Sotalol, Sotalololum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o sotalol

Rok wprowadzenia na rynek
1992
Substancje aktywne
sotalol
Działanie sotalolu
chronotropowe ujemne (-) (zmniejszenie częstości pracy serca), inotropowe ujemne (-) (zmniejsza siłę skurczu), przeciwarytmiczne, przeciwnadciśnieniowe (hipotensyjne)
Postacie sotalolu
tabletki
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia, Medycyna rodzinna
Rys historyczny sotalolu

C12H20N2O3S

Wzór sumaryczny sotalolu

C12H20N2O3S

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające sotalol

Wskazania do stosowania sotalolu

Satolol to lek należący do grupy beta-adrenolityków, którego działanie polega na blokowaniu receptorów beta1 i beta2. Lek ma działanie przeciwarytmiczne. Spowalnia przyśpieszoną pracę serca oraz zmniejsza jego zapotrzebowanie na tlen. Powoduje również obniżenie ciśnienia tętniczego. 

Satolol stosowany jest przy:

 • zagrażających życiu komorowych zaburzeniach rytmu serca;
 • nadkomorowych zaburzeniach rytmu serca takich jak migotanie i trzepotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, częstoskurcz śródwęzłowy i okołowęzłowy;
 • zaburzeniach rytmu w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a (błędnie rozchodzące się impulsy elektryczne w sercu spowodowane istnieniem tzw. drogi dodatkowej).

Dawkowanie sotalolu

Dawka satololu stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, masy ciała i chorób towarzyszących i należy ją ustalać indywidualnie.

Leczenie należy rozpocząć od małej dawki i zwiększać ją stopniowo aż do uzyskania oczekiwanej reakcji pacjenta. Wartość tętna nie powinna być mniejsza niż 55 uderzeń na minutę.

Stosuje się od 80 do 640 mg sotalolu na dobę. Lek najlepiej zażywać godzinę przed jedzeniem. Posiłki, zwłaszcza mleczne, zmniejszają wchłanianie leku.

U pacjentów z niewydolnością nerek należy dawkę odpowiednio zmodyfikować.

Leczenia sotalolem nie należy przerywać w sposób nagły. Lek należy odstawiać powoli, stopniowo zmniejszając dawkę.

Przeciwskazania do stosowania sotalolu

Przeciwwskazaniem do stosowania satololu są:

 • nadwrażliwość na satolol;
 • nieleczony guz chromochłonny nadnerczy;
 • zaburzenia rytmu serca typu torsades de pointes;
 • niedociśnienie niespowodowane przez arytmię;
 • astma oskrzelowa i inne stany spastyczne oskrzeli;
 • zespół chorego węzła zatokowego;
 • bradykardia (poniżej 50 uderzeń serca na minutę);
 • blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia (u chorych bez rozrusznika);
 • wrodzone lub nabyte wydłużenie odstępu QT;
 • wstrząs kardiogenny;
 • niewydolność krążenia III i IV stopnia według NYHA;
 • zaburzenia krążenia obwodowego np. choroby naczyń kończyn dolnych;
 • kwasica metaboliczna i ketonowa;
 • ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml na minutę);
 • znieczulenie ogólne, które powoduje depresję mięśnia sercowego.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania sotalolu

Leczenia satololem nie należy przerywać w sposób nagły, a pacjenci, którzy zaprzestają przewlekłego leczenia satololem powinni być monitorowani. Nagłe odstawienie leku może ujawnić utajoną niewydolność naczyń wieńcowych, może dojść do pojawienia się nadciśnienia tętniczego, zaostrzenia dławicy piersiowej, zaburzeń rytmu serca lub zawału mięśnia sercowego.

Satolol może wykazywać działanie proarytmiczne, które może występować przy każdym zwiększeniu dawki. Aby temu zapobiec leczenie rozpoczyna się  przy użyciu mniejszej dawki a potem stopniowo ją zwiększa. Częstość występowania zaburzeń rytmu serca związana jest z przyjmowaną dawkę satololu i częściej występuje u kobiet. 

Szczególną ostrożność należy zachować u chorych z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, u chorych z przewlekłymi bądź nasilonymi biegunkami oraz u pacjentów przyjmujących leki zmniejszające poziom magnezu i potasu. U chorych z hipokalemią i hipomagnezemią (zbyt niski poziom potasu i magnezu we krwi) należy wyrównać poziom elektrolitów przed podaniem satololu ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu serca.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów przyjmujących inhibitory konwertazy angiotensynowej (ACE), diuretyki, glikozydy naparstnicy purpurowej lub inne leki stosowane przy leczeniu upośledzenia pracy lewej komory serca ze względu na możliwość nasilenia upośledzenia kurczliwości mięśnia sercowego i pogłębienie niewydolności serca.

U pacjentów, którzy niedawno przebyli zawał mięśnia sercowego należy rozważyć korzyści i ryzyko stosowania satololu. Należy monitorować chorego i stopniowo zwiększać dawkę leku.

Satolol należy stosować ostrożnie u chorych przed zabiegami operacyjnymi oraz w skojarzeniu z lekami znieczulającymi, które wywierają działanie depresyjne na mięsień sercowy (np. cyklopropan, trichloroetylen).  Do znieczulenia ogólnego nie należy stosować eteru, chloroformu, cyklopropanu, trichloroetanu, metoksyfluranu i enfluranu. Satolol należy odstawić na 48 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub porodem.

Satolol należy stosować ostrożnie u chorych z niestabilną cukrzycą lub z incydentami samoistnej hipoglikemii (zbyt niski poziom cukru we krwi) ponieważ zablokowanie receptorów beta-adrenergicznych może maskować objawy wczesnej hipoglikemii (np. tachykardia).

Ostrożność należy zachować również u chorych z nadczynnością tarczycy. Należy unikać nagłego odstawienia satololu gdyż może doprowadzić to do nasilenia objawów nadczynności a nawet do przełomu tarczycowego. Zablokowanie receptorów beta-adrenergicznych może maskować objawy nadczynności tarczycy (np. tachykardię).

Chorzy z u pośledzoną czynnością nerek powinni mieć dawkę leku ustaloną indywidualnie.

Satolol może nasilać objawy łuszczycy.

Satolol stosowany u chorych na chorobę alkoholową może spowodować niewydolność serca.

U chorych, u których występowały wcześniej reakcje nadwrażliwości na różne alergeny w przypadku ponownej ekspozycji na alergen podczas przyjmowania satololu może wystąpić nasilona reakcja alergiczna trudna do opanowania standardowymi dawkami adrenaliny.

Przeciwwskazania sotalolu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Satololu nie należy łączyć z lekami mogącymi wywołać zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes. Sa to np. erytromycyna podawana dożylnie, halofantryna, pentamidyna, leki z grupy chinolonów (cyprofloksacyna, norfloksacyna, pefloksacyna).

Satololu nie powinni również przyjmować pacjenci stosujący leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów MAO-A (np. moklobemid) lub fluktafeninę (lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym).

Interakcje sotalolu z innymi substancjami czynnymi

Antagonizm (przeciwstawność) działania. Satolol przeciwdziała rozszerzeniu oskrzeli przez teofilinę.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Teofilina (Theophylline) metyloksantyny - blokery adenozyny i fosfodiesterazy
Antagonizm (przeciwstawność) działania. Może wystąpić skurcz oskrzeli.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Umeklidynium (Umeclidinium) antagoniści receptora muskarynowego
Antagonizm (przeciwstawność) działania. Może wystąpić zagrażający życiu skurcz oskrzeli. Wydłużenie odstępu QT w EKG. Mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Olodaterol (Olodaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Mogą wystąpić objawy przedawkowania takie jak bradykardia, niedociśnienie, blok AV, niewydolność serca, skurcz oskrzeli, hipoglikemia, zaburzenia świadomości ponieważ leki mają ten sam mechanizm działania (blokowanie receptorów beta).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Zwiększone ryzyko wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Amifamprydyna (Amifampridine) inne substancje działające na układ nerwowy
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Atomoksetyna (Atomoxetine) substancje psychostymulujące i nootropowe
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Bedakilina (Bedaquiline) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Bilastyna (Bilastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Bosutinib (Bosutinib) inhibitory kinazy białkowej
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Degareliks (Degarelix) inne leki przeciwnowotworowe
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Delamanid (Delamanid) antybiotyki - INNE
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Dimenhydrynat (Dimenhydrinate) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Donepezil (Donepezil) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Droperydol (Droperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Enzalutamid (Enzalutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Erybulina (Eribulin) inne leki przeciwnowotworowe
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Idarubicyna (Idarubicin) antybiotyki cytostatyczne
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Kabozantynib (Cabozantinib) inhibitory kinazy białkowej
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kryzotynib (Crizotinib) inhibitory kinazy białkowej
Lakozamid (Lacosamide) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Lenwatynib (Lenvatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Lewometadon (Levomethadone) agoniści receptora opioidowego
Loksapina (Loxapine) neuroleptyki klasyczne - pochodne dibenzoksazepiny
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Lurazydon (Lurasidone) neuroleptyki atypowe
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Oktreotyd (Octreotide) somatostatyny i analogi
Ondansetron (Ondansetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Oseltamiwir (Oseltamivir) inhibitory neuraminidazy
Ozymertynib (Osimertinib) inne leki przeciwnowotworowe
Paliperydon (Paliperidone) neuroleptyki atypowe
Palonosetron (Palonosetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Panobinostat (Panobinostat) inne leki przeciwnowotworowe
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Pazopanib (Pazopanib) inhibitory kinazy białkowej
Pefloksacyna (Pefloxacin) fluorochinolony
Piperachina (Piperaquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Prukalopryd (Prucalopride) VARIA / INNE
Ranolazyna (Ranolazine) inne leki nasercowe
Rylpiwiryna (Rilpivirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Rywastygmina (Rivastigmine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Sertindol (Sertindole) neuroleptyki atypowe
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Kotrimoksazol (Sulfametoksazol+Trimetoprim) (Co-trimoxazole (sulfamethoxazole+trimethoprim)) sulfonamidy i trimetoprim
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Sunitynib (Sunitinib) inne leki przeciwnowotworowe
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Talidomid (Thalidomide) inne leki immunosupresyjne
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Tolterodyna (Tolterodine) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Trimetoprim (Trimethoprim) sulfonamidy i trimetoprim
Wandetanib (Vandetanib) inhibitory kinazy białkowej
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Winflunina (Vinflunine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Zolmitriptan (Zolmitriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Enkorafenib (Encorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Inotuzumab ozogamycyny (Inotuzumab ozogamicin) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Rybocyklib (Ribociclib) inhibitory kinazy białkowej
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Ze względu na ten sam mechanizm działania mogą wystąpić objawy przedawkowania lub nasilenie działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Zwiększone ryzyko wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu serca oraz nadmiernego spadku ciśnienia krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Apomorfina (Apomorphine) agoniści receptorów dopaminowych
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Guanfacyna (Guanfacine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Tiapryd (Tiapride) neuroleptyki atypowe
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Może wystąpić nadmierny spadek ciśnienia krwi szczególnie podczas pierwszych dni stosowania obydwu leków oraz przy zmianie pozycji ciała z leżącej na stojącą.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Sylodosyna (Silodosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Tamsulozyna (Tamsulosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Terazosyna (Terazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Tetrabenazyna (Tetrabenazine) leki hamujące wytwarzanie noradrenaliny
Trimetazydyna (Trimetazidine) inne substancje stosowane w chorobach układu krążenia
Może wystąpić nadmierne zmniejszenie siły skurczu serca lub nadmierne obniżenie ciśnienia krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Galantamina (Galantamine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Może wystąpić nadmierny spadek ciśnienia krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Bencyklan (Bencyclane) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Iloprost (Iloprost) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kabergolina (Cabergoline) agoniści receptorów dopaminowych
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Lewomepromazyna (Levomepromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Metokarbamol (Methocarbamol) inne substancje stosowane w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego
Moksonidyna (Moxonidine) agoniści receptora imidazolowego
Nicergolina (Nicergoline) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Reboksetyna (Reboxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Seleksypag (Selexipag) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Tetraazotan pentaerytrytolu (Pentaerythritol tetranitrate) nitraty
Tolperyzon (Tolperisone) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Treprostinil (Treprostinil) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zofenopryl (Zofenopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia krwi (oba leki działają na obniżenie cisnienia). U chorych na cukrzycę można wystąpić wzrost stężenia glukozy we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorotalidon (Chlorthalidone) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Klopamid (Clopamide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Obniżenie skuteczności działania obydwu leków. Mogą wystąpić silne skurcze oskrzeli.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wilanterol (Vilanterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Może wystąpić uczucie zimna, mrowienia i drętwienia kończyn związane z nasileniem działania kurczącego naczynia krwionosne.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Może wystąpić obniżenie stężenia potasu, które może prowadzić do groźnych zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bisakodyl (Bisacodyl) substancje przeczyszczające o działaniu kontaktowym
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Pikosiarczan sodu (Sodium picosulfate) substancje przeczyszczające o działaniu kontaktowym
Zwiększone ryzyko wystąpienia nagłej, ciężkiej reakcji alergicznej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Benzylopenicylina benzatynowa (Benzathine benzylpenicillin) penicyliny wrażliwe na beta-laktamazę
Benzylopenicylina potasowa (Benzylpenicillin potassium) penicyliny wrażliwe na beta-laktamazę
Benzylopenicylina prokainowa (Procaine benzylpenicillin) penicyliny wrażliwe na beta-laktamazę
Nasilenie działania leku przeciwcukrzycowego. Może wystąpić nadmierny spadek glukozy we krwi. Satolol może maskować pierwsze objawy niedocukrzenia takie jak wzmożona potliwość, drżenie rąk czy przyspieszony rytm serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Może wystąpić nadmierny wzrost stężenia potasu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Osłabienie działania zarówno satololu jak i efedryny. Może wystąpić konieczność modyfikacji dawek. Może pojawić się uczucie zimnych dłoni i stóp spowodowane skurczem naczyń krwionośnych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pseudoefedryna (Pseudoephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Osłabienie działania satololu. Możliwy wzrost ciśnienia krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Lornoksykam (Lornoxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Osłabienie działania leku przeciwcukrzycowego. Może dojsć do wzrostu stężenia glukozy we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glibenklamid (Glibenclamide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika

Interakcje sotalolu z pożywieniem

Satolol należy przyjmować około 1 godziny przed posiłkiem, popijając odpowiednią ilością płynu.

Posiłki, zwłaszcza mleczne, zmniejszają wchłanianie leku.

Wpływ sotalolu na prowadzenie pojazdów

Satolol może powodować bóle i zawroty głowy (szczególnie w początkowym okresie stosowania) co może czasowo ograniczyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Inne rodzaje interakcji

W badaniach labolatoryjnych pacjenci przyjmujący satolol mogą mieć fałszywie podwyższony wynik metanefryny oznaczonej metodami fotometrycznymi. W związku z tym u pacjentów z podejrzeniem guza chromochłonnego, przyjmujących satolol, oznaczanie poziomu metanefryny w moczu należy wykonać metodą HPLC.

Wpływ sotalolu na ciążę

Satolol przenika przez łożysko.

Przed podaniem leku pacjentce w ciąży należy rozważyć korzyści ze stosowania leku w stosunku do ryzyka dla płodu. Należy monitorować noworodka do 72 godzin po porodzie.

Zaleca się przerwanie leczenia satololem na 48 -72 godziny przed porodem.

Wpływ sotalolu na laktację

Satolol przenika do mleka matki i z tego względu nie zaleca się stosowania go przez kobiety karmiące.

Skutki uboczne

arytmia
astenia
biegunka
ból głowy
ból w klatce piersiowej
depresja
duszność
kołatanie serca
kurcze mięśni nóg
lęk
niedociśnienie tętnicze
niestrawność
nudności
omdlenia
parestezje
suchość błony śluzowej jamy ustnej
wymioty
zawroty głowy
wzdęcia
zaburzenia smaku
zaburzenia snu
zaburzenia widzenia
niewydolność serca
zmiany nastroju
zmiany w zapisie ekg
bradykardia
arytmia typu torsade de pointes
ból brzucha
gorączka
zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego
zaburzenia słuchu
uczucie zmęczenia
obrzęk
oszołomienie
uczucie omdlewania
proarytmia
zaburzenia funkcji seksualnych
skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową
zmniejszone wydzielanie łez
wysypka
Choroba Raynauda
ból i ziębnięcie kończyn
nasilenie chromania przestankowego
zaostrzenie objawów łuszczycy
powstawanie przeciwciał przeciwjądrowych

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania sotalolu

Najczęstszymi objawami przedawkowania satololu są: bradykardia, zastoinowa niewydolność serca, niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli i hipoglikemia.

Przy znacznym przedawkowaniu może wystąpić również wydłużenie odstępu QT, zaburzenia rytmu serca typu torsades de pointes, częstoskurcz komorowy, zatrzymanie akcji serca.

Mechanizm działania sotalolu

Mechanizm działania satololu polega na niewybiórczym blokowaniu receptorów beta1 i beta 2. Satolol wydłużając czas trwania potencjału czynnościowego w mięśniu sercowym opóźnia fazę repolaryzacji. Jego działanie polega na wydłeniu okresu refrakcji w przedsionkach, komorach i dodatkowych drogach przewodzenia.

Działanie satololu prowadzi do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (działanie chronotropowo ujemne), zmniejszenia siły skurczu serca (działanie inotropowo ujemne), zmniejszenia zapotrzebowanie serca na tlen i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Wchłanianie sotalolu

Sotalol wchłania się z przewodu pokarmowego niemal całkowicie i osiąga maksymalne stężenie w surowicy krwi po ok. 2,5 - 4 godzinach. Biodostępność satololu wynosi ponad 90%.

Pokarm zmniejsza wchłanianie satololu o około 20%.

Dystrybucja sotalolu

Satolol nie wiąże się z białkami.

Stężenie satololu w osoczu jest proporcjonalne do dawki.

Lek przenika przez barierę krew-mózg. Jego stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym wynosi zaledwie około 10% stężenia w osoczu.

Metabolizm sotalolu

Satolol nie wiąże się z białkami i nie ulega metabolizmowi.

Wydalanie sotalolu

Satolol wydalany jest głównie z moczem w około 80 - 90%. Pozostała część leku usuwana jest wraz z kałem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij