Azylsartan, Azilsartanum medoxomilum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o azylsartanie

Rok wprowadzenia na rynek
2011
Substancje aktywne
medoksomilu azylsartanu
Działanie azylsartanu
przeciwnadciśnieniowe (hipotensyjne)
Postacie azylsartanu
tabletki
Układy narządowe
układ moczowy, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Geriatria, Kardiologia, Medycyna rodzinna
Wzór sumaryczny azylsartanu

 

C30H24N4O8

Spis treści

Wskazania do stosowania azylsartanu

Azylsartan jest wskazany do leczenia samoistnego nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych.

Dawkowanie azylsartanu

Azylsartan stosowany jest zawsze na podstawie ordynacji lekarza prowadzącego. Zwykle początkowa dawka dobowa maksymalna wynosi 40mg. W przypadku pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli ciśnienia może ona zostać zwiększona do 80mg na dobę.

Praktycznie kulminacyjne działanie przeciwnadciśnieniowe azylsartanu uzyskuje się w ciągu 14 dni terapii, natomiast maksymalny efekt uzyskuje się po upływie 4 tygodni.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, rasy, masy ciała, chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby, stan odwodnienia).

Przeciwskazania do stosowania azylsartanu

Azylsartan przeciwskazany jest w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na substancję czynną, a takżę dla kobiet w II i III trymestrze ciąży.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania azylsartanu

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem i ciężką niewydolnością nerek. Zastosowanie w tej grupie pacjentów azylsartanu jest o tyle ryzykowne, że w przypadku osłabionej pracy nerek nie można go usunąć z ustroju drogą hemodializy.

W przypadku pacjentów, u których mamy do czynienia z niewydolnością wątroby lub osób w stanie odwodnienia (zmniejszona objętość wewnątrznaczyniowa lub niedobór elektrolitów) leczenie należy rozpocząć od dawki 20 mg i ściśle monitorować stan leczonych.

Zaobserwowano, że u pacjentów rasy czarnej  obniżenie ciśnienia krwi w porównaniu z osobami innego koloru skóry jest mniejsze. Z tego względu u pacjentów rasy czarnej częściej może zachodzić potrzeba zwiększenia dawki azylsartanu lub zastosowania dodatkowego leku w terapii skojarzonej.

W przypadku chorych z: zastoinową niewydolnością serca, ciężką niewydolnością nerek lub zwężeniem tętnicy nerkowej podawanie leków z grupy azylsartanu oraz  inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę może dojść do takich działań niepożądanych, jak: ostre niedociśnienie, azotemia, oliguria oraz sporadycznie ostra niewydolność nerek. Należy pamiętać też, że zbyt mocne obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną lub chorobą niedokrwienną naczyń mózgowych może owocować zawałem serca lub udarem mózgu.

W przypadku pacjentów odwodnionych ( u których występują wymioty, biegunki lub którzy przyjmują duże dawki leków moczopędnych) z niedoborem elektrolitów lub ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową po zastosowaniu azylsartanu może wystąpić niedociśnienie. W takim przypadku należy przed podaniem leku ciśnienie wyrównać i dalszą terapię sartanem prowadzić pod ścisłą kontrolą.

Nie zaleca się stosowania azylsartanu u chorych z hiperaldosteronizmem pierwotnym w wywiadzie, gdyż ta grupa pacjentów zazwyczaj nie odpowiada na leczenie substancjami wpływającymi na układ RAA.

Należy zwrócić szczególną uwagę podczas leczenia azylsartanem na poziom potasu w surowicy chorego. Jeżeli jest on podwyższony (pacjent stosuje leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas) może dojść do znacznej hiperkaliemii, co w przypadku pacjentów chorych na cukrzycę lub z niewydolnością nerek może doprowadzić nawet do śmierci.

Zaleca się stosowanie szczególnej ostrożności podczas terapii azylsartanem pacjentów kardiologicznych, szczególnie tych, u których występują nieprawidłowości w budowie zastawek serca.

 

Interakcje azylsartanu z innymi substancjami czynnymi

Równoczesna terapia z azylsartanem może owocować zwiększeniem stężenia litu w surowicy i nasileniem jego toksyczności.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Równoległa terapia wymienionych leków z azylsartanem może prowadzić do pogorszenia funkcji nerek oraz niebezpiecznego wzrostu stężenia potasu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Parekoksyb (Parecoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Jednoczesna terapia sartanami i wymienionymi diuretykami oszczędzającymi potas może spowodować groźny stan hiperkaliemii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Zastosowanie wymienionych leków w jednej terapii z azylsartanem mogą spowodować zbyt wysoki spadek ciśnienia krwi, hiperkaliemię i pogorszenie pracy nerek
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Równoczesna terapia z azylsartanem może owocować zbyt mocnym obniżeniem ciśnienia krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Wymienione leki mogą spowodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi i tym samym obniżyć skuteczność terapeutyczną azylsartanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Triamcynolon (Triamcinolone) glikokortykosteroidy
Jednoczesna terapia z azylsartanem może potęgować działanie obniżające ciśnienie krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metokarbamol (Methocarbamol) inne substancje stosowane w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne

Interakcje azylsartanu z pożywieniem

Stosowanie azylsartanu równolegle z zamiennikami soli kuchennej zawierającymi potas może powodować niebezpieczny dla życia wielu chorych wzrost poziomu potasu we krwi.

Wpływ azylsartanu na prowadzenie pojazdów

Azylsartan nie wykazuje właściwości upośledzających zdolności kierowania pojazdami mechanicznymi czy obsługiwania maszyn, jednakże stany podwyższonego ciśnienia krwi mogą manifestować się zawrotami głowy lub uczuciem zmęczenia. Dlatego należy zachować ostrożność wykonując wymienione czynności i będąc na terapii przeciwnadciśnieniowej.

Inne rodzaje interakcji

Podczas terapii azylsartanem odnotować można wyższe średnie stężenia  kwasu moczowego w surowicy. Natomiast stężenia hemoglobiny i hematokrytu najczęściej są niższe.

Po jednoczesnym podaniu antagonistów receptora angiotensyny II ( w tym azylsartanu) oraz inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę z lekami moczopędnymi, takimi jak chlortalidon, stwierdzono zwiększoną częstość występowania podwyższonego stężenia kreatyniny. 

 

Wpływ azylsartanu na ciążę

Nie zaleca się stosowania azylsartanu przez kobiety w ciąży. Nie można wykluczyć działania teratogennego w I trymestrze, natomiast stosowanie grupy leków, do których należy azylsartan w II i III trymestrze powoduje działanie toksyczne dla płodu i noworodka.

Wpływ azylsartanu na laktację

Ze względu na brak rzetelnych informacji na temat bezpieczeństwa stosowania azylsartanu w czasie laktacji, nie zaleca się prowadzenia terapii tym lekiem w czasie karmienia piersią.

Wpływ azylsartanu na płodność

Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu azylsartanu na płodność samic i samców. Brak jest rzetelnych danych na temat wpływu azylsartanu na płodność u ludzi.

Skutki uboczne

biegunka
zawroty głowy
obrzęk
niedociśnienie

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania azylsartanu

Przyjęcie zbyt dużej dawki azylsartanu może objawiać się niedociśnieniem oraz zawrotami głowy.

Mechanizm działania azylsartanu

Azylsartan jest selektywnym blokerem receptorów AT1 w wyniku czego hamuje aktywność angiotensyny II. Dzięki takiej aktywności zniesione zostają skutki działania angiotensyny takie jak: zwężenie naczyń, stymulacja syntezy i uwalniania aldosteronu, stymulacja serca i zwrotnego wchłaniania sodu w nerkach oraz następuje hamowanie ujemnego działania zwrotnego angiotensyny II na wydzielanie reniny.

Wchłanianie azylsartanu

Lek jest stosowany w postaci medoksomilu azylsartanu. Po podaniu doustnym jest on szybko hydrolizowany do aktywnej cząsteczki azylsartanu już na etapie wchłaniania. Stężenie maksymalne jest osiągane po 1,5-3h.

Dystrybucja azylsartanu

Azylsartan w 99% wiąże się z albuminami surowicy.

Metabolizm azylsartanu

Azylsartan jest metabolizowany przy pomocy CYP2C9 do dwóch głównych metabolitów. Określane są one jako M-I i M-II. Główny metabolit (M-II) powstaje w wyniku O-dealkilacji, natomiast poboczny (M-I) w wyniku dekarboksylacji. Obydwa metabolity nie są aktywne farmakologicznie.

Wydalanie azylsartanu

Azylsartan jest wydalany z organizmu głównie w kale (42%) oraz w moczu (15%). Okres półtrwania azylsartanu w fazie eliminacji wynosi około 11 godzin, a klirens nerkowy wynosi około 2,3 ml/min.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij