Sewofluran, Sevofluranum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o sewafluranie

Rok wprowadzenia na rynek
1995
Substancje aktywne
sewofluran
Działanie sewafluranu
znieczulające ogólnie
Postacie sewafluranu
płyn do inhalacji
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia dziecięca, Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna, Chirurgia stomatologiczna, Chirurgia szczękowo - twarzowa, Medycyna ratunkowa
Rys historyczny sewafluranu

Sewofluran został zsyntetyzowany na początku lat 70. XX wieku, jednak dopuszczony do użytku klinicznego został dopiero we wczesnych latach 90., co było częściowo związane z dużymi kosztami syntezy i początkową obawą dotyczącą toksyczności produktu. Powstanie sewofluranu zawdzięczamy między innymi amerykańskiemu profesorowi Rossowi C. Terrellowi, wynalazcy ponad 70 opatentowanych syntetycznych związków chemicznych.

Właściwości farmakodynamiczne i farmakokinetyczne oraz brak poważnych skutków ubocznych sprawiły, że sewofluran został zaakceptowany na całym świecie. Po raz pierwszy zarejestrowano go w Stananch Zjednoczonych w połowie 1995 pod nazwą Ultane (AbbVie Inc)., a pod koniec tego samego roku w Kanadzie jako Sevorane AF (AbbVie). W Europie jest znany pod nazwami handlowymi: Sevoflurane Baxter, Sevoflurane Abbvie , Sojourn, Sevrane.

Wzór sumaryczny sewafluranu

 

C4H3F7O

Spis treści

Wskazania do stosowania sewafluranu

Sewofluran jest stosowany w indukcji oraz podtrzymaniu znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci w chirurgii szpitalnej i ambulatoryjnej.

Dawkowanie sewafluranu

Sposób premedykacji jest dobierany indywidualnie przez anestezjologa i w zależności od potrzeb pacjenta.

W zależności od potrzeb podaje się sewofluran wziewnie w dawce 0,5-1,0% w tlenie,  z dodatkiem podtlenku azotu lub bez i zwiększając do 5% lub 8% stężenie sewofluranu aż do uzyskania odpowiedniej głębokości znieczulenia.

Osobom w podeszłym wieku potrzebne jest mniejsze stężenie leku niż u osób młodszych.

Przeciwskazania do stosowania sewafluranu

Sewofluran jest przeciwwskazany u osób z nadwrażliwością lub podejrzeniem nadwrażliwości na lek lub na inne halogenowe leki znieczulenia ogólnego.

Występujące wcześniej umiarkowane lub ciężkie zaburzenie czynności wątroby z żółtaczką, gorączką oraz eozynofilią po zastosowaniu znieczulenia z sewofluranem jest przeciwskazaniem do zastosowania takiego znieczulenia ponownie.

U pacjentów, u których przeciwwskazane jest znieczulenie ogólne nie można stosować sewofluranu.

W przypadku pacjentów ze stwierdzoną genetycznie uwarunkowaną hipertermią złośliwą lub z jej podejrzeniem nie można stosować sewofluranu.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania sewafluranu

Sewofluran może być podawany jedynie przez osoby do tego przeszkolone i przy dostępności urządzeń wspomagających oddychanie oraz monitorującym pracę serca, ciśnienie krwi, nasycenie krwi tlenem oraz zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Podawanie sewofluranu powinno być dobrane indywidualnie do reakcji pacjenta na znieczulenie. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, niskim ciśnieniem krwi, u pacjentów osłabionych, a także u pacjentek podczas zabiegów położniczych ze względu na możliwość wystąpienia rozluźnienia macicy i nasilenia krwotoków macicznych. W przypadku pacjentów, u których w krótkim czasie podawano kilkukrotnie halogenowe węglowodory (m. in. sewofluran) istnieje ryzyko wystąpienia uszkodzenia wątroby. Z kolei u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca należy kontrolować parametry przepływu krwi, aby nie dopuścić do niedokrwienia mięśnia sercowego.

W przypadku pacjentów podatnych wziewne środki znieczulające mogą zwiększyć metabolizm mięśni szkieletowych, a w konsekwencji mogą spowodować wystąpienie hipertermii złośliwej, która objawia się sztywnością mięśni, częstoskurczem, przyśpieszeniem oddechu, sinicą, arytmią i/lub niestabilnym ciśnieniem krwi. Niekiedy podczas stosowania wziewnego znieczulenia pojawiał się wzrost stężenia potasu w surowicy, mogący przyczyniać się do arytmii i zgonów w okresie pooperacyjnym u pacjentów pediatrycznych. Szczególna uwagę należy zwrócić na pacjentów z dystrofią Duchenne’a oraz stosujących sukcynylocholinę. Należy zachować ostrożność podczas podawania sewofluranu pacjentom podatnym na arytmie komorowe typu torsade de pointes. Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z chorobami mitochondrialnymi oraz u pacjentów pediatrycznych cierpiących na chorobę Pompego.

Pacjenci mogą wymagać wczesnego pooperacyjnego leczenia przeciwbólowego, ponieważ powrót świadomości po znieczuleniu następuje dość szybko.

Sewofluran należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami wątroby lub u pacjentów stosujących leki potencjalnie uszkadzające wątrobę, ponieważ odnotowano przypadki łagodnych, umiarkowanych lub ciężkich pooperacyjnych zaburzeń czynności wątroby.

Przez kilka dni po podaniu sewofluranu mogą utrzymywać się niewielkie zmiany w nastroju. Natomiast u dzieci szybki powrót świadomości po wybudzeniu ze znieczulenia może na krótko wywołać stan pobudzenia (u około 25% dzieci poddawanych znieczuleniu).

Ze względu na brak danych dotyczących wpływu sewofluranu na czynność nerek, należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z chorobami nerek i monitorować ich stan po zabiegu.

U pacjentów narażonych na wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego, sewofluran należy podawać ostrożnie z zastosowaniem zabiegów obniżających ciśnienie wewnątrzczaszkowe.

Należy zachować ostrożność u dzieci i młodzieży, a także u osób dorosłych z lub bez czynników predysponujących do wystąpienia drgawek.

Interakcje sewafluranu z innymi substancjami czynnymi

Wzrost ryzyka lub nasilenie działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Podtlenku azotu (Nitrous oxide) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Wzrost ryzyka lub nasilenie działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pankuronium (Pancuronium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Pipekuronium (Pipecuronium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Rokuronium (Rocuronium, rocuronium bromide) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Wekuronium (Vecuronium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Wzrost ryzyka lub nasilenie działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Chlorodiazepoksyd (Chloradiazepoxide) BZD - benzodiazepiny
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Lormetazepam (Lormetazepam) BZD - benzodiazepiny
Medazepam (Medazepam) BZD - benzodiazepiny
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Nitrazepam (Nitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Temazepam (Temazepam) BZD - benzodiazepiny
Flunitrazepam (Flunitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Możliwość wystąpienia spadku rytmu serca, ciśnienia krwi i tempa oddychania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sufentanyl (Sufentanil) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Wzrost ryzyka lub nasilenie działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Remifentanyl (Remifentanil) agoniści receptora opioidowego
Sewofluran może nasilać działanie: osłabiające siłę skurczu serca, zmniejszające częstość skurczów mięśnia sercowego, zmniejszające szybkość przewodzenia w mięśniu sercowym betaadrenolityków po przez blokowanie mechanizmów kompensacyjnych układu krążenia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Karteolol (Carteolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sewofluran może zwiększać arytmogenne działanie adrenaliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Adrenalina (Adrenaline) leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne
Zwiększenie szkodliwego działania izoniazydu na wątrobę. Możliwe zwiększenie metabolizmu sewofluranu i znaczne podwyższenie stężenia fluorków w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Ryzyko ostrego epizodu nadciśnienia tętniczego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Ryzyko wystąpienia zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy

Interakcje sewafluranu z alkoholem

Sewofluran może nasilać hamujące działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy.

Alkohol poprzez zwiększanie aktywności izoenzymu CYP2E1 cytochromu P450 może przyczyniać się do zwiększonego metabolizmu sewofluranu i podwyższonego stężenia fluorków w osoczu.

Wpływ sewafluranu na prowadzenie pojazdów

Przez pewien czas po zastosowaniu znieczulenia ogólnego przy użyciu sewofluranu zdolność pacjenta do obsługi maszyn lub prowadzenia pojazdów może być upośledzona. Czas po jakim pacjenci mogą ponownie prowadzić pojazd jest określany przez anestezjologa.

Inne rodzaje interakcji

Długotrwałe stosowanie ziela dziurawca (Hypericum perforatum) może powodować ciężkie niedociśnienie oraz wpływać na opóźnienie wybudzania pacjenta ze znieczulenia przeprowadzonego za pomocą sewofluranu.

Zastosowanie sewofluranu może mieć wpływ na wyniki testów diagnostycznych (poziom glukozy, testy wątrobowe, liczba białych krwinek, poziom fosforu we krwi) wykonywanych krótko po zabiegu.

Wpływ sewafluranu na ciążę

Nie stwierdzono działania toksycznego sewofluranu na płód w badaniach prowadzonych na szczurach i królikach. Jednak ze względu na bark odpowiednich badań klinicznych z udziałem kobiet w ciąży, lek należy stosować tylko w razie konieczności.

W badaniach klinicznych sewofluran okazał się bezpieczny dla matek i niemowląt w przypadku użycia do znieczulenia podczas cięcia cesarskiego. Brak informacji na temat bezpieczeństwa sewofluranu stosowanego podczas porodu naturalnego. Podczas stosowania leku należy zachować ostrożność, ponieważ sewofluran działa rozluźniająco na macicę i może przyczyniać się do nasilenia krwotoków macicznych.

Wpływ sewafluranu na laktację

Producenci leków zawierających sewofluran zalecają ostrożność w kwestii podawania tego leku matkom karmiącym. Obawy te wynikają z braku badań klinicznych przeprowadzanych  na kobietach  karmiących.

Biorąc pod uwagę fakt, że 95% sewofluranu nie jest metabolizowana i zostaje usunięta przez płuca, a ilość wydalana z mlekiem jest bardzo mała (co potwierdzają badania z 1994, 1999 oraz 2014 roku) można zakładać, że jest to lek bezpieczny w okresie karmienia piersią. Obawy może budzić fluor (F) wchodzący w  skład sewofluranu (C4H3F7O), jednak wytworzona ilość tego pierwiastka jest minimalna i zostaje związana z wapniem pochodzącym z mleka. Karmienie piersią jest możliwe, gdy matka wyzdrowieje po znieczuleniu.

W badaniach z 2016 roku wykazano, że karmienie piersią przed znieczuleniem zmniejsza zapotrzebowanie na sewofluran oraz propofol do utrzymania znieczulenia.

Zauważono, że osoby pracujące na salach operacyjnych są narażone na wdychanie lotnych środków znieczulających, które mogą pojawić się w mleku kobiet karmiących. Jednak ilości te są nieistotne kliniczne i nie ma przeciwwskazań do karmienia piersią.

Wpływ sewafluranu na płodność

W badaniu opublikowanym w 2009 roku stwierdzono, że długotrwałe podawanie nowych wziewnych środków znieczulających ( w tym sewofluran)  miało negatywny wpływ na proces tworzenia plemników oraz ich morfologię.

Istnieje ryzyko, że sewofluran, podobnie jak inne wziewne anestetyki, może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka problemów dotyczących płodności u personelu narażonego na długą ekspozycję na ten związek chemiczny.

Inne możliwe skutki uboczne

Do działań niepożądanych po podaniu sewofluranu występujących często i bardzo często zalicza się: pobudzenie, senność, zawroty i bóle głowy, bradykardię, tachykardię, niedociśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze, kaszel, zaburzenia oddychania, depresję oddechową, kurcz krtani, nudności, wymioty, wzmożone wydzielanie śliny, dreszcze, gorączkę, hipertermię, nieprawidłowe stężenia glukozy we krwi oraz wynik testów wątrobowych, a także nieprawidłową liczbę białych krwinek oraz podwyższony poziom fosforu we krwi.

Objawy przedawkowania sewafluranu

Objawami przedawkowania są: depresja oddechowa oraz niewydolność krążenia.

Mechanizm działania sewafluranu

Dokładny mechanizm działania sewofluranu odpowiedzialny za efekt znieczulenia ogólnego i jego utrzymanie nie jest do końca poznany. Uważa się, że sewofluran, podobnie jak inne wziewne środki znieczulające, zwiększają hamującą aktywność kanału postsynaptycznego ((GABA) i glicyna) oraz hamują aktywność pobudzającego kanału synaptycznego ((NMDA), acetylocholina, serotonina i glutaminian) w ośrodkowym układzie nerwowym. 

Wchłanianie sewafluranu

Sewofluran jest szybko wchłaniany przez płuca do krwiobiegu. Jego rozpuszczalność we krwi jest jednak niska.

Metabolizm sewafluranu

Sewofluran w niewielkim stopniu jest metabolizowany. Jedynie 5 % ulega przemianie w heksafluoroizopropanol z uwolnieniem nieorganicznego fluorku i dwutlenku węgla.

Brak informacji na temat innych szlaków metabolicznych tego leku.

Wydalanie sewafluranu

Sewofluran słabo się rozpuszcza i dzięki temu ulega szybkiej eliminacji przez płuca.

Badania pokazują, że około 5 % sewofluranu ulega metabolizmowi. Natomiast do 3,5 % sewofluranu znajduje się w moczu pod postacią nieorganicznego fluoru.

Czas połtrwania związku wynosi między 15 a 23 godziny.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij