Retapamulina, Retapamulinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o retapamulinie

Rok wprowadzenia na rynek
2007
Substancje aktywne
retapamulina
Działanie retapamuliny
bakteriobójcze, bakteriostatyczne, wspomaga proces gojenia się ran
Postacie retapamuliny
maść
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe)
Specjalności medyczne
Dermatologia i wenerologia
Rys historyczny retapamuliny

Retapamulina to półsyntetyczna pochodna pleuromutyliny. Pleuromutylina została wyizolowana po raz pierwszy w 1951 roku, jednak związek wykazywał słabą aktywność przeciwbakteryjną. W latach 60. i 70. trwały badania nad udoskonaleniem antybiotyku.  W kwietniu 2007 roku retapamulina została zatwierdzona przez Agencję Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration) i wprowadzona na rynek amerykański przez firmę farmaceutyczną GlaxoSmithCline LLC. W maju 2007 roku antybiotyk uzyskał pozytywną opinię Europejskiej Agencji Leków (EMA, European Medicines Agency). Podmiotem odpowiedzialnym w Europie została firma GlaxoSmithCline Trading Services Limited. 

Wzór sumaryczny retapamuliny

C30H47NO4S

Spis treści

Wskazania do stosowania retapamuliny

Retapamulina to półsyntetyczny antybiotyk o działaniu bakteriostatycznym, stworzony metodą fermentacji z grzyba Clitopilus passeckerianus. Należy do grupy pochodnych pleuromutyliny, wyizolowanej po raz pierwszy w 1951 roku i wykazującej słabą aktywność przeciwbakteryjną. Retapamulina jest stosowana do leczenia miejscowego w przypadku liszajca oraz zakażonych ran i otarć. Terapia antybiotykiem może być przeprowadzana u dzieci powyżej 9 miesiąca życia. W tym przypadku leczona powierzchnia skóry nie może przekraczać 2 % całkowitej powierzchni ciała. U młodzieży od 12 roku życia i  osób dorosłych przyjmuje się granicę do 100 cm2 skóry pokrywanej antybiotykiem. Szczepy bakterii wrażliwe na retapamulinę to Staphylococcus aureus (Gronkowiec złocisty) oraz Streptococcus pyogenes (paciorkowiec typu A).

Dawkowanie retapamuliny

Retapamulina występuje w postaci maści. Antybiotyk przeznaczony jest do stosowania jedynie na skórę. Lek nanosi się cienką warstwą na obszary zmienione chorobowo, a następnie leczoną powierzchnię można przykryć jałowymi opatrunkami (gaza, bandaż). Zwykle retapamulinę stosuje się dwa razy dziennie przez okres 5 dni. 

Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania dla osób w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzoną pracą nerek i/lub wątroby. 

Przeciwskazania do stosowania retapamuliny

Retapamuliny nie mogą stosować pacjenci wykazujący nadwrażliwość na tę substancję czynną.

Nie należy stosować antybiotyku do leczenia ran wtórnie zakażonych oraz ropni. Lek jest nieskuteczny wobec gronkowca złocistego MRSA.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania retapamuliny

Retapamulina w maści jest przeznaczona do stosowania wyłącznie na skórę. W przypadku braku poprawy po okresie 2-3 dni stosowania antybiotyku należy rozważyć decyzję o zmianie leku.

Przeciwwskazania retapamuliny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Nie zaleca się stosowania miejscowego retapamuliny i innych leków na tę samą powierzchnię skóry. Nie badano interakcji w takim przypadku. 

Interakcje retapamuliny z innymi substancjami czynnymi

spowolnienie metabolizmu retapamuliny
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Azelastyna (Azelastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Detreomycyna (Chloramfenikol) (Chloramphenicol) antybiotyki - INNE
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Danazol (Danazol) testosteron i pochodne
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Lansoprazol (Lansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Mikonazol (Miconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Tetracyklina (Tetracyline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Winblastyna (Vinblastine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
nasilenie przemian metabolicznych retapamuliny
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Klobetazol (Clobetasol) glikokortykosteroidy
Mometazon (Mometasone) glikokortykosteroidy
Nalokson (Naloxone) antagoniści receptora opioidowego
Orlistat (Orlistat) inhibitory lipazy
Paklitaksel (Paclitaxel) taksoidy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Witamina E (Tokoferol, tokoferyl) (Tocopherol) witamina E i jej pochodne
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne

Interakcje retapamuliny z alkoholem

Alkohol spowalnia przemiany metaboliczne retapamuliny. 

Wpływ retapamuliny na prowadzenie pojazdów

Retapamulina jest stosowana miejscowo na niewielkie obszary skóry. Z tego względu lek nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów mechanicznych, w tym samochodów.

Inne rodzaje interakcji

Olejek miętowy spowalnia przemiany mtaboliczne antybiotyku. 

Ziele dziurawca zwyczajnego Hypericum perforatum nasila przemiany metaboliczne antybiotyku. 

Wpływ retapamuliny na ciążę

Brak jest badań które określają bezpieczeństwo stosowania retapamuliny przez kobiety ciężarne. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych nie są wystarczajace. Wśród szczurów zaobserwowano zaburzenia w rozwoju szkieletu oraz niską masę urodzeniową zwierząt. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania miejscowego antybiotyku w ciąży.

Wpływ retapamuliny na laktację

Brak jest badań określających stopień przenikania retapamuliny do mleka matek karmiących, również wśród zwierząt laboratoryjnych. Ze względów bezpieczeństwa  należy rozważyć kontynuację bądź przerwanie karmienia podczas stosowania miejscowego antybiotyku. Najprawdopodobniej ekspozycja dziecka karmionego piersią na retapamulinę nanoszoną na skórę matki będzie znikoma. 

Wpływ retapamuliny na płodność

Brak jest badań dotyczących wpływu retapamuliny  na płodność ludzi. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych nie wykazały wpływu antybiotyku na zdolność reprodukcyjną. 

Inne możliwe skutki uboczne

Po aplikacji retapamuliny na skórę obserwowano miejscowe działania niepożądane takie jak pieczenie, podrażnienie skóry, uczucie świądu, ból i rumień. Ponad to możliwe są reakcje nadwrażliwości na antybiotyk obejmujące obrzęk naczynioruchowy. W przypadku zastosowania antybiotyku na błonę śluzową nosa może dojść do krwawienia z nosa. 

Objawy przedawkowania retapamuliny

Miejcowe reakcje skórne po zastosowaniu zbyt dużych dawek retapamuliny muszą być leczone objawowo. Nie istnieje odtrutka na antybiotyk w przypadku ewentualnego połknięcia.

Mechanizm działania retapamuliny

Retapamulina jest antybiotykiem o działaniu bakteriostatycznym, natomiast w wysokich stężeniach działa także bakteriobójczo. W tym przypadku MBC (minimum bactericidal concentration, minimalne stężenie bakteriobójcze) jest 1000 razy wyższe od wartości MIC (minimum inhibitory concentration, minimalne stężenie hamujące wzrost bakterii). Retapamulina  łączy się selektywnie z wybranym miejscem rybosomu podjednostki 50S bakterii. Miejsce to określane jest jako domena V 23S rRNA. Powoduje to zahamowanie syntezy białek bakteryjnych w początkowej fazie ich tworzenia. Udowodniono, że antybiotyk blokuje tworzenie nowych podjednostek 50S rybosomów, hamuje mechanizm transferazy peptydylowej oraz interakcje w miejscu P. Bakteriami wrażliwymi na retapamulinę są Staphylococcus aureus oraz Streptococcus pyogenes. 

Wchłanianie retapamuliny

Wchłanianie retapamuliny przez nieuszkodzoną skórę jest bardzo niskie. W badaniu określającym ekspozycję układową przy nanoszeniu antybiotyku na uszkodzoną powierzchnię skóry (200 cm2) przez okres 1 tygodnia wykazano że wartość stężenia maksymalnego retapamuliny w surowicy krwi wyniosła 9,75 ng/ml (1 dzień badania) oraz 8,79 ng/ml (ostatni, 7 dzień badania). 

Dystrybucja retapamuliny

Stopień wiązania retapamuliny z białkami osocza wynosi średnio 94%. 

Metabolizm retapamuliny

Przemiany metaboliczne retapamuliny polegające na reakcjach N-demetylacji oraz utleniania zachodzą za pośrednictwem enzymów mikrosomalnych cytochromu P450 CYP3A4 (główne miejsce biotranformacji w wątrobie) oraz CYP2C8 i CYP2D6. 

Wydalanie retapamuliny

Brak jest badań w zakresie wydalania retapamuliny z organizmu ludzkiego. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij