Syrolimus, Sirolimusum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o syrolimusie

Rok wprowadzenia na rynek
1999
Substancje aktywne
syrolimus
Działanie syrolimusa
immunosupresyjne (zmniejsza odporność), przeciwgrzybicze, przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie syrolimusa
roztwór doustny, tabletki, tabletki drażowane, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy), układ oddechowy
Specjalności medyczne
Choroby płuc, Immunologia kliniczna, Onkologia kliniczna, Pulmonologia, Transplantologia kliniczna
Rys historyczny syrolimusa

Syrolimus został wprowadzony w Stanach Zjednoczonych w 1999 roku przez podmiot odpowiedzialny PF PRISM CV. Substancja o budowie makrolidowej, inaczej zwana rapamycyną, została po raz pierwszy wyizolowana ze szczepu bakterii Streptomyces hygroscopicus. Początkowo zainteresowanie budziło działanie przeciwgrzybicze rapamycyny, dalsze badania jednak wykazały, że wykazuje ona imponującą aktywność przeciwnowotworową i immunosupresyjną.

Wzór sumaryczny syrolimusa

C51H79NO13

Spis treści

Wskazania do stosowania syrolimusa

Syrolimus jest stosowany jako środek immunosupresyjny u biorców nerek, zapobiegający odrzuceniu przeszczepionego narządu. W tym przypadku zaleca się stosowanie substancji łącznie z cyklosporyną i kortykosteroidami.

Syrolimus wykorzystuje się także w leczeniu limfangioleiomiomatozy, rzadkiej choroby degeneracyjnej płuc, choroby przeszczep-przeciw-gospodarzowi (GVHD) a także w leczeniu przeciwnowotworowym  naczyniakomięśniakotłuszczaka  (AML) oraz innych typów nowotworów nerek.

Dawkowanie syrolimusa

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, odpowiedzi na leczenie. Powinna byż dobierana indywidualnie i optymalizowana w trakcie terapii przez doświadczonych transplantologów.

Dawka doustna zwykle stosowana (dobowa) u osób dorosłych: 2-6 mg.  

Syrolimus należy przyjmować  z jedzeniem lub niezależnie od posiłku. Bardzo istotne jest konsekwentne przestrzeganie raz wybranego schematu. W trakcie leczenia powinno się unikać spożycia grejpfrutów i soku grejpfrutowego, a zwłaszcza nie popijać nim leku.

Przeciwskazania do stosowania syrolimusa

Przeciwwskazaniem do stosowania jest nadwrażliwość na syrolimus oraz duże zaburzenia w obrębie układu immunologicznego.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania syrolimusa

W wyniku immunosupresyjnego działania syrolimusa wzrasta podatność na zakażenia oraz możliwość rozwoju choroby nowotworowej, szczególnie nowotworów skóry. Pacjent leczony syrolimusem powinien wykluczyć kąpiele słoneczne i stosować odpowiednie środki ochrony przed działaniem promieniowania UV.

Substancja czynna może zmniejszać skuteczność szczepień. W trakcie leczenia nie zaleca się stosowania żywych szczepionek.

Nie zaleca się stosowania substancji u pacjentów z przeszczepioną wątrobą lub płucami ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa w tej grupie.

Podczas terapii istnieje ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznych, obrzęku naczynioruchowego, złuszczającego zapalenia skóry i alergicznego zapalenia naczyń.

Z racji stosowania syrolimusu w schematach wielolekowych, należy kontrolować czynność nerek i poziom lipidów.

Ppacjentów leczonych fibratami należy monitorować pod kątem rabdomiolizy.

Przeciwwskazania syrolimusa do łączenia z innymi substancjami czynnymi

W czasie leczenia nie zaleca się stosowania żywych szczepionek oraz inhibitorów i induktorów CYP3A4 (ketokonazol, itrakonazol, klarytromycyna, ryfampicyna).

Interakcje syrolimusa z innymi substancjami czynnymi

Stosowanie wymienionych substancji podczas terapii syrolimusem zwiększa ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych ze strony nerek i może skutkować ich zaburzoną pracą.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Amikacyna (Amikacin) aminoglikozydy
Eksenatyd (Exenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Klofarabina (Clofarabine) antymetabolity, analogi puryn
Streptomycyna (Streptomycin) aminoglikozydy
Telawancyna (Telavancin) antybiotyki glikopeptydowe
Tenofowir (Tenofovir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Tobramycyna (Tobramycin) aminoglikozydy
Łączne stosowanie syrolimusa z powyższymi substancjami obniża zdolność organizmu do walki z infekcjami. Zwiększa się ryzyko zakażeń, które mogą przebiegać bardzo ciężko, a nawet zagrażać życiu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Iksekizumab (Ixekizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Roflumilast (Roflumilast) inhibitory fosfodieasterazy IV - PDE4
Sekukinumab (Secukinumab) inhibitory interleukiny
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Łączne stosowanie substancji może nasilać działanie syrolimusa, zwiększając przy tym ryzyko pojawienia się działań ubocznych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Bikalutamid (Bicalutamide) inne leki hormonalne
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Daklataswir (Daclatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Danazol (Danazol) testosteron i pochodne
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Daryfenacyna (Darifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Eliglustat (Eliglustat) VARIA / INNE
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fosamprenawir (Fosamprenavir) inhibitory proteazy HIV
Fosaprepitant (Fosaprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Ibrutynib (Ibrutinib) inhibitory kinazy białkowej
Idelalizyb (Idelalisib) inne leki przeciwnowotworowe
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Iwakaftor (Ivacaftor) inne substancje stosowane w chorobach płuc i oskrzeli
Izawukonazol (Isavuconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klotrimazol (Clotrimazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Kryzotynib (Crizotinib) inhibitory kinazy białkowej
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Olaparyb (Olaparib) inne leki przeciwnowotworowe
Palbocyklib (Palbociclib) inhibitory kinazy białkowej
Ponatynib (Ponatinib) inhibitory kinazy białkowej
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Rupatadyna (Rupatadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Sunitynib (Sunitinib) inne leki przeciwnowotworowe
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Temsyrolimus (Temsirolimus) inne leki przeciwnowotworowe
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Wenetoklaks (Venetoclax) inne leki przeciwnowotworowe
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Welpataswir (Velpatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Jednoczesnego przyjmowanie tych substancji może skutkować pojawieniem się nasilonych działań ubocznych ich stosowania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Iwermektyna (Ivermectin) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Winorelbina (Vinorelbine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zonisamid (Zonisamide) inne leki przeciwpadaczkowe
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Łączne stosowanie tych substancji z sirolimusem prowadzi do osłabienia jego działania. Pojawia się ryzyko odrzucenia przeszczepu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Enzalutamid (Enzalutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Łączne stosowanie tych substancji z sirolimusem może prowadzić do ciężkich reakcji alergicznych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Łączne stosowanie z sirolimusem może osłabiać działanie przeciwzakrzepowe klopidogrelu, tym samym zwiększać ryzyko zakrzepicy żylnej i zatorów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Stosowanie wymienionych substancji równocześnie z syrolimusem zwiększa ryzyko powstawania obrzęków w różnych częściach ciała. Może towarzyszyć im świąd oraz zmiany skórne.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Eprosartan (Eprosartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Olmesartan (Olmesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Sirolimus może podnosić stężenie glukozy we krwi, osłabia działanie hipoglikemizujące liksysenatydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Liksysenatyd (Lixisenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
ryzyko wystąpienia rabdomiolizy
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ciprofibrat (Ciprofibrate) fibraty
Fenofibrat (Fenofibrate) fibraty

Interakcje syrolimusa z pożywieniem

Należy unikać spożywania grejpfrutów oraz soku grejpfrutowego podczas terapii  syrolimusem. Flawonoidy i furanokumaryny zawarte w tym owocu zaburzają metabolizm substancji czynnej, zachodzący z udziałem CYP3A4 w wątrobie i powodują zwiększenie jego stężenia we krwi.

Interakcje syrolimusa z alkoholem

Brak danych wskazujących na to, że syrolimus wchodzi w interakcje z alkoholem.

Wpływ syrolimusa na prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem syrolimusa na zdolność prowadzenia pojazdów.

Inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się stosowania ziela dziurawca zwyczajnego podczas terapii syrolimusem. Dziurawiec jest induktorem CYP3A4, może przyspieszać metabolizm substancji i w związku z tym obniżać jej stężenie we krwi.

Syrolimus może wpływać na wyniki badań diagnostycznych. Może powodować zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, podwyższenie poziomu cholesterolu i triglicerydów, możliwy jest także białkomocz.

Wpływ syrolimusa na ciążę

Istnieją ograniczone dane dotyczące podawania syrolimusa kobietom ciężarnym. W badaniach na zwierzętach wykazano szkodliwy wpływ na zarodek i płód i związane z tym zwiększoną śmiertelność i zmniejszenie masy płodów.

Ze względu na brak badań i bezpieczeństwo, nie zaleca się stosowania syrolimusa w trakcie ciąży. W czasie terapii oraz 12 tygodni po jej zakończeniu należy stosować skuteczną antykoncepcję.

Wpływ syrolimusa na laktację

Brak danych na temat przenikania syrolimusa do mleka matki karmiącej. W badaniach na szczurach wykazano, że substancja pojawia się w mleku karmiącej samicy. Ze względów bezpieczeństwa, nie należy karmić piersią podczas terapii syrolimusem. 

Wpływ syrolimusa na płodność

W badaniach na zwierzętach wykazano zmniejszenie płodności u samców, natomiast u części mężczyzn, zaobserwowano negatywny wpływ na parametry nasienia. Zwykle ustępowały one po zakończeniu terapii syrolimusem.

Skutki uboczne

białkomocz
biegunka
ból głowy
brak krwawień miesiączkowych
cukrzyca
hipercholesterolemia
hiperglikemia
hipertriglicerydemia
leukopenia
nadciśnienie tętnicze
zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH)
nudności
hipokaliemia
obrzęki
zapalenie płuc
tachykardia
trombocytopenia
wysypka
zakażenia bakteryjne
niedokrwistość
zakażenia układu moczowego
zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
bardzo obfite miesiączki
Hiperlipidemia
ból
ból brzucha
zakażenia grzybicze
gorączka
bóle stawów
obrzęki obwodowe
trądzik
zwiększenie aktywności AspAT i AlAT
zaparcie
zakażenie wirusowe
hipofosfatemia
utrudnione gojenie się ran
torbiele limfatyczne
zakażenie wirusem opryszczki zwykłej
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
zakrzepica żył głębokich
zatorowość płucna
posocznica
nieczerniakowe nowotwory złośliwe skóry
wodobrzusze
reakcja rzekomoanafilaktyczna
wysięk opłucnowy
zakrzepica żylna
zespół hemolityczno-mocznicowy
nadwrażliwość
obrzęk naczynioruchowy
półpasiec
wysięk osierdziowy
zapalenie trzustki
zakażenia wirusem cytomegalii
reakcja anafilaktyczna
martwica kości
neutropenia
krwawienie z nosa
odmiedniczkowe zapalenie nerek
torbiele jajników
pancytopenia
zapalenie okrężnicy wywołane przez Clostridium difficile
złuszczające zapalenie skóry
zakrzepowa plamica małopłytkowa
niewydolność wątroby
czerniak złośliwy
krwotok płucny
zespół nerczycowy
zakażenie wirusem Epsteina-Barra
zakażenie wywołane przez Mycobacterium
rozrost tkanek układu chłonnego po przeszczepieniu
chłoniak
obrzęk limfatyczny
ogniskowe segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych
zapalenie naczyń
proteinoza pęcherzyków płucnych
rak neuroendokrynny skóry
zespół odwracalnej tylnej encefalopatii

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania syrolimusa

Na chwilę obecną brak dostępnych, szczegółowych danych dotyczących objawów przedawkowania. Odnotowano przypadek pacjenta, u którego po przyjęciu dawki 150 mg syrolimusa wystąpiło migotanie przedsionków.

Mechanizm działania syrolimusa

Syrolimus hamuje aktywację i proliferację limfocytów T, która występuje w wyniku stymulacji przez antygeny i cytokiny (interleukiny IL-2, IL-4 oraz IL-15). Substancja hamuje także produkcję przeciwciał.

W komórkach, syrolimus wiąże się z immunofiliną FKPB-12. Tworzy się kompleks substancji z białkiem, który hamuje aktywność kinazy mTOR, kluczowej dla cyklu komórkowego i namnażania się komórek u  ssaków. W efekcie tego procesu zostaje zahamowany  cykl komórkowy limfocytów T, co skutkuje działaniem immunosupresyjnym.

Wchłanianie syrolimusa

Badania wykazały, że przyjmowanie substancji z bogatotłuszczowym posiłkiem wpływa na farmakokinetykę. Stężenie maksymalne syrolimusa jest osiągane w różnym czasie, w zależności od postaci przyjmowanego leku. W przypadku roztworu doustnego, syrolimus jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego a najwyższa wartość stężenia leku w osoczu osiągana jest po upływie od 1 do 2 godzin od podania. W przypadku tabletek doustnych, wydłuża się czas potrzebny do osiągnięcia stężenia maksymalnego w osoczu i ma ono niższe wartości.

Dystrybucja syrolimusa

Syrolimus wiąże się z białkami osocza na poziomie 92%, w znacznym stopniu przenika też do elementów morfotycznych krwi. 

Metabolizm syrolimusa

Syrolimus jest metabolizowany w wyniku procesów O-demetylacji i hydroksylacji przy udziale izoenzymu CYP3A4 w jelitach i w wątrobie. W następstwie tych przemian powstaje 7 metabolitów. Substancja jest także substratem dla glikoproteiny P w jelicie cienkim.

Wydalanie syrolimusa

W badaniu na zdrowych ochotnikach, którym podano jednorazową dawkę syrolimusa znakowanego izotopem węgla C14,, około 91% radioaktywnej postaci wykryto w kale, a jedynie 2% podanej dawki została wydalona z moczem. Na podstawie tych danych można wywnioskować, że substancja jest wydalana głównie z kałem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij