Symeprewir, Simeprevirum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o symeprewirze

Rok wprowadzenia na rynek
2013
Substancje aktywne
symeprewir
Działanie symeprewiru
przeciwwirusowe
Postacie symeprewiru
kapsułki, kapsułki twarde
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne i pasożytnicze, Gastroenterologia
Rys historyczny symeprewiru

Symeprewir został wprowadzony na rynek farmaceutyczny w 2013 roku w Japonii przez podmiot odpowiedzialny JOHNSON & JOHNSON. Substancja jest inhibitorem proteazy serynowej, kluczowej dla replikacji HCV. Symeprewir, ze względu na  wspomnianą aktywność przeciwwirusową, stosowany jest w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Wzór sumaryczny symeprewiru

C38H47N5O7S2

Spis treści

Wskazania do stosowania symeprewiru

Symeprewir jest wskazany w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, u pacjentów z genotypem 1 lub 4 HCV, w skojarzeniu z rybawiryną oraz peginterferonem alfa lub z sofosbuwirem i rybawiryną. 

Dawkowanie symeprewiru

Symeprewir przyjmuje się doustnie razem z posiłkiem, raz na dobę. Leczenie zwykle trwa 12 tygodni. Symeprewiru nie wolno podawać w monoterapii, stosuje się leczenie skojarzone z innymi lekami.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od wieku, masy ciała, chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby) oraz odpowiedzi na leczenie.

Dawka zwykle stosowana (dobowa) u osób dorosłych: 150 mg.

Przeciwskazania do stosowania symeprewiru

Przeciwskazaniem do stosowania symeprewiru jest nadwrażliwość na substancję czynną. Substancji nie wolno podawać w monoterapii i musi być ona stosowana w skojarzeniu z innymi lekami wskazanymi w terapii przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, takimi jak rybawiryna, sofosbuwir lub peginterferon alfa.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania symeprewiru

Symeprewir jest podawany jedynie w leczeniu skojarzonym z innymi lekami, substancji nie należy stosować w monoterapii. Nie zaleca się podawania leku pacjentom z genotypami 2,3,5 lub 6 HCV , ze względu na brak badań na temat skuteczności i bezpieczeństwa leczenia w tej grupie.

Symepewiru nie powinno się stosować w skojarzeniu z innymi lekami z grupy inhibiotorów proteazy HCV, takimi jak telaprewir czy boceprewir. Możliwe jest pojawienie się oporności krzyżowej na wyżej wymienione substancje.

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas terapii symeprewirem u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby, ze względu na brak badań na temat bezpieczeństwa stosowania substancji w tej grupie. U osób z ciężką niewydolnością wątroby może dojść do zwiększenia stężenia w osoczu i wolniejszego metabolizm leku.

Nie powinno się stosować symeprewiru z substancjami, które w sposób istotny oddziałują na cytochrom P450 (CYP3A4), gdyż może to prowadzić do znaczącego zmniejszenia lub zwiększenia ekspozycji na symeprewir.

Pacjent powinien być poinformowany o potencjalnych działaniach niepożądanych, które mogą wystąpić podczas terapii przeciwwirusowej. W szczególności zaleca się unikanie ekspozycji na promieniowanie UV i zrezygnowanie z usług solarium, ze względu na możliwą nadwrażliwość na światło. 

Interakcje symeprewiru z innymi substancjami czynnymi

Przyjmowanie substancji jednocześnie prowadzi do zwiększenia działania symeprewiru i prawdopodobieństwa wystąpienia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fosamprenawir (Fosamprenavir) inhibitory proteazy HIV
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Wymienione substancje czynne stosowane równocześnie z symeprewirem osłabiają jego działanie przeciwwirusowe i zmniejszają skuteczność leczenia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Stosowanie wyżej wymienionych substancji czynnych jednocześnie z symeprawirem prowadzi do nasilenia ich działania i zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Agomelatyna (Agomelatine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Nintedanib (Nintedanib) inhibitory kinazy białkowej
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Stosowanie leków jednocześnie z symeprewirem , prowadzi do nasilenia ich działania i zwiększa ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych wyżej wymienionych substancji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Wardenafil (Vardenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Łączne przyjmowanie statyn z symeprewirem powoduje wzrost stężenia tej grupy substancji we krwi. Zwiększa się zatem ryzyko działań niepożądanych statyn, zwłaszcza uszkodzenia mięśni.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Pitawastatyna (Pitavastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Stosowanie substancji jednocześnie z symeprewirem może skutkować nasileniem lub osłabieniem przeciwzakrzepowego działania warfaryny. Zaleca się kontrolowanie współczynnika INR.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K

Interakcje symeprewiru z pożywieniem

Brak informacji na temat interakcji symeprewiru z żywnością.

Interakcje symeprewiru z alkoholem

Brak informacji na temat interakcji symeprewiru z alkoholem.

Wpływ symeprewiru na prowadzenie pojazdów

Symeprewir nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Przy terapii skojarzonej z peginterferonem alfa i rybawiryną zaleca się zachowanie ostrożności u kierowców i osób obsługujących maszyny.

Inne rodzaje interakcji

Symeprewir wchodzi w interakcje z surowcami roślinnymi. Stosowanie substancji czynnej razem z zielem ostropestu plamistego, ze względu na zawartość sylimaryny, skutkuje osłabieniem działania przeciwwirusowego symeprewiru. Podczas terapii przeciwwirusowej należy też mieć na uwadze interakcję z zielem dziurawca zwyczajnego. Dziurawiec z kolei osłabia działanie symeprewiru,

Substancja czynna stosowana w terapii skojarzonej może powodować reakcje nadwrażliwości na światło.

Symepewir wpływa na wyniki badań diagnostycznych. W terapii skojarzonej z peginterferonem alfa oraz rybawiryną odnotowano u leczonych wzrost stężenia bilirubiny oraz fosfatazy alkalicznej.

Wpływ symeprewiru na ciążę

Brak szczegółowych badań dotyczących stosowania symeprewiru u kobiet w ciąży. U zwierząt wykazano negatywny wpływ na reprodukcję. Symeprewir może być stosowany w czasie ciąży jedynie w sytuacji, kiedy korzyści ze stosowania leku u matki przewyższają ryzyko dla płodu. Należy wspomnieć, że symeprewir stosowany jest wyłącznie w leczeniu skojarzonym. W przypadku terapii łączonej z rybawiryną, leczenie jest przeciwskazane u kobiet ciężarnych ze względu na jej udokumentowane działanie teratogenne i embriotoksyczne.

Wpływ symeprewiru na laktację

Brak wystarczających danych na temat przenikania symeprewiru i jego metabolitów do mleka kobiecego. W badaniach na zwierzętach wykazano, że symepewir, podawany samicom szczurów w czasie laktacji, przenikał do mleka matki. Substancję u kobiet karmiących stosować wyłącznie w przypadku, kiedy korzyść stosowania leku u kobiety karmiącej przewyższa ryzyko dla dziecka.

Wpływ symeprewiru na płodność

Brak danych na temat wpływu symeprewiru na płodność u ludzi. W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono wpływu na płodność.

Skutki uboczne

duszność
nudności
świąd
wysypka
zaparcia
nadwrażliwość na światło
Zwiększenie stężenia bilirubiny

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania symeprewiru

Brak szczegółowych danych na temat przedawkowania symeprewiru u ludzi. U pacjentów otrzymujących substancję powyżej zalecanej dawki dobowej, obserwowano jedynie objawy nawiązujące do działań niepożądanych.

Mechanizm działania symeprewiru

Symeprewir jest inhibitorem proteazy serynowej HCV NS3/4A, enzymu niezbędnego dla replikacji wirusa zapalenia wątroby typu C. Substancja hamuje replikację HCV, należy do grupy leków o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym. Symeprewir stosuje się u pacjentów zarażonych genotypem 1 i 4 HCV.

Wchłanianie symeprewiru

Średnia biodostępność symeprewiru po przyjęciu doustnym pojedynczej dawki łącznie z pokarmem wynosi 62%. Stężenie maksymalne w osoczu jest zwykle osiągane w ciągu 4 do 6 godzin od podania substancji.

Dystrybucja symeprewiru

Symeprewir wiąże się prawie całkowicie z białkami osocza, przeważnie z albuminami.  Proces ten nie ulega znacząco zmianie  u osób z zaburzeniami czynności nerek i wątroby. Brak danych dotyczących objętości dystrybucji symeprewiru u ludzi. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja jest dystrybuowana do wątroby oraz jelit. 

Jednoczesne podawanie inhibitorów enzymów wątrobowych CYP3A powoduje zwiększenie stężenia symeprewiru w osoczu z powodu interakcji lekowych, natomiast w przypadku zastosowania induktorów CYP3A oczekuje się odwrotnego efektu.

Metabolizm symeprewiru

Symeprewir jest głównie metabolizowany w wątrobie. Badania in vitro wykazały, że substancja czynna ulega metabolizmowi na drodze utleniania z udziałem enzymów mikrosomalnych cytochromu P450, w szczególności izoenzymu CYP3A4.

Wydalanie symeprewiru

Symeprewir jest wydalany z żółcią, wydalanie nerkowe substancji nie odgrywa znaczącej roli. Badania radiowęglowe wykazały, że około 91% podanej dawki leku wydalane jest z kałem, w tym około 30 % w postaci niezmienionej, mniej niż 1% dawki wykryto w moczu.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij