Sulpiryd, Sulpiridum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o sulpirydzie

Rok wprowadzenia na rynek
1976
Substancje aktywne
sulpiryd
Działanie sulpirydu
przeciwdepresyjne (antydepresyjne, tymoleptyczne), przeciwpsychotyczne (neuroleptyczne) (leczenie schozofrenii i psychoz), przeciwwymiotne
Postacie sulpirydu
kapsułki twarde, tabletki
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Neurologia, Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży
Rys historyczny sulpirydu

Sulpiryd należy do leków przeciwpsychotycznych o dodatkowym działaniu przeciwdepresyjnym. Został dopuszczony do obrotu w 1976 roku w Szwajcarii, podmiotem odpowiedzialnym za rejestrację była firma Sanofi–Aventis (Suisse) Sa.

Wzór sumaryczny sulpirydu

C15H23N3O4S

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające sulpiryd

Wskazania do stosowania sulpirydu

Sulpiryd jest substancją o działaniu przeciwpsychotycznym z aktywnością przeciwdepresyjną. Ze względu na swoje działanie lek znalazł zastosowanie w terapii towarzyszących schizofrenii psychoz o ostrym lub przewlekłym charakterze. Substancja czynna jest również wykorzystywana w leczeniu zaburzeń depresyjnych, gdy inne leczenie okazało się nieskuteczne.

Lek wykorzystuje się również podczas leczenia migreny oraz zawrotów głowy o różnym pochodzeniu.

Sulpiryd znalazł zastosowanie w terapii zaburzeń alkoholowych. Substancja czynna zmniejsza ciężkość psychoz oraz zaburzeń psychosomatycznych występujących podczas nadużywania alkoholu, a także ogranicza rozwój uzależnienia alkoholowego.

Lek, poza wskazaniami refundacyjnymi jest wykorzystywany pomocniczo w łagodzeniu przebiegu zespołu Tourette'a.

Dawkowanie sulpirydu

Sulpiryd należy przyjmować godzinę przed posiłkiem lub dwie godziny po jedzeniu. Leku nie należy stosować wieczorem ze względu na ryzyko pojawienia się zaburzeń snu.

Schemat dawkowania substancji czynnej jest zależny od masy ciała i wieku pacjenta, a także od występujących chorób współistniejących.

Dawka dobowa substancji czynnej podczas leczenia depresji mieści się w zakresie od 50 mg do 300 mg sulpirydu. Początkowa dawka sulpirydu jest stopniowo zwiększana do osiągnięcia 300 mg substancji czynnej na dobę.

Podczas terapii zaburzeń psychicznych występujących w przebiegu uzależnienia alkoholowego dawka sulpirydu mieści się w zakresie od 50 mg do 200 mg na dobę.

Schemat kuracji schizofrenii uwzględnia wykorzystanie większych dawek substancji czynnej. Zazwyczaj stosowana dawka dobowa substancji czynnej występuje w zakresie od 800 mg do 1200 mg sulpirydu.  Zależnie od przebiegu choroby i występujących objawów dawka dobowa sulpirydu może zostać dostosowana.
Pacjenci, u których przeważają głównie objawy negatywne (depresja, wyciszenie, małomówność) powinni stosować mniejsze dawki substancji leczniczej. Najczęściej dawka dobowa występuje w zakresie od 400 mg do 800 mg sulpirydu.
U osób, u których schizofrenia przebiega z nasileniem objawów pozytywnych (omamy, halucynacje, inne objawy wytwórcze) zalecane jest stosowanie większych dawek sulpirydu. Maksymalna dawka dobowa leku wynosi 1200 mg i tylko w szczególnych przypadkach lekarz może zalecić jej przekroczenie.

Dawkowanie preparatu może wymagać dostosowania w przypadku osób w podeszłym wieku oraz pacjentów ze znacznym upośledzeniem czynności nerek.

Przeciwskazania do stosowania sulpirydu

Sulpiryd jest przeciwwskazany w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości na tę substancję czynną. Innymi ograniczeniami w wykorzystaniu sulpirydu podczas leczenia jest:

  • ciężka porfiria;
  • obecność guza chromochłonnego;
  • potwierdzone nowotwory piersi, gruczolaki przysadki (nowotwory przebiegające z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny);
  • okres karmienia piersią.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania sulpirydu

Należy zachować szczególną ostrożność podczas przerywania leczenia sulpirydem. Gwałtowne zakończenie terapii może być przyczyną pojawienia się objawów związanych z reakcją odstawienia (wymioty, nudności, zaburzenia snu).

Podczas stosowania sulpirydu istnieje ryzyko pojawienia się zaburzeń nazywanych złośliwym zespołem neuroleptycznym. W przypadku pojawienia się gorączki, zesztywnienia mięśniowego i zaburzeń świadomości należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Podczas leczenia sulpirydem istnieje ryzyko pojawienia się ciężkich zaburzeń rytmu serca. Prawdopodobieństwo arytmii wzrasta w przypadku gdy u pacjenta występuje jednocześnie hiperkaliemia (podwyższone stężenie potasu w osoczu), spowolnienie akcji serca lub wrodzone wydłużenie odcinka QT. Osoby, u których w wywiadzie potwierdzono występowanie czynników ryzyka powinny zachować szczególną ostrożność podczas terapii.

Sulpiryd może zwiększać ryzyko zakrzepicy żylnej. Przed rozpoczęciem terapii sulpirydem wskazane jest potwierdzenie obecności czynników ryzyka sprzyjających powstaniu zakrzepów żylnej i wprowadzenie odpowiedniej kuracji.

Nie należy spożywać alkoholu podczas terapii wykorzystującej sulpiryd.

Pacjenci w podeszłym wieku oraz osoby ze znaczną dysfunkcją nerek powinni zachować rozwagę podczas terapii sulpirydem. Ograniczenie czynności nerek może spowodować wydłużenie okresu półtrwania leku, a przez to nasilenie działań niepożądanych. Osoby starsze są również bardziej podatne na działania niepożądane związane ze stosowaniem sulpirydu. Ponadto, badania potwierdziły trzykrotne zwiększenie ryzyka wystąpienia udaru, a także zwiększenie prawdopodobieństwa zgonu pacjentów w podeszłym wieku. U niektórych starszych pacjentów zalecane jest wprowadzenie dodatkowego monitoringu podczas leczenia.

Stosowanie małych dawek sulpirydu może pogarszać przebieg trwającej hipomanii. Lek może wywoływać pobudzenie psychoruchowe i zwiększać poziom agresji u pacjenta cierpiącego na schizofrenię. Sulpiryd może spowodować pojawienie się zaburzeń ze strony układu pozapiramidowego. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku osób chorujących na chorobę Parkinsona.

Ze względu na obniżenie progu drgawkowego, wskazane jest zachowanie należytej ostrożność w przypadku pacjentów cierpiących na padaczkę. Odnotowano wystąpienie drgawek u osób, które nie chorowały wcześniej na tego rodzaju zaburzenia. Pacjenci z nieustabilizowaną padaczką powinni zostać objęci dodatkowym monitoringiem podczas leczenia sulpirydem.

Przeciwwskazania sulpirydu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Wykorzystanie sulpirydu w terapii jest przeciwwskazane podczas przyjmowania lewodopy.

Interakcje sulpirydu z innymi substancjami czynnymi

Zmniejszenie siły działania substancji czynnych. Pogorszenie przebiegu choroby parkinsona.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ropinirol (Ropinirole) agoniści receptorów dopaminowych
Rotygotyna (Rotigotine) agoniści receptorów dopaminowych
Zwiększenie ryzyka pojawienia się senności, zaburzeń koncentracji, zaburzeń świadomości.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Nitrazepam (Nitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Talidomid (Thalidomide) inne leki immunosupresyjne
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Możliwość spadku ciśnienia tętniczego krwi oraz pojawienia się zaburzeń rytmu mięśnia sercowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Olmesartan (Olmesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Tapentadol (Tapentadol) agoniści receptora opioidowego
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Rezerpina (Reserpine) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Możliwość pojawienia się arytmii (zaburzeń rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amifamprydyna (Amifampridine) inne substancje działające na układ nerwowy
Dasatynib (Dasatinib) inhibitory kinazy białkowej
Guanfacyna (Guanfacine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Tetrabenazyna (Tetrabenazine) leki hamujące wytwarzanie noradrenaliny
Wandetanib (Vandetanib) inhibitory kinazy białkowej
Ryzyko zmniejszenia działania sulpirydu, ryzyko niepowodzenia terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sukralfat (Sucralfate) selektywne leki osłaniające stosowane w chorobie wrzodowej
Tolterodyna (Tolterodine) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Zwiększone ryzyko pojawienia się zaburzeń rytmu serca lub spadku ciśnienia tętniczego związanego ze spowolnieniem akcji serca wywołanego przez beta-blokery.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Wzrost ryzyka pojawienia się arytmii związanej ze spadkiem stężenia potasu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy

Interakcje sulpirydu z pożywieniem

Spożywanie pokarmu w trakcie przyjmowania sulpirydu może spowodować ograniczenie wchłaniania substancji czynnej o 30% początkowej wartości.

Interakcje sulpirydu z alkoholem

Alkohol może spowodować nasilenie uspokajającego działania sulpirydu. Podczas spożycia alkoholu w trakcie leczenia sulpirydem może dojść do nasilenia niektórych działań niepożądanych.

Wpływ sulpirydu na prowadzenie pojazdów

Sulpiryd może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i ograniczać zdolność obsługi maszyn. Ze względu na niektóre działania niepożądane (senność, dezorientacja) należy zachować ostrożność podczas terapii.

Inne rodzaje interakcji

W trakcie leczenia sulpirydem konieczne jest zachowanie dwugodzinnego odstępu między przyjęciem leku a stosowaniem substancji zobojętniających treść żołądkową. Istnieje ryzyko zmniejszenia wchłaniania substancji czynnej w połączeniu ze środkami zobojętniającymi.

Wpływ sulpirydu na ciążę

Badania nie potwierdziły toksycznego wpływu na przebieg ciąży. Niewielka masa cząsteczki leku i niski stopień wiązania z białkami mogą odpowiadać za przenikanie substancji czynnej przez łożysko. W niektórych przypadkach przyjmowanie leków przeciwpsychotycznych w trzecim trymestrze ciąży może odpowiadać za pojawienie się u noworodka objawów takich jak nadmierna senność, problemy z karmieniem, zaburzenia oddechu. 

Przyjmowanie sulpirydu podczas ciąży nie jest zalecane. 

Wpływ sulpirydu na laktację

Stosowanie leku podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane ze względu na możliwość przenikania substancji czynnej do mleka. Ponadto, istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem sulpirydu u matki karmiącej oraz u noworodka. 

W niektórych przypadkach sulpiryd był stosowany jako środek pobudzający laktację.

Skutki uboczne

senność
uspokojenie
dyskineza
szczękościsk
dyskinezy późne
wysypka plamkowo-grudkowa
brak menstruacji
ginekomastia
hiperprolaktynemia
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
impotencja
mlekotok
nadmierne wydzielanie śliny
wydłużenie odstępu QT
złośliwy zespół neuroleptyczny
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
arytmia typu torsade de pointes

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania sulpirydu

Objawy występujące w przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki substancji czynnej są zmienne i różnią się od siebie zależnie do wielkości dawki oraz przebiegu głównego schorzenia, na które cierpi pacjent. Przedawkowanie sulpirydu może również spowodować utratę świadomości, pobudzenie psychoruchowe, stan splątania, ostry spadek ciśnienia tętniczego oraz śpiączkę.

Mechanizm działania sulpirydu

Przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne działanie substancji czynnej jest prawdopodobnie związane z antagonistycznym wpływem sulpirydu na receptory dopaminowe (konkretnie receptory D2).

Lek zapewnia poprawę nastroju zwykle po kilku tygodniach leczenia, zmniejszenie objawów schizofrenii następuje później.

Pewne znaczenie w sposobie działania substancji leczniczej może mieć również wpływ na receptory α, choć aktywność ta jest wyraźnie słabsza niż w przypadku typowych neuroleptyków.

Sulpiryd charakteryzuje się również mniejszym działaniem uspokajającym oraz rzadszymi objawami ze strony układu pozapiramidowego niż pochodne fenotiazyn.

Substancja lecznicza wykazuje również działanie przeciwwymiotne, usprawnia wydzielanie śluzu w błonie śluzowej dwunastnicy i żołądka, a także zwiększa sekrecję prolaktyny.

Wchłanianie sulpirydu

Substancja lecznicza słabo i powoli wchłania się z przewodu pokarmowego. Biodostępność sulpirydu występuje w granicach 27% – 35% i jest zależna od cech osobniczych.

Dystrybucja sulpirydu

Substancja czynna słabo przenika przez barierę krew–mózg, a 40% sulpirydu występuje w osoczu w połączeniu z białkami.

Wydalanie sulpirydu

Eliminacja sulpirydu przebiega poprzez wydalanie substancji czynnej w postaci niezmienionej z moczem i kałem. Okres półtrwania leku wynosi zazwyczaj od 8–9 godzin i ulega wydłużeniu w przypadku niewydolności nerek.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij