita niezbędna aktywność radioizotopu jodu może ulec zmianie zależnie od wielkości pojedynczego guzka lub od całkowitej objętości tarczycy.

W przypadku konieczności usunięcia tkanek pozostałych po zabiegu usunięcia gruczołu tarczowego zalecana aktywność preparatu mieści się w zakresie od 1850 MBq do 3700 MBq. Całkowita, wymagana aktywność leku jest ściśle związana z wielkością pozostałej po usunięciu tkanki.
Podczas radioterapii przerzutów raka gruczołu tarczowego zalecana aktywność izotopu [131I] mieści się w zakresie od 3700 MBq do 11100 MBq. 

Dawka preparatu wymaga dostosowania w przypadku dzieci i młodzieży, a jej wielkość należy ustalić w oparciu o całkowitą powierzchnię ciała dziecka lub jego masę ciała.
Podczas ustalania wymaganej aktywności radioizotopu konieczne jest uwzględnienie występującej niewydolności nerek ze względu na ryzyko zwiększonego narażenia na promieniowanie.

Przeciwskazania do stosowania jodku sodu (131i)

Przeciwwskazaniem do stosowania promieniotwórczego izotopu jodu jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości na tę substancję czynną. Innymi ograniczeniami w wykorzystaniu  [131I] w terapii schorzeń tarczycy są:

  • zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (zwężenia przełyku, stan zapalny żołądka, stenoza lub uchyłki przełyku, nadżerki lub wrzody żołądka);
  • ciąża lub okres karmienia piersią;
  • spowolniona perystaltyka przewodu pokarmowego.

Leku nie należy stosować w diagnostyce schorzeń gruczołu tarczowego u dzieci poniżej 10 roku życia lub w przypadku badania scyntygraficznego tarczycy (z wyjątkiem nowotworów gruczołu tarczowego).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania jodku sodu (131i)

Należy zachować szczególną ostrożność podczas radioterapii u osób ze współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek ze względu na zwiększenie ryzyka napromieniowania w tej grupie pacjentów.

Przed rozpoczęciem terapii jodem promieniotwórczym należy zbadać obciążenie pacjenta jodem pochodzącym z żywności. Podczas leczenia wskazana jest dieta uboga w jod, co pozwala na większy wychwyt promieniotwórczego izotopu jodu.

Całkowita aktywność leku nie powinna przekraczać 26 000 MBq. Zalecane jest zawsze stosownie najmniejszej skutecznej dawki leku. Istnieje kilka doniesień o zwiększeniu ryzyka występowania nowotworu pęcherza moczowego lub białaczki w przypadku przyjmowania bardzo wysokich dawek promieniotwórczego jodu.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania [131I] u pacjentów cierpiących na dolegliwości żołądkowo–jelitowe. W niektórych przypadkach wskazane jest podanie inhibitora pompy protonowej w celu ograniczenia działań niepożądanych podczas leczenia.

Przed rozpoczęciem leczenia z wykorzystaniem jodu promieniotwórczego należy przerwać przyjmowanie leków stosowanych w terapii schorzeń tarczycy. Konieczne jest:

  • przerwanie terapii tyroksyną na okres czterech tygodni;
  • odstawienie trijodotyroniny na okres czternastu dni;
  • przerwanie przyjmowania propylotiouracylu lub karbimazolu na okres siedmiu dni.

Zaleca się informowanie pacjentów o możliwości przechowania plemników w banku nasienia ze względu na ryzyko odwracalnego upośledzenia funkcji gonad u mężczyzn podczas radioterapii. Zalecane jest stosowanie skutecznych metod antykoncepcji nawet dwanaście miesięcy po zakończeniu terapii. 

Podczas leczenia osób w podeszłym wieku lub pacjentów po całkowitej ablacji tarczycy istnieje ryzyko pojawienia się spadku stężenia jonów sodowych w osoczu. Podczas terapii zalecane jest rutynowe wykonanie pomiaru stężenia elektrolitów w osoczu.

Przed rozpoczęciem radioterapii [131I] należy poinformować pacjentów, że wskazane jest picie zwiększonej ilości płynów podczas leczenia oraz częste oddawanie moczu w celu ograniczenia wpływu promieniowania na pęcherz moczowy. U niektórych pacjentów zalecane jest stosowanie środków pobudzających czynność ślinianek, co pozwala na zmniejszenie ryzyka rozwoju stanu zapalnego gruczołów ślinowych. W celu zmniejszenia wpływu promieniowania na okrężnicę, w niektórych przypadkach rekomendowane jest przyjmowanie łagodnych środków przeczyszczających.

W przypadku pojawienia się reakcji nadwrażliwości lub objawów wstrząsu anafilaktycznego podczas stosowania promieniotwórczego izotopu jodu należy natychmiast przerwać terapię. Ze względu na ryzyko poniesienia uszczerbku na zdrowiu przez pacjenta, miejsce w którym podany zostanie lek powinno być wyposażone w odpowiednie leki oraz sprzęt.

Radioterapia z wykorzystaniem promieniotwórczego izotopu jodu u dzieci i młodzieży może zostać rozpoczęta dopiero po wcześniejszej analizie stosunku korzyści wynikających z leczenia do ryzyka pojawienia się działań niepożądanych związanych z terapią. Ze względu na zwiększoną wrażliwość na promieniowanie i większą średnią długość życia należy odpowiednio dostosować dawkę jodu podczas terapii osób nieletnich. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu leczenia wskazana jest próba wykorzystania innych możliwości terapii.

Pacjenci w trakcie terapii jodem promieniotwórczym powinni unikać kontaktów z kobietami ciężarnymi i małymi dziećmi.

Interakcje jodku sodu (131i) z innymi substancjami czynnymi

Prawdopodobieństwo spadku wychwytu jodu promieniotwórczego przez komórki tarczycy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Benzylopenicylina prokainowa (Procaine benzylpenicillin) penicyliny wrażliwe na beta-laktamazę
Fenylobutazon (Phenylbutazone) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Jod i jodki (Iodine) związki jodu
Jodopowidon (Povidone-iodine) związki jodu
Kwas salicylowy (Salicylic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Lewotyroksyna (Levothyroxine (sodium)) hormony tarczycy
Propyltiouracyl (Propylthiouracil) substancje hamujące wydzielanie hormonów tarczycy
Salicylamid (Salicylamide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Salicylan metylu (Methyl salicylate) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Prawdopodobieństwo zmniejszenia wychwytu substancji czynnej przez gruczoł tarczowy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Medazepam (Medazepam) BZD - benzodiazepiny
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Nitrazepam (Nitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Flunitrazepam (Flunitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Tetrazepam (Tetrazepam) BZD - benzodiazepiny

Interakcje jodku sodu (131i) z pożywieniem

Przed rozpoczęciem terapii radioizotopem jodu zalecane jest ograniczenie przyjęcia jodu z pożywieniem. Pozwala to na zwiększenie wychwytu promieniotwórczego jodu podczas radioterapii. 

Lek należy przyjmować na czczo. Dwie godziny po przyjęciu leku nie należy spożywać posiłków. 

Wpływ jodku sodu (131i) na prowadzenie pojazdów

Substancja czynna nie ogranicza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. 

Inne rodzaje interakcji

Należy zachować odstęp pomiędzy lipofilnymi lub hydroflinymi środkami kontrastowymi a radioizotopową formą jodu [131I].

Wpływ jodku sodu (131i) na ciążę

Stosowanie radioizotopu w okresie ciąży jest przeciwwskazane. Jodek sodu może przenikać przez łożysko, wywołując u płodu nieodwracalną niedoczynność tarczycy.
Ze względu na zwiększone gromadzenie jodu przez tarczycę płodu w drugim i trzecim trymestrze ciąży, radioterapię wykorzystującą jod promieniotwórczy należy rozpocząć dopiero po urodzeniu dziecka. 

Pacjentki planujące zajście w ciąże po zakończeniu terapii jodem [131I] powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji przez okres sześciu lub dwunastu miesięcy od zakończenia radioterapii. 

Wpływ jodku sodu (131i) na laktację

Podczas radioterapii karmienie piersią należy przerwać. Promieniowanie może wywierać wpływ na pokarm kobiety karmiącej. Zalecane jest odstawienie dziecka przynajmniej dwa miesiące przed rozpoczęciem stosowania promieniotwórczego izotopu jodu. 

W niektórych przypadkach, po konsultacji z lekarzem, należy rozważyć opóźnienie rozpoczęcia terapii jodem promieniotwórczym, biorąc pod uwagę korzyści odniesione z karmienia przez dziecko. 

Wpływ jodku sodu (131i) na płodność

Podczas radioterapii wykorzystującej jod promieniotwórczy [131I] odnotowano ryzyko upośledzenia płodności u kobiet i mężczyzn.
Tymczasowe zaburzenia płodności u mężczyzn występowały po przekroczeniu dawek z aktywnością powyżej 1850 MBq. Zmniejszenie ilości plemników lub całkowity ich brak, a także zwiększenie stężenia hormonu folikulotropowego u kobiet występował po przekroczeniu aktywności 3700 MBq. 

Skutki uboczne

zespół suchego oka
suchość w jamie ustnej
Zaburzenia łzawienia
brak węchu
nudności
Niedoczynność tarczycy
wymioty
zaburzenia smaku
utrata apetytu
zaburzenia węchu
zaburzenia miesiączkowania
zespół Sjörgena
niewydolność szpiku kostnego
duszność
zapalenie ślinianek
białaczka
porażenie strun głosowych
hiponatremia
leukopenia
nadwrażliwość
niedokrwistość aplastyczna
trombocytopenia
zwłóknienie płuc
trądzik
obrzęk
zahamowanie czynności szpiku kostnego
tężyczka
zmniejszenie ilości plemników
reakcje anafilaktoidalne
rak pęcherza moczowego
nadczynność przytarczyc
obrzęk mózgu
zwężenie przełyku
zaburzenia płodności u kobiet
rak piersi
zapalenie tarczycy
oligospermia / azoospermia
niedoczynność gonad u mężczyzn
ciężkie zaburzenia czynności wątroby
wytrzeszcz
choroba Gravesa-Basedowa
przełom tyreotoksyczny
zapalenie tchawicy

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Podczas dożylnego podania substancji czynnej istnieje ryzyko wystąpienia bardzo częstego popromiennego uszkodzenia okolicznych tkanek, bólu wywołanego napromieniowaniem oraz popromiennego stanu zapalnego gruczołu tarczowego. 

Mechanizm działania jodku sodu (131i)

Mechanizm działania [131I] polega na wydzielaniu promieniowania β o zasięgu około 0.5 mm, które zmniejsza częstość podziałów komórkowych i prowadzi do zniszczenia komórek tarczycy (w tym komórek nowotworowych). Zależnie od zastosowanej aktywność możliwe jest uzyskanie różnych efektów terapii. Brak kumulacji [131I] poza tarczycą oraz niewielki zasięg działania zmniejsza ryzyko narażenia innych narządów na promieniowanie.

Substancja czynna jest selektywnie wychwytywana przez gruczoł tarczowy, a ze względu na niewielką ilość leku wymaganą do przeprowadzenia naświetlania tarczycy ogólnoustrojowe działania jodku sodu praktycznie nie występuje. 

Wchłanianie jodku sodu (131i)

Substancja czynna jest szybko wchłaniana z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Około 90% zastosowanej dawki ulega absorpcji w godzinę po podaniu doustnym. 

Proces wchłaniania może zostać spowolniony przez niedoczynność tarczycy. Szybkość wchłaniania jodu ulega zwiększeniu podczas współistniejącej nadczynności gruczołu tarczowego.

Dystrybucja jodku sodu (131i)

Jod promieniotwórczy ulega modelowi dystrybucji zbliżonemu do jodu spożywanego z pokarmem. Jod, po dostaniu się do krwioobiegu zostaje wychwycony przez gruczoł tarczowy. Maksymalny wychwyt występuje od jednego do dwóch dni po podaniu. Na szybkość wychwytu radioizotopu ma wpływ objętość tarczycy, stężenie jodku i innych substancji leczniczych w osoczu, wiek pacjenta oraz klirens nerkowy. 

Jod, w niewielkim stopniu, może zostać również wychwycony przez komórki śluzówki żołądka lub ślinianki. Obecność radioizotopu potwierdzono w pokarmie kobiety karmiącej, nerkach. Lek przenika również przez barierę łożyska. 

Metabolizm jodku sodu (131i)

Jodek sodu, wychwycony przez tarczycę, ulega reakcji utlenienia do wolnego jodu. Substancja czynna jest wykorzystywana w metabolizmie hormonów gruczołu tarczowego i zostaje wbudowana w strukturę związków wykorzystywanych w syntezie tyroksyny i trijodotyroniny. 

Wydalanie jodku sodu (131i)

Promieniotwórczy jod ulega wydaleniu z moczem (od 37% do 75% przyjętej dawki) oraz w niewielkiej ilości z kałem (około 10% dawki).

Okres półtrwania w osoczu wynosi około dwanaście godzin, po wychwyceniu leku przez tarczycę wartość ta zwiększa się do sześciu dni. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij