Alektynib, Alectinibum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o alektynibie

Rok wprowadzenia na rynek
2014
Substancje aktywne
alektynib
Działanie alektynibu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie alektynibu
kapsułki twarde
Układy narządowe
układ oddechowy
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny alektynibu

Alektynib został wprowadzony do lecznictwa po raz pierwszy w 2014 roku. W Stanach Zjednoczonych został zarejestrowany w 2015 roku. Około rok później pojawił się na rynku europejskim.

Wzór sumaryczny alektynibu

C30H34N4O2

Spis treści

Wskazania do stosowania alektynibu

Alektynib jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) u osób dorosłych. Może on być lekiem pierwszego rzutu w zaawansowanym ALK-dodatnim NDRP lub po wcześniejszej terapii kryzotynibem.

Dawkowanie alektynibu

Zwykle stosowana dawka dobowa mieści się w zakresie 600 - 1200 mg. Jest ustalana przez lekarza doświadczonego w terapii przeciwnowotworowej i modyfikowana ze względu na zaburzenia czynności wątroby oraz tolerancję leku.

Przeciwskazania do stosowania alektynibu

Nie powinno się stosować Alektynibu w przypadku wystąpienia na niego nadwrażliwości.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania alektynibu

Pacjenci leczeni alektynibem  powinni być monitorowani pod kątem zapalenia płuc. Wystąpienie zapalenia płuc lub śródmiąższowej choroby płuc, które nie miały innego źródła niż przyjmowanie alektynibu dyskwalifikuje z dalszego prowadzenia terapii tym lekiem.

Przed przystąpieniem do leczenia alektynibem należy oznaczyć aktywność aminotransferazy alaninowej (AlAT) i aminotransferazy asparaginianowej (AspAT)Badanie należy powtarzać co 2 tygodnie w ciągu pierwszych 3 miesięcy leczenia. Następnie powinno się kontynuować obserwację czynności wątroby z częstotliwością zależną od poprzednich wyników. W razie konieczności należy zaprzestać podawania leku. Można wznowić terapię stosując mniejszą dawkę.

Podczas terapii alektynibem pacjent powinien zgłaszać objawy nieuzasadnionego bólu, tkliwości czy osłabienia mięśni. Co dwa tygodnie w pierwszym miesiącu leczenia powinno być również oceniane stężenie kinazy fosfokreatynowej. W razie przekroczenia norm leczenie należy wstrzymać. Następnie można je podjąć ewentualnie zmniejszając dawkę leku.

Jeśli u pacjenta wystąpią objawy bradykardii należy dostosować dawkę alektynibu i podjąć analizę innych stosowanych przez pacjenta leków mających wpływ na występowanie bradykardii, przeciwnadciśnieniowych i będących substratami glikoproteiny P oraz białka BCRP.

Pacjenci powinni być wyczuleni na występowanie objawów perforacji przewodu pokarmowego. Pacjentami z grupy ryzyka mogą być osoby zażywające jednocześnie inne leki obarczone ryzykiem spowodowania perforacji przewodu pokarmowego, osoby z przerzutami do przewodu pokarmowego lub osoby zgłaszjące w wywiadzie zapalenie uchyłków.

Przyjmowanie alektynibu może wywoływać nadwrażliwość na światło i oparzenia słoneczne, dlatego zaleca się unikanie długotrwałej ekspozycji na słońce (również 7 dni po zakończeniu kuracji) oraz stosowanie filtrów o wysokim SPF i szerokim spektrum.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas terapii alektynibem i przez trzy miesiące po jej zakończeniu.

Interakcje alektynibu z innymi substancjami czynnymi

stymulują metabolizm alektynibu i zmniejszają jego stężenie, zwiększając stężenie aktywnego metabolitu M4 o podobnej aktywności biologicznej; nie trzeba od początku modyfikować dawki - należy monitorować pacjentów
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
hamują metabolizm alektynibu zwiększając jego stężenie i obniżając stężenie aktywnego metabolitu; nie trzeba od początku modyfikować dawki - należy monitorować pacjentów
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
alektynib hamuje glikoproteinę P (P-gp) przez co może zwiększać stężenie tych substancji; należy monitorować chorych stosujących taką kombinację leków
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Nilotynib (Nilotinib) inhibitory kinazy białkowej
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
alektynib hamuje białko BCRP i zwiększa w organizmie stężenie powyższych substancji; należy monitorować pacjentów przyjmujących takie połączenia leków
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Mitoksantron (Mitoxantrone) antybiotyki cytostatyczne
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dezogestrel (Desogestrel) progestageny
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Etonogestrel (Etonogestrel) progestageny
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Gestoden (Gestodene) progestageny
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Medroksyprogesteron (Medroxyprogesterone) progestageny
Norgestimat (Norgestimate) progesteron i gestageny

Interakcje alektynibu z pożywieniem

Stosowanie soku grejpfrutowego wraz z alektynibem może hamować jego metabolizm i zwiększać stężenie alektynibu we krwi.

Wpływ alektynibu na prowadzenie pojazdów

Alektynib nie wpływa znacznie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jednak może powodować bradykardię, a nawet omdlenia oraz zaburzenia widzenia, dlatego należy zachować ostrożność.

Inne rodzaje interakcji

Należy mieć na uwadze, iż sok grejpfrutowy oraz sok z gorzkich pomarańczy hamują metabolizm alektynibu. Ponadto preparaty Dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) indukują metabolizm alektynibu. Raczej nie ma to znaczenia klinicznego, ze względu na aktywność metabolitu M4, jednak zaleca się ostrożność w kwestii takich połączeń. Należy pamiętać, że nie można wykluczyć zmniejszającego wpływu alektynibu na skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych.

Stosowanie leku zwiększa wrażliwość na światło. W celu uniknięcia reakcji fotozależnych, należy stosować filtry o wysokim SPF (powyżej 50) i szerokim spektrum (UVA/UVB).

Wpływ alektynibu na ciążę

W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczność alektynibu na płód. Pacjentka musi mieć świadomość możliwości uszkodzenia płodu jeśli zajdzie w ciążę w trakcie terapii alektynibem lub w ciągu trzech miesięcy od odstawienia leku. Należy stosować skuteczną antykoncepcję podczas terapii alektynibem i trzy miesiące po jej zakończeniu.

Wpływ alektynibu na laktację

Nie wiadomo czy alektynib przenika do mleka matki. Nie można tego wykluczyć dlatego nie powinno się karmić potomstwa zażywając alektynib.

Wpływ alektynibu na płodność

Nie badano wpływu alektynibu na płodność. W badaniach toksykologicznych ogólnie nie stwierdzono jego wpływu na narządy rozrodcze.

Skutki uboczne

biegunka
nudności
wymioty
wysypka
zaparcia
zwiększenie masy ciała
niedokrwistość
ból mięśni
Zwiększenie stężenia bilirubiny
obrzęk
Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej
Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej
zwiększona aktywność kinazy fosfokreatynowej we krwi
zaburzenia smaku
zaburzenia widzenia
zapalenie jamy ustnej
zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
bradykardia
nadwrażliwość na światło
Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej
ostre uszkodzenie nerek
zapalenie płuc
Śródmiąższowa choroba płuc
polekowe uszkodzenie wątroby

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania alektynibu

W przypadku przedawkowania alektynibu może dojść do bradykardii, niewydolności wątroby lub nerek oraz znacznie nasilonych objawów ze strony przewodu pokarmowego takich jak wymioty, biegunka czy nudności. W przypadku przedawkowania stosuje się leczenie objawowe, brak jest specyficznej odtrutki.

Mechanizm działania alektynibu

Alektynib silnie i selektywnie hamuje kinazy tyrozynowe ALK. Dzięki temu stymulowana jest apoptoza komórki (śmierć komórki), gdyż dochodzi do zahamowania kaskady reakcji zapewniających jej przeżycie i podziały.

Wchłanianie alektynibu

Alektynib wchłania się lepiej podczas podawania z wysokokalorycznym, tłuszczowym posiłkiem. Maksymalne stężenie we krwi osiąga 4 - 6 godzin po podaniu, a jego dostępność biologiczna wynosi 37%.

Dystrybucja alektynibu

Alektynib prawie w stu procentach wiąże się z białkami osocza i kumuluje w organizmie. Z białkami związany jest zarówno alektynib jak i jego główny metabolit M4i wiążą się one niezależnie od stężenia substancji czynnej.

Metabolizm alektynibu

Alektynib jest metabolizowany w wątrobie przez CYP 3A4. Jego aktywny metabolit M4 podobnie, jest ponownie metabolizowany przez ten sam izoenzym.

Wydalanie alektynibu

Alektynib jest w 84% w formie niezmienionej z kałem. Okres połowicznego rozpadu wynosi około 33h, a parametr ten dla metabolitu M4 31h.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij