Encyklopedia leków

Wandetanib, Vandetanib, Vandetanibum - zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o wandetanibie

Rok wprowadzenia na rynek
2011
Substancje aktywne
wandetanib
Działanie wandetanibu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie wandetanibu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ endokrynny (dokrewny)
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny wandetanibu

Wandetanib został wprowadzony na rynek 6 kwietnia 2011 roku przez firmę Astrazeneca AB decyzją US FDA.

US FDA zatwierdziło wandetanib do nieoperacyjnego leczenia raka rdzeniastego tarczycy u dorosłych pacjentów.

Wzór sumaryczny wandetanibu

C22H24BrFN4O2

Spis treści

Wskazania do stosowania wandetanibu

Wandetanib jest wskazany do leczenia pacjentów z nieoperacyjnym rakiem rdzeniastym tarczycy o charakterze miejscowym zaawansowanym lub przerzutowym.

Dawkowanie wandetanibu

Prowadzenie terapii i ustalanie dawki powinno leżeć w gestii doświadczonego onkologa, biegłego w interpretacji EKG.

Zazwyczaj stosowana dawka wandetanibu to 300 mg na dobę. Jest zależna od wskazań, ogólnego stanu zdrowia pacjenta, jego wieku, masy ciała, chorób towarzyszących, odpowiedzi na leczenie oraz innych stosowanych leków.

Lek powinien być stosowany zawsze o tej samej porze, pomiędzy posiłkami lub w trakcie posiłku.

Przeciwskazania do stosowania wandetanibu

Wandetanibu nie należy stosować u dzieci poniżej 5 roku życia oraz u osób nadwrażliwych na substancję czynną.

Ze względu na wydłużenie odcinka QT w trakcie stosowania terapeutycznych dawek wandetanibu, leczenie jest przeciwwskazane u pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT, u pacjentów, u których czas trwania odstępu QT jest dłuższy niż 480ms oraz w przypadku równoczesnego stosowania leków, które także wydłużają odstęp QT.

Nie zaleca się również stosowania wandetanibu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, z niewydolnością wątroby oraz u pacjentek karmiących piersią.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania wandetanibu

W trakcie leczenia wandetanibem może dojść do istotnego wydłużenia odcinka QT, zwiększa się także ryzyko wystąpienia Torsades de pointes. Z tego względu przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać odpowiednie badania (EKG, stężenie potasu, wapnia i magnezu, poziom TSH), które należy powtarzać w trakcie leczenia oraz rok po zakończeniu leczenia.

W trakcie leczenia należy zwracać szczególną uwagę na występowanie drgawek, bólów głowy, splątania, zaburzeń widzenia, ponieważ podczas leczenia wandetanibem może zostać zdiagnozowany zespół odwracalnej tylnej encefalopatii.

W przypadku występowania objawów ze strony dróg oddechowych (kaszel, duszność) oraz gorączki należy wykonać badania w kierunku śródmiąższowego zapalenia płuc. Jeśli choroba zostanie potwierdzona należy przerwać stosowanie leku.

Przed wdrożeniem leczenia wandetanibem zaleca się wykonanie badania mutacji RET, ponieważ u pacjentów bez mutacji RET skuteczność leczenia może być mniejsza.

Ze względu na możliwość wystąpienia reakcji fototoksycznych podczas ekspozycji na światło należy zachować szczególną ostrożność (stosować filtry przeciwsłoneczne oraz ubrania ochronne).

W przypadku wystąpienia ciężkiej biegunki należy przerwać stosowanie leku, a w trakcie biegunki o umiarkowanym przebiegu kontrolować stężenie elektrolitów.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas stosowania wandetanibu u pacjentów z przerzutami do mózgu, u osób z niewydolnością serca, nadciśnieniem, tętniakiem, zaburzeniami czynności nerek lub wątroby oraz u osób u których stężenie kalcytoniny jest niższe niż 500pg/ml.

W trakcie leczenia należy regularnie kontrolować ciśnienie krwi oraz aktywność aminotransferazy alaninowej.

Przeciwwskazania wandetanibu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Wandetanibu nie należy łączyć z substancjami, które wydłużają odcinek QT lub indukują wystąpienie zespołu Torsades de pointes, tj.: arszenikiem, cyzaprydem, erytromycyną w podaniu dożylnym, toremifenem, mizolastyną, moksyfloksacyną, lekami przeciwarytmicznymi klasy IA oraz III.

Nie zaleca się stosowania terapii równoległej wanetanibu  z substancjami indukującymi CYP3A4 (fenobarbital, karbamazepina, ryfampicyna).

Interakcje wandetanibu z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko groźnych zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amifamprydyna (Amifampridine) inne substancje działające na układ nerwowy
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Bedakilina (Bedaquiline) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Bilastyna (Bilastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Bisakodyl (Bisacodyl) substancje przeczyszczające o działaniu kontaktowym
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Dasatynib (Dasatinib) inhibitory kinazy białkowej
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Famotydyna (Famotidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Guanfacyna (Guanfacine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Lewometadon (Levomethadone) agoniści receptora opioidowego
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Lopinawir (Lopinavir) inhibitory proteazy HIV
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Ofloksacyna (Ofloxacin) fluorochinolony
Olodaterol (Olodaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Ondansetron (Ondansetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Paliperydon (Paliperidone) neuroleptyki atypowe
Palonosetron (Palonosetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Pazyreotyd (Pasireotide) somatostatyny i analogi
Pefloksacyna (Pefloxacin) fluorochinolony
Pikosiarczan sodu (Sodium picosulfate) substancje przeczyszczające o działaniu kontaktowym
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Prochlorperazyna (Prochlorperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Ranolazyna (Ranolazine) inne leki nasercowe
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sulpiryd (Sulpiride) neuroleptyki klasyczne - pochodne benzamidu
Telawancyna (Telavancin) antybiotyki glikopeptydowe
Tolterodyna (Tolterodine) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Inotuzumab ozogamycyny (Inotuzumab ozogamicin) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Rybocyklib (Ribociclib) inhibitory kinazy białkowej
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Wilanterol (Vilanterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Zwiększona wrażliwość skóry na promienie słoneczne.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas 5-aminolewulinowy (5-aminolevulinic acid) leki stosowane w terapii fotodynamicznej
Metoksalen (Methoxsalen) substancje czynne stosowane w dermatologii
Równoczesne podawanie wandetanibu osłabia działanie leku.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klofarabina (Clofarabine) antymetabolity, analogi puryn
Piperachina (Piperaquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Ruksolitynib (Ruxolitinib) inhibitory kinazy białkowej
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Osłabienie działania wandetanibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Dekslanzoprazol (Dexlansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Eslikarbazepina (Eslicarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Esomeprazol (Esomeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Lansoprazol (Lansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Mitotan (Mitotane) inne leki przeciwnowotworowe
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Pantoprazol (Pantoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Rabeprazol (Rabeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Równoczesne stosowanie wandetanibu nasila działanie leku i zwiększa możliwość wystąpienia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Awanafil (Avanafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Eliglustat (Eliglustat) VARIA / INNE
Indakaterol (Indacaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Rylpiwiryna (Rilpivirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Seleksypag (Selexipag) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Biktegrawir (Bictegravir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Metformina (Metformin) doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy
Nasilenie działań niepożądanych wandetanibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Nasilenie działania wandetanibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu

Interakcje wandetanibu z pożywieniem

W trakcie leczenia wandetanibem nie należy spożywać soku grejpfrutowego, aby uniknąć obniżenia odporności w związanej ze spadkiem ilości leukocytów oraz groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca.

Wpływ wandetanibu na prowadzenie pojazdów

W trakcie leczenia wandetanibem może wystąpić zmęczenie oraz zaburzenia widzenia. Pacjenci, którzy doświadczają tego typu działań niepożądanych powinni zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Inne rodzaje interakcji

W trakcie terapii wandetanibem nie należy równocześnie stosować wyciągu z dziurawca, ponieważ osłabia on jego działanie przeciwnowotworowe.

Podczas terapii wandetynibem obserwuje się reakcje nadwrażliwości na światło.

Wpływ wandetanibu na ciążę

Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały wpływ wandetanibu na płód.

Stosowanie leku w trakcie ciąży może prowadzić do uszkodzenia płodu lub poronienia, dlatego powinien być stosowany jedynie jeśli korzyść dla matki przewyższa to ryzyko.

Wpływ wandetanibu na laktację

W trakcie leczenia wandetanibem nie należy karmić piersią. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że zarówno wandetanib jak i jego metabolity przenikają do mleka matki.

Wpływ wandetanibu na płodność

Nie jest znany wpływ wandetanibu na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach wykazały niekorzystny wpływ leku na płodność żeńskich osobników.

Skutki uboczne

astenia
Bardzo często
bezsenność
Bardzo często
białkomocz
Bardzo często
biegunka
Bardzo często
ból głowy
Bardzo często
depresja
Bardzo często
hipokalcemia
Bardzo często
nadciśnienie tętnicze
Bardzo często
niestrawność
Bardzo często
niewyraźne widzenie
Bardzo często
nudności
Bardzo często
parestezje
Bardzo często
reakcje skórne
Bardzo często
wydłużenie odstępu QT
Bardzo często
wymioty
Bardzo często
wysypka
Bardzo często
zmęczenie
Bardzo często
nadwrażliwość na światło
Bardzo często
ból brzucha
Bardzo często
kamica nerkowa
Bardzo często
zapalenie oskrzeli
Bardzo często
zaburzenia czucia
Bardzo często
zmniejszenie apetytu
Bardzo często
zakażenia górnych dróg oddechowych
Bardzo często
zakażenia dróg moczowych
Bardzo często
obrzęk
Bardzo często
ból
Bardzo często
zapalenie błony śluzowej nosa i gardła
Bardzo często
uczucie zawrotu głowy
Bardzo często
zmiany strukturalne rogówki
Bardzo często
zmiany w obrębie paznokci
Bardzo często
drżenie
Często
hiperglikemia
Często
hiponatremia
Często
jaskra
Często
krwiomocz
Często
letarg
Często
łysienie
Często
niepokój
Często
odwodnienie
Często
zaburzenia smaku
Często
zaburzenia widzenia
Często
zapalenie błony śluzowej żołądka
Często
zapalenie jamy ustnej
Często
zapalenie spojówek
Często
zaparcia
Często
zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
Często
zmniejszenie masy ciała
Często
zakażenia grzybicze
Często
gorączka
Często
krwawienie z nosa
Często
niewydolność nerek
Często
hiperkalcemia
Często
zaburzenia równowagi
Często
częstomocz
Często
zapalenie płuc
Często
krwawienie z przewodu pokarmowego
Często
suchość oka
Często
krwioplucie
Często
zapalenie zatok
Często
posocznica
Często
hipokaliemia
Często
widzenie błysków
Często
Niedoczynność tarczycy
Często
zwiększenie aktywności AspAT i AlAT
Często
dyzuria
Często
Zapalenie krtani
Często
Przełom nadciśnieniowy
Często
utrata świadomości
Często
zapalenie jelita grubego
Często
parcie na pęcherz
Często
czyrak
Często
zapalenie mieszków włosowych
Często
suchość w jamie ustnej
Często
grypa
Często
odmiedniczkowe zapalenie nerek
Często
zapalenie pęcherza moczowego
Często
zespół erytrodyzestezji dłoniowo-podeszwowej
Często
ubytki rogówki
Często
niedokrwienne zaburzenia mózgowo-naczyniowe
Często
zaburzenia przełykania
Często
kamica pęcherzyka żółciowego
Często
drgawki
Rzadko
zaćma
Rzadko
zapalenie trzustki
Rzadko
zaburzenia rytmu serca
Rzadko
pęcherzowe zapalenie skóry
Rzadko
niewydolność serca
Rzadko
zapalenie uchyłka
Rzadko
niedrożność jelit
Rzadko
bezmocz
Rzadko
Zwiększona aktywność amylazy
Rzadko
niewydolność oddechowa
Rzadko
chromaturia
Rzadko
Zatrzymanie akcji serca
Rzadko
zwiększenie stężenia hemoglobiny
Rzadko
zapalenie tkanki łącznej
Rzadko
arytmia komorowa
Rzadko
zaburzenia przewodzenia
Rzadko
zaburzenia gojenia się ran
Rzadko
obrzęk mózgu
Rzadko
zapalenie otrzewnej
Rzadko
perforacja jelit
Rzadko
nietrzymanie stolca
Rzadko
zachłystowe zapalenie płuc
Rzadko
niedożywienie
Rzadko
zapalenie wyrostka robaczkowego
Rzadko
zakażenia gronkowcem
Rzadko
ropień ściany brzucha
Rzadko
zaburzenia akomodacji oka
Rzadko
tętniak
Częstotliwość nieznana
rozwarstwienie tętnicy
Częstotliwość nieznana

Działa niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania wandetanibu

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki wandetanibu częściej niż w przypadku przyjmowania dawki terapeutycznej  pojawiła się wysypka, biegunka oraz nadciśnienie tętnicze. W przypadku przedawkowania wandetanibu należy także liczyć się z wydłużeniem się odcinka QT oraz z ryzykiem wystąpienia Torsades de pointes.

Mechanizm działania wandetanibu

Wandetanib należy do inhibitorów kinazy proteinowej.

W badaniach przeprowadzonych in vitro wykazano, że hamuje angiogenezę, namnażanie oraz przeżycie komórek guza.

Wandetanib działa poprzez blokowanie receptora 2 dla czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego, blokowanie kinaz tyrozynowych RET oraz receptora czynnika wzrostu naskórka.

Substancje czynne o tym samym mechanizmie działania

 • Afatynib
 • Aksytynib
 • Alektynib
 • Bosutinib
 • Brygatynib
 • Cerytynib
 • Dabrafenib
 • Dasatynib
 • Enkorafenib
 • Erlotynib
 • Ewerolimus
 • Gefitynib
 • Ibrutynib
 • Imatynib
 • Kabozantynib
 • Kobimetynib
 • Kryzotynib
 • Nilotynib
 • Nintedanib
 • Palbocyklib
 • Pazopanib
 • Ponatynib
 • Regorafenib
 • Ruksolitynib
 • Rybocyklib
 • Sorafenib
 • Trametynib
 • Wemurafenib

Wchłanianie wandetanibu

Wandetanib po podaniu doustnym wchłania się powoli i osiąga stężenie maksymalne od 4 do 10 godzin po przyjęciu. Po wielokrotnym zastosowaniu wandetanib kumuluje się w organizmie osiągając 8-krotne stężenie maksymalnej podawanej dawki.  Stan stacjonarny jest osiągany po około 2 miesiącach stosowania.

Dystrybucja wandetanibu

Objętość dystrybucji wandetanibu wynosi ok 7450 litrów. Wandetanib wiąże się z białkami w około 90% (w surowicy wiąże się z albuminami i kwaśną glikoproteiną alfa - 1).

Metabolizm wandetanibu

Wandetanib jest metabolizowany do dwóch głównych metabolitów. W wyniku działania izoenzymu CYP3A4 powstaje N-demetylowandetanib, którego stężenie w ustroju wynosi ok 11% stężenia wandetanibu. Drugi powstały metabolit to N-tlenek wandetanibu, który powstaje przy udziale enzymów monooksygenazy zawierających flawinę (FMO1 oraz FMO3). Stężenie N-tlenku wandetanibu w ustroju wynosi 1,4% stężenia wandetanibu.

Wydalanie wandetanibu

Okres półtrwania wandetanibu wynosi około 19 dni, a jego klirens to około 13,2 l/h.

Wandetanib wydalany jest z kałem i moczem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij