Sylodosyna, Silodosinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o sylodosynie

Rok wprowadzenia na rynek
2006
Substancje aktywne
sylodosyna
Działanie sylodosyny
łagodzi objawy przerostu prostaty (gruczołu krokowego), rozkurcza mięśnie gładkie gruczołu krokowego i cewki moczowej, przeciwnadciśnieniowe (hipotensyjne)
Postacie sylodosyny
kapsułki twarde
Układy narządowe
układ endokrynny (dokrewny), układ moczowy, układ płciowy męski, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Andrologia, Choroby wewnętrzne, Endokrynologia, Geriatria, Kardiologia, Medycyna rodzinna, Seksuologia
Rys historyczny sylodosyny

Pierwszy lek zawierający sylodosynę został zarejestrowany w 2006 roku na terytorium Japonii. Dwa lata później amerykański FDA, wydał zgodę na dopuszczenie leku do obrotu. W 2011 roku związek został wprowadzony do lecznictwa na terytorium Unii Europejskiej.

Wzór sumaryczny sylodosyny

C25H32F3N3O4

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające sylodosynę

Wskazania do stosowania sylodosyny

Związek jest antagonistą receptorów alfa-adrenergicznych. Substancję wykorzystuje się do leczenia objawów łagodnego przerostu prostaty u osób dorosłych.

Dawkowanie sylodosyny

Sylodosynę przyjmuje się podczas posiłków. 

Zwykle stosowane dawki wynoszą od 4 mg do 8 mg na dobę.

Lek nie jest zalecany do stosowania u pacjentów z poważnymi zaburzeniami funkcji wątroby.

U osób z umiarkowanymi zaburzeniami nerek, należy rozpocząć leczenie od podawania 4 mg na dobę, którą po upływie tygodnia, przy dobrej tolerancji chorego na związek, można zwiększyć do 8 mg na dobę. Nie rekomenduje się podawania substancji przy ciężkiej niewydolności nerek.

Przeciwskazania do stosowania sylodosyny

Przeciwwskazaniem do stosowania sylodosyny jest występowanie reakcji nadwrażliwości na związek.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania sylodosyny

Objawy przerostu gruczołu krokowego są tożsame z symptomami raka stercza. Przed rozpoczęciem leczenia należy zbadać stan gruczołu krokowego chorego. W trakcie terapii należy okresowo wykonywać oznaczenie swoistego antygenu sterczowego oraz wykonywać badania palpacyjne.

Donoszono o przypadkach pojawienia się śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki po operacji zaćmy u osób, które stosowały α1-adrenolityki lub leczyły się tą grupą związków w przeszłości. Nie zaleca się rozpoczynania terapii substancją, jeśli zabieg usuwania zaćmy był uprzednio zaplanowany. Jeśli pacjent przyjmuje sylodosynę, sugeruje się przerwanie leczenia na około 1-2 tygodni przed wykonaniem operacji. Należy także poinformować personel medyczny wykonujący zabieg, o przyjmowaniu leku, aby był on przygotowany na ewentualne powikłania pooperacyjne.

Podczas stosowania sylodosyny istnieje niewielkie ryzyko pojawienia się hipotonii ortostatycznej. Jeśli u pacjentów wystąpi niedociśnienie, należy położyć się do ustąpienia objawów. Lek nie jest zalecany do stosowania u osób cierpiących na hipotonię ortostatyczną.

Ze względu na możliwe zmiany w farmakokinetyce leku, nie zaleca się podawania sylodosyny osobą z ciężkimi zaburzeniami nerek lub wątroby.

Związek może wpływać negatywnie na płodność u mężczyzn poprzez zmniejszenie uwalniania nasienia podczas wytrysku. Działanie to jest tymczasowe i zanika po przerwaniu leczenia.

Interakcje sylodosyny z innymi substancjami czynnymi

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania. Możliwość nasilenia hipotonii ortostatycznej przy braku korzyści terapeutycznych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Tamsulozyna (Tamsulosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Terazosyna (Terazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Urapidyl (Urapidil) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Wzrost ryzyka kumulacji sylodosyny w osoczu i nasilenia się jej działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Wzrost ryzyka obniżenia skuteczności terapeutycznej leku.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Możliwość wystąpienia niewielkiego spadku ciśnienia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Możliwość pojawienia się nadmiernego działania hipotensyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Azylsartan (Azilsartan medoxomil) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Chlorotalidon (Chlorthalidone) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Eprosartan (Eprosartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Karteolol (Carteolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Klopamid (Clopamide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Olmesartan (Olmesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sakubitryl (Sacubitril) inhibitory neprylizyny
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Zofenopryl (Zofenopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Metipranolol (Metipranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych

Interakcje sylodosyny z pożywieniem

Pożywienie zmniejsza absorpcję leku, mimo to związek zaleca się przyjmować z posiłkiem aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia hipotensji ortostatycznej.

Interakcje sylodosyny z alkoholem

Spożywanie alkoholu, zwłaszcza w dużych ilościach może zwiększać hipotensyjne działanie leku.

Wpływ sylodosyny na prowadzenie pojazdów

Sylodosyna nie powinna w znaczący sposób upośledzać zdolności psychomotorycznych. Jednakże niektóre działania niepożądane takie jak hipotonia i zawroty głowy mogą wpływać negatywnie na umiejętność prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługiwania maszyn.

Wpływ sylodosyny na płodność

Sylodosyna może wywierać negatywny wpływ na płodność u mężczyzn. Podczas terapii związkiem obserwowano wytrysk ze zmniejszoną ilością spermy lub jej brak. Działanie to jest jednak tymczasowe, ustępuje po przerwaniu leczenia substancją.

Skutki uboczne

zaburzenia wytrysku
wytrysk wsteczny
anejakulacja
biegunka
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
kołatanie serca
zawroty głowy
przekrwienie błony śluzowej nosa
niedociśnienie tętnicze
nudności
suchość błony śluzowej jamy ustnej
tachykardia
zaburzenia erekcji
zaburzenia libido
nieprawidłowa czynność wątroby
omdlenia
utrata przytomności
reakcje nadwrażliwości
obrzęk twarzy
obrzęk języka,
obrzęk gardła
śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania sylodosyny

Stosowanie zbyt dużych ilości substancji może prowadzić do pojawienia się znacznego niedociśnienia, które zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.

Mechanizm działania sylodosyny

Sylodosyna jest przedstawicielem leków blokujących receptory α1-adrenergiczne.

Receptory α1A-adrenergiczne w organizmie człowieka znajdują się głownie szyjce pęcherza jego podstawie, gruczole sterczowym, torebce stercza oraz części sterczowej moczowodu. Sylodosyna jest wysoce selektywnym antagonistą receptorów α1A-adrenergicznych, przez co wykorzystywana jest do leczenia objawowego łagodnego przerostu prostaty. Rozluźnienie mięśni w obrębie dróg moczowych oraz obniżenie ciśnienia śródcewkowego wpływa na poprawę oddawania moczu, ułatwia opróżnianie pęcherza i łagodzi odczucie parcia na pęcherz.

Wysoka selektywność leku minimalizuje wpływ związku na układ sercowo-naczyniowy. Pełne działanie substancji obserwuje się po około 2 tygodniach stosowania.

Wchłanianie sylodosyny

Biodostępność leku po podaniu doustnym wynosi około 32%. Pokarm zmniejsza wchłanianie substancji. Maksymalne stężenie związku w osoczu osiągane jest zwykle po upływie 2,6 godzin od podania.

Dystrybucja sylodosyny

Lek jest wiązany przez białka osoczowe w 97%.

Metabolizm sylodosyny

Przemiany sylodosyny odbywają się w wątrobie. Główny metabolit glukuronid sylodosyny powstaje w wyniku glukuronidacji. Związek ten wykazuje aktywność biologiczną, m dłuższy okres półtrwania oraz osiąga wyższe stężenia we krwi, w stosunku do substancji macierzystej. W metabolizm sylodosyny zaangażowana jest również izoforma cytochromu p-450, CYP 3A4 oraz dehydrogenazy alkoholowe i aldehydowe. Lek jest także substratem dla glikoproteiny P.

W związku z tym, że u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami funkcji wątroby, farmakokinetyka sylodosyny może ulec zmianie, należy zachować ostrożność w tej grupie osób.

Wydalanie sylodosyny

Związek oraz jego metabolity usuwany jest głównie wraz z kałem, w mniejszym stopniu na drodze nerkowej. Okres półtrwania sylodosyny wynosi około 11 godzin, zaś jego aktywnego metabolitu około 18 godzin.

U osób z ciężkimi zaburzeniami nerek, stężenie leku oraz jego metabolitu było wyższe w stosunku do populacji zdrowej. Ci pacjenci, poprzez zjawisko kumulacji sylodosyny, są bardziej narażeni na jej działania niepożądane.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij