Rylmenidyna, Rilmenidinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o rylmenidynie

Rok wprowadzenia na rynek
początek lat 80.
Substancje aktywne
rylmenidyna
Działanie rylmenidyny
obniża ciśnienie tętnicze krwi
Postacie rylmenidyny
tabletki
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia
Wzór sumaryczny rylmenidyny

C10H16N2O

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające rylmenidynę

Wskazania do stosowania rylmenidyny

Rylmenidyna jest pochodną oksazoliny. Substancja jest stosowana w nadciśnieniu tętniczym pierwotnym.

Dawkowanie rylmenidyny

Rylmenidynę stosuje się doustnie, w trakcie posiłku.

Dawka stosowana w leczeniu zależna od stopnia nasilenia choroby.

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: 1 mg – 2 mg.

Przeciwskazania do stosowania rylmenidyny

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na rylmenidynę, ciężka depresja i ciężka niewydolność nerek.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania rylmenidyny

Nie należy przerywać nagle stosowania rylmenidyny. W razie konieczności odstawienia substancji, dawkę trzeba zmniejszać stopniowo.

Rylmenidynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z bradykardią lub z czynnikami ryzyka bradykardii (podeszły wiek, blok przedsionkowo–komorowy, niewydolność serca, zespół chorego węzła zatokowego). U tych osób uzasadnione jest kontrolowanie częstości akcji serca.

Ze względu na możliwość wystąpienia hipotonii ortostatycznej, osoby w podeszłym wieku powinny być poinformowane o zwiększonym ryzyku upadku.

Przeciwwskazania rylmenidyny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Rylmenidyny nie należy łączyć z sultoprydem. Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca (zwłaszcza torsade de pointes).

Interakcje rylmenidyny z innymi substancjami czynnymi

Stosowanie obu substancji jednocześnie może zmniejszać skuteczność działania rylmenidyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Metokarbamol może nasilać działanie rylmenidyny obniżające ciśnienie krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metokarbamol (Methocarbamol) inne substancje stosowane w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego
Jednoczesne przyjmowanie substancji może spowodować znaczne osłabienie działania rylmenidyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Zaleplon może nasilać działanie rylmenidyny obniżające ciśnienie krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Stosowanie obu substancji jednocześnie może powodować nadmierny spadek ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Stosowanie obu substancji jednocześnie może powodować nadmierny spadek ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Stosowanie obu substancji jednocześnie może osłabiać działanie rylmenidyny obniżające ciśnienie tętnicze krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Stosowanie obu substancji jednocześnie może powodować nadmierny spadek ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza przy zmianie pozycji z leżącej na stojącą.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Stosowanie obu substancji równocześnie może nasilać działanie polegające na obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Awanafil (Avanafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Stosowanie obu substancji jednocześnie może powodować nadmierny spadek ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Zażywanie obu substancji jednocześnie może powodować nadmierne spadki ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Zażywanie obu substancji jednocześnie może powodować nadmierne spadki ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nicergolina (Nicergoline) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Zażywanie obu substancji jednocześnie może powodować nadmierne spadki ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Reboksetyna (Reboxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Bencyklan rozszerza naczynia krwionośne, a tym samym może obniżać ciśnienie krwi. Będzie zatem nasilał działanie rylmenidyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bencyklan (Bencyclane) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Pseudoefedryna może spowodować wzrost ciśnienia krwi. Tym samym dotychczasowa dawka rylmenidyny nie będzie skuteczna.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pseudoefedryna (Pseudoephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Stosowanie obu substancji równocześnie może powodować nasilenie działania obniżającego ciśnienie tętnicze krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Obie substancje obniżają ciśnienie tętnicze, a więc zażywane jednocześnie sprawią, że działanie to będzie silniejsze.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Terazosyna (Terazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Stosowanie obu substancji jednocześnie może powodować nadmierny spadek ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tiapryd (Tiapride) neuroleptyki atypowe
Stosowanie obu substancji jednocześnie może powodować nadmierny spadek ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Treprostinil (Treprostinil) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Stosowanie obu substancji jednocześnie może powodować nadmierny spadek ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Zolpidem może powodować obniżenie ciśnienia krwi, a tym samym nasilać działanie rylmenidyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Substancje te obniżają ciśnienie krwi, dlatego stosowane jednocześnie sprawią, że działanie to będzie silniejsze.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Seleksypag (Selexipag) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Stosowanie obu substancji jednocześnie może powodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi (odczuwane zwłaszcza przy zmianie pozycji ciała z leżącej na stojącą).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tetrabenazyna (Tetrabenazine) leki hamujące wytwarzanie noradrenaliny
Stosowanie obu substancji jednocześnie może powodować nadmierny spadek ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Substancje te obniżają ciśnienie tętnicze krwi, a więc gdy zostaną zażyte jednocześnie, to efekt ich działania będzie silniejszy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Stosowanie obu substancji jednocześnie może powodować nadmierny spadek ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kabergolina (Cabergoline) agoniści receptorów dopaminowych
Obie substancje obniżają ciśnienie tętnicze, a więc zażywane jednocześnie sprawią, że działanie to będzie silniejsze.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Obie substancje obniżają ciśnienie tętnicze, a więc zażywane jednocześnie sprawią, że działanie to będzie silniejsze.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Obie substancje obniżają ciśnienie tętnicze, a więc zażywane jednocześnie sprawią, że działanie to będzie silniejsze.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Stosowanie obu substancji równocześnie może powodować nadmierny spadek ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Apomorfina (Apomorphine) agoniści receptorów dopaminowych
Obie substancje obniżają ciśnienie tętnicze, a więc zażywane jednocześnie sprawią, że działanie to będzie silniejsze.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Stosowanie obu substancji jednocześnie może powodować nadmierny spadek ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe

Interakcje rylmenidyny z alkoholem

Nie należy łączyć rylmenidyny i alkoholu ze względu na to, że alkohol zwiększa działanie uspakajające substancji. Mogą wystąpić zaburzenia koncentracji i spowolnienie reakcji.

Wpływ rylmenidyny na prowadzenie pojazdów

Rylmenidyna może powodować objawy wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn jak na przykład senność. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas terapii substancją, aczkolwiek nie przeprowadzono specyficznych badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Wpływ rylmenidyny na ciążę

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania rylmenidyny w okresie ciąży. Dane związane z badaniami na zwierzętach nie wykazały na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie w odniesieniu do toksycznego wpływu na płód. Nie zaleca się stosowania substancji w ciąży.

Wpływ rylmenidyny na laktację

Nie stwierdzono czy rylmenidyna i jej metabolity są obecne w mleku matki. Na podstawie badań na zwierzętach wykazano, że substancja przenika do mleka. W związku z powyższym nie zaleca się stosowania substancji w okresie laktacji.

Wpływ rylmenidyny na płodność

Brak danych klinicznych dotyczących płodności podczas stosowania rtlmenidyny. Dane związane z badaniami na szczurach wykazały zmniejszenie płodności.

Skutki uboczne

astenia
bezsenność
biegunka
ból głowy
ból żołądka
depresja
lęk
palpitacje
senność
skurcze mięśni
suchość błony śluzowej jamy ustnej
świąd
wysypka
zaparcia
zawroty głowy
zmęczenie
zaburzenia seksualne
uczucie zimna w obwodowych częściach kończyn
obrzęk
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
nudności
uderzenia gorąca
bradykardia

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania rylmenidyny

Dane dotyczące przedawkowania substancji są ograniczone. Prawdopodobne symptomy to zaburzenia równowagi i znaczne niedociśnienie.

Mechanizm działania rylmenidyny

Rylmenidyna jest pochodną oksazoliny. Mechanizm działania substancji polega na selektywnym oddziaływaniu na receptory imidazolinowe w obwodowych ośrodkach wazomotorycznych (nerki) oraz ośrodkach rdzenia przedłużonego. Substancja zmniejsza wzmożoną aktywność układu współczulnego. Rylmenidyna odróżnia się od leków z grupy agonistów receptorów alfa 2 tym, że wykazuje większą selektywność w stosunku do receptorów imidazolowych, niż do mózgowych receptorów alfa–2–adrenergicznych. Substancja nie ma wpływu na gospodarkę węglowodanową i lipidową.

Wchłanianie rylmenidyny

Rylmenidyna jest dobrze wchłaniana z przewodu pokarmowego. Posiłek nie modyfikuje dostępności biologicznej leku. Stężenie maksymalne substancji osiągane jest po 1,5–2 godzinach po podaniu pojedynczej dawki 1 mg.

Dystrybucja rylmenidyny

Rylmenidyna wiąże się w mniej niż 10% z białkami osocza. Objętość dystrybucji wynosi 5l/kg.

Metabolizm rylmenidyny

Rylmenidyna jest metabolizowana w procesie utleniania pierścienia oksazolinowego lub hydrolizy. Metabolity nie wykazują działania agonistycznego wobec receptorów alfa–2–adrenergicznych.

Wydalanie rylmenidyny

Okres półtrwania rylmenidyny wynosi 8 godziny. Wydalanie odbywa się głównie przez nerki (65% w postaci niezmienionej). U osób starszych okres półtrwania może ulegać wydłużeniu do 13–14 godzin.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij